Društvo MDS s pravnimi postopki v Lepenki, d.d. nad imperij Skupine KRATER

NatisniNatisni

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je na pristojno sodišče v imenu delničarja vložilo izpodbojno tožbo zoper dva sprejeta sklepa na skupščini Lepenke, d.d., in sicer :

  • zaradi nedelitve dela bilančnega dobička v obliki dividend, saj je le-ta samo v letu 2009 znašal 467.063,00 EUR,
  • zoper predlog pogodbe o nakupu zemljišč in nepremičnin Lepenke, d.d. s katero bi družba Papir Servis d.o.o. (del Skupine Krater), ki jo lastniško obvladuje Martin Odlazek, prevzela tudi zemljišča in poslovne stavbe tovarne Lepenka v Tržiču za samo 2,66 mio EUR (brez DDV).

Ljubljana, 23. septembra 2010


LEPENKA D.D. iskala kupce “transparentno” le preko SALOMONOVEGA OGLASNIKA, brez CENITEV

Že na skupščini je predsednik Društva MDS Rajko Stanković zahteval pojasnilo, kje vse je Lepenka objavila poziv za nakup nepremičnin in zemljišč, na osnovi katerih cenitev in zahteval predložitev le-teh.  Dobil pa je presenetljiv odgovor, da je Lepenka javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin objavila le Salomonovem oglasniku (zgolj naključno je njegov izdajatelj tudi del skupine Krater), cenitev ne morejo (beri: ne želijo) pokazati oz. jih trenutno nimajo, pa čeprav bi jih na skupščini morali imeti v gradivu samem. V predvidenem roku (ki je po informacijah bil le 7 dni) se je odzval le Papir Servis d.o.o., ki je tudi del Skupne Krater. Tako je Papir Servis d.o.o. posledično “legalno” zmagal v boju za več kot 30.000 kvadratnih metrov nepremičnin (zemljišč, objektov in celo hidroelektrarne, ki je na sliki), za katere naj bi po izpodbijani pogodbi moral plačati samo 2,66 milijona EUR (brez DDV).

 

PRIJAVA KRŠITEV DOLOČIL ZGD-1C ODDANA TUDI NA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO

Šele na skupščini smo dobili poslovno poročilo, ker so ga kljub pisni zahtevi »baje pozabili poslati.« Kljub eni ustni zahtevi (podani na skupščini) in dvema pisnima zahtevama za izročitev prepisa cenitvenega poročila, revizorjevega poročila in druge dokumentacije povezane s predvideno prodajo nepremičnin in zemljišč, jih družba Lepenka, d.d., ki jo vodi Martin Odlazek ne želi izročiti. Zato je bila podana tudi prijava zoper pravno osebo in odgovorne osebe prekrškovnemu organu Ministrstva za gospodarstvo RS.

 

HIPOTEKE NA ZEMLJIŠČE LEPENKE, d.d., ZA KREDITE SKUPINE KARTER

Poslovodstvo Lepenke, d.d. je dvema podjetjema iz Skupine Krater omogočila najem kreditov, ki so zavarovani z dvema hipotekama v skupni višini 5,142 mio EUR (pri avstrijski BKS Bank). Protagonist vseh teh treh pravnih oseb je Martin Odlazek.

Pri tem ne gre spregledati dejstva, da je poslovodstvo družbe (beri: Martin Odlazek), s tem  sklenilo posle v zvezi z obremenitvijo družbinih nepremičnin in ostalega neopredmetenega premoženja, za kar pa ni izvedlo tudi vseh ustreznih postopkov skrbnega pregleda in smotrnosti takšnih poslovnih odločitev. S tem se je bistveno zmanjšala tudi aktiva premoženja družbe. Seveda pa s tem preostali delničarji niso bili seznanjeni in so posledično oškodovani.

 

ALI SKUPINA KRATER IZVAJA NAČRTNO OŠKODOVANJE PREMOŽENJA MALIH DELNIČARJEV LEPENKE, d.d.?

Predstavnika kupca premoženja Papir servis d.o.o. oz. Salamon Ljubljana d.o.o., kot večinskega lastnika, sta po skupščini izrazila pripravljenost odkupiti preostanek delnic od malih delničarjev “le po 8 EUR, kar je “½ knjigovodske cene”.  Poudarjata namreč, da je to velikodušna ponudba, ob tem pa pozabljata, da sta brez vednosti in na plečih istih delničarjev praktično že izpraznila podjetje, ki ima samo še 1 zaposlenega.

Pri tem ne pozabimo, da ocenjena vrednost podjetja skupaj s premoženjem, glede na javno dostopne podatke znaša med 12 do 15 mio EUR. Torej je ena delnica vredna vsaj 51 EUR.

 

LEPENKA NAJ BI KUPNINO VRNILA PAPIR SERVISU d.o.o. V OBLIKI NAJEMNINE

Po predvidenem scenariju pa bi Lepenka, d.d., po prejemu kupnine, ki bi bila verjetno »le papirna zaveza«, začela plačevati najem poslovnih prostorov in nepremičnin Lepenke, d.d., Papir Servisu d.o.o., kar je na skupščini tudi potrdil predstavnik tega podjetja.
Tako bo po našem predvidevanju Papir Servis d.o.o. kupnino “kompenziral” v roku 6 do 9 mesecev, ko bo Lepenka d.d. ostala brez vseh prihodkov in bo verjetno sledil stečaj, preostali delničarji pa se bodo lahko “obrisali pod nosom.”

 

LASTNIŠKA STRUKTURA V LEPENKI

LPTR
206728
88,357%
SALOMON d.o.o. Ljubljana
LPTR
11703
5,002%
PROSEN JOŽE
LPTR
6983
2,985%
GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj
LPTR
4357
1,862%
VARNOST RIVAL SISTEMI, d.d.
LPTR
2212
0,945%
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
LPTR
1389
0,594%
CSS Škofja Loka
LPTR
475
0,203%
TERME ČATEŽ d.d.
LPTR
94
0,040%
KŽK d.o.o.
LPTR
29
0,012%
GRUDA - JURMES d.d.
 
233970
100,000%
 

 

V PRIHODNJIH DNEH BODO VLOŽENE ODŠKODNINSKE TOŽBE IN MOREBITI CELO KAZENSKE OVADBE

Obstaja pa vse več indicev in dokazov, da gre pri tem »osiromašenju« premoženja Lepenke d.d. za organizirano združevanje oseb in podjetij z namenom pridobitve velike premoženjske koristi na račun preostalih delničarjev.

Zato se s pomočjo zunanjih pravnih strokovnjakov intenzivno pripravljajo odškodninski zahtevki zoper člane poslovodstva in nadzornih svetov Lepenke, d.d., ki so to omogočili.

V zelo kratkem času pa bodo verjetno tudi vložene kazenske ovadbe zoper vse odgovorne osebe iz Lepenke in sodelujoče iz Skupine Krater, o čemer vas bomo še obvestili.

 

MOREBITNA KAZNIVA DEJANJA NE ZASTARAJO

Za navedena kazniva dejanja še velja izpostaviti, da njihov pregon ni omejen z zastaralnim rokom, saj Zakon o zaključku lastninskega preoblikovanja družbene lastnine ne določa roka zastaranja tovrstnih kaznivih dejanj, prav z namenom zaščititi javni interes ter enakopravno obravnavanje vseh delničarjev v lastniški strukturi tako nastalih delniških družb.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.