Dividenda za delničarje Cinkarne Celje 17,00 EUR na delnico, mag. David Kastelic nov član nadzornega sveta

NatisniNatisni

Danes je v Celju potekala 24. skupščina delničarjev Cinkarne Celje d.d., ki se je seznanila z lanskimi rezultati in prejemki organov vodenja in nadzora, ter je podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za uspešno delo v poslovno letu 2019. Za dividende delničarjem je namenila 17,00 EUR bruto na delnico po nasprotnem predlogu, ki ga je na skupščini podala Modra zavarovalnica, za novega člana nadzornega sveta predstavnika kapitala, pa je po nasprotnem predlogu Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS) izvolila mag. Davida Kastelica. Skupščina je tudi podelila pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic in sicer v cenovnem razponu od minimalno 120,00 EUR do maksimalno 230,00 EUR na delnico. Prav tako pa je skupščina sprejela predlagane spremembe statuta družbe.

 

Celje, 17. junij 2020

 

Uprava in nadzorni svet prejela razrešnico, delničarji pa dividendo v višini 17,00 EUR bruto

 

Skupščina je podelila razrešnico za uspešno delo upravi in nadzornemu svetu za poslovni leto 2019 in po nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice izglasovala, da se za dividende nameni 13.536.352 EUR oz. 17,00 EUR na delnico, preostanek v višini 2.309.144,00 EUR pa se nameni za prenos v druge rezerve. Dividende bodo izplačane dne 7 julij 2020, delničarjem ki bodo pri KDD vpisani 6.7.2020.

 

Poudarki iz lanskega poslovanja Cinkarne Celje – vir letno poročilo 2019 stran 25

 

Skupna prodaja podjetja je bila v letu 2019 za 5 % višja kot v letu 2018; hkrati je bila višja od načrtovane, in sicer za 3 %. Skupni znesek prodaje, oziroma čistih prihodkov od prodaje, je dosegel vrednost 173 milijonov €.

 

V letu 2019 je dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 25,7 milijonov evrov. Ta rezultat predstavlja 71 % doseženega poslovnega izida iz poslovanja v letu 2018, ki je znašal 36,4 milijonov evrov. Če ga primerjamo z načrtovanim poslovnim izidom za leto 2019 (13,4 milijona evrov poslovnega izida iz poslovanja) ugotavljamo, da smo poslovni načrt presegli za 93 %. Operativno poslovanje je bilo objektivno slabše od lanskega, hkrati pa je bistveno nad ravnjo poslovnega načrta, predvsem na račun nižjih planiranih prodajnih cen od dejansko doseženih tekom leta 2019. Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA¹ je dosegel 37 milijonov € in znaša 21,4 % od dosežene prodaje.

 

V primerjavi z letom poprej je, zaradi nižjega zneska amortizacije in nižjega poslovnega izida pred davki, EBITDA¹ nižji za 24 %. Če izločimo vpliv odprave oblikovanja rezervacije za uspešno odložene TENORM odpadke v višini 4,2 mio €, bi bil EBITDA¹ za omenjen znesek nižji. Naraščajoči pritiski iz leta 2016 in 2017 so se tudi v letu 2019 udejanjali v dejanskih in kontinuiranih dvigih nabavnih cen ter znižali poslovni izid iz poslovanja. Izračun EBITDA je prikazan v poglavju Alternativna merila uspešnosti uporabljena v LP na strani 111.

 

Po obračunu vpliva finančnih prihodkov in odhodkov, je v letu 2019 izkazan poslovni izid pred davki v višini 25,7 milijonov evrov, v letu 2018 pa je bil dosežen dobiček v višini 36 milijonov evrov. Rezultat pred davki se je glede na preteklo leto zmanjšal za 29 %, načrtovani poslovni izid pred davki pa presega za 93 %.

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 21.436.385 €, s tem je za 30 % nižji od realiziranega v letu 2018 in za 93 % višji od načrtovanega (za leto 2019 so načrtovali 11,1 milijonov evrov čistega dobička). Čisti poslovni izid zajema poslovni izid pred obdavčitvijo, obračunan davek od dohodka v višini 3,5 milijona € (efektivna davčna stopnja tako znaša 13,66 %) in znesek odloženih davkov v višini 754 tisoč €.

 

Skupščina je sprejela dve spremembi statuta

 

Skupščina je v statut zapisala, da lahko skupščina podeli pooblastilo upravi družbe za nakup lastnih delnic in pri pogojih ob imenovanju predsednika in članov uprave Cinkarne Celje poleg zakonskih pogojev dodala še dva kumulativna pogoja in sicer, da imajo ob imenovanju najmanj visokošolsko izobrazbo in tudi najmanj pet let delovnih izkušenj.

 

Nov član nadzornega sveta predstavnik kapitala je postal mag. David Kastelic

 

Društvo Mali delničarji Slovenije je namesto predlagane ga. Varje Dolenc na skupščini podalo nasprotni predlog, da se za člana nadzornega sveta izvoli g. mag. David Kastelic. Nasprotni predlog Društva MDS je bil uspešen in mag. David Kastelic je bil izvoljen za novega člana nadzornega sveta iz vrst kapitala za mandatno obdobje 5 let, s pričetkom mandata jutri, 18. junija 2020.

 

Kratka predstavitev novega člana nadzornega sveta

 

mag. David Kastelic, je rojen leta 1966 in je po zaključku gimnazije nadaljeval šolanje na Strojni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je pridobil strokovni naziv univ. dipl. inž. strojništva. Podiplomski magistrski študij je zaključil na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor, kjer je  leta 2009 pridobil strokovni naziv Magister ekonomskih in poslovnih znanosti.

 

Po končani strojni fakulteti se je zaposlil v mednarodnem podjetju Philip Morris d.d.o., kjer je služboval pet let, nazadnje kot Key account supervisor. Leta 1998 se je zaposlil v takratni Zavarovalnici Maribor d.d., kjer je leta 2006 postal član uprave, zadolžen za prodajo.

Leta 2013 je postal predsednik Zavarovalnice Maribor d.d., leta 2016 pa predsednik Zavarovalnice Sava, ki je nastala iz štirih združenih zavarovalnic, dveh slovenskih in dveh hrvaških. Zavarovalnico Sava d.d. vodi še danes.

 

V minulih letih je bil član in predsednik v številnih družbah, tako v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji in Makedoniji. V Sloveniji je še danes član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije Jedrskega poola, član sveta slovenskega zavarovalnega združenja, med leti 2016 in 2017 pa je bil tudi član nadzornega sveta NLB d.d..

 

Je tudi podpredsednik NK Maribora, častni konzul Republike Brazilije v Sloveniji in predsednik organizacijskega odbora Zlate lisice.

 

Skupščina delničarjev Upravi družbe je podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

 

Skupščina je uprava družbe dala pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe (80.797 delnic). Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 120,00 €/delnico in ne višja od 230,00 €/delnico. Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina je tudi pooblastila Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.