Dividenda Telekoma Slovenije v višini 14,30 EUR bo izplačana 10. julija

NatisniNatisni

Delničarji Telekoma Slovenije, d.d. so se danes sestali na 29. redni skupščini, na kateri so se seznanili s poslovanjem Skupine Telekom Slovenije in med drugim odločali o delitvi bilančnega dobička. Bilančni dobiček Telekoma Slovenije je v letu 2017 znašal dobrih 115 milijonov EUR, pri čemer je glavni delničar, Republika Slovenija (zanjo SDH), podala nasprotni predlog, v okviru katerega je država predlagala, da se za dividende nameni dobrih 93 milijonov EUR bilančnega dobička oziroma 14,30 EUR dividende na delnico. Skupščina delničarjev je potrdila nasprotni predlog SDH, kar pomeni, da bodo delničarji 10.07.2018 prejeli dividendo v višini 14,30 EUR. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu, sočasno pa so se delničarji seznanili z novimi predstavniki zaposlenih v NS ter sodnimi postopki, ki se vodijo zoper bivše člane uprave. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 1,7 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 11. maj 2018


Poslovanje Telekoma Slovenije v letu 2017

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2017 dosegla 726 milijonov EUR prihodkov od prodaje, EBITDA na ravni skupine pa je znašal 168,7 milijonov EUR. V letu 2018 je na ravni skupine planiranih 755,3 milijonov EUR prihodkov in 209,8 milijonov EUR EBITDA marže.

Vir foto: Jure Makovec 

V letu 2017 je Telekom Slovenije za investicije namenila slabih 159 milijonov EUR. 

Na ravni Skupine je čisti poslovni izid v letu 2017 znašal 9 milijonov EUR. Načrtovani izid je sicer znašal 41,3 milijonov EUR, vendar pa je dosežen izid nižji zaradi oblikovanih rezervacij, ki so znašale dobrih 30 milijonov EUR. Bilančni dobiček matične družbe je sestavljen iz doseženega poslovnega izida ter dodatno še prenesenega čistega poslovnega izida v višini 3,74 milijona EUR, razgradnje drugih rezerv iz dobička v višini 132,29 milijona EUR in zmanjšanje dobička za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 22,39 milijona EUR. 

Uprava in NS sta predlagala, da se za dividende nameni slabih 41 milijonov EUR oz. 6,30 EUR dividende na delnico. Skupščina je soglasno sprejela nasprotni predlog države oziroma SDH, ki predvideva, da se za dividende nameni 93 milijonov EUR dobička, kar predstavlja 14,30 dividende na posamezno delnico.

Sodni postopki zoper bivšo upravo in sprememba v NS

Delničarji so se seznanili tudi s sodnimi postopki, ki tečejo zoper bivše člane uprave. Do sedaj je imela družba 460 tisoč EUR stroškov. V primeru, da bo sodišče ugotovilo utemeljenost vsaj enega zahtevka, pa lahko družba uveljavlja tudi izplačilo po zavarovalni polici, ki je sklenjena v višini 10 milijonov EUR kritja.

V NS zaposlene od 14.02.2018 dalje zastopa g. Urban Škrjanc, ki je v NS nadomestil g. Deana Žigona, potem ko mu je 22.01.2018 prenehal mandat.

Rezervacije za tožbe in stanje tožbenih zahtevkov

Telekom Slovenije ima oblikovanih za 34,3 milijona EUR rezervacij za tožbe, kjer Telekom Slovenije nastopa kot tožena stranka, med tem ko skupni znesek tožb proti Telekomu Slovenije znaša 267,4 milijonov EUR. 

Na dan bilance stanja je proti skupini vloženih 75 tožb (2016: 91 tožb), od katerih so največje: T-2 v višini 129.557 tisoč evrov, tožba Mtel Banja Luka v višini 50.260 tisoč evrov in SKY NET v višini 33.047 tisoč evrov.

Tožbe so v različnih fazah postopkov, in sicer:

  • v gospodarskem sporu T-2 zoper Telekom Slovenije je Vrhovno sodišče RS razveljavilo sodbo drugo in prvostopenjskega sodišča ter zadevo vrnilo pred sodišče prve stopnje v novo sojenje.
  • v gospodarskem sporu SKY NET zoper Telekom Slovenije zaradi plačila odškodnine v višini 25.960 tisoč evrov je bil primarni tožbeni zahtevek SKY NET-a pravnomočno zavrnjen. Okrožno sodišče bo v ponovnem postopku odločalo še o podrednem zahtevku, tj. izpolnitvi pogodbe. K navedenemu gospodarskemu sporu je isto sodišče pridružilo še pravdno zadevo SKY NET zoper Telekom Slovenije zaradi izpolnitve pogodbe v okviru 7.087 tisoč evrov. Sodišče o podrednem zahtevku, t.j. izpolnitvi pogodbe, še ni odločilo.
  • na osnovi put opcijske pogodbe 2017 je družba Antenna Slovenia B.V. Amsterdam v letu 2017 Telekomu Slovenije vročila izjavo o uveljavitvi opcije, ki pa po mnenju Telekoma Slovenije ni bila pravilno uveljavljena in je posledično plačilo zahtevane kupnine zavrnil. Spor glede tega se bo reševal v že začetem arbitražnem postopku pred mednarodnim arbitražnim razsodiščem v Ženevi.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.