Delujoče družbe ki plačujejo obresti in glavnice ter ostali upniki niso več varni pred samovoljo in morebitnimi razprodajami DUTB

NatisniNatisni

Glede na vprašanja, ki jih delničarji družbe Sava d.d. (vključno s tistimi, ki smo jih zastopali na aprilski skupščini) zastavljajo Društvu MDS, želimo obvestiti delničarje in zainteresirano javnost, da pripravljamo vložitev naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zoper vodstvo DUTB, d.d., zaradi zavajanja javnosti in oškodovanja delničarjev družbe Sava d.d., ki bo vložena v prihodnjih dneh. Hkrati bomo proučili tudi elemente morebitne odgovornosti pristojnega Ministrstva za gospodarstvo, ki je kljub dejstvu, da je Vlada RS sprejela klasifikacijo kapitalskih naložb države, javno podprlo DUTB, d.d., ki je s svojimi dejanji družbo Sava d.d. pahnila v insolventnost ter ji odpira pot za pričetek postopka prisilne poravnave ali stečaja, s tem pa se zmanjšuje tudi vrednost same družbe.

 

Ljubljana, 01. junij 2015


 

Po ocenah strokovnjakov za vrednotenje podjetij gre za zmanjšanje vrednosti za okoli 80 milijonov EUR. Ob tem pričakujemo, da se bodo našim aktivnostim priključili tudi ostali delničarji družbe Sava d.d., zlasti pa Kapitalska družba (KAD), kot bodoči demografski sklad, zaradi posebnih odnosov in odgovornosti do upokojencev.

Nikakor ne moremo razumeti, da je DUTB, d.d. za poplačilo terjatev v višini 40 mio EUR enostransko zaplenila naložbo v delnicah Sava Turizem d.d. v višini cca. 100 mio EUR, s tem pa oškodovala tudi druge upnike in nenazadnje lastnike družbe Sava d.d. Glede na javne izjave predstavnikov DUTB pozivamo Vlado Republike Slovenije, NPU in druge pristojne organe, da v zvezi z elementi protipravnih in protizakonitih dejanj ob dejanjih DUTB nemudoma ukrepajo po uradni dolžnosti.

Nenazadnje gre za prvi tovrsten primer v Republiki Sloveniji, ko DUTB pleni premoženje delujočega podjetja, kot je Sava d.d., ki je ves čas tekoče poravnavala obresti in druge obveznosti do upnika. Zaradi izvedenega dejanja s strani DUTB je posledično ogroženo tudi premoženje Hotelov Bernardin in Istrabenza ter njegovih delničarjev.

 

Poziv predsedniku Vlade Republike Slovenije 

Iz medijev je bilo zaznati, da so bili nekateri predstavniki Vlade RS predhodno seznanjeni z nameravanim dejanji DUTB, zato javno pozivamo predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, naj pojasni kakšno vlogo in predvsem zakonsko podlago imata pri tem Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj, da sta o tem bila predhodno seznanjena. Odgovori naj tudi zakaj glede na medijske navedbe DUTB o tem ni bil predhodno obveščen upravljalec državnega premoženja SDH, ki je po zakonu edini pristojen za upravljanje, ali pa je Vlada RS vmes sprejela kak drug dekret, ki ji to omogoča? 

 

Ali bo ATVP preverila izračune DUTB?

Zlasti zanimiva je matematika DUTB pri najavi prevzemne ponudbe za preostali delež v Savi Turizem, d.d., kjer DUTB svojo terjatev v višini 40 mio EUR enostavno deli s številom delnic Save Turizem in ponudi 1,09 EUR na delnico. Dejansko pa bi moral  upoštevati ocenjeno in s strani revizorja revidirano vrednost v višini 93,4 mio, kar pomeni, da si bo na ta način DUTB pridobil 53,4 mio EUR neupravičene premoženjske koristi na račun delničarjev Save, d.d., in seveda tudi drugih upnikov te skupine. Upamo, da bo ATVP tak prevzem preprečila, saj ne odraža dejanskega stanja vrednosti družbe, kot je to že naredila v enem primeru poskusa prevzema po 'prenizki ceni' pred nekaj meseci.

 

NPU naj nemudoma ukrepa po uradni dolžnosti 

Ker pa je tu zaznati elemente morebitnih kaznivih dejanja, ki se jih sankcionira po 211. členu v povezavi z 240. členom KZ-1 (goljufija in zloraba položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti), pa v Društvu MDS, pričakujemo, da bo NPU nemudoma opravil informativne razgovore z vsemi vpletenimi z namenom pridobitve vseh relevantnih podatkov za nadaljnje ukrepanje v luči medijskih objav o morebitni “vezani trgovini” med predstavniki DUTB ter »morda vnaprej izbranimi interesenti« za nakup Save Turizem oz. hotelov, kot je to zaznati v članku časnika Dnevnik, ki sta ga napisala naovinarja Primož Cirman, Vesna Vuković, z dne 12. maja 2015 z naslovov »Terjatve do ACH v roke investicijske skupine, ki upravlja največji ruski špekulativni sklad«.

 
Začetek citata: »Je razpis za Istrabenz padel, ker kupec ni bil pravi? 

Če se je že takrat zdelo, da so na DUTB kupca terjatev izbrali vnaprej, pa je imela slaba banka podobne načrte očitno tudi na Istrabenzu, ki ima za okoli 160 milijonov evrov finančnih obveznosti. A ti se ji za zdaj očitno niso izšli. Na razpisu za terjatve do Istrabenza, ki jih je DUTB prodajal skupaj z drugimi bankami upnicami, je namreč najvišjo ponudbo (okrog 38 milijonov evrov) oddal konzorcij ameriške investicijske družbe York Capital in družbe tveganega kapitala Elements Capital Partners, ki uradno domuje na Cipru, poslovno pa je tesno povezana s Slovenijo. Drugi ponudnik, BAMLI, je ponudil »le« okrog šest milijonov evrov manj. Toda kljub temu je razpis padel – po naših informacijah prav zaradi DUTB, ki skupaj s Probanko (vodi jo Imre Balogh, po novem član upravnega odbora DUTB) poslu ni želel prižgati zelene luči.

Pri tem naj bi imel ključno vlogo vplivni svetovalec DUTB Janne Harjunpää, ki naj bi že pred časom enega od potencialnih interesentov za terjatve do Istrabenza prepričeval, naj ne sodeluje v prodajnem postopku.« Konec citata iz članka.
 
Pri pregledu spletne strani DUTB pa tega niso zanikali, saj so zapisali le to:
 
»12.05.2015 - Popravki netočnih informacij v zvezi z DUTB, objavljenih v medijih

Popravke objavljamo, da bi javnosti zagotovili dostop do točnih informacij v zvezi z DUTB.

•    Netočne navedbe v zvezi s postopki prodaje terjatev do družb ACH, Adria Airways, Elan in Polzela investicijski banki Bank of America Merrill Lynch (BAMLI), objavljene 12. maja v  časopisu Dnevnik.
V nadaljevanju objavljamo točne navedbe in informacije.
DUTB pri vsaki prodaji sledi načelu doseganja najvišje cene in tako je ravnala tudi v primeru prodaje terjatev do zgoraj omenjenih družb investicijski banki BAMLI. DUTB je prejela več ponudb in je tiste zainteresirane kupce, ki so oddali ponudbe, ki so po višini bistveno odstopale od drugih, pozvala k zvišanju njihovih ponudb ter jih povabila k pogajanjem. Paket terjatev do družb ACH, Adria Airways, Elan in Polzela je prodala najboljšemu ponudniku. Neresnična je torej navedba v članku z naslovom Terjatve do ACH v roke ruskega hedge sklada, objavljenega 12. maja v časopisu Dnevnik, da DUTB konkurenčnih ponudnikov ni pozvala k izboljšanju ponudb. To neresnico je Dnevnik zapisal že nekajkrat, čeprav smo nekaterim novinarjem Dnevnika že pojasnili, da to ne drži, avtorja članka pa bi lahko to informacijo pri DUTB tudi znova preverila. Poudariti velja še, da ob striktnem spoštovanju načela doseganja najvišje cene DUTB samostojno strokovno presoja, kdaj je pravi čas za prodajo katere od terjatev in na kak način jo bo prodajala. 

Prav tako je neresnično navajanje avtorjev omenjenega članka, da naj bi bil sodelavec DUTB Janne Harjunpää kakor koli povezan z družbo VR Capital. Takšne povezave ne obstajajo in tudi to bi avtorja članka pri DUTB lahko preverila. Zato se zastavlja vprašanje, v čigavem interesu je objavljanje neresničnih in nepreverjenih informacij, povezanih z DUTB.«

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.