Delničarji Žita potrdili vse predlagane sklepe Uprave in Nadzornega sveta

NatisniNatisni

Delničarji Žita so se na današnji 21. skupščini seznanili s poslovanjem družbe v preteklem letu, sprejeli sklep, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2015, hkrati pa podelili razrešnico Upravi in NS. Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini zastopali 16.387 delnic ali 9,45 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 19. junij 2015


 

Poslovanje v letu 2014 ter razrešnica Upravi in NS

Na skupščini delničarjev, katere se je udeležilo 173.512 delnic oz. 54,18 % kapitala z glasovalno pravico, je Uprava Žita seznanila prisotne delničarje s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Žito in družbe Žito, d.d., poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta družbe Žito, d.d. za leto 2014.

Kot je v svojem poročilu izpostavil predsednik Uprave Janez Bojc, je Skupina Žito v letu 2014 ustvarila 113,7 mio evrov čistih prihodkov od prodaje, 3,7 mio evrov dobička iz poslovanja in 3,0 mio evrov čistega dobička. Čisti prihodki iz prodaje so bili v primerjavi z letom 2013 višji za 2,6 %, dobiček iz poslovanja se je povišal za 18,0 %, čisti dobiček pa za 37,3 %. Ključni kazalniki poslovanja so se v primerjavi z letom 2013 izboljšali, zlasti donosnost prihodkov, kapitala in sredstev, EBIT in EBITDA ter dodana vrednost na zaposlenega.

Delničarji so Upravi in nadzornemu svetu na skupščini podelili razrešnico za poslovno leto 2014.

 

Bilančni dobiček 2014 ostaja nerazporejen – podan nasprotni predlog glede dividende in napovedana izpodbojna tožba

Skupščina se je seznanila tudi z bilančnim dobičkom, ki je na dan 31. 12. 2014 znašal 25.861.078,62 EUR, ter sprejela sklep, da bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2015 kot nerazporejeni dobiček.

Ob tej točki je delničar VZMD kot lastnik 1 delnice podal nasprotni predlog, da se za dividende od dobička iz leta 2014 nameni kar 18,50 evrov bruto na delnico, vendar skupščina tega predloga ni potrdila. Predlagatelj nasprotnega predloga je zato napovedal izpodbojno tožbo. 

 

Imenovanje revizorja in seznanitev z rezultati Skupine Žito v prvem kvartalu 2015

Delničarji so za revizorja za leto 2015 potrdili revizijsko družbo UHY revizija iz Ljubljane. Uprava je na današnji skupščini delničarjev predstavila tudi poslovanje Skupine Žito v prvem kvartalu 2015. Skupina Žito je v tem obdobju prodala za 28,0 mio evrov oziroma od primerljive lanske za 3,0 % več. Rezultat iz poslovanja Skupine Žito je dobiček v višini 578 tisoč evrov, kar je za 8,1 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Čisti dobiček Skupine Žito je tako znašal 489 tisoč evrov, kar je 50% več kot v enakem obdobju lani.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.