Delničarji MKZ brez dividend in odpoklic treh in izvolitev treh novih članov nadzornega odbora

NatisniNatisni

Delničarji Mladinske knjige so na današnji skupščini še pred iztekom mandata odpoklicali dosedanje člane nadzornega sveta Nino Marin, Jožeta Možino in Petra Kavčiča ter za dobo štirih let na njihova mesta imenovali Tajo Kuhar, Duška Kosa in Mileno Fornazarič. Obenem so sprejeli sklep, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen.

Ljubljana, 18.08.2022

Delničarji so tudi potrdilo spremembo statuta, ki se nanaša na odpoklic članov nadzornega sveta, in sicer je po novem potrebna najmanj tričetrtinska večina oddanih glasov. Za spremembo statuta pa bo odslej potrebna kapitalska večina (tri četrtine) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Odpoklic dosedanjih in imenovanje novih članov nadzornega sveta ter spremembo statuta je konec julija predlagala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), 83-lastnica družbe Mladinska knjiga Založba. Delničarji so se na današnji skupščini prav tako seznanili z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba za leto 2021 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2021.

Družba je v lanskem poslovnem letu ustvarila 19,88 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in ga zaključila čistim dobičkom v višini 863.719 evrov. Zaradi prenesenega čistega dobička v višini 62.138 evrov bilančni dobiček družbe tako znaša 925.857 evrov.

Skupščina je sprejela sklep, da bilančni dobiček ostane nerazporejen in se prenese v naslednje poslovno leto. Poleg tega je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelila razrešnico za poslovno leto 2021.

Za revizijo poslovanja družbe za poslovno obdobje 2022-2024 je skupščina imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.