Delničarjem Elektro Primorska 12 centov dividende, izvoljeni 4 novi člani nadzornega sveta, sklada lastnih delnic ne bo

NatisniNatisni

Na današnji 26. seji skupščine Elektra Primorska, d. d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2020 ter s prejemki uprave in nadzornega sveta. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe in dopolnitve statuta in izvolila štiri nove člane nadzornega sveta družbe Elektro Primorska, d. d., predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje.

Na predlog Društva MDS in drugih manjšinskih delničarjev je bila skupščina razširjena z dodatno točko dnevnega reda o pooblastilu Upravi za pridobivanje lastnih delnic v razponu od 75 % knjigovodske vrednosti (KV) pa do 100 % KV. O predlogu spremembe statuta v 11. členu, kjer je Društvo MDS predlagalo spremembo, ki sledi zakonski obveznosti donosa v višini 4 % osnovnega kapitala za dividend in šele nato se lahko opravijo razporeditve morebitnih presežkov finančnih sredstev v druge rezerve in to največ do višini ½ in ne 2/3 kot dosedaj, pa se zaradi nenavadnega manevra predsedujoče skupščini ni glasovalo, zato je bila napovedana tako izpodbojna kot ničnostna tožba zoper tako ravnanje.

 

Nova Gorica, 01.07.2021

 

Poslovanje v letu 2020 s padcem čistega dobička za 33 %  in padcem EBITDA za 12 %

Matična družba Elektro Primorska je v letu 2021 zabeležila 5,9 milijonov EUR čistega dobička, kar je 33 % manj kot v letu 2019, med tem ko je EBIT marža v letu 2020 znašala 6,2 milijonov EUR, v primerjavi z 9,2 milijoni EUR v letu 2019.  EBITDA pa je v letu 2020 bila 19,579 mio EUR, kar je za 12 % nižje, kot leta 2019 ko je znašala 22,074 mio EUR. Zaradi epidemije COVID-19 je Agencija za energijo po navodilu zakonodajalca zmanjšala donos na sredstva iz 5,26 % na 4,13 %, kar je posledično pomenila, da so se prihodki družbe in skupine Elektro Primorska znižali za 2,08 mio EUR. Družba je za investicije namenila 21,54 mio EUR, kar je 28 % več, kot leto poprej.

 

Knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2020 vrednost delnice znaša 8,62 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,46 EUR.

 

Dividenda v višini 0,12 EUR bruto bo izplačana 29. septembra 2021

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2020 znaša 2.254.067,76 EUR in se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,12 EUR in jo bodo prejeli delničarji vpisani v delniško knjigo pri KDD dne 28.09.2021.

 

Pomemben dogodek po bilanci - E3 d.o.o. prodana Petrolu – pozitivna razlika med knjigovodsko in prodajno ceno je 8,4 mio eur

Dne 26. 2. 2020 je bila z družbo Petrol, d. d. podpisana Pogodba za nakup in prodajo 100 % deleža družbe E 3, d. o. o. Finančni učinek iz prodaje lastniškega deleža v družbi E3 d. o. o. znaša 8.427.983 EUR, z vidika Skupine Elektro Primorska pa je bila realizirana izguba iz prodaje v višini 409.113 EUR.

 

Vnovično zmanjšanje reguliranih prihodkov pa mnenju Društva MDS prinaša v prihodnje:

  • izrazito poslabšanje finančne stabilnosti distribucijskih podjetij,
  • zmanjšanje čistega poslovnega izida za 20 %, torej na raven izpred petih let,
  • znižanje kreditne sposobnosti družb, saj se bo faktor razmerja neto finančni dolg/EBITDA poslabšal na nivo, ki bo družbam otežil pridobivanje tujih virov sredstev financiranja investicij, ki zagotavljajo ekonomsko upravičenost investiranja s tujimi viri,
  • zmanjšanje investicijskih vlaganj v omrežje (popolnoma v nasprotju z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki predvideva bistveno višji obseg investicij od trenutnih investicijskih vlaganj distribucijskih podjetij),
  • verjetnost kršitve zavez/sodil iz obstoječih kreditnih pogodb tako komercialnih kot EIB.

 

Zato je Društvo MDS na SDH, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance naslovilo več pobud, da to nelogičnost (zmanjšala donos na sredstva iz 5,26 % na 4,13 %) odpravijo, saj na drugi strani nacionalni energetski program predvideva večkratno povečanje investicij, in tako znižanje ne spodbuja vlaganj.

 

Za investicije Elektra Primorske NEPN predvideva v letih 2021 do 2030 kar 626 mio EUR

Načrt razvoja distribucijskega omrežja za obdobje 2021–2030, katerega podlaga je v letu 2020 sprejeti NEPN, predvideva, da je v naslednjih letih v distribucijska omrežja za električno energijo za področje Slovenije skupaj treba vložiti 4,2 milijarde evrov, od tega družba Elektro Primorska kar 626 milijonov evrov. Uprava Elektro Primorske pa ima soglasje NS in sredstva planirana v  približno 39 % potrebnih virov oz. 240 mio EUR za investicije v tem obdobju. NEPN predstavlja enega od osrednjih državnih razvojnih projektov.

Prav zato Društvo MDS meni, da breme elektrifikacije ne morejo prevzeti samo EDP-ji s svojimi finančnimi viri,  ampak mora za to sredstva zagotoviti država iz proračuna ali pa iz evropskih strukturnih pomoči za zeleno energijo.

 

Društvo MDS je predlagalo ustanovitev Sklad lastnih delnic in spremembo 11. člena statuta

Na predlog Društva MDS skupaj s sopodpisniki je skupščina odločala o sprejemu sklepa, ki bi upravi omogočil nakup lastnih delnic po minimalni ceni 75 % KV (6,46 EUR) in ne višji kot 100 % KV (8,62 EUR), a tega sklepa ni podprl predstavnik SDH zato ni bil izglasovan.

 

Skupščina je najprej potrdila uvajanje virtualnih skupščin, a na presenečenje delničarjev, ki smo pričakovali, da bomo po potrditvi te spremembe glasovali tudi o predlogu spremembe 11. člena, kjer Društvo MDS, predlagalo, da se najprej zagotovi zadostna višina bilančnega dobička za dividend (v zakonskem minimumu 4 % osnovnega kapitala  - 1. odstavek 399. člena ZGA-1) in šele nato bi lahko Uprava razporejala preostanek sredstev v druge rezerve od dobička, a največ do ½ in ne 2/3 kot do sedaj, a je predsedujoča to glasovanje zavrnila kljub dejstvu, da je tako spremembo predlagalo več kot 5 % osnovnega kapitala, kar zadošča tudi za sklic nove skupščine in nepotrebne stroške družbi. Zato je Društvo MDS in Odvetnik Matjaž Titan najavila možnost ugotavljanja ničnosti ter seveda tudi izpodbojnosti sklepa.

 

Izvoljeni 4 novi člani nadzornega sveta

Skupščina je za člane nadzornega sveta družbe Elektro Primorska, d. d., kot predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje izvolila Julijana Fortunata, Darka Lična, Jasno Kalšek in Pavla Reberca z začetkom mandata 30. 8. 2021. Zaradi pomanjkljive predstavitve enega izmed izvoljenih članov nadzornega sveta, saj se iz predložene predstavitve ni moglo ugotoviti ali ima izkušnje iz vodenja ali nadzora večjih gospodarskih družb je Društvo MDS najavilo izpodbijanje tega imenovanja v kolikor ne pridobi dodatnih dokazil o njegovih preteklih izkušnjah iz nadzora ali vodenja.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.