Delničarjem Elektro Celje 2,4 centa dividende

NatisniNatisni

Na današnji 29. seji skupščine Elektra Celje, d. d. so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d., za poslovno leto 2023 ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023 in so razkriti v letnem poročilu. Prav tako se je Skupščina seznanila s Politiko prejemkov organov vodenja v družbi Elektro Celje, d.d.

 

Celje, 28. 06. 2024

 

Delničarjem 2,4 cente dividende

Od bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 575.016,05 EUR, se del bilančnega dobička v znesku 572.605,82 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,024 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 2.410,23 EUR ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 27. 9. 2024 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 26. 9. 2024.

 

Uprava in nadzorni svet z razrešnico

Skupščina družbe je upravi in članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2023 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine, podelila razrešnico za poslovno leto 2023.

 

Izvolitev člana nadzornega sveta

Skupščina se je prav tako seznanila, da 2. 9. 2024 poteče mandat članu nadzornega sveta Elektra Celje, d.d., predstavniku delničarjev mag. Mihi Kerinu. Skupščina je mag. Miho Kerina izvolila za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, d.d., predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 3. 9. 2024.

 

Zapisnik skupščine si lahko ogledate TUKAJ.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.