Delničarjem Elektra Maribor 9,86 centov dividende, Uprava Elektra Maribor umaknila točko o spremembah statuta zato več delničarjev napovedalo uveljavljanje ničnosti sklepov skupščine

NatisniNatisni

Na 26. skupščini delničarjev Elektra Maribor, se skupščina seznanila z letnim poročilom, odločila je, da bodo delničarji dobili 9,86 centa na delnico bruto dividende, podelili so razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) in niso odločali o spremembah statuta, saj je Uprava tik pred skupščino točko umaknila z dnevnega reda, zato smo v Društvu MDS in še nekaj drugih delničarje napovedali ugotavljanje ničnosti skupščine, saj je med drugim tudi Društvo MDS z drugih manjšinskih delničarjev predlagal spremembe statuta v 11. členu, ki sledi zakonski obveznosti donosa v višini 4 % osnovnega kapitala za dividend in šele nato se lahko opravijo razporeditve morebitnih presežkov finančnih sredstev v druge rezerve in to največ do višini ½ in ne 2/3 kot do sedaj. Skupščina je zaradi nasprotovanja delničarja SDH zavrnila tudi Pooblastilo Upravi za pridobivanje lastnih delnic v razponu od 75 % knjigovodske vrednosti (KV) pa do 100 % (KV). Skupščina je tudi izvolila novega člana NS.

 

Maribor, 30.06.2021

 

Poslovanje v letu 2020 s padcem čistega dobička za 27 % in padcem EBIT za 22 %

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja, iz katerega je razvidno, da je družba v letu 2020 poslovala uspešno in dosegla čisti poslovni izid v višini 10.473.594 evrov. Družba je imela konec leta 2020 skupaj 221.067 uporabnikov omrežja, 16.867 km elektrodistribucijskega omrežja, 755 zaposlenih in 700 delničarjev. V letu 2020 je družba v skladu s potrebami uporabnikov realizirala investicijska vlaganja v višini 31.571.377 evrov. Družba je povečala robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja na 72,7 %, delež v napredni merilni sistem merjenja vključenih uporabnikov na 94,3 % ter za 42 % povečala število mrežno integriranih proizvodnih virov. Z velikim angažmajem zaposlenih in deležnikov je družba tudi v zahtevnih razmerah leta 2020 poslovala uspešno tako v regulirani kot tudi tržni dejavnosti. Zaradi epidemije COVID-19 je Agencija za energijo po navodilu zakonodajalca zmanjšala donos na sredstva iz 5,26 % na 4,13 %, kar je posledično pomenila, da so se prihodki družbe in skupine Elektro Maribor znižali za 3,47 mio EUR. Družba je za investicije namenila 33,5 mio EUR.

Knjigovodska vrednost delnice in sicer na dan 31.12.2020 vrednost delnice znaša 9,05 EUR, med tem ko je preteklo leto znašala 8,883 EUR.

 

Dividenda v višini 9,86 centa bruto bo izplačana 30. septembra 2021

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2019 znaša 3.290.286,55 EUR in se uporabi za delitev delničarjem družbe. Bruto dividenda na delnico znaša 0,0986 EUR, delničarjem ,ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 29.09.2021.

Vnovično zmanjšanje reguliranih prihodkov pa mnenju Društva MDS prinaša v prihodnje:

  • izrazito poslabšanje finančne stabilnosti distribucijskih podjetij,
  • zmanjšanje čistega poslovnega izida za 20 %, torej na raven izpred petih let,
  • znižanje kreditne sposobnosti družb, saj se bo faktor razmerja neto finančni dolg/EBITDA poslabšal na nivo, ki bo družbam otežil pridobivanje tujih virov sredstev financiranja investicij, ki zagotavljajo ekonomsko upravičenost investiranja s tujimi viri,
  • zmanjšanje investicijskih vlaganj v omrežje (popolnoma v nasprotju z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki predvideva bistveno višji obseg investicij od trenutnih investicijskih vlaganj distribucijskih podjetij),
  • verjetnost kršitve zavez/sodil iz obstoječih kreditnih pogodb tako komercialnih kot EIB.

Zato je Društvo MDS na SDH, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance naslovilo več pobud, da to nelogičnost (zmanjšala donos na sredstva iz 5,26 % na 4,13 %) odpravijo, saj na drugi strani nacionalni energetski program predvideva večkratno povečanje investicij, in tako znižanje ne spodbuja vlaganj.

 

Za investicije Elektra Maribor NEPP predvideva v letih 2021 do 2030. kar 953 mio EUR

Načrt razvoja distribucijskega omrežja za obdobje 2021–2030, katerega podlaga je v letu 2020 sprejeti NEPN, predvideva, da je v naslednjih letih v distribucijska omrežja za električno energijo za področje Slovenije skupaj treba vložiti 4,2 milijarde evrov, od tega družba Elektro Maribor kar 953 milijonov evrov. Uprava Elektro Maribor ocenjuje, da ima zagotovljenih približno 40 % potrebnih virov oz. 381 mio EUR za investicije v tem obdobju. Trenutna zadolženost Elektro Maribor ne omogoča take zadolžitve, saj koeficient neto finančni dolg/EBITDA znaša že 1,20 % in prostora za veliko dodatnega zadolževanja več ni. NEPN predstavlja enega od osrednjih državnih razvojnih projektov.

Prav zato Društvo MDS meni, da breme elektrifikacije ne morejo prevzeti samo EDP-ji s svojimi finančnimi viri,  ampak mora za to sredstva zagotoviti država iz proračuna ali pa iz evropskih strukturnih pomoči za zeleno energijo.

 

Družba Elektro Maribor z novim članom nadzornega sveta

Skupščina je za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, od 1.9.2021 naprej izvolila Sama Iršiča.

 

Društvo MDS predlagalo ustanovitev Sklad lastnih delnic, žal neuspešno

Na predlog Društva MDS skupaj s sopodpisniki je skupščina odločala o sprejemu sklepa, ki bi upravi omogočil nakup lastnih delnic po minimalni ceni 75 % KV (6,78 EUR) in ne višji kot 100 % KV (9,05 EUR).  Žal je bil ta sklep zavrnjen saj je proti glasoval SDH, ki ima večino. Društvo MDS in odvetnik Matjaž titan sta napovedala izpodbijanje tega negativnega sklepa.

Letno poročilo družbe je objavljeno na spletni strani družbe htps://www.elektro-maribor.si/o-podjetju/za-delničarje/letna-poročila/.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.