Delničarjem Cinkarne Celje 31,89 EUR dividende po nasprotnem predlogu Društva MDS

NatisniNatisni

Društvo MDS je na današnji skupščini zastopalo 5,98 % prisotnega kapitala. Današnja skupščina delničarjev se je uvodoma seznanila z letnim poročilom za leto 2021 in podelila razrešnice organom vodenja in nadzora za delo v letu 2021. Skupščina ni sprejela Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi. Za revizorja za leta 2022 do 2024 je bila imenovana družba Ernst & Young d.o.o.. Prav tako je skupščina potrdila sklep, s katerim se 1 delnica CICG razdeli na 10 delov, ter podelila pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.

 

Celje, 15.06.2022

 

Društvo MDS je uspelo s predlogom, da se za dividende nameni 31,89 EUR dividende - uprava in NS sta predlagala le 21,00 EUR

Skladno s sprejeto dividendno politiko, ki je bila objavljena tudi v Letnem poročilu Cinkarne Celje za leto 2021, je na strani 33 zapisano: »Strateški  načrt vključuje dividendno  politiko,  ki  predvideva  okvirno  izplačilo  75  %  vsakokratno doseženega  čistega  poslovnega izida.« Iz Letnega poročila Cinkarne Celje za leto 2021 (na strani 13) izhaja, da je čisti poslovni izid na dan 31.12.2021 bil  33.227.124 EUR in je višji za 215 % od načrtovanega.

Podani nasprotni predlog je za delitev dividend predvidel 75 % delitev čistega poslovnega izida in je zaokrožen na 2 decimalni mesti. Iz objavljenega četrtletnega poročila družbe za januar 2022 do marec 2022 Cinkarna Celje, d.d. izhaja, da družba posluje stabilno in nad planom.

 

Morebitno izplačilo dividende, ki bo izplačana skladno z dividendno politiko, v ničemer ne ogroža kapitalske stabilnosti družbe, saj ima družba na dan 31.03.2022 presežek denarnih sredstev, ki samo na TRR znašajo 57,12  milijonov € in so v primerjavi s stanjem konec leta 2021 višja za 6 %, še boljše pa kaže na čistem poslovnem izidu, ki v obdobju januar do marec 2022 znaša kar  15,57 mio EUR in je večji za 109 % glede na  leto 2021, ko je znašal 7,43 mio EUR. Z izplačilom predlagane dividende se sledi objavljeni dividendni politiki in se krepi zaupanje v družbo in njene delnice. Sklep je bil sprejet z 99,82 % večino.

 

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2021 znaša 235,04 €, vrednost delnice na Ljubljanski borzi na dan 30.12.2021 je dosegla vrednost 259,00 EUR,  15. junija 2022 pa kar 320,00 EUR.

 

Nekaj podatkov iz letnega poročila Cinkarne Celje za 2021

 

Skupna prodaja podjetja je bila v letu 2021 višja kot leta 2020. Skupni znesek prodaje je dosegel vrednost 172 milijonov €. V letu 2021 je dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 40 milijonov evrov, kar je 77 % več kot leta 2022.

 

Vse sprejete sklepe skupščine si lahko ogledate TUKAJ.

 

Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA je dosegel 51,2 milijonov €  in za 58 % višji kot v letu 2021. Po obračunu vpliva finančnih prihodkov in odhodkov, je v letu 2021 izkazan poslovni izid pred davki v višini 40 milijonov €, v letu 2021  je bil ta isti kazalnik 22,5 milijonov €Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 33,27 milijonov € s tem je za 75 % višji od realiziranega v letu 2020 in za 215 % višji od načrtovanega (za leto 2021 je družba načrtovala 10,1 milijon evrov čistega dobička).

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.