Cinkarna Celje – rekordni rezultati in ponovno rekordna dividenda

NatisniNatisni

Na današnji redni skupščini družbe Cinkarna Celje, d.d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom za leto 2018, odločali o delitvi rekordnega dobička za preteklo leto, spremembah statuta, imenovali revizorja za leto 2019, novega člana nadzornega sveta ter upravi podelili pooblastilo za nakup lastnih delnic. Delničarji, ki bodo vpisani pri KDD dne 11.06.2019, bodo prejeli dividende v bruto višini 28,27 EUR na delnico že dne 12.6.2019. Društvo MDS je na današnji skupščini v okviru organiziranega zbiranja pooblastil zastopalo 70 delničarjev – imetnikov 24.438 delnic oziroma 4,93 % na skupščini prisotnega kapitala z glasovalno pravico.

 

Celje, 4. junija 2019


 

Cinkarna Celje z rekordnim dobičkom v letu 2018

Cinkarna Celje, d. d., je v letu 2018 ustvarila prihodke od prodaje v višini 164 milijonov EUR, kar je za 13 % manj kot v letu 2017. Prav tako je prodaja nižja tudi od načrtovane v tem letu, in sicer za 13 %. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 142,3 milijonov EUR, kar je 23 % manj od izvoza doseženega v letu 2017 in 18 % manj od načrta. Glavnina izvoza je bila realizirana s prodajo v Nemčijo 30 %, Italijo 12 %, Belgijo 12 %, Turčijo 8 %, Francijo 6 %, Nizozemsko 5 %, Avstrijo 4 %, Srbijo in Poljsko po 3 %. Preostanek izvoza je bil ustvarjen na drugih trgih EU, vzhodnoevropskih trgih in trgih Bližnjega vzhoda.

Čisti dobiček v letu 2018 je dosegel rekordnih 30,6 milijonov EUR. Ta poslovni izid je za 6 % višji od doseženih 28,8 milijonov EUR v letu 2017. Z realiziranim čistim dobičkom smo sicer 6 % pod načrtovanim za leto 2018 (32,6 milijonov EUR dobička).

Vrednost delnic Cinkarne Celje, d. d., se je od zadnjega trgovalnega dne v letu 2017 do zadnjega trgovalnega dne v letu 2018, na vstopni kotaciji Ljubljanske Borze, zmanjšala iz 216 EUR/delnico na 181 EUR/delnico, oziroma za 17 %. Rast je bila stabilna do meseca maja. V začetku junija je odjeknila novica o morebitnem prevzemu in pognala delnico navzgor, kjer se je ob ceni 274 EUR/delnico odbila in do konca leta počasi izgubljala delež vrednosti. V istem obdobju se je vrednost indeksa SBI TOP zmanjšala za 0,2 %. Podjetje je v letu 2018 izplačalo 21,6 milijonov evrov dividend (193 % več kot leto prej), kar znaša bruto 26,52 EUR dividende/delnico. Dividendna donosnost na dan skupščinskega sklepa je znašala izredno visokih 12,63 % in je ponovno med najvišjimi v industriji pigmenta titanovega dioksida.

V letu 2018 se je glede na preteklo leto obseg investiranja povečal za 70 % in za 8,9 % presegel celo plansko vrednost.

 

Načrti za 2019 pesimistični?

V Cinkarni Celje načrtujejo, da bodo v letu 2019 ustvarili prihodke od prodaje v višini 167,7 milijonov EUR, s tem je načrt prodaje za 2 % višji od prodaje ustvarjene v letu 2018. Nadalje načrtujejo, da bo čisti dobiček konec leta 2019 znašal 11 milijonov EUR, kar je 63 % manj od doseženega v letu 2018.

 

Spremenjen statut družbe, novi član nadzornega sveta Luka Gaberščik

Delničarji so podprli predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, ter za novega člana nadzornega sveta z dnem 4.6.2019 za petletni mandat imenovali Luko Gaberščika.

 

Uprava bo lastne delnice lahko kupovala po višjih cenah

Skupščina delničarjev je sprejela sklep, s katerim je Upravi družbe podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 170 EUR/delnico in ne višja od 270 EUR/delnico. Družba bo lastne delnice pridobivala  v naslednjih 12 mesecih z namenom umika delnic, skladno z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.