ARHIV: Spremembe Statuta

NatisniNatisni

DOPOLNILA STATUTA DRUŠTVA - MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

Uvodni odstavek Statuta se nadomesti z: 
 
“Uvodoma se ugotovi, da je skladno z določili 4. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 91/2008, 102/2008), ustanovni Zbor Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, dne 08. aprila 2009 in 21. aprila 2009 sprejel čistopis Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši.
 
Dne 03. 12. 2009 je skladno z določili 26. člena Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Skupščina Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši sprejela dopolnitve k čistopisu Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši in dne, 22.01.2010 so bili opravljeni redakcijski popravki skladno s poooblastilom skupščine, z dne 03.12.2009.”
 
V. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA
1. člen
V 12. členu Statuta se beseda zveza Generalni sekretar nadomesti z Izvršni sekretar.
 
2. člen
Zaradi tiskarske napake; oštevilčenje poglavja »V. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV” se le ta nadomesti z »VI. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV” (vsem nadaljnjim poglavjem se zamakne oštevilčevanje za +1).
 
VII. ORGANI 
3. člen
V 23. členu se tretja točka iz besedne zveze Generalni sekretar nadomesti z Izvršni sekretar in doda besedna zveza Podpredsednik.
 
1. Skupščina
4. člen
V 26. členu se v četrti in peti točki besedni zvezi Generalni sekretar nadomestita z Izvršni sekretar.
 
5. člen
Drugi odstavek 27. člena se nadomesti z:
Pobudo za sklic Skupščine lahko pošljejo Izvršni sekretar, Podpredsednik, najmanj polovica članov Izvršnega odbora ali Nadzorni odbor.
 
2. Predsednik MDS
6. člen
V drugem odstavku 30. člena se besedna zveza Generalni sekretar nadomestita z Izvršni sekretar.
 
V 30. členu se spremeni 3. odstavek tako, da glasi:
 
Izvršni sekretar MDS pomaga Predsedniku MDS pri opravljanju dolžnosti in ga po pisnem pooblastilu nadomešča v primeru odsotnosti.
 
3. Izvršni odbor
7. člen
V  32. členu Statuta se besedna zveza Generalni sekretar nadomesti z Izvršni Sekretar.
  
8. člen
Prvi odstavek 34. člena se nadomesti z:
Izvršni odbor odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik po potrebi, najmanj pa 4 krat letno. Na seje Izvršnega odbora sta vabljena tudi Podpredsednik MDS in Izvršni direktor MDS.
 
V drugem odstavku 34. člena se besedna zveza Generalni sekretar nadomesti z Izvršni sekretar.
 
9. člen
V četrtem odstavku 35. člena se besedna zveza Generalni sekretar nadomesti z Izvršni sekretar.
 
V petem odstavku 35. člena se besedni zvezi Generalnega sekretarja nadomesti z Izvršnega sekretarja.
 
4. Nadzorni odbor
10. člen
V prvem odstavku 38. člena se besedna zveza Generalnemu sekretarju nadomesti z Izvršnemu sekretarju.
 
5. Častno razsodišče
11. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedna zveza Generalnemu sekretarju nadomesti z Izvršnemu sekretarju.
  
12. člen
Naziv organa pod točko 6. se iz Generalni sekretar spremeni v Izvršni sekretar.
 
6. Izvršni sekretar MDS
13. člen
V prvem in drugem odstavku 44. člena se besedni zvezi Generalni sekretar nadomestita z Izvršni sekretar.
 
14. člen
V prvem in drugem odstavku 45. člena se besedni zvezi Generalni sekretar nadomestita z Izvršni sekretar.
 
45. členu se doda nova točka pod številko 6 in sicer:
6. Zapis sej organov MDS in njihovih delovnih teles.
 
15. člen
Doda se 46. in 47. člen in pa nova točka oštevilčevanja in sicer kot sledi (vsem nadaljnjim členom se zamakne oštevilčevanje za +2):
 
7. Podpredsednik MDS 
46. člen
Podpredsednika MDS voli zbor članov MDS«. Podpredsednik MDS lahko sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor MDS.
 
Pogodbo o zaposlitvi z Podpredsednikom MDS v imenu MDS podpisuje Predsednik MDS.
 
47. člen
Podpredsednik MDS:
  1. usklajuje stališča z drugimi institucijami in organizacijami;
  2. organizira morebitne aktivnosti v zvezi z javnim nastopanje društva MDS;
  3. sodeluje pri vseh postopkih, ki so potrebni za nemoteno delo MDS in njegovih delovnih teles.
 
Podpredsednik MDS opravlja še druga dela v skladu s predpisi, akti društva ali po pisnem pooblastilu Predsednika MDS.
 
8. Izvršni direktor MDS
16. člen
Prvi odstavek 48. člena se nadomesti z:
“Izvršnega direktorja MDS imenuje Izvršni odbor MDS na predlog Predsednika MDS ali Podpredsednika MDS. MDS lahko z Izvršnim direktorjem MDS sklene pogodbo o zaposlitvi pod pogoji, ki jih določi Izvršni odbor.”
 
17. člen
49. člen se nadomesti z:
 
Izvršni direktor MDS skrbi za:
1. organizacijska, strokovna, tehnična, administrativna in druga dela, ki so potrebna za nemoteno delovanje društva,
2.   izvajanje programa društva;
3.   sodeluje pri pripravi gradiv za seje organov in njihovih delovnih teles.
 
Izvršni direktor opravlja še druga dela v skladu s predpisi, akti društva ali po pisnem pooblastilu Predsednika MDS.
  
IX. ZASTOPANJE
18. člen
V Četrtem odstavku 51. člena se besedna zveza Generalni sekretar nadomesti z Podpredsednikom.
 
XII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA
19. člen
61. člen se nadomesti z:
 
Za zagotavljanje javnosti dela MDS in njegovih organov sta odgovorna Predsednik MDS in Izvršni sekretar MDS, ki sta hkrati pooblaščeni za dajanje informacij v zvezi z delom društva.
 
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
64. člen se nadomesti z:
Vsa določila čistopisa Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši z dne 08. 04.  2009 in z dne 21. 04. 2009, ki niso v nasprotju s sprejetimi spremembami Statuta Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, z dne 03. 12. 2009 ostanejo še naprej v veljavi.
 
Skupščina društva MDS pooblasti Predsednika MDS, da opravi slovnično - redakcijske popravke.
 
Vse predlagane spremembe Statuta MDS, ki jih je sprejela Skupščina MDS, dne 03. decembra 2009 in niso v nasprotju z redakcijskimi popravki z dne 22. januarja 2010, ki jih je po pooblastilu skupščine opravil predsednik MDS, ostanejo še naprej v veljavi. 
 
Ljubljana, 03.12.2011 in 22.01.2010
 
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši
Rajko Stanković
predsednik

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.