Aktualne novice

Mali delničarji kot skupina postajajo vedno bolj opazen in upoštevanja vreden dejavnik v svetu poslovanja velikih podjetij. To samo po sebi niti ne preseneča, saj lastništvo malih delničarjev v okviru strukture večine velikih uspešnih slovenskih podjetij predstavlja relativno velik lastniški delež. Tako lahko imajo tudi relativno veliko glasovalno moč in neposreden vpliv na odločanje. Vendar morajo za resnično udejanjanje tega potenciala opraviti še en predhoden korak - morajo se organizirati in zato smo 28.04.2009 ustanovili Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, ki se je 07.12.2011 na skupščini preimenovalo v Društvo Mali delničarji Slovenije - Small Shareholders' Association of Slovenia (v nadaljevanju Društvo MDS), ki je nevladna organizacija.

V Hotelu Šport na Otočcu potekala 30. redna skupščina delničarjev Krke, d. d., Novo mesto. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 17.522.278, kar predstavlja 56,93 % delnic z glasovalno pravico. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe za leto 2023. Delničarji so sprejeli sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2023. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so za petletno mandatno obdobje izvolili Mojco Osolnik Videmšek.

Otočec, 11. julij 2024

Delničarjem 7,50 EUR bruto dividende

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, da se bilančni dobiček za leto 2023 v višini 381.939.946,00 EUR uporabi za naslednje namene:

• za dividende (7,50 EUR bruto na delnico) 230.933.392,50 EUR,

• za druge rezerve iz dobička 75.503.276,75 EUR,

 • za prenos v naslednje leto 75.503.276,75 EUR.

Potrjena dividenda v višini 7,50 EUR bruto na delnico je 13,6 % večja kot lani. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 25. 7. 2024, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 24. 7. 2024. Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 in jima podelili razrešnico.

Seznanitev s Poročilom o prejemkih

Seznanili so se s Poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto za leto 2023 in ga potrdili.

Mojca Videmšek Osolnik dobila nov mandat v nadzornem svetu

Za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, so za petletno mandatno obdobje, ki se začne 12. 7. 2024, izvolili Mojco Osolnik Videmšek.

Skupščina se je seznanila z predstavniki delavcev v nadzornem svetu

Seznanili so se, da je svet delavcev Krke, d. d., Novo mesto na svoji 11. seji 20. 3. 2024 za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 6. 2024, izvolil Tomaža Severja, Matejo Vrečer in Mari Božič.

 

Na današnji skupščini delničarjev Uniorja d.d. je bilo navzočih 1.880.174 delnic z glasovalno pravico, kar je predstavljalo 68,03 % delnic z glasovalno pravico oziroma 66,24 % osnovnega kapitala. Skupščina je izglasovala vse sklepa, razen sklepa o delitvi bilančnega dobička.

 

Zreče, 10.07.2024

 

Skupščina se seznanila s predstavitvijo letnega poročila za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2023 ter poročilom o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

 

Delničarji spet brez dividend, Društvo MDS v izpodbijanje sklepa o ne delitvi bilančnega dobička

 

Delničarji niso izglasovali dividende 0,33 EUR na delnico in tako ostajajo že 14 let brez dividendnega donosa. Kljub predlogu uprave in NS, da se deli zakonska minimalna dividenda skladno z 399 členom ZGD-1, se je večinski delničar SDH odločil, da podpre nasprotni predlog, ki je predlagal, da se dividenda ne izplača zaradi »tihega neformalnega pritiska« bank, ki družbi dajejo posojilo, saj bi ji v primeru izplačila nekaj več kot 936.000 EUR dividend, le te banke odrekle znižanje obrestne mere za 0,6 % točke oz. za 330.000 EUR neto/letno, pa čeprav je taka možnost v pogodbi bila dopustna, saj Unior izpolnjuje vse zaveze do bank upnik po vseh kazalcih zadolženosti tako na skupini kot na matičnem podjetju.

 

Pred glasovanjem, je predsednik Društva MDS  Rajko Stanković opozoril na jasna določila 399. člena ZGD-1, ki v primeru pozitivnega rezultata zahteva, da se deli vsaj teh 4 % osnovnega kapitala, v tem primeru 0,33 EUR na delnico, a žal SDH ni prisluhnil tem argumentom in glasoval PROTI, zato je Drustvo MDS napovedalo sodno izpodbijanje takega sklepa. Sodna praksa je več kot jasna in bo na koncu družba po kakšnem letu in pol pravdanja morala izplačati dividendo, zadnji pravnomočno zaključeni primer je bila zadržana dividenda iz leta 2021 v Elektro Maribor, ki jo je družba konec junija 2024 izplačala, vmes pa imela nepotrebne stroške s pravdo.

 

Uprava in NS z razrešnico

 

Uprava in nadzorni svet sta prejela razrešnico. Skupscina je sprejela Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta družbe UNIOR d.d. in se seznanila z odstopom g. Roberta Vuge z dne 12. 12. 2023, ko je  odstopil s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, saj je s 01. 05. 2024 pričel s funkcijo predsednika Uprave Unior d.d.

 

Izvoljen nov član NS

 

Skupščina je za novega člana NS Uniorja za obdobje od 10.07.2024 do 04.07.2027 imenovala g. Andreja Gradišnika nekdanjega direktorja SIJ Metal Ravne.

 

Na današnji 30. seji skupščine Elektra Primorska, d. d. je bilo prisotnega 83,76 odstotkov zastopanega kapitala družbe. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in s Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Elektro Primorska. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter upravi in nadzornemu svetu družbe podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

 

Nova Gorica, 02.07.2024

 

Seznanitev s revidiranim letnim poročilom za leto 2023

Na skupščini delničarjev Elektra Primorska so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2023, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023.

 

Dividenda 9 centov na delnico

Delničarji Elektra Primorska so na današnji skupščini sklenili, da se lanski bilančni dobiček v višini 1.765.686  evrov v celoti izplača delničarjem v obliki dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 0,09 evra. Družba bo dividende izplačala dne 30. 10. 2024 delničarjem vpisanim pri KDD na dan 29. 10. 2024.

 

Uprava in nadzorni svet z razrešnico

Upravi in članom nadzornega sveta, ki so v letu 2023 opravljali to funkcijo in so na tej funkciji v času odločanja skupščine, so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

 

Zapisnik skupščine si lahko ogledate TUKAJ.

 

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.