Adria Airways - poročilo z 32. skupščine z dne 29.06.2012

NatisniNatisni
Na današnji 32. skupščini nacionalnega letalskega prevoznika Adria Airways d.d., delničarji niso podelili razrešnice članom uprave za delo v letu 2011. Razrešnice niso prejeli tudi člani prejšnjega upravnega odbora v času enotirne uprave dr. Maks Tajnikar, Urban Demšar in Primož Klemen, predstavniki AUKN in bank so se vzdržali glasovanja. Edini člani nekadnjega upravnega odbora, ki jim je bila danes podeljena razrešnica, so Klemen Boštjančič, Robert Vuga in Emil Kumer. Razrešnica vsem članom NS družbe. Prestrukturiranje družbe poteka bolj ali manj skladno s pričakovanji, sicer ob izdatni državni finančni pomoči, ki smo ji bili priča že v preteklosti. O strateškem partnerju in morebitnem tenderju bo več znanega v začetku letošnje jeseni. Strateški partner se še vedno išče, sicer pa družba mora delovati tudi v primeru, če ga ne najde do konca leta. Posebno revizorjevo poročilo z izsledki, na predlog malega delničarja Petra Marna – vodje OMD Adrie Airways pri Društvu MDS – gre pristojnim organom pregona v obravnavo in nadaljnje ukrepanje, skladno z zakonom. Za revizorja poslovanja družbe v letu 2012 so delničarji izbrali revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o. iz Ljubljane.
 
Brnik, 29. junija 2012

 
Današnje 32. seje skupščine družbe Adria Airways d.d. se je udeležilo kar 98,14 % delnic z glasovalno pravico. Naj omenimo, da ima družba Adria Airways d.d. skupno število vseh izdanih delnic z glasovalno pravico kar 17.712.226. Skupščine sta se kot pooblaščenca malih delničarjev udeležila tudi Peter Marn – vodja OMD pri Društvu MDS, ter Ljubiša Stanojević, izvršni direktor Društva MDS, ki sta skupaj zastopala 849 delnic z glasovalnimi pravicami.
 
Že bežen pogled na dnevni red današnje skupščine, ki je obsegal kar 9. točk, vsebina skupščinskih točk, kakor tudi prisotnost posameznih delničarjev družbe, so napovedovali zanimivo skupščinsko dogajanje. Pri obravnavi 2. točke dnevnega reda je delničar Peter Marn v razpravi poudaril, da bi bilo sicer možno oceniti delovanje družbe in njenih organov v letu 2011 kot podvig, zlasti v luči pridobitve svežega kapitala, reporgrama kreditov, izvajanja programa prestrukturiranja itn, vendar je današnje stanje, na drugi strani, tudi posledica slabega dela in nekaterih dogodkov izpred 5-6 let.
 
Uprava brez razrešnice, NS le to dobil
 
Ob tem je še sporočil, da bo podprl predlog podelitve razrešnice upravi in NS, ne bo pa glasoval za razrešnico upravnemu odboru, ki je deloval do ponovne uvedbe dvotirnega sistema v družbi. Na podlagi njegove obrazložitve je predsedujoči mag. Ilić sklepal, da gre za predlog delničarja za poimensko glasovanje o razrešnicah članom NS, članom uprave in kasneje tudi poimensko glasovanje o razrešnicah članom nekdanjega upravnega odbora.  
 
Po končani razpravi je predsedujoči skupščini odločil, da se o predlogu delničarja Petra Marna glede posamičnega glasovanja o razrešnicah, kot procesnem predlogu, glasuje prednostno. Omenjeni procesni predlog so delničarji z glasovanjem soglasno tudi potrdili. V nadaljevanju, pri posamičnem glasovanju, mag. Tadej Tufek ni prejel razrešnice za leto 2011, prav tako mag. Ravnikar, Klemen Boštjančič (ki je prejel 28,83 % glasov za, 71,16 % proti razrešnici) ter Robert Vuga (ravno tako 28,83 % glasov za, 71,16 % proti).
 
Malo pred 14. uro je predstavnik AUKN zahteval prekinitev skupščine, zaradi usklajevanja in pridobitve dodatnih navodil s strani AUKN. Skupščina je kmalu zatem (po 10 minutah) nadaljevala svoje delo, kajti AUKN svojemu predstavniku ni posredovala dodatnih navodil. Sledilo je še glasovanje o razrešnicah članov NS in upravnega odbora, ki so delovali v različnih obdobjih v lanskem letu. Dr. Tajnikar, Urban Demšar in Primož Klemen niso prejeli razrešnic (za je glasoval le PDP, AUKN in NLB d.d., ki ima 19,62 % delnic Adrie Airways, sta se glasovanja vzdržala, Hypo banka in preostali delničarji pa so glasovali proti razrešnici). Nekdanjemu članu NS Klemnu Boštjančiču je bila soglasno podeljena razrešnica (brez vzdržanih ali nasprotnih glasov), prav tako Robertu Vugi in Emilu Kumerju (pri katerem so se glasovanja vzdržali Hypo banka, Abanka in AUKN). Članom NS iz zadnje sestave – Vinku Možetu, Tadeju Kraševcu, Sergeju Gorjupu, Tonetu Pekolju, Silvi Rogelj in Darji Mataj – so delničarji podelili razrešnice za njihovo delo v letu 2011.
 
Načrt prestrukturiranja ogrožajo cena goriva, tečaj USD/EUR, padec BDP, padec prodaje in stroški svetovalcev
 
V nadaljevanju skupščine je predsednik uprave Klemen Boštjančič obširno predstavil tudi načrt prestrukturiranja družbe med leti 2011 in 2013. Kot je pojasnil je cilj prestrukturiranja družbe izboljšati poslovanje za 35 mio EUR. Družba je trenutno na polovici obdobja prestrukturiranja, z ukrepi poslovanja pa ji je uspelo izboljšati poslovanje za 18 mio EUR. Program prestrukturiranja ima več segmentov, ter mdr. zajema: povečanje prihodkov iz naslova »fuel surcharge« za 2 mio EUR, povišanje tarif in izkoristka potniške kabine za 4,9 mio EUR, ukrepe na stroških dela za 9 mio EUR, optimizacijo mreže za 8,4 mio EUR itn.
 
Nadalje je pojasnil, da družba vse aktivnosti usmerja v zmanjšanje števila letal Airbus A319 v zimski sezoni, po načrtu prestrukturiranja naj bi družba imela 5 letal CRJ 200, 4 letala CRJ 900, 1 letalo A319 in 1 letalo A320. Ukrepi na komercialnem področju zajemajo: ukinitev neprofitabilnih linij (kar je do sedaj bilo tudi uresničeno), s ciljnim številom vseh linij na 16, optimizacijo procesa »revenue managementa«, pri čem družbi pomagajo svetovalci iz podjetja Alix Partners, revizijo GSA pogodb (z nadaljevanjem revizije pogodb na območju držav Balkana), povišanje povprečnega kupona za let (v letu 2011 je bilo povišanje v znesku 1 EUR, med januarjem in majem 2012 pa že za 6 EUR), zaprtje nekaterih predstavništev (letos septembra naj bi zaprli predstavništvo v Zagrebu) itn.
 
Ukrepi na področju charterja, tovornega (cargo) prometa in marketinga so bili že izvedeni, prihodki iz naslova šolanja pa so bili višji od predvidenih za 700.000 EUR. Pri cateringu so, po besedah predsednika uprave, v družbi znižali stroške za 120.000 EUR. Kot problem je izpostavil področje visokih cen in stroškov terminalne navigacije, ki jih poskuša družba v pogovorih z Letališčem Ljubljana tudi urediti. Na področju finančnega prestrukturiranja je bilo izvedeno vse, kar je bilo načrtovano, razen prodaje letala A320, prodaje počitniških apartmajev in prodaje hangarja 2. Ukrepi kadrovskega prestrukturiranja obsegajo zmanjšanje števila t.i. »neletalcev« za 45 ljudi v letošnjem letu, izvaja se tudi program »fuel efficiency«, sicer pa je družba že zaključila s podpisovanjem novih kolektvnih pogodb ter optimizacijo kabinskega osebja na letalih CRJ 200.
 
Predsednik uprave je ob rob ukrepom za prestrukturiranje predstavil tudi določene dejavnike tveganja za uspešnost izvedbe plana prestrukturiranja, ki so: cena goriva, tečaj USD/EUR, padec BDP, padec prodaje in stroški svetovalcev, ki jih družba anagažira.
 
Strateški partner že jeseni 2012?
 
Na vprašanje delničarja Petra Marna, v kateri fazi je iskanje strateškega partnerja, je predsednik uprave Boštjančič pojasnil, da je v postopku iskanja le-tega bil angažiran finančni svetovalec, pred slabim mesecem pa nekaterim zainteresiranim stranem posredovan tudi informacijski memorandum. Glede objave tenderja (razpisa) je pojasnil, da bo objavljen takoj, ko ga bo predlagal najeti finančni svetovalec, potrdili pa predstavniki odbora lastnikov, predvidoma v začetku letošnje jeseni.
 
Plače kontrolorjev letenja »letijo v nebo«
 
Peter Marn je v razpravi, ki je sledila v 3. točki dnevnega reda skupščine po predstavitvi plana prestrukturiranja družbe, sicer pohvalil izčrpno poročilo, ki smo ga bili deležni na današnji skupščini, vendar pa je izpostavil problem optimiziranja flote Adrie Airways d.d., izkoristka potniške kabine (ki je, v primerjavi s podobnimi evropskimi letalskimi prevozniki, pri Adrii Airways prenizek). V zvezi s problematiko stroškov nadzora zračnega prometa pri nas je opozoril na paradoks, da ima slovenska kontrola letenja v povprečju 2-krat višje plače, kot pa npr. Adria Airways. Predesednika uprave je še vprašal, kakšen je scenarij družbe, v kolikor le-ta do konca leta ne bo našla strateškega partnerja.
 
Predsednik uprave je v svojem odgovoru pojasnil, da se glede povedanih pripomb g. Marna v glavnem strinja. Meni, da mora Adria Airways postati »stand-alone« podjetje na trgu. Je sicer izrazit zagovornik strateškega partnerja, ki naj bi se pojavil, vendar tudi meni, da je Adria Airways ravno zaradi svoje majhnosti, kot družbe, še toliko bolj izpostavljena morebitnim nevarnostim večjih družb. V primeru, če ji ne bi uspelo do konca leta najti ustreznega strateškega partnerja, mora delovati na trgu z namenom, da obstane. V vsakem primeru pa bo glede neustreznosti flote do konca letošnjega avgusta pripravljeno mnenje in predstavljeno NS.
 
Glede na to, da je bila 3. točka skupščine seznanitvene narave, se delničarji o njej niso opredeljevali z glasovanjem.
 
Posebna revizija BDO revizije podlaga za odškodninske in kazenske tožbe?!
 
Skupščina se je prevesila v drugo polovico z obravnavo 4. točke dnevnega reda – seznanitvijo s posebnim revizorjevim poročilom, ki gaje pripravila revizijska družba BDO revizija d.o.o.. Delničar Peter Marn je po kratki uvodni predstavitvi zopet aktivno sodeloval v razpravi ter povedal, da je posebno revizorjevo poročilo z izsledki le potrdilo ugotovitve, da sta prejšnja uprava družbe in NS ravnala neodgovorno. To je še najbolj razvidno na primeru izbire izvajalcev nove poslovne stavbe na Brniku, ko tako eminentna imena ekonomske stroke in profesorji niso ne naročili kaj šele izdelali ustreznih elaboratov izvedljivosti, upravičenosti, cenitev ipd, ter inventuri rezervnih delov in tehnike, ki je pokazala nemarnost in ravnanje v slogu »samopostrežnega skladišča«. V zvezi s tem je napovedal sprožitev ustreznih psotopkov pred pristojnimi organi pregona ter predlagal, da se že predlagani sklep dopolni z alinejo o predložitvi tega posebnega poročila z izsledki organom pregona, ki naj ukrepajo po uradni dolžnosti ter skladno z zakonom. Predsedujoči skupščini je tudi ta predlog obravnaval kot nasprotni predlog, ki so ga delbičarji z glasovanjem tudi potrdili (naj omenimo, da se je glasovanja vzdržala le Abanka).
 
Organi nadzora in poslovodenja ponovno stali brez razrešnice za leto 2010
 
Pri 5. točki dnevnega reda – ponovnem odločanju o podelitvi organom upravljanja in nadzora za leto 2010 – je delničar Peter Marn vložil nasprotni predlog, da skupščina ne podeli razrešnice omenjenim organom, kar so delničarji tudi sprejeli. Tako prvotni predlog sklepa, kot ga je predlagal NS družbe, da skupščina podeli razrešnico organom upravljanja in nadzora, ni bil sprejet !
 
Izbran revizor za leto 2012
 
Za revizorja poslovanja družbe v letu 2012 so delničarji izbrali revizijsko družbo Constantia Plus d.o.o. iz Ljubljane.
 
Izvoljena dva nova predstavnika kapitala v NS
 
Delničarji so na skupščini tudi izglasovali sklep, s katerim so izvolili nova člana NS – Andreja Bošnjaka in Tadeja Pojbiča, ki ju je imenovalo sodišče po sodni poti. Ob tem je predstavnik AUKN sporočil, da glede imenovanja g. Pojbiča nima pripomb, glasovanja o drugem članu pa se mora vzdržati, saj je Vlada RS nekaj ur pred skupščino AUKN poslala ime novega kandidata za člana NS, za katerega AUKN ni mogla izvesti akreditacijskih postopkov, kot je to storila v primeru predlaganih kandidatov.
 
Delničarji so se na skupščini izrekli tudi o potrditvi politike prejemkov članov uprave, NS ter določitvi višine plačil za opravljanje funkcij in sejnin članom NS v naslednjih 12 mesecih, in ju izglasovala v vsebini,predlagani s sklicem skupščine.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.