8. skupščina Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka

NatisniNatisni

Družba za spodbujanje razvoja TNP je v 23,94% v lasti več kot 10.000 fizičnih oseb – vas, malih delničark in delničarjev, 51,01 % v lasti Republike Slovenije, ter 25,05 % v lasti 12. občin z območja TNP. Nikakor ne gre spregledati dejstva, da do maja 2010, ko je Društvo MDS prvič pristopilo k omejenemu zbiranju pooblastil vseh vas, malih delničarjev in delničark in organizirano nastopilo na skupščini,  sploh ni bilo nikakršnih informacij o vaši naložbi v omenjeni Družbi, od njene ustanovitve dalje!

 

Ljubljana, 19. april 2012


 

S skupnim in organiziranim delovanjem vseh vas, malih delničark in delničarjev, Društva MDS na skupščinah, ter delovanjem predstavnika malih delničarjev v NS, nam je v tem času uspelo spremeniti statut družbe, sicer predlagan s strani AUKN, kot upravljavca delnic večinskega lastnika – RS, ki je vendarle moral sprejeti amandmaje in pripombe predstavnika malih delničarjev v NS družbe. Na podlagi teh pripomb je bila dokončno odpravljena vinkulacija delnic Družbe. Naj spomnimo, da je po nekdaj veljavnem statutu družbe moralo biti osnovno razmerje med posameznimi delničarji – RS, občinami in fizičnimi osebami – nespremenjeno, prav tako pa tudi delež morebitnega povečanja lastniškega deleža znotraj posamičnih kategorij delničarjev. To je, nedvomno, pomemben dosežek v prizadevanjih malih delničarjev, da se vzpostavijo takšni pogoji delovanja in ureditve Družbe za spodbujanje razvoja TNP skladno z določili ZGD-1, brez omejevanja lastninske pravice, ki bodo odprli tudi možnosti za odločanje o nadaljnjem razvoju družbe.

Zaostrene gospodarske in finančne razmere, ekonomska kriza, kakor tudi več let trajajoča nedejavnost RS, kot večinskega lastnika, da eventualno dokapitalizira Družbo in resnično dela na spodbujanju razvoja TNP – kot je bil osnovni namen družbe ob njeni ustanovitvi pred več kot 15 leti - so pustile svoje posledice. Poslovanje Družbe za spodbujanje razvoja TNP in obeh večjih kapitalskih naložb v družbo Pokljuka Turizem, d.o.o. in Šport hotel Pokljuka, d.o.o. je, kljub vsem prizadevanjem, težavno, negativno in izkazuje nezmožnost dolgoročnega ohranjanja kapitala družbe. Nadaljnjo životarjenje družbe bi prej ko slej pripeljalo do prisilne poravnave oziroma njenega stečaja, kar je za male delničarje najslabša možnost. Ob iskanju možnih rešitev se je izoblikovala zamisel o pričetku postopkov odprodaje kapitalskih naložb v zgoraj omenjenih družbah. S prodajo le-teh bi Družba pridobila sredstva za plačilo lastniških deležev – delnic vsem njenim delničarjem, vsaj po njihovi knjigovodski vrednosti, kar je bila tudi zahteva predstavnika malih delničarjev v NS Družbe. Glede na dejstvo, da ni pričakovati, da bo družba v prihodnje zmožna dolgoročno ohranjati kapital ter ustvarjati dobiček, je redna likvidacija družbe z odprodajo vseh sredstev morebiti edina možnost, s katero bi bili mali delničarji vsaj poplačani za svoje delnice.

Na zadnji skupščini družbe, ki je potekala konec decembra 2011, smo potrdili imenovanje komisije, ki bo nadzorovala prodajo prve večje kapitalske naložbe Družbe TNP – 74,80 % poslovnega deleža v Šport hotelu Pokljuka, d.o.o.. V komisijo je bil na predlog Društva MDS za člana, ki bo predstavljal interese malih delničarjev, izvoljen doc. dr. Simon Čadež. Naj spomnimo, da je doc. dr. Simon Čadež preizkušeni računovodja, zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot docent za področje računovodstva in revizije. Je nosilec več predmetov s področja računovodstva na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva, strategije in managementa. Je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo, član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb ter član nadzornega sveta družbe Vipa Holding, d.d. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

Dnevni red prihajajoče skupščine sicer ni obsežen, vendar se bo na njej odločalo o spremembi imena družbe. Ta naj bi se preimenovala iz Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d. v POKLJUKA INVEST, družba za spodbujanje razvoja d.d. Predlagana sprememba je posledica morebitnih kazenskih sankcij za družbo s strani države, zaradi domnevno protizakonite uporabe kratice TNP (Triglavski narodni park) v obstoječem nazivu, kljub paradoksu, da je RS večinska lastnica družbe (51,01 %) in do sedaj temu ni nasprotovala! Vsekakor pa jih bo na sami skupščini zanimivo vprašati, zakaj so se ravno sedaj odločili za spremembo, kljub dejstvu, da Družbo v tem času čakajo bolj resne naloge, kot je sprememba naziva.

Bo pa družba med drugim na skupščini tudi odločala o podaljšanju 2-letnega mandata sedanjega nadzornega sveta, ali pa bo imenovala nov nadzorni svet. Društvo MDS bo namesto Ljubiše Stanojevića, ki je do sedaj bil nadzornik zaradi njegovih drugih obveznosti na njegovo željo predlagalo druge člana kot predstavnika malih delničarjev  in sicer izvršnega sekretarja Društva MDS Gregorja Tekavca.

Osnovni interes malih delničarjev in delničark v Družbi za spodbujanje razvoja TNP ostaja nespremenjen. Želimo, da se vsi postopki prodaje omenjenega kapitalskega deleža, kakor tudi nepremičnin nadaljujejo, potekajo transparentno in nadzorovano, ob zagotovitvi čim višje prodajne cene. Društvo MDS vas zato poziva, da nam podelite svoje pooblastilo za zastopanje na skupščini, saj velja: Skupaj smo močnejši!

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.