19. skupščina Aerodroma Ljubljana, d.d. – delničarjem 9,16 EUR dividende

NatisniNatisni

Delničarji družbe Aerodroma Ljubljana, d.d. so na današnji 19. skupščini potrdili vse predlagane sklepe in tako potrdilo razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS), hkrati pa so potrdili tudi sklep o delitvi bilančnega dobička. Delničarji bodo v treh mesecih po skupščini prejeli 9,16 EUR bruto dividende. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 120.000 glasov malih delničarjev oziroma nekaj manj kot 7 % osnovnega kapitala. Upoštevaje odvzem glasovalnih pravic državnih delničarjev, je to na skupščini predstavljalo več kot 23 % glasovalnih pravic.

 

Brnik, 13. maj 2014


 

Rast kazalnikov v letu 2013 in načrti za 2014

Aerodrom Ljubljana je v preteklem letu dosegal rast vseh kazalnikov, minulo leto pa je bilo zaznamovano z zavrnitvijo investicije v terminal T2, problematiko okoli družbe Adria Airways, d.d., saj Evropska komisija presoja ali je v primeru Adrie Airways prišlo do nedovoljene državne pomoči in pa seveda pričetek prodaje državnega deleža v Aerodromu Ljubljana.
Kljub navedenemu je družba dosegla pozitiven rezultat. Izid iz poslovanja je bil 17 % večji v primerjavi z letom 2012, celoten dobiček pa je znašal malenkost manj kot 35 milijonov EUR.

Družba v letošnjem letu planira dodatno rast števila potnikov, med tem ko za segment premikov in tovora predvideva enako raven oziroma malenkosten padec v primerjavi z letom 2013. Izhajajoč iz prvega kvartala za leto 2014, bodo načrti tudi uspešno doseženi.

 

Tvegano politično okolje in razplet postopka z Adrio

Predsednik Uprave, Zmago Skobir je v okviru predstavitve letnega poročila delničarje seznanil z novimi nevarnostmi oziroma tveganji, ki so se pojavila po sklicu skupščine. Posebej je opozoril na nestabilno politično okolje in pa na razplet odločanja o morebitni nedovoljeni državni pomoči Adrii Airways.

 

Izglasovan sklep o delitvi bilančnega dobička in razrešnica Upravi ter NS

Delničarji so z 99,11 odstotno večino potrdili predlog Uprave in NS, da se za dividende nameni slabih 35 milijonov EUR, kar pomeni da bodo delničarji v roku 3 mesecev po skupščini prejeli dividendo v skupni višini 9,16 EUR bruto na posamezno delnic.

Skupščina je potrdila tudi razrešnico Upravi in NS.

 

Postopek prodaje Aerodroma Ljubljana in imenovanje revizorja

Podpisan je bil sporazum o skupnem nastopu, pri čemer je v konzorcij, ki ga vodi Slovenska odškodninska družba, d.d. (SOD) združenih 75,5 % delnic.

Skupščina je za revizorja družbe imenovala družbo Deloitte Revizija, d.o.o.

 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.