13. skupščina ZRMK Holdinga - zavrnjen predlog za višjo dividendo in napovedana izpodbojna tožbe s strani Društva MDS

NatisniNatisni

Pooblaščenci Društva MDS so se udeležili 13. redne skupščine družbe ZRMK Holding, d.d., na kateri se je med drugim odločalo tudi o sprejemu bilančnega dobička po lani sprejetem statutu, pooblastilu upravnemu odboru za pridobitev lastnih delnic in posledično poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ter zakonskim uskladitvam statuta družbe z novelo ZGD-1C.

19. avgust 2010

Društvo MDS in Odbor malih delničarjev ZRMK Holding v okviru Društva MDS sta že lani aktivno sodelovala na dveh skupščinah družbe. Rezultat tega je bil nov statut družbe, ki omogoča delitev dobička tako med delničarje, kot zaposlene. K temu so pripomogli poleg Uroša Križanca LL.m. pravnega zastopnika Društva MDS tudi predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je največji manjšinski delničar družbe ZRMK Holding.


IZPODBOJNA TOŽBA ZOPER SKLEP O PODELITVI POOBLASTIL UPRAVI ZA PRIDOBIVANJE DELNIC V SKLAD LASTNIH DELNIC

Pooblaščenci Društva MDS so nasprotovali sprejemu sklepa, s katerim se Upravi podeljuje pooblastilo za pridobivanje delnic v sklad lastnih delnic. Po vedenju Društva MDS so se posli pridobivanja delnic lani in letos odvili v višini 25 do 35 EUR za posamezno delnico.

Zaradi prenizko postavljene maksimalne odkupne cene v sklad lastnih delnic (le ta znaša zgolj 20 EUR) so pooblaščenci glasovali PROTI predlogu upravnega odbora in ob tem napovedali tudi izpodbojno tožbo. Najbolj nenavadno pri tem pa je, da je družba želela s tem sklepom, poleg obstoječega sklada lastnih delnic (12.909, ki predstavlja 8,77 %, pridobiti pooblastilo za nakup dodatnih 14.000 delnic (9,5 %), brez da bi pred tem umaknila prej omenjeni sklad lastnih delnic.

Če torej poenostavimo; Upravni odbor bi ob vsakokratnem nakupu, umikal nakupljene delnice in to bi lahko umaknili kar 9,5 %  kapitala, ob že vspostavljenemu skladu lastnih delnic v višini 8,77 %, pri tem pa oškodoval predvsem male delničarje, katerih lastništvo bi padlo pod 10 % celotnega kapitala družbe. Gre za poskus prikritega iztisa malih delničarjev, po vnaprej določeni ceni in ne po pošteni vrednosti. Ker so člani upravnega odbora hkrati tudi največji lastniki družbe ZRMK Holding, uporaba instrumenta 389. člena ZGD-1C  ne bi bila mogoča, saj nihče od glavnih delničarjev ne presega 90 % lastniškega praga.

PREDLOG ZA VIŠJO DIVIDENDO

Pooblaščenci Društva MDS so tudi  podali nasprotni predlog, da se deli dividenda v višini 1 EUR, a je bil sprejet predlog Uprave o zgolj 0,50 EUR na delnico.

SPREJETE ZAKONSKO POGOJENE PRILAGODITVE STATUTA

Skupščina je sprejela popravke sicer lani izdelanega statuta in ga uskladila skladno z določili novele ZGD-1C.

POMEMBNI PREMIKI V LASTNIŠTVU ZRMK HOLDINGA V LETU 2009 IN 2010

Od lanskoletne skupščine sta opazneje deleže v družbi povečevala predvsem:  KOMPAS KAPITAL d.o.o. predsednika upravnega odbora mag. Boštjana Kralja in Igor Janežić, ki je tudi član upravnega odbora. Lastniška struktura je ob odštetju sklada lastnih delnic ZRMK Holdinga, ki sicer predstavlja kar 8,76 % osnovnega kapitala takšna:

22,39%
KOMPAS KAPITAL d.o.o.
17,21%
ČERNE GOJMIR
13,05%
JANEŽIČ IGOR
10,49%
GOSTIČ BORUT
9,57%
KAPEVSKI DUŠKO
4,58%
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
22,71%
182 MALIH DELNIČARJEV

Iz družbe pa so letos ali lani izstopili:  Perspektiva Darija Južne, ki je lani cenil delnice na 50 EUR, ter ob nastopu ministrske funkcije tudi dr. Roko Žarnič, ki je tudi odstopil iz Upravnega odbora ZRMK Holdinga ter še nekaj malih delničarjev.


Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.