REMONT

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.06.2024 - 09:00
Naslov: 
na naslovu Velika Pirešica 51, 3310 Žalec.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine s sprejetim Revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe Remont, d.d. za poslovno leto 2023 in s pisnim Poročilom nadzornega sveta v zvezi spregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Remont, d.d. za poslovno leto 2023. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Seznanitev z že imenovanim revizorjem. Plačilo člankom nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.