REMONT

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
15.06.2023 - 11:00
Naslov: 
na naslovu Velika Pirešica 51, 3310 Žalec.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z sprejetim revidiranim letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2022 in pisnim poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom Revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Imenovanje revizorja. Plačilo članom nadzornega sveta. Spremembe statuta družbe v zvezi z registriranimi dejavnostmi družbe.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.