Hranilnice LON

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.08.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2021; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2021. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2021 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Imenovanje člana nadzornega sveta. Seznanitev s Politiko izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa LON d.d.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.