Nama, upravljanje z nepremičninami

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.05.2022 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnih poročil Skupine Nama in družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2021 s poročilom revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2021. Izbira revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana v poslovnem letu 2021 ter soglasje k Politiki prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Nama d.d. Ljubljana.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.