Frizarti

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
27.09.2021 - 13:00
Naslov: 
v notarski pisarni Petra Meze-ta Stara cesta 4.a v Vrhniki.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, poročilom Nadzornega sveta o pregledu in sprejemu letnega poročila in odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.