TERME OLIMIA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
03.08.2021 - 13:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v hotelu SOTELIA
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine terme Olimia za leto 2020 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Olimia za leto 2020 in prejemki članov organov vodenja in nadzora v skupini Terme Olimia v letu 2020. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Imenovanje člnaov nadzornega sveta družbe Terme Olimia. Izključitev manjšinskih delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.