Pogrebno podjetje Maribor

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
22.07.2021 - 11:00
Naslov: 
v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39.a v Mariboru.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja, prejemki uprave in nadzornega sveta ter poročilom nazornega sveta. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe zaradi umika lastnih delnic. Vprašanje in pobude delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.