Delo prodaja

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.09.2020 - 10:00
Naslov: 
v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Status: 
aktivna
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2019, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2019. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2019. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sklepanje o imenovanju člana nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.