Hranilnica LON

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
08.07.2020 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2019; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2019. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2019 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. Politika izbora članov upravljalnega organa Hranilnice LON.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.