Deželna banka Slovenije

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
30.06.2020 - 09:00
Naslov: 
v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, Konferenčni center, vhod iz Kolodvorske – stranski vhod (med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico).
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d.d. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2019, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2019. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 in predlog pooblastila upravljalnemu organu za odsvojitev lastnih delnic 2019. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d. Seznanitev skupščine s Politiko izbora in Politiko ocenjevanja članov upravljalnega organa Deželne banke Slovenije d.d. Izvolitev članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 2020–2024.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.