MARIBORSKI VODOVOD javno podjetje

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.06.2020 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe na Jadranski cesti 24 v Mariboru.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2019, s poročilo pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poročila družbe za leto 2019. Predlog uporabe bilančnega dobička iz leta 2019 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020. Sprememba Poslovnika o delu skupščine. Vprašanja in pobude delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.