MDS IT

NatisniNatisni

Bilančni dobiček za leto 2019 znaša 1.248.735,91 in se razdeli za izplačilo dividend delničarjem v bruto znesku 13.200,00 EUR, kar je 2,00 EUR na delnico.  Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dnem skupščine. Dividende bodo izplačane najkasneje do 30.11.2020.

Datum skupščine: 
20.04.2020 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe Leskovškova 9.a Ljzbljana
Status: 
aktivna
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2019 ter s prejemki članov vodenja in nadzora. Uporaba bilančnega dobička. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Vprašanja in pobude delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.