Creina

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
19.08.2019 - 09:00
Naslov: 
v sejni sobi na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prihodki uprave in članov NS v letu 2018. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. Nagrade članom nadzornega sveta.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.