Tanin Sevnica

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.07.2019 - 12:00
Naslov: 
na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. Imenovanje revizorja. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.