NAMA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
20.05.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018. Delitev bilančnega dobička (0,11 eur bruto na delnico) in podelitev razrešnice upravi in NS, imenovanje revizorja

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.