NAMA

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
20.05.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, v sejni sobi.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018. Delitev bilančnega dobička (0,11 eur bruto na delnico) in podelitev razrešnice upravi in NS, imenovanje revizorja

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.