Sava Turizem

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
17.05.2019 - 10:00
Naslov: 
v veliki sejni sobi družbe Sava Turizem d.d. na Dunajski 152 v Ljubljani (VI. nadstropje).
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Sprememba Statuta delniške družbe Sava Turizem d.d., Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018, s Poročilom nadzornega sveta družbe Sava Turizem d.d. o delu nadzornega sveta v letu 2018, o preveritvi letnega poročila družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu družbe Sava Turizem d.d. in Skupine Sava Turizem za leto 2018, ter o preveritvi poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018 z mnenjem Nadzornega sveta o revidiranem poročilu uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018, Razporeditev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019, Seznanitev z izvolitvijo članov nadzornega sveta - predstavnikov zaposlenih.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.