Hranilnica Lon

Skupščina Hranilnice Lon potrdila vse predlagane sklepe, a hkrati napoved dveh izpodbojnih tožb

Skupščina Hranilnice Lon se je 30.05.2024 sestala na 46. skupščini delničarjev. Že v uvodu je predsedujoči  obvestil delničarje, da glasovalne pravice v presežku nad 10% mirujejo ne le družbam KYLIN PRIME GROUP AG (sedaj v stečaju), FIN-NEP d.o.o. in CAPSTONE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED, temveč tudi Otmarju Zornu in GIC Gradnjam (v presežku nad 20%), tako da se seznam delničarjev, ki brez ustreznega dovoljenja Banke Slovenije pridobivajo delnice kranjske hranilnice, očitno daljša.

Kranj, 30.05.2024

Skupščina se je uvodoma seznanila z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2023,  seznanila se je tudi z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v letu 2023. V okviru te točke je predsednik Društva MDS Rajko Stanković vprašal, ali je nadzorni svet v letu 2023 izvedel ponovno ocenjevanje sposobnosti in primernosti svojih članov, kakor je to predvideno v Politiki izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa (redna letna ocena)? Odgovor predsednika nadzornega sveta dr. Christoph Geymayer je bil pritrdilen. Odgovor je Društvo MDS presenetil, saj se nekateri nadzorniki kljub tesnim povezavam z nekaterimi delničarji, ki daljšajo uvodoma omenjeni seznam kupcev delnic brez potrebnih dovoljenj, izrekajo za »neodvisne« nadzornike in ne razkrivajo vseh navzkrižij interesov, v katere so vpleteni.

Nadzornik Hranilnice Lon ni vpisan v register AJPES, vse od svoje izvolitve 14.12.2020 dalje

Drugo vprašanje je bilo, zakaj član nadzornega sveta mag. Uroš Vidović v sodnem registru, vse od izvolitve 14.12.2020 ni vpisan kot član nadzornega sveta Hranilnice Lon d.d., kar izhaja iz AJPESA na dan 30.05.2024 ter razloge za to dejstvo, še posebej ob upoštevanju, da je v 25. členu Zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) za kršitev obveznosti posredovanja podatkov poslovnemu registru zagrožena globa od 2.000 do 4.000 eurov za pravno osebo?

Odgovor predsednika nadzornega sveta dr. Christopha Geymayerja je bil, da so vpis predlagali pravočasno, a zaradi sodnega spora, ki je bil začet zoper sklep skupščine, na kateri je bil mag. Uroš Vidovič imenovan za člana nadzornega sveta in je še v teku, njegovo imenovanje še ni vpisano v register. Tudi ta odgovor je bil očitno nezadovoljiv, saj bi razlogi, ki onemogočajo vpis mag. Vidovića kot nadzornika v sodni register, morali biti tudi razlogi, da mag. Vidović zahtevne in odgovorne funkcije ne more opravljati. Kakšni so torej razlogi, ki hranilnice ne skrbijo pri tem, da mag. Vidović opravlja funkcijo člana nadzornega sveta, a skrbijo sodišče, da ga ne vpiše v sodni register, je ostalo neodgovorjeno.

Skupščina se je nato seznanila s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta.

Delničarji brez dividende, saj so z dobičkom pokrivali izgubo iz preteklih let

Skupščina je potrdila, da se dobiček lanskega leta uporabi za pokrivanje prenesene izgube (celotni dobiček leta 2023 v višini 2.410.960,84 EUR se nameni za kritje prenesene izgube preteklih let v višini 4.404.400,18 EUR).  Skupščina je soglasno podelila razrešnico Upravi. Tudi Nadzorni svet je prejel razrešnico za poslovno leto 2023, vendar je na ta sklep Društvo MDS napovedalo izpodbojno tožbo. Nadzorni svet po prepričanju Društva MDS v letu 2023 ni ustrezno opravil svoje temeljne naloge, brez katere ne more ustrezno izvajati nobene svoje pristojnosti, t.j. da ustrezno ovrednoti in oceni primernost svoje lastne sestave ter že v izhodišču zazna tveganja za ustrezno izvajanje svojih pristojnosti, ki obstajajo zaradi latentnih navzkrižij interesov.

Skupščina je nato imenovala revizijsko družbo za poslovna leta 2024-2027 ter potrdila spremembe statuta.

Skupščina Hranilnice Lon ponovno imenovala za člana nadzornega sveta dr. Christopha Geymayerja, Društvo MDS napovedalo izpodbijanje tega sklepa

Pred glasovanjem je Rajko Stanković opozoril na določila 38.a člena in 274 člena ZGD-1 o razkrivanju navzkrižij interesov kandidatov za člane nadzornega sveta ter članov nadzornega sveta. Zato je postavil vprašanje glede poslovnih vezi dr. Christopha Geymayerja z dr. Otmarjem Zornom in drugimi delničarji hranilnice ter vprašal, ali v zadnjih 5 letih poslovno sodeluje s katerim od delničarjev Hranilnice Lon in v kakšnem obsegu? Dr. Christoph Geymayer  je  odgovoril, da poslovno sodeluje z dr. Otmarjem Zornom, a to sodelovanje naj ne bi preseglo 1 % njegovih letnih prihodkov.

Na vprašanje, ali tudi mag. Uroš Vidovič poslovno sodeluje z delničarjem Otmarjem Zornom oz. njegovi družbami, je dr. Christoph Geymayer povedal, da mag. Uroš Vidović z njim ne sodeluje, razkril pa je, da mag. Uroš Vidović poslovno sodeluje z drugim največjim delničarjem GIC Gradnje d.o.o. (20,28 % lastnik Hranilnice Lon). Na sprejeti sklep o imenovanju dr. Christoph Geymayer za člana NS Hranilnice Lon je bila napovedana izpodbojna tožba Društva MDS, saj po podatkih Društva MDS izjava dr. Chirstoph Geymayer ne odraža dejanskega stanja.

Hranilnica LON

Datum skupščine: 
28.06.2021 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2020. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2020 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2020. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2021-2023. Imenovanje člana nadzornega sveta. Določitev plačil članom nadzornega sveta hranilnice in članom komisij nadzornega sveta.

Hranilnica Lon, d.d. - Kontaktni podatki

Hranilnica Lon, d.d.
Bleiweisova cesta 2
4000 Kranj
Telefon: +386 (4) 280 07 77
Faks: +386 (4) 280 07 26
Email: info@lon.si
Spletna stran: www.lon.si

Hranilnice LON

Datum skupščine: 
28.08.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svet. Spremembe statuta Hranilnice LON d.d., Kranj.

Delničarji Petrola bodo 10. avgusta prejeli 16,00 EUR dividende

Na 28. skupščini družbe Petrol, d.d. je bilo prisotnih 63,43 % delničarjev z glasovalno pravico. Delničarji so se seznanili s poslovanjem skupine Petrol v letu 2017, podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) družbe, nazadnje pa so za revizorja družbe imenovali družbo Ernst & Young Revizija. Skupščina je skoraj soglasno sprejela, da se skoraj 33 milijonov EUR bilančnega dobička v celoti razdeli med delničarje, kar pomeni, da dividenda znaša 16,00 EUR. Delničarji bodo dividendo prejeli 10.08.2018 in sicer tisti, ki bodo vpisani v delniško knjigo KDD na dan 09.08.2018.

 

Ljubljana, 26. april 2018


 

Uspešno poslovanje Petrola v minulem letu

Prisotni delničarji so izrekli pohvale Upravi in NS za uspešno delo v letu 2017, v okviru razprave pa je predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, zastavil tudi vprašanje v zvezi z morebitnim vstopom Petrola v lastništvo banke Lon in glede gradnje nove poslovne stavbe.

Predsednik Uprave, Tomaž Berločnik, da morebitnega vstopa v banko Lon zaenkrat še ne morejo komentirati, je pa izpostavil, da je finančni steber za njih pomemben in zato dopuščajo možnost razvoja lastnih storitev ali najem storitev pri drugem izvajalcu ali nazadnje tudi morebitnim sodelovanje z kakšo banko.

Glede gradnje nove poslovne stavbe je g. Berločnik izpostavil, da končne odločitve še niso sprejeli, v vsakem primeru pa bi bila nova stavba namenjena za lastne potrebe.

Hranilnica LON

Datum skupščine: 
29.05.2023 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2022; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2022. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2022 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Imenovanje novega člana nadzornega sveta. Določitev plačil članom nadzornega sveta hranilnice in članom komisij nadzornega sveta.

Hranilnica LON

Datum skupščine: 
24.01.2023 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala (10. člen Statuta). Spremembe Statuta LON-a. Imenovanje člana nadzornega sveta.

Hranilnice LON

Datum skupščine: 
30.08.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2021; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2021. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2021 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Imenovanje člana nadzornega sveta. Seznanitev s Politiko izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa LON d.d.

Hranilnice LON

Datum skupščine: 
22.11.2021 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj,
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Imenovanje člana nadzornega sveta.

Hranilnica LON

Poteka kot virtualna skupščina na spletnem naslovu: https://skupscine.ixtlan.si/Lon/skupscina.html 

Objava AJPES z dne 04.12.2020 objava 4931827

Datum skupščine: 
14.12.2020 - 15:00
Naslov: 
poteka kot virtualna skupščina skladno s spremembo z dne 04.12.2020.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala (10.člen statuta). Čistopis statuta. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. Skupščina se seznani z odstopom Iga Grudna z dne 06.10.2020 zaradi nastopa funkcije člana uprave in na njegovo mesto za dobo petih let imenuje Milana Zaletela. Odpokliče se Miha Šlambergerja iz mesta člana nadzornega sveta in se imenuje Tiborja Šimonko ža člana NS za dobo 5 let. Odpokliče se Toneta Ropa iz mesta člana nadzornega sveta in se imenuje dr. Matjaža Novaka za člana NS za dobo 5 let. Skupščina pooblašča notarja Vojka Pintarja, da izdela čistopis Statuta Hranilnice Lon v skladu s sprejetimi sklepi na skupščini.
Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.