Žito

Žito, d.d. - Kontaktni podatki

ŽITO Prehrambena industrija, d.d. (oznaka delnice: ZTOG)
Šmartinska cesta 154
1529 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 587 61 00
Faks: +386 (1) 540 33 81
Spletna stran: www.zito.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Žito

Oznaka delnice:

ZTOG

Borza:

Standardna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031108440

     
 

Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

14.846.937,00€

31.12.2014

Število vseh delnic:

355.792

31.12.2014

Lastne delnice:

35.579

31.12.2014

Število delničarjev:

10.206

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

221,28€

31.12.2014

Knjigovodska vrednost delnice zadnji objavljeni podatek:

223,37€

30.06.2015

Borzna cena na zadnji dan preteklega poslovnega leta:

131,00€

31.12.2014

Tržna kapitalizacija

46.608.752,00€

31.12.2014

     

Kontakt za vlagatelje:

Slavi Pogladič

Telefon:

01 587 61 84

Email:

slavi.pogladic@zito.si

 

 

Vir podatkov:

Potrjeni podatki s strani družbe

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Delničarjem Mlinotesta 0,43 EUR dividende v 30 dneh

Delničarji Mlinotesta so se na današnji 28. skupščini seznanili s poslovanjem družbe Mlinotest, d.d., ki je v letu 2014 ustvarila dobrih 47 milijonov EUR prihodkov (4 % več kot v letu 2014) ter ustvarila dobih 825.000 EUR bilančnega dobička. Največji delničar Mlinotesta, Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji je predlaga, da se sprosti del rezerv iz dobička, tako da bilančni dobiček znaša 1,48 milijona EUR, ter da se ta razdeli med delničarje v obliki dividende (kar znaša 0,43 EUR bruto na delnico). Delničarji so sklep potrdili z 62 % večino, kar pomeni da bodo delničarji dividendo prejeli nakazano v 30 dneh.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 18. maj 2016


 

Mlinotest v letu 2015 pozitivno – pozitivni trend poslovanja tudi v prvem kvartalu 2016

Družba Mlinotest je v letu 2015 poslovala pozitivno in podobno poslovanje je razvidno tudi v 1. kvartalu letošnjega leta, kjer so se prihodki od prodaje povečali še za dodatnih 7 %, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Uprava je v okviru razprave med drugim pojasnila, da družba uspešno poravnava vse obveznosti do bank ter da ima dobro bonitetno oceno. V luči konsolidacije trga v panogi (prevzem Žita s strani hrvaške Podravke in nakup Pekarn Grosuplje s strani srbskega Don Dona) se namerava Mlinotest usmeriti v nadaljno specializacijo svojih prodajnih programov ter prodajno mrežo usmeriti k trgovcem, kjer se beleži rast prodaje izdelkov Mlinotesta.

Delničarji Žita soglasno podprli sklep o iztisnitvi in umik iz borze

Delničarji družbe Žito, d.d., so na poslednji skupščini, na kateri sta bila poleg predstavnikov Podravke prisotna le še pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), ki sta zastopala male delničarje preko pooblastil, soglasno potrdili tako sklep o iztistnitvi preostalih malih delničarjev, ki imajo skupno v lasti manj kot 4 % kapitala družbe in pa umik delnic Žita z borze.

Zanimivo je, da se dežurni samooklicani 'varuh delničarjev,' mag. Kristjan Verbič (predsednik Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev), ni uspel udeležiti že zadnjih dveh skupščin, seveda pa se na skupščino prijavlja s svojo lastno 1 delnico, v svojih sporočilih pa se vedno znova naslavlja kot predstavnik malih delničarjev. S svojim zastopanjem malih delničarjev se je med drugim 'proaktivno izkazal' tudi kot član Nadzornega sveta (NS) v Premogovniku Velenje (delnica je iz 40 EUR padla na vsega 1 EUR, uprava, ki jo je mag. Verbič nadziral pa je v kazenskih in odškodninskih postopkih), seveda pa ne gre pozabiti njegove vloge kot pooblaščenca delničarjev Perutnine Ptuj, s pooblastili, ki jih je Zavodu VZMD financirala uprava Perutnine Ptuj… (in še bi lahko naštevali).

 

Ljubljana, 20. januar 2016


 

Delničarji bodo ob iztisnitvi prejeli 180,10 EUR denarne odpravnine – delnice se umikajo z borze

Skladno s potrjenim sklepo skupščine bodo delničarji po vpisu sklepa v sodni register prejeli 180,10 EUR denarne odpravnine, delničarje pa lahko podatke za nakazilo sporočijo neposredno Podravki, bodo pa o tem obveščeni tudi po pošti.

Delničarji Žita soglasno potrdili vse predlagane sklepe

Delničarji družbe Žito, d.d. so na današnji 22. redni skupščini, ki je bila sklicana na zahtevo Podravke, d.d., soglasno sprejeli vse predlagane sklepe. Tako so bile sprejete spremembe statuta družba, imenovan je bil nov revizor, hkrati pa so bili izvoljeni novi člani nadzornega sveta, potem ko so obstoječi člani NS podali odstopne izjave z dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) sta na skupščini zastopala 5,99 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 18. november 2015


 

Imenovani novi člani NS

Potem ko so obstoječi člani NS podali odstopne izjave z dnem prve skupščine po izvedbi prodaje večinskega paketa družbi Podravka, d.d., o čemer je bila javnost obveščena na Seonetu že dne 21.04.2015, so delničarji danes soglasno potrdili vse štiri predlagane kandidate. Novi člani NS so tako postali Miroslav Klepač, Peter Vlaić, Ivan Galović in Rajko Stanković. Slednji je funkcijo člana NS opravljal tudi do sedaj, med tem ko preostali trije člani NS prihajajo iz vrst Podravke, d.d.

Delničarji prejeli prevzemno ponudbo za delnice Žita po 180,10 EUR

Na spletnih straneh Seoneta je družba Žito, d.d., objavila prevzemno ponudbo, ki jo je podala družba Podravka, d.d. iz Koprivnice. Delničarji bodo tako od danes pa vse do 23.11.2015 imeli možnost sprejeti prevzemno ponudbo, v kateri Podravka ponuja 180,10 EUR za posamezno delnico, kolikor je odštela tudi ob nakupu večinskega paketa delnic Žita.

 

Ljubljana, 23. oktober 2015


 

Kako sprejeti prevzemno ponudbo?

Delničarji bodo na dom prejeli obvestilo borzno posredniške hiše ILIRIKA, v katerem bodo navedena podrobna navodila v zvezi s sprejemom prevzemne ponudbe. Delničar za sprejem prevzemne ponudbe sicer potrebuje veljaven osebni dokument, davčno številko in pa številko transakcijskega računa, kamor bo nakazana kupnina.

Na obvestilu, ki ga bodo delničarji prejeli domov bodo naveden tudi seznam poslovalnic (glejte tudi spodaj), v katerih se bo lahko zglasil delničar za sprejem prevzemne ponudbe. Vzorec obrazca za sprejem ponudbe pa si lahko ogledate tukaj.

 

DOPOLNJENO z ODZIVOM na žalostno izražanje predsednika Uprave, dr. Romana Glaserja: Zaradi dodatnih 43 milijonov EUR slabitev, bilanca 2013 skupaj minus 60 milijonov

Uprava Perutnine Ptuj, d.d., ki jo vodi dr. Roman Glaser je morala popravljati bilance družbe za leto 2013. Na to smo delničarji opozarjali že več let in smo vedno znova bili označeni kot »škodoželjni nagajači«. Očitno ne pomaga niti dejstvo, da Nadzornemu svetu predseduje dr. Borut Bratina, ki je hkrati med vidnejšimi predavatelji korporativnega upravljanja in med drugim tudi član Upravnega odbora ZNS. Bilanca leta 2013 je bila popravljena za kar 59.705.094 EUR (samo skupni znesek dodatnih slabitev finančnih naložb za leto 2014 znaša 43.440.235 EUR), kar predstavlja več kot 4-kratnik celotnega EBIT-a, doseženega v letu 2014. Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je skupaj s Kapitalsko družbo, d.d. (KAD) na osnovi navedenega podalo nasprotni predlog za nepodelitev razrešnice Upravi in NS, hkrati pa predlagamo tudi dodatno točko dnevnega reda: podelitev nezaupnice Upravi Perutnine Ptuj.

 

Ljubljana in Ptuj, 10. avgust 2015


 

Uprava dr. Romana Glaserja je na vse predstavljene podatke kakor tudi vse dotične grafe odgovorila s pisanjem "Zaradi tega tendenciozno in izkrivljeno prikazovanje  oziroma zavajanje z drugačnimi in ideološko ter osebnostno obremenjenimi objavami MDS predstavlja zavajajočo in za delničarje, tako tiste, ki jih zastopa MDS, kakor tudi druge, predstavlja škodljivo in neprofesionalno ter celo kaznivo početje." Ob vsem tem pa ni postregla z niti enim podatkom, ki bi ovrgel predstavljene številke; kar je seveda popolnoma razumljivo, saj gre za številke, pod katere se je Uprava sama podpisala. Obtožb dr. Glaserja pa smo v Društvu MDS žal navajeni, izrazosovlje dr. Glaserja pa je enako žalostno kot številke, ki so zapisane v letnih poročilo Perutnine Ptuj.

 

Za ogled prispevka na RTV Slovenija 1 z dne 11.08.2015 kliknite tukaj ali na sliko.

 

Za ogled prispevka na Tele M z dne 11.08.2015 kliknite tukaj ali na sliko.

Uprava Perutnine Ptuj se hvali s poslovanjem ob skoraj 60 milijonski slabitvi – Nadzorni svet: kot da se ni zgodilo nič

V letnem poročilu družbe Perutnina Ptuj za leto 2014 so na straneh 133, 134 in 154 podrobneje razkriti popravki računovodskih izkazov za leto 2013, ki so osnovni kapital družbe znižali iz dobrih 90 milijonov EUR na manj kot 47 milijonov EUR (Razvidno iz 8 strani Letnega poročila 2014 in 54 strani Letnega poročila 2013). Nadzorni svet pod vodstvom dr. Boruta Bratine pa, kot da se ne bi nič zgodilo, na straneh 16 in 17 Letnega poročila 2014 piše o tem, kako »skrbno« so spremljali poslovanje družbe. Dr. Bratina celo navede, »/…/ da vsebina letnega poročila družbe predstavlja realni in verodostojni prikaz poslovanja družbe v letu 2014 /…/«.

Ta isti stavek je dr. Bratina zapisal tudi v Letnem poročilu za leto 2013 na strani 25, in sicer »/…/ da vsebina letnega poročila družbe predstavlja realni in verodostojni prikaz poslovanja družbe v letu 2013 /…/«. Še več, omenjeni strokovnjak prava in korporativnega upravljanja »na svoje mesto postavi« tudi revizorja, ki si je »drznil« podati mnenje s pridržkom in naprej navaja: 

»Nadzorni svet se je podrobno seznanil z revizijskim poročilom o poslovanju družbe za poslovno leto 2013 in s pridržki, ki so jih predstavniki revizijske družbe predstavili na seji nadzornega sveta. Ker se pridržki nanašajo na slabitev naložb družbe iz preteklih let, ki so predmet sporov pred sodišči, nadzorni svet ocenjuje, da je smiselno počakati na odločitev pristojnih sodišč in morebitne slabitve napraviti v naslednjih poslovnih letih, če bo to potrebno. V tem trenutku bi to bilo preuranjeno in bi prejudiciralo odločitve sodišč. Nadzorni svet pričakuje, da bodo pristojna sodišča kmalu dokončno odločila v teh spornih zadevah.«

Tudi na sami skupščini smo bili delničarji označeni za skupino škodoželjnih posameznikov, ker že lep čas opozarjamo na nujno potrebne slabitve naložb kot so Center naložbe, Infond holding in Merkur. Vsakemu srednješolcu je jasno, da Perutnina Ptuj nikoli ne bo videla denarja, ki ga je Uprava pod vodstvom dr. Glaserja zapravila, a vendar predsednik NS, dr. Bratina piše o tem, kako je smiselno počakati na odločitev sodišča?!

V Društvu MDS lahko le upamo, da je dr. Bratina, profesor prava in redni predavatelj korporativnega upravljanja v okviru s strani Vlade RS določenega programa za pridobitev certifikata za člana NS, za voljo njegove integritete, žrtev zavajanj Uprave…

 

Pomembna naložba države – v samo nekaj leti prepolovljena in v čakanju dokapitalizacije

Uprava dr. Glaserja se vedno rada pohvali s številkami in dejstvi, kako dobro posluje njegova družba. Tudi Društvo MDS se res lahko pridruži tej trditvi, ko govorimo o primarni dejavnosti družbe – perutninarstvu. Vendar pa je potreben podrobnejši pogled v številke za nekaj let nazaj.

Zadnjo rast prihodov je Perutnina Ptuj zabeležila v letu 2008, od takrat dalje pa prihodki konstantno padajo. 

Čisti dobiček Perutnine Ptuj vse od leta 2007 dalje neprestano pada, da niti ne govorimo o skoraj 7 milijonski izgubi v letu 2012 in pa sedaj popravljeni bilanci za leto 2013, ko je družba zabeležila več kot 53 milijonov EUR izgube.

Leta 2007 je knjigovodska vrednost delnice Perutnina Ptuj znašala 19,26 EUR, danes pa slednja znaša le še 9,01 EUR. Kapital družbe je samo v letih od 2010 do 2014 padel za 52 % in v vsem tem času, ko smo delničarji opozarjali na nepravilnosti, je Uprava dr. Glaserja vedno znova iskala izraze, s katerimi bi nas označila za škodljivce. 

Kot zadnji graf, ki morda najbolj nazorno prikazuje učinkovitost delovanja uprave dr. Romana Glaserja pa smo v Društvu MDS združili izkaze od leta 2001 dalje, torej za 14 let. Iz slednjih izhaja, da je Perutnina Ptuj v zadnjih 14 letih ustvarila 31.855.934 EUR dobička, na drugi strani pa je bilo ustvarjenih za 60.275.301 EUR izgub. Skupna bilance je torej 28.419.367 EUR čiste izgube, ki jo je družba ustvarila v zadnjih 14 letih (gre za izkazane čiste bilančne dobičke oz. bilančne izgube, poročane v revidiranih letnih poročilih). 

 

Slovenska industrija jekla (SIJ) strateški partner perutninarstvu?!

Komedija zmešnjav ne bi bila popolna, če uprava Perutnine Ptuj ne bi našla 'strateškega' partnerja v družbi Slovenska industrija jekla, d.d. - SIJ, ki o perutninarstvu verjetno sploh še ni slišala. Če smo v Sloveniji zadnja leta priča prevzemom družb s strani strateških kupcev (Pivovarna Laško – Heineken, Žito – Podravka, Aerodrom Ljubljana – Fraport, Letrika – Mahle itd.), kjer se kupec oziroma prevzemnik dejansko ukvarja z dejavnostjo, ki jo prevzema (to bi bila groba opredelitev »strateškega partnerja«), pa je Perutnina Ptuj za strateškega partnerja našla družbo Slovensko industrijo jekla, d.d.

Pri tem ne gre pozabiti na dejstvo, da je Državni zbor RS sprejel strategijo upravljanja naložb, kjer je Perutnina Ptuj opredeljena kot pomembna naložba, kar pomeni da bi morala država ohranjati najmanj 25 % delež; vendar pa tega deleža ne dosega niti danes. Kapitalska družba namreč obvladuje le dobrih 10 % družbe, po sami dokapitalizaciji pa bo njen delež padel pod 6 %, posledično pa bo vsakršno vplivanje na poslovanje še bolj onemogočeno. Pogoj 25 % lastništva je izpolnjen le če med državne deleže pogojno pripišemo deleže podržavljenih Probanke (7,68 %) in Zlate monete II (7,34 %), ki pa sta že vseskozi naprodaj. Skupni delež države bi tako znašal 25,12 %, ob dokapitalizaciji s strani SIJ pa bi padel na 13,82 %.

 

Edina svetla točka je prevzemna ponudba, ki bo morala slediti dokapitalizaciji

Delničarji Žita potrdili vse predlagane sklepe Uprave in Nadzornega sveta

Delničarji Žita so se na današnji 21. skupščini seznanili s poslovanjem družbe v preteklem letu, sprejeli sklep, da bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2015, hkrati pa podelili razrešnico Upravi in NS. Pooblaščenci Društva MDS so na skupščini zastopali 16.387 delnic ali 9,45 % prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 19. junij 2015


 

Poslovanje v letu 2014 ter razrešnica Upravi in NS

Na skupščini delničarjev, katere se je udeležilo 173.512 delnic oz. 54,18 % kapitala z glasovalno pravico, je Uprava Žita seznanila prisotne delničarje s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Žito in družbe Žito, d.d., poročilom revizorja ter poročilom nadzornega sveta družbe Žito, d.d. za leto 2014.

Kot je v svojem poročilu izpostavil predsednik Uprave Janez Bojc, je Skupina Žito v letu 2014 ustvarila 113,7 mio evrov čistih prihodkov od prodaje, 3,7 mio evrov dobička iz poslovanja in 3,0 mio evrov čistega dobička. Čisti prihodki iz prodaje so bili v primerjavi z letom 2013 višji za 2,6 %, dobiček iz poslovanja se je povišal za 18,0 %, čisti dobiček pa za 37,3 %. Ključni kazalniki poslovanja so se v primerjavi z letom 2013 izboljšali, zlasti donosnost prihodkov, kapitala in sredstev, EBIT in EBITDA ter dodana vrednost na zaposlenega.

Delničarji so Upravi in nadzornemu svetu na skupščini podelili razrešnico za poslovno leto 2014.

Vsi delničarji družbe ŽITO bodo prejeli ponudbo za odkup delnic po 180,10 EUR za delnico

Konzorcij prodajalcev 51,5% deleža družbe Žito, d.d. je dne 23.04.2015 z družbo Podravka, d.d., Koprivnica, sklenil pogodbo o prodaji navedenega deleža po ceni 180,10 EUR za delnico. Zaključek postopka je predviden v prihodnjih nekaj mesecih, saj mora kupec pridobiti dovoljenje regulatorjev, zlasti soglasje Javne agencije za varstvo konkurence (AVK).

 

Ljubljana, 30. april 2015


 

Po izpolnitvi odložnih pogojev je pričakovati, da bodo številni mali delničarji prejeli ponudbe za nakup delnic  družbe ŽITO, d.d. (z oznako ZTOG) s strani različnih borznih hiš in družb. Male delničarje opozarjamo, da bo kupec Podravka, d.d. skladno z določili slovenske prevzemne zakonodaje objavil najprej prevzemno namero in nato še prevzemno ponudbo. 

To pomeni, da bodo vsi preostali delničarji prejeli prevzemno ponudbo za odkup njihovih delnic z oznako ZTOG  po enaki ceni, t.j. po 180,10 EUR za 1 delnico. Pričakovati je, da bosta prevzemna namera in prevzemna ponudba podani v roku 30 do 45 dni od dneva izpolnitve odložnega pogoja – pridobitve soglasja AVK.

Skupščina Žita – 7,70 EUR dividende, mali delničarji s svojim predstavnikom v NS

Delničarji Žita so se na današnji 20. skupščini seznanili s poslovanjem družbe v preteklem letu, hkrati pa so po nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holding, d.d. (SDH), potrdili dividendo v skupni višini 7,70 EUR bruto na delnico. Za novega člana Nadzornega sveta (NS) so delničarji namesto Tomija Rumpfa potrdili Rajka Stankovića, predsednika Društva Mali delničarji Slovenije. V teku je tudi prodajni postopek, v katerem je združen 50,70 % paket delnic, zato je toliko bolj pomembno, da imajo mali delničarji svojega predstavnika v NS.

 

Ljubljana, 20. junij 2014


 

Poslovanje v letu 2013 ter razrešnica Upravi in NS

Predsednik Uprave, Janez Bojc, je v okviru predstavitve poslovanja Skupine Žito izpostavil, da so na rezultate vplivali negativni gospodarski treni v Sloveniji in pa visoke cene surovin.  Družba je v minulem letu zmanjšala svoj finančni dolg  za 19 %, neto dolg pa kar za 35 %. Prihodki od prodaje so bili sicer v letu 2013 za 0,4 % manjši kot v letu 2012, delež izvoza pa je porasel za 0,5 % točke.

Upravi in NS je bila podeljena razrešnica z 99,9 % večino.

 

7,70 EUR dividende ter imenovanje novega člana NS

Delničarji so z več kot 99 % večino potrdili nasprotni predlog SDH, da se za dividende nameni 7,70 EUR na delnico, med tem ko sta Uprava in NS predlagala 3,40 EUR oziroma 44 % bilančnega dobička leta 2013. Dividende bodo delničarjem izplačane do 24.10.2014.

Za novega člana NS je namesto predsednika NS, Tomija Rumpfa bil imenovan Rajko Stanković, kot predstavnik malih delničarjev. Njegovo izvolitev je podprla večina delničarjev, saj je za izvolitev glasovalo 71 % prisotnih delničarjev.

 

Imenovanje revizorja in dopolnitev NS s predstavniki zaposlenih

Delničarjem Zavarovalnice Triglav 1,7 EUR dividende v 30 dneh

Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d. se je na današnji 39. skupščini seznanila s poslovanjem Skupine Triglav v letu 2013, ob tem podelila razrešnico Upravi in NS, delničarji pa so z 92,75 % večino podprli nasprotni predlog družbe Žito, d.d., za delitev bilančnega dobička, kar pomeni da bodo delničarji v 30 dneh prejeli 1,70 EUR dividende bruto dividende na delnico. Triglav bo torej za dobiček namenil slabo polovico dobička oziroma 38,65 milijonov od 77,83 milijonov EUR celotnega dobička. Pooblaščenec Društva MDS, Grega Tekavec, je iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, od malih delničarjev prejel največ pooblastil in je tako zastopal skoraj 9 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 10. junij 2014


 

Poslovanje Skupine Triglav v letu 2013

Skupina Triglav je v letu 2013 obračunala nekaj več kot 900 milijonov EUR zavarovalne premije, kar je 4 % manj od preteklega leta. Poslovni izid leta 2013 je sicer nad planiram, kljub tem pa manjši kot v letu 2012.

Predsednik Uprave, Andrej Slapar je v okviru predstavitve letnega poročila izpostavil tudi, da je Zavarovalnica Triglav oslabila vse naložbe v obveznice slovenskih bank.

 

Za dividende slaba polovica celotnega dobička

Delničarji so na sami skupščini sprejeli odločitev, da se za dividende nameni skoraj polovica celotnega dobička, kar znaša 1,70 EUR dividende. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta sicer namesto tega predlagala dividendo 1,10 EUR, delničar VZMD pa je predlagal kar 2,50 EUR dividende, vendar delničarji o predlogu VZMD niti niso glasovali.

Na skupščini je delničar Plama-pur, d.d. podal predlog, da se dividende nameni le 2,8 milijona EUR oziroma 0,13 EUR dividende, vendar pa je za sklep glasovalo le 0,72 % prisotnih delničarjev.

Ob tem velja še dodati, da državne delničarji še vedno niso imeli glasovalnih pravic, posledično pa je bilo na skupščini prisotnih le slabih 4 milijone delnic od sicer skoraj 23 milijonov izdanih delnic.

 

Podelitev razrešnice in imenovanje revizorja

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.