Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav - poročilo z 35 seje skupščine delničarjev

Dne 21. junija 2011 je v Ljubljani potekala 35. skupščina družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki so se je udeležili tudi trije pooblaščenci Društva MDS, ki so zastopali 169.963 delnic oz. 1,14 % prisotnega kapitala družbe na skupščini.
 
Ljubljana, 21. junija 2011

 
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN) je na skupščini imela veliko večino, saj je glasovala v imenu 62 % kapitala. Tako je AUKN imela skupaj okoli 90 % prisotnih glasov na skupščini.
 
V okviru razprave o poročilu o delu NS in Uprave je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS zahteval dodatna pojasnila glede navedb v anonimki, ki je zaokrožila po številnih medijih v preteklih dneh in meče slabo luč na Zavarovalnico Triglav in njene organe.  Predsednik uprave je vse navedbe iz anonimke zanikal.  Na sliki levo predsednik Društva MDS Rajko Stanković v pogovoru s predstavnikom AUKN g. Robertom Bičkom (vir slike spletno Delo).
 
 
Nenavadno član Uprave Triglav Zdravstvene zavarovalnice v Upravo konkurenčne Vzajemne d.v.z. brez konkurenčne klavzule?!
 
Predsednika Uprave je vprašal tudi o tokovih sponzorskih sredstev iz Triglav Zdravstvene zavarovalnice in o obstoju morebitne konkurenčne klavzule g. Ivana Gracarja, ki odhaja direktno iz Uprave Triglav zdravstvene zavarovalnice v Upravo konkurenčne Vzajemne, d.v.z., brez dneva premora. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec je glede Ivana Gracarja dejal, da so se razšli sporazumno.
 
Slovenijales in Triglav naložbe – notranja preiskava
 
V zvezi s prevzemom podjetja Slovenijales s strani Zavarovalnice Triglav in problematiko Triglav Naložb je predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec pojasnil, da poteka preiskava o morebitnem odtekanju notranjih informacij tako o Triglav Naložbah, kot tudi prevzemu podjetja Slovenijales .
 
Povečanje osnovnega kapitala družbe
*      
Na skupščini družbe so delničarji odločali tudi o povečanju osnovnega kapitala zaradi zagotavljanja trdne kapitalske ustreznosti, ki jo med drugim zahteva tudi »Solventnost 2«, ki nalaga večini zavarovalnic, da okrepijo kapitalsko ustreznost in rezerve. Društvo MDS meni, da je kapitalska ustreznost zavarovalnice v interesu vseh delničarjev.
 
Delničarjem 40 centov dividende na delnico  

 

 

 

 
 
Delničarji so na tokratni skupščini odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je konec lanskega leta znašal 268,6 milijona evrov. Skupščina je sprejela nasprotni predlog AUKN o delitvi bilančnega dobička. Za dividende bo tako namenjenih 9 milijonov evrov oziroma 40 centov na delnico, 160 milijonov evrov pa se bo preneslo v druge rezerve iz dobička. O uporabi 99 milijonov evrov preostalega bilančnega dobička se bo glasovalo v prihodnjih letih.
 
Višje sejnine nadzornikom, nagrada Upravi
 
AUKN je na skupščini podala tudi dva nasprotna predloga, povezana s sejninami nadzornikom in določilom, da omejitve višin izplačil ne smejo vplivati na aktivnost nadzornikov. Na skupščini je bil sprejet predlagani sklep AUKN, ki natančneje določa obveznosti nadzornikov in znižuje nadomestila za skupaj nekaj tisočakov. Član NS bo namesto 13.200 evrov letno prejel 13 tisoč evrov.
 
Potrjena je bila tudi nagrada Upravi v višini petine letne plače posameznega člana Uprave, kar znaša od 20 do 30 tisoč evrov na posameznika.
 
Uprava in NS z ratzrešnico, KPMG revizor za leto 2011
 
Podeljena je bila tudi razrešnica Upravi in NS za uspešno delo v preteklem letu, za revizorja pa je bila izbrana KPMG.
 
 

 

 

Delničarjem Abanke 18 centov dividende

Društvo MDS se je današnje skupščine udeležilo kot zastopnik delničarjev, ki so lastniki 10.500 delnic oz. 0,30 % prisotnega kapitala in je po delniški knjigi bilo 20 največji zastopnik  delničar Abanke Vipe od 650 delničarjev, kolikor jih le ta ima.

Ljubljana, 26. maj 2011


DRUŠTVO MDS ZANIMALA IZPOSTAVLJENOST DO PADLIH GRADBINCEV, BASEL 3 IN MIOREBITNA VSPOREDNA KOTACIJA TER USTANOVITEV SKLADA LASTNIH DELNIC

Po obširne predstavitvi letnega poročila Uprave za leto 2010 in rezultatov za prvo tromesečje 2011, ki ga je podal predsednik Uprave mag. Jože Lenič in poročilu prvega nadzornika Janeza Bohoriča je Rajko Stanković – predsednik Društva MDS zastavil nekaj vprašanj in sicer ga je zanimalo koliko slabitev predstavljajo »padli gradbinci« že sedaj in koliko še pričakujejo slabitev iz tega naslova. Zanimalo ga je tudi ali banka dosega visoke kriterije »BASEL 3« in ali zaradi doseganja le teh načrtuje dokapitalizacijo z obstoječimi delničarji ali vstopom strateškega partnerja.

Poročilo iz 18. skupščine Telekoma Slovenije - Izredna revizija 'DA', sklad lastnih delnic 'NE'

Na 18. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d, so pooblaščenci Društva MDS zastopali kar 39.859 delnic oz. 0,8 % kapitala prisotnega na skupščini. Delničarji so potrdili zahtevo KAD-a in SOD-a o posebni reviziji vodenja nekaterih poslov v zadnjih petih letih, niso pa potrdili sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic.

 

Ljubljana, 24. 3. 2011


 

Za ogled prispevka TV SLO 1 o 18. skupščini Telekom Slovenije kliknite na sliko ali TUKAJ.

Sklad lastnih delnic ni bil potrjen

Skupščina ni podprla sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic, ki ga je predlagala skupina delničarjev, ki ima v lasti okrog šest odstotkov družbe. Gre za delničarje NFD, Kapitalska družba, Perspektiva FT, NLB, Primorski skladi in Zavarovalnica Triglav. Prav tako so zavrnili nasprotni predlog družbe KD Skladi, ki je predlagal spremembo razpona pri nakupni ceni delnic, in je to dodatno argumentirala z dejstvom, da ima Telekom Slovenije glede na razpoložljive podatke cca 100 milijonov evrov prostega denarnega toka, ki bi se ga lahko namenilo bodisi razdolževanju bodisi kakšnim drugim stvarem.

 

Sklada lastnih delnic ni rešitev za dvig vrednosti delnice

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb (AUNK) države je predlogu nasprotovala, tako kot tudi uprava in nadzorni svet družbe. Po mnenju AUKN mora biti oblikovanje sklada lastnih delnic premišljeno in podprto z dolgoročno poslovno strategijo podjetja, odkup pa bi lahko negativno vplival na kapitalske ustreznosti družbe in imel tudi verjetno negativnih vplivov na mednarodno boniteto družbe. Vrednost morajo odražati predvsem dobri poslovni rezultati družbe in sistematično uresničevanje njene strategije.

 

Izglasovana je bila posebna revizija za zadnjih 5 let

Kapitalska družba (Kad) in Slovenska odškodninska družba (Sod), ki imata skupaj v lasti petino Telekoma, sta zahtevala, da se med drugim razišče Telekomove prevzeme v Sloveniji in tujini, nakupe in prodaje nepremičnin ter tudi večja vlaganja. Revizorji bodo med drugim ocenili, ali so bili posli ekonomsko upravičeni, transparentni in zavarovani ter kako vplivajo na družbo z vidika izpostavljenosti tveganjem. Kot zanimivost povejmo, da sta SOD in KAD lani podelila razrešnico bivši Upravi, katero sta sedaj vzela pod drobnogled.

 

Nasprotni predlog Društva MDS ni bil sprejet

Rajko Stanković – predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (MDS) je predlagal nasprotni sklep, s katerim bi revizija zajela le obdobje do konca mandata prejšnje uprave se pravi od 24.03.2006 in do 01. 03. 2010, saj lahko posle pod sedanjo upravo kadarkoli preveri notranja revizija. Zahtevali pa so tudi, da se preveri delovanje notranje revizije, ki očitno teh nepravilnosti ni zasledila, ali pa o tem ni upala poročati?!

17. skupščina Vzajemne, d.v.z. v znamenju le 25 % zastopanosti mladih in delovno aktivnih in boju za sponzorska sredstva?!

Skupščine zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, ki je potekala 26. julija so se udeležili tudi pooblaščenci Društva MDS. Skoraj 4 ure trajajoča skupščina je minila v znamenju upokojencev, ki so preko organiziranega zbiranja pooblastil uspeli zbrati ogromno število pooblastil, hkrati pa so v nadzorni svet tudi izvoli predstavnike, ki jim bodo kar najbolj ugajali. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je po skupščini izrazil veliko mero zaskrbljenosti, saj bomo v prihodnosti po vsej verjetnosti priča izčrpavanju zavarovalnice.
Ljubljana, 27. julij 2010


Zveza društev upokojencev (ZDUS) si je z jasno premočjo na skupščini zadala tudi pomembno nalogo: pokazati, kako bodo sami uspešnejši pri prestrukturiranju zavarovalnice.
 
BOJ ZA SPONZORSKA SREDSTVA?!
 
Glede na spremenjene okoliščine v zadnjih mesecih, se v Društvu MDS žal ne moremo znebiti občutkov, da je celotna skupščina bila podrejena pridobivanju sredstev. V preteklosti so namreč sindikati (ZSSS) prejemali 200.000 € sredstev na letni ravni, kjer je 100.000 € izhajalo neposredno iz donacije, 100.000 € pa iz naslova sponzoriranja. Glede na to, da so omenjena sredstva ukinjena, se bojimo, da je bil primarni cilj včerajšnje skupščine vnovična pridobitev omenjenih sredstev in hkrati tudi nekakšen revanšizem za 'neposlušnost' in 'nepokorščino'.
 
NEPODELITEV RAZREŠNIC IN NESPOŠTOVANJE ZAKONODAJE
 
Če kazanje "mišič" pri nepodelitvi razrešnic tako stari, kot tudi "izredni" ekipi vodstva in nadzornega sveta lahko še razumemo kot morebitno nestrinjanje z opravljenim delom, pa ne moremo razumeti, da so prav novoizvoljeni nadzorniki prvi prekršili določila novele ZGD-1C. Z neizglasovanjem sprememb statuta so namreč Vzajemno, d.v.z., pahnili v prekršek. Če bo ta imel tudi finačne posledice pa bo kmalu jasno. Za ogled prispevka TV SLO1 klikni na sliko ali tukaj.
 
Ali je to prvi znak, da bodo novi nadzorniki "civilne družbe" upoštevali samo tiste zakone, ki so le njim povšeči, pa bo pokazal čas.
 
ŠE VEDNO NEPOJASNJENA VLOGA ZAVAROVALNICE TRIGLAV PRI FINANCIRANJU ZDUS-a
 

Poročilo s 34. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, mali delničarji brez predstavnika v NS

Na 34. skupščini Zavarovalnice Triglav, ki je bila v ponedeljek 28. junija 2010 so 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), zastopali 235.824 delnic oz. 1,50 % prisotnega kapitala na skupščini. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev (za ilustracijo: VZMD se ni izneveril tradiciji in je zopet zastopal le 1 svojo delnico). 

Ljubljana, 28. junija 2010
 
Čeprav mali delničarji predstavljajo pomemben lastniški segment v Zavarovalnici Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % lastništva, žal nismo uspeli z nasprotnim predlogom, da za predstavnika v NS družbe izvolimo mag. Adolfa Zupana, kljub dejstvu, da ima ustrezne poslovne in delovne izkušnje s področja vodenja zavarovalniških poslov in storitev. Za razliko od izvoljenega kandidata je v vseh podjetjih, ki jih je vodil, uspešno opravljal svoje naloge in so le-ta poslovala pozitivno. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Izvoljeni kandidat Vladimir Uršič je zaposlen kot svetovalec v insolventnem podjetju G7, vendar sta ga SOD in KAD kljub temu potrdila. Domnevamo, da zato ker gre za nekdanjega člana Uprave Zavarovalnice Triglav (do leta 2004), s podporo dolgoletne prve dame Nade Klemenčič, ki ga je tudi javno podprla.
 
Na skupščini smo delničarji izvedeli, da se opravljajo številne interne revizije domnevno spornih poslov na Balkanu in Slovaškem, skladno s sprejetim planom in usmeritvami NS, ki ga vodi Borut Jamnik. Ali bodo proti katerem od članov bivše Uprave ukrepali, pa bodo pokazali izsledki revizij.
 
Pri 3. točki dnevnega reda smo v Društvu MDS podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni zgolj 3,6 % bilančnega dobička in v ta namen razdeli 0,40 EUR dividende na delnico. Žal nismo bili uslišani, saj je obveljal prvotni predlog, bojda zaradi krepitve kapitalske ustreznosti skladno s Solventnostjo 2, ki jo uvajajo vse zavarovalnice skladno z evropsko direktivo.

Zavarovalnica Triglav: ali bo mag. Adolf Zupan izvoljen v NS družbe, na predlog malih delničarjev?

Tokratne 34. skupščine Zavarovalnice Triglav, ki bo v ponedeljek 28. junija 2010 ob 14. uri, se bodo udeležili 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), ki bodo zastopali 235.824 delnic oz. 1,04 % osnovnega kapitala družbe. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev. Na letošnji skupščini bo to pomenilo približno 1,52 % glasovalnih pravic.

 
Mali delničarji predstavljajo pomemben segment družbe Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % delež v lastništvu. Zato upravičeno zahtevamo vsaj enega predstavnika v NS družbe. V ta namen smo predlagali mag. Adolfa Zupana.
 
Ljubljana, 27. junija 2010
 
Društvo MDS že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje na skupščinah Zavarovalnice Triglav. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic (VZMD le 1 samo delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic (VZMD pa zopet le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).

Društvo MDS je kot delničar Zavarovalnice Triglav in predlagatelj že 20. aprila 2010, skladno z vabilom družbe, objavljenim na svetovnem spletu, vložilo predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta. Predlagali smo mag. Adolfa Zupana, ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev Zavarovalnice Triglav v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve, skladno s pozivom nominacijskega odbora, in je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila ter dokazila. V sklicu skupščine je bil za nadomestnega člana  predlagan Vladimir Uršič, zato je Društvo MDS v roku podalo nasprotni predlog za skupščino, da se za nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d., izvoli mag. Adolfa Zupana.
 
Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21.10.1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah. 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - organizirano zbiranje pooblastil - mag. Adolf Zupan kandidat za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je dne 08. junija 2010 pričelo z omejenim organiziranim zbiranjem pooblastil za 34. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d. Vsi tisti, ki obrazcev niste prejeli si ga lahko natisnete sami, več informacij v rubriki aktualno, ali pa pošljete e-pošto na info@skupaj.si z osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva, ulici in hišno številko) in vam pošljemo obrazec v pdf.obliki.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) je takoj po objavi sklica skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., v petek, dne 28. maja 2010 vložilo nasprotni predlog k objavljeni 6. točki dnevnega reda. Kot delničar predlaga, da namesto Vladimirja Uršiča izvoli mag. Adolfa Zupana za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, z mandatom od dneva sprejetja sklepa na skupščini do 07. aprila 2013. O tem, kdo bo novi nadzornik, bodo delničarji odločali na 34. skupščini družbe, ki bo 28. junija 2010. Obrazloženi nasprotni predlog Društva MDS je družba prejela 31. maja 2010 s povratnico.

 
Ljubljana, 01. junija 2010              
 
Društvo MDS že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje na skupščinah Zavarovalnice Triglav. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS, na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic, (VZMD le 1 delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini (VZMD pa le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).
 
 
Društvo MDS je kot delničar Zavarovalnice Triglav in predlagatelj že 20. aprila 2010, skladno z vabilom družbe, objavljenim na svetovnem spletu, vložilo predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta, in sicer mag. Adolfa Zupana (na sliki zgoraj levo), ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev Zavarovalnice Triglav v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve skladno s pozivom nominacijskega odbora in je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila ter dokazila o izpolnjevanju zahtevanih kriterijev. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21.10.1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi
je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah.

mag. Adolf Zupan predlagan za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) že od svoje ustanovitve dalje organizirano zastopa male delničarje. Tako je Rajko Stanković, predsednik Društva MDS na 32. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav zastopal 42.931 delnic, (VZMD le 1 delnico), na 33. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, pa je Društvo MDS zastopalo 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini (VZMD pa le 1 delnico, katere lastnik so oni sami).
 
Ljubljana, 21.04.2010
 

Skladno z vabilom k vložitvi kandidature za nadomestnega člana NS, objavljenim na spletni strani www.triglav.si, je Društvo MDS, včeraj ob 10.00 uri (v zahtevanem roku), kot delničar Zavarovalnice Triglav, d.d. in predlagatelj, vložilo predlog, da se za nadomestnega člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. izvoli mag. Adolfa Zupana.

Obrazložitev:
V lastniški strukturi Zavarovalnice Triglav, d.d. je preko 30.000 malih delničarjev oz. vlagateljev. Menimo, da bi bilo najbolj korektno in smotrno, da se za novega člana Nadzornega sveta izvoli predstavnika, ki bo zagovarjal interese malih delničarjev oziroma vlagateljev, saj so ti interesi ne samo v korist samih vlagateljev, ampak tudi v korist celotne družbe in njenega nadaljnjega razvoja.
 
Predlagani kandidat mag. Adolf Zupan je nedvomno strokovnjak, ki je v svoji dosedanji karieri uspel pridobiti ogromno izkušenj, zato ga dajemo v presojo nominacijskemu odboru, da ga imenuje kot nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d.
 
Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij in zavarovalništva, s katerim se ukvarja samostojno še danes. Od 3. decembra 2009 dalje, pa je tudi zelo aktivni član Izvršnega odbora Društva MDS.
 
Podajamo kratek kronološki pregled njegovih bogatih delovnih izkušenj:
 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV - poročilo s skupščine

Ljubljana, 24. 08. 2009
 
Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši Rajko Stanković se je danes udeležil 33. redne skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., na kateri je zastopal delničarje – lastnike 75.762 delnic, oziroma 0,512 % glasovalnih pravic na skupščini.
 
Po uvodni proceduri je sledila predstavitev letnega poročila Uprave zavarovalnice Triglav, ki ga je predstavil predsednik uprave g. mag. Vladimir Miša Čeplak. Rezultati so kljub recesiji zadovoljivi in tudi trend je v letošnjem letu pozitiven.
 
V nadaljevanju je potekalo glasovanje o razrešnici upravi, ki je za leto 2008 ni dobila. Predstavnika KAD-a in SOD-a sta presenetljivo glasovala PROTI, čeprav je predsednik KAD-a g. Borut Jamnik predlagal ravno nasprotno.
 
Ko je hotela predsedujoča skupščine nadaljevati s glasovanjem o razrešnici nadzornemu svetu, je predsednik Društva opozoril, da delničarji nismo bili deležni predstavitve s strani predstavnikov NS družbe.
 
Predsedujoča je nato sicer opozorila, da smo zamudili s prijavo k besedi, kar pa ne drži, saj predstavitve poročila NS za leto 2008 ni bilo, saj ni bil prisoten predsednik NS, da pa sta na tej skupščini prisotna dva člana NS, pa žal ni povedala. Ponudila je, da njihovo predstavitev prebere, vendar je predsednik Društva to možnost zavrnil in ugotovil, da v tem primeru očitno gre za "veliko spoštovanje do delničarjev družbe" s strani aktualnega Nadzornega sveta družbe, ki niso utegnili zagotoviti nekoga, da bi predstavil poročilo na skupščini delničarjev. Tudi NS ni dobil razrešnice za leto 2008.
 
Sklep o izboru revizorja in spremembah statuta je bil skoraj soglasno potrjen.
 
Po skupščini je predsednik Društva zbranim novinarjem pravilno napovedal, da je z nepodelitvijo razrešnice Upravi za leto 2008 iz boja za novega predsednika Uprave dokončno izpadel sedanji predsednik, ki je bil v prejšnji upravi delavski direktor. Prav tako je napovedal, da bo NS na popoldanski seji izvolil g. Matjaža Rakovca, kar se je tudi dejansko zgodilo.
 
Novoizvoljenemu Predsedniku uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., g. Matjažu Rakovcu iskreno čestitamo, ter mu želimo obilo uspehov pri delu. Prav tako mu želimo, da bi bil uspešen tudi pri razreševanju težav in problemov, ki so verjetno posledica porušenih medsebojnih odnosov znotraj družbe in so žal negativno odmevali v javnosti.
 
Mali delničarji si želimo stabilne družbe, ki raste, se razvija in ustvarja dobiček, ter posledično prinaša dividendni donos.
 
Tudi v Zavarovalnici Triglav smo ustanovili Odbor malih delničarjev, ki ga vodi mag. Adolf Zupan, njegov namestnik pa je Matej Krušnik.

Skupščina Zavarovalnice Triglav potrdila dividendo v višini 1,75 EUR in izvolila dva nova člana NS

Na 49. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav STA pooblaščenca Društva MDS zastopala 322.318 delnic oz. 1,85 % prisotnega kapitala. Delničarji so podprli predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu 1,75 evra bruto dividende na delnico. Seznanili so se z letnim poročilom za 2023, podelili nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnico za leto 2023, imenovali dva nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev ter odobrili politiko prejemkov zavarovalnice.

Ljubljana, 04.06.2024

Delničarjem 1,75 EUR bruto dividende

Na današnji 49. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico, kar predstavlja 5-odstotni dividendni donos delnice zavarovalnice. Dividenda se bo izplačala delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice v torek, 18. 6. 2024 (prvi trgovalni dan brez upravičenosti do dividende je ponedeljek, 17. 6. 2024). 

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je ob tem povedal: »Delničarjem se zahvaljujem za izkazano zaupanje. Sprejet sklep o letošnjem izplačilu dividende sledi usmeritvi družbe, da se njena dividendna politika izvaja na konsistenten način. Pri tem so delničarji ustrezno upoštevali mnenje uprave in nadzornega sveta, da so tudi po izplačilu dividende zagotovljeni finančna stabilnost ter pogoji za rast in razvoj Skupine. Po zahtevnem lanskem letu načrtujemo, da bo naše letošnje poslovanje potekalo skladno s strategijo, prva potrditev tega so obetavni rezultati prvega trimesečja. «

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2023. 

Dva nova člana nadzornega sveta predstavnika kapitala

Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, so imenovali Roka Ponikvarja, ki mu mandat začne teči dne 2. 9. 2024, ter Barbaro Nose, ki je bila imenovana na podlagi predloga delničarja na skupščini, in ji mandat začne teči 4. 6. 2024.

Poleg tega so se delničarji seznanili z imenovanjem novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev.

Skupščina je še odobrila politiko prejemkov zavarovalnice in sprejela poročilo o prejemkih za lansko leto.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.