Zavarovalnica Triglav

19. skupščina Save, d.d. - sprejeti vsi sklepi skupščine

Pooblaščenca Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), sta na današnji, 19. skupščini družbe Sava, d.d., zastopala nekaj manj kot 100.000 glasov malih delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo več kot 6,64 % prisotnega kapitala. Skupščina družbe je potrdila vse predlagane sklepe, vključno z imenovanjem novega člana nadzornega sveta (NS), g. Mira Medveška. Poleg poenostavljenega zmanjšanja kapitala, so delničarji potrdili tudi Letno poročilo za leto 2012, ki je bilo zaznamovano z obširni razdolževanjem celotne skupine Sava.

 

Bled in Ljubljana, 30. april 2013


 

Poslovna skupina Sava je v letu 2012 dosegla 192,2 milijona evrov prihodkov

Na sami skupščini je delničarje med drugim podrobno zanimalo tudi kako so potekali posli z Merkurjem in pa če je zoper prejšnje vodstvo bil sprožen kakršen koli postopek, s strani NS družbe, saj iz tega naslova družba beleži slabitev v skupni višini nekaj več kot 70 mio EUR. Žal do tega trenutka ni bila vložene ne kazenska in ne odškodninska tožba zoper bivše poslovodstvo.

Skupina Sava je lani ustvarila 99,3 milijona evrov čiste izgube, medtem ko je ta leto prej znašala nekaj več kot 157 milijonov evrov. Družba Sava je lani ustvarila 49 milijonov evrov čiste izgube, kar je približno tretjina predlanske izgube. Na izgube so večinoma vplivale slabitve finančnih naložb.

Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz Dnevnika ob 19.00 uri TV SLO1 kliknite TUKAJ.

Vrednost oslabitev na ravni skupine so znašale 85,4 milijona evrov, od česar 52,8 milijona evrov oslabitev odpade na naložbo v Gorenjsko banko, d.d., 24,7 milijona evrov pa na oslabitev naložbe v Abanko Vipa, d.d. Poleg oslabitev finančnih naložb so na dosežen finančni izid vplivali nižji finančni prihodki, predvsem kot posledica zaostrenih gospodarskih razmer in z njo povezano manjšo kupno močjo.

 

Gumarstvo je v letu 2012 še zadnjič v sestavi Poslovne skupine Sava in je na mednarodnih trgih doseglo 120,2 milijona evrov prihodkov od prodaje. Dejavnost je bila uspešno prodana češki gumarski skupini ČGS, ki se je pogodbeno zavezala ohraniti tudi obstoječa delovna mesta vsaj še naslednjih 5 let.

Turizem je ustvaril 64,8 milijona evrov prodajnih prihodkov, kar je na skoraj enaki ravni kot leto poprej. Upad obiskov slovenskih gostov so uspešno nadomestili z gosti iz tujine, kjer je družba zabeležila 2,8 % rast nočitev. Rast nočitev domačih gostov je bila 1,6 %, kar nekoliko presega povprečje slovenske turistične panoge. In prav turistična divizija naj bi v prihodnje bila ena od dveh gonilnih sil Poslovne skupine Sava.

Dejavnost Nepremičnin je bila prodana Zavarovalnici Triglav, d.d. za 16,7 milijonov EUR.

Družba Sava je lani ustvarila 3,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 43 % manj kot predlani in za 18 % nad načrtovanimi. Kar 81 % je predstavljala prodaja storitev Save, družbam v skupini. Oslabitve finančnih naložb so na čisti rezultat vplivale v višini 34,5 milijona evrov.

 

Skupščina sprejela poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Osnovni kapital družbe se z dosedanjega zneska, ki znaša 83.751.567,51 EUR, zmanjša za znesek 58.309.716,03 EUR, tako, da po zmanjšanju znaša 25.441.851,48 EUR. Pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu bo po njegovem zmanjšanju znašal 12,68 EUR. Sprejem takega sklepa pa ne spreminja razmerij (odstotkov) med obstoječimi delničarji v družbi, saj število delnic ostaja enako, kot pred sprejemom tega sklepa.

Društvo MDS nadaljuje aktivnosti za sklic izredne skupščino Zavarovalnice Triglav

Društvo MDS je do današnjega dne zbralo podporo delničarjev, ki skupaj dosegajo 4,10 % osnovnega kapitala, zato bo poskušalo v tem tednu dokončati začeto in dobiti še manjkajočih 0,9 % in tako oddati popolno zahtevo za sklic izredne skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav.

Ljubljana, 22.marec 2013


 

Prav tako pa je prejšnji teden dobilo odgovor odvetnice Carmen Dobnik, ki prereka vse zahteve Društva MDS iz tožbe in hkrati zanimivo zahteva povišanje pcto, saj si želi ohraniti možnost do revizije, saj se verjetno »upravičeno boji?«, da bi morda sodišče že na prvi stopnji razsodilo zaradi hudih kršitev več določil ZGD-1, ZPRE-1 in ZSDH v korist Društva MDS, ki je v tožbi jasno opozorilo na številne nepravilnosti pri izvedbi in vodenju skupščine, kar ima za posledico potencialno škodo za družbo in njene delničarje.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana iz TV Dnevnika SLO 1 z dne 23.03.2013 ob 19.00 uri pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Zaradi tega bo Društvo MDS nadaljevalo z sklicem izredne skupščine skladno s tretjim odstavkom 295. člena in prvim odstavkom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah ( Ur.l. RS, št. 65/2009, v nadaljevanju ZGD-1), in zahtevalo od Uprava družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., da najpozneje v dveh mesecih po prejemu popolne zahteve skliče skupščino družbe z dnevnim redom, kot ga predlagajo delničarji - predlagatelji.

Razlog za podano pisno zahtevo za sklic skupščine s predlaganim dnevnim redom je v tem, da je na zadnji, 37. skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, prišlo do sprejema sklepov, ki po mnenju Društva MDS potencialno škodujejo družbi in njenim delničarjem.

Zato bomo predlagali, da skupščina družbe z dnem zasedanja skupščine z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:
- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,
ki so bili imenovani dne 17.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

Društvo MDS vložilo izpodbojno tožbo na sklepe 37. skupščine Zavarovalnice Triglav – Poziv nadzornemu svetu SOD-a naj nemudoma razreši upravo SOD-a

V imenu Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je skladno z napovedmi, odvetnica, mag. Alja Markovič Čas, danes na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila izpodbojno tožbo za razveljavitev sprejetih sklepov 37. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki je potekala 14. februarja 2013. Društvo MDS se je za vložitev tožbe odločilo na osnovi evidentnih kršitev prevzemne zakonodaje (natančneje 63. in 64. člena Zakona o prevzemih – Zpre-1) ter Zakona o Slovenskem državnem holdingu (22., 35. in 38. člena ZSDH), na osnovi katerega je uprava SOD-a z glasovanjem na skupščini napravila hujšo kršitev dolžnosti in jo je kot tako potrebno nemudoma razrešiti. Prav tako je Društvo MDS skladno z določili 64. člena Zpre-1 o navedenih kršitvah in vloženi izpodbojni tožbi obvestilo ATVP in od nje zahtevalo, da odloči skladno z določili 64. člena Zpre-1.

 

Ljubljana, 21. februar 2013


 

Za državo prevzemna zakonodaja ne velja

Društvo MDS je že na sami skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d. od predsedujočega na skupščini, odvetnika Francija Matoza ter poprej tudi od pooblaščenke uprave odvetnice Carmen Dobnik, zahteval, da se vsem državnim delničarjem, ki jih je pod lupo vzela tudi ATVP, vzame glasovalne pravice, saj skupaj presegajo prevzemni prag, vendar niso podali prevzemne ponudbe. Čeprav so določila ZPre-1 jasna, pa do odvzema glasovalnih pravic ni prišlo in skupščina je glasovala o nasprotnem predlogu delničarja Slovenske odškodninske družbe, d.d. (SOD), ki pa uradno sploh ni bil prisoten na skupščini!? Tudi sicer so nasprotni predlogi, podani s strani Uprave SOD-a, popolnoma neskladni z določili ZGD-1 in bi kot taki morali biti zavrnjeni s strani predsedujočega skupščini, odvetnika Francija Matoza, prvotni predlog o zamenjavi predsedujoče pa s strani pooblaščenke Uprave ZT Carmen Dobnik.

 

Uprava SOD zavestno kršila ZSDH?!

Poleg kršitev ZPre-1 je s tem, ko je uprava SOD glasovala v imenu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), le-ta kršila tudi določila ZSDH. Čeprav je 5. odstavek 38. člena ZSDH jasen, da lahko SDH v imenu ZPIZ-a glasuje izključno kadar gre za zagotavljanje dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, si SOD zakon očitno razlaga po svoje. Kljub navedenemu določilu, je SOD namreč v imenu ZPIZ-a mirno glasoval o novih članih NS kakor tudi ostalih točkah dnevnega reda in to na osnovi nasprotnih predlogov delničarja, ki ga uradno sploh ni bilo na skupščini, saj uresničevanja glasovalnih pravic in svoje aktivne udeležbe ni prijavil verifikacijski komisiji 37. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ker je s tem hotel zaobiti določila zakona o SDH.

 

Poziv nadzornemu svetu SOD-a k takojšnji razrešitvi uprave SOD

Rajko Stanković, kot zakoniti zastopnik Društva MDS, na osnovi določil 35. člena in podredno 6. odstavka 22. člena ZSDH javno pozivam nadzorni svet SOD-a, da nemudoma razreši celotno upravo SOD-a in sicer mag. Petra Ješovnika, Iga Grudna in Nado Drobne Popovič ter prične z imenovanje nove uprave, ki bo imela ustrezne kompetence ter pravno znanje, saj je uspela na skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., narediti kar 4 pravne napake, ki so izpodbojne.

37 skupščina Zavarovalnice Triglav - politika uveljavila interese z namerno kršitvijo Zpre-1 in ZSDH

Na današnji 37. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d. so pooblaščenci Društva MDS v okviru lastnega organiziranega zbiranja pooblastil zastopali 826.722 delnic oz. imeli 7,33 % glasovalnih pravic (3,64 % osnovnega kapitala družbe). Povedano drugače, Društvo MDS je bilo po številu zastopanih delnic, glede na današnje stanje delnic pri KDD, 3 največji delničar Zavarovalnice Triglav, d.d., takoj za državnim Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in Slovensko odškodninsko družbo (SOD). Društvo MDS je zahtevalo, da Carmen Dobnik oz. kasneje Franci Matoz, kot predsedujoči skupščini, predstavnikom SOD-a, ki so na skupščini zastopali ZPIZ odvzame glasovalne pravice zaradi kršitve ZPRE-1 oz. Zakona o SDH, vendar tej zahtevi niso ugodili. Zato je Društvo MDS napovedalo zahtevo za ugotavljanje ničnosti skupščine oz. najavilo izpodbojnost sprejetih sklepov.

 

Ljubljana, 14. februar 2013


 

Zahteva za mirovanje glasovalnih pravic po ZPRE-1

 

Takoj po otvoritvi skupščine je Rajko Stanković – predsednik Društva MDS zahteval, da zaradi kršitve Zakona o prevzemih (ZPRE-1) na skupščini, skladno z določili zakona, mirujejo glasovalne pravice ZPIZ, ki jih je zastopal SOD, ter vseh drugih povezanih oseb, ki so kršile ZPRE-1, o odvzemu glasovalnih pravic pa odloča Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

 

Za ogled prispevka novinarja Florjana Zupana iz Dnevnika TV SLO1 ob 19 uri z dne 14.12.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

 

Glede na javno objavljene  informacije (na spletnih straneh vseh vpletenih) se nihče izmed njih ni pritožil. Zato smo se postavili na stališče, da so »nemo« pritrdili očitkom ATVP, ki je pred tedni z odločbo odvzela glasovalne pravice vpletenim v Aerodromu Ljubljana in Telekomu Slovenije. Žal ne Carmen Dobnik niti kasnejši predsedujoči Franci Matoz temu nista ugodila, zato smo napovedali izpodbijanje oz. ugotavljanje ničnosti skupščinskih sklepov.

 

Zahteva Društva MDS za mirovanje glasovalnih pravic, skladno z določili 10. odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH)

 

Društvo MDS je predsedujočega skupščini seznanilo, da SOD za upravljanje z naložbami RS potrebuje soglasje Državnega zbora RS na predlog Vlade RS, po določilih 10. odstavka 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki glasi:

 

»10) Do uveljavitve klasifikacije uprava SOD za upravljanje z naložbami Republike Slovenije, s katerimi je do uveljavitve tega zakona upravljala AUKN in katerih skupna knjigovodska vrednost naložbe presega 20 milijonov eurov oziroma naložb v družbah, v katerih imajo te družbe najmanj 25% lastniški delež ali 25% delež glasovalnih pravic, potrebuje soglasje državnega zbora na predlog vlade.«  

 

To pomeni, da bi moral SOD za upravljanje z naložbami RS, torej tudi glasovanje na skupščini Zavarovalnice Triglav, predložiti soglasje DZ RS, ki ga je v sprejem slednjemu predlagala Vlada RS. Ker takšnega soglasja na skupščini ni bilo, predstavniki SOD torej niso smeli glasovati v imenu ZPIZ. Carmen Dobnik je sicer zatrdila, da obstaja izjema v 4. in 5. alineji 38. člena ZSDH, kar po prepričanju Društva MDS ne drži. Navedeni alineji le določata, da ima blagajna ZPIZ ekonomska upravičenja do dividend ali morebitne kupnine ob odprodaji deleža v Zavarovalnici Triglav, ne pa blagajna SDH.

 

Zato je predsednik Društva MDS prebral določila ZSDH v zvezi z upravljanjem kapitalske naložbe ZPIZ v Zavarovalnici Triglav, ki glasijo:

»4) V enem mesecu od uveljavitve klasifikacije se z nepremičninami, ki jih ta določi za namen prvega prenosa in na katerih ima lastninsko pravico Republika Slovenija, kot s stvarnim vložkom, izvede dokapitalizacija SDH. Z dnem uveljavitve tega zakona se na SDH prenese upravljanje s kapitalsko naložbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v družbi Zavarovalnica Triglav, d.d.

(5) SDH po lastni presoji upravlja s kapitalsko naložbo iz prejšnjega odstavka z edinim namenom zagotavljanja dodatnih sredstev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tako da je dolžan vsa prejeta denarna sredstva v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem s kapitalsko naložbo iz prejšnjega odstavka nakazati Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.«

 

Kljub temu sta tako Carmen Dobnik kot tudi Franci Matoz zavrnila zahtevo za mirovanje oz. odvzem možnosti glasovanja, zato je Društvo MDS napovedalo izpodbijanje oz. ugotavljanje ničnosti skupščinskih sklepov.

 

Ali bo NS SOD-a razrešil vodstvo SOD-a?

Ker Uprava SOD do zasedanja 37. skupščine družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., ni pridobila ustreznega soglasja Državnega zbora Republike Slovenije, ne mora uresničevati glasovalnih pravic, saj to skladno z 2. odstavkom 35. člena ZSDH pomeni kršitev dolžnosti uprave SOD, kar pa po 6. odstavku 22. člena ZSDH pomeni hujšo kršitev obveznosti člana Uprave. Zaradi tega bo Društvo MDS na NS SOD naslovilo dopis, da ustrezno ukrepajo zoper nezakonito delovanje sedanje Uprave SOD.

 

Mali in manjšinski delničarji brez predstavnikov v NS Zavarovalnice Triglav

 

Po seznanitvi skupščine s potekom mandata obstoječim članom NS Zavarovalnice Triglav, je skupščina prešla na odločanje o novih članih NS, kjer je SOD ponovno podal nasprotne predloge, iz NS izključil »koalicijske neposlušneže«,  ter jih nadomestil z »ubogljivimi(?!)«.

 

Kljub dejstvu, da je v Zavarovalnici Triglav 35 % malih in manjšinskih lastnikov, le-ti ne bodo od 8. aprila 2013 dalje imeli niti enega predstavnika. Novi nadzorniki Zavarovalnice Triglav so: nekdanji državni sekretar na finančnem ministrstvu Aleš Živkovič, direktor Univerzitetnega inkubatorja Primorske Rok Strašek, nekdanji prvi mož Agencije za zavarovalni nadzor Mihael Perman, direktor Stanovanjskega sklada RS Žiga Andoljšek in Blaž Šlemic iz Deželne banke Slovenije. Še en mandat v nadzornem svetu pa ostaja direktor finančne družbe Bartimaeus in nekdanji v.d. direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev Jovan Lukovac.

Na vse izvolitve, razen na izvolitev dr. Mihaela Permana, ki ga Društvo MDS ceni kot vrhunskega strokovnjaka s področja nadzora zavarovalnic (saj gre za bivšega predsednika AZN in člana sveta AZN),  je predsednik Društva MDS Rajko Stanković napovedal možnost izpodbijanja sprejetih sklepov.

 

Seznanitev s postopki v TRIGLAV INT, naložbo v SAVO IP in vrednotenju nepremičnin

Ali bo tokratna dokapitalizacija Abanke uspešnejša?!

Delničarji Abanke Vipa, d.d. bodo na današnji 25. skupščini delničarjev ponovno odločali o dokapitalizaciji banke. Delničarji so namreč o dokapitalizaciji banke že odločali na prejšnji skupščini, ki je potekala 30. maja, vendar nihče izmed večjih delničarjev ni pristal na brezpogojno vplačilo zneska 7,00 EUR za posamezno delnico. Tokrat je emisijski znesek še nižji in znaša vsega 4,20 EUR za posamezno delnico, kar pomeni, da bodo deleži obstoječih delničarjev, v primeru uspešne dokapitalizacije, tako rekoč vsaj prepolovljeni, posledično pa se bo njihovo premoženje še dodatno znižalo. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Grega Tekavec bosta na skupščini zastopala skoraj več kot 6,5 % prisotnega kapitala banke.

 

Ljubljana, 19. november 2012


 

Dokapitalizacija po 4,20 EUR – rezultati skrbnega pregleda delničarjem (ne)dostopni

Uprava Abanke, ki jo vodi mag. Jože Lenič, od delničarjev pričakuje, da bodo vplačali med 49,67 in 89,42 milijonov EUR svežega denarja in to brez da bi poznali stanje banke. Naj spomnimo, da je Abanka v letu 2011 ustvarila negativen poslovni izid v višini 119.149.053,18 EUR, prav tako pa lahko iz 9-mesečnega poročila za leto 2012 ugotovimo, da banka nadaljuje z negativnim trendom poslovanja in ustvarja nadaljnjo izgubo.

V spodnji tabeli so prikazani podatki o poslovanju banke v prvem 9-mesečju. Za ogled celotnih nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2012 kliknite tukaj.

Knjigovodska cena pada, premoženje delničarjev razvrednoteno, s kapitalom obstoječih delničarjev nagrajeni dokapitalizatorji

ATVP državi odvzel glasovalne pravice v Novi KBM

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je državnim lastnikom odvzela glasovalne pravice v Novi kreditni banki Maribor (Nova KBM oziroma NKBM) zaradi usklajenega delovanja, s katerim so državni lastniki presegli zakonsko določen prag, na osnovi katerega bi morali slednji lastniki objaviti prevzemno ponudbo.

 

Ljubljana, 28. september 2012


 

"Usklajeno delovanje, presežen prevzemni prag" – kršitev izvira že od leta 2007 dalje

Država ima v Novi KBM - skupaj z nekaterimi podjetji - večinski, 51-odstotni lastniški delež. ATVP je zaradi tega presodila, da je država skupaj s povezanimi podjetji delovala usklajeno, hkrati pa presegla prevzemni prag in mora zato bodisi objaviti prevzemno ponudbo bodisi znižati svoj lastniški delež.

Direktor ATVP, dr. Damjan Žugelj je pojasnil, da država zaradi delniških poslov Luke Koper in NKBM-ja krši zakonodajo že od leta 2007, a agenciji ni uspelo ukrepati. "Tedanja vlada in del poslancev DZ-ja so nam to preprečevali tudi na način spremembe zakona, ki bi retroaktivno rešil neka nezakonita dejanja za nazaj," je izjavil.

 

Glasovalne pravice ključne za prihajajočo dokapitalizacijo, vendar kdo bo dejanski vplačnik?!

Banka bi morala do konca letošnjega leta sklicati skupščino delničarjev, saj je potrebna oziroma tako rekoč nujna kar 20-milijonska dokapitalizacija. Še več, NKBM naj bi potrebovala najmanj 100 milijonov EUR, o čemer bodo morali odločati delničarji.

Skoraj 100.000 malih delničarjev, ki je doslej izgubilo že skoraj 200 milijonov evrov, prinaša svoja opozorila. Rajko Stanković iz Društva mladih delničarjev  Slovenije (MDS) je pojasnil: "Država lahko še vedno obdrži svoj prevladujoči delež, a vprašanje je, ali bi dobili investitorja, ki bi se spustil v dokapitalizacijo, brez da bi dobil prevladujoči vpliv" (Za ogled prispevka na TV SLO 1 kliknite na sliko ali tukaj).

Ni pa to edina težava države. Podobna usoda namreč čaka njene glasovalne pravice tudi v podjetjih, kot so Krka, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Petrol, Abanka Vipa, Aerodrom Ljubljana, Pozavarovalnici Sava, je poročala TV Slovenija

 

Žugelj oglobil tudi Banko Slovenije – kazen 5.000 EUR

Delničarjem Heliosa 12 EUR dividende – zamenjava revizorja in nov Nadzorni svet

Na današnji skupščini družbe Helios, d.d. so delničarji sprejeli predlog Društva Mali delničarji Slovenije (Društva MDS), da se za dividende nameni 12,00 EUR bruto na posamezno delnico, kar je 4-krat več od predloga Uprave, ki jo vodi Uroš Slavinec. Skupščina je prav tako podprla predlog Društva MDS, da se po 10 letih zamenja revizorja.

 

Domžale, 27. julij 2012


 

Delničarjem 12 EUR dividende, Uprava in NS z razrešnico, prodaja Heliosa do konca leta 2012 ?!

Poslovanje družbe je bilo po mnenju Uprave in NS v lanskem letu 2011 uspešno, hkrati pa so opozorili, da bilo boljše, če lansko leto ne bi bilo zaznamovano z veliko rastjo cen surovin, ki je v nekaterih primerih bila preko 70 % (v primerjavi z letom ali dve poprej).

Poslovnega načrta za leto 2012 v Heliosu najbrž ne bodo dosegli, če se stanje v gospodarstvu ne popravi. Poslovni načrt je bil izdelan na podlagi napovedi rasti, zdaj pa se dnevno soočajo z vse slabšim stanjem. V prvem polletju je Helios prodal toliko kot lani. Do konca leta 2012 so v Heliosu sicer načrtovali za 362 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot lani. Čistega dobička bi moralo biti vsaj 6,7 milijona evrov.

Vir fotografije: Jože Suhadolnik/Delo. Uroš Slavinec (na sliki levo) je delničarjem pokazal tudi prospekt za prodajo družbe, ki naj bi stekla v septembru, končana pa naj bi bila konec leta. V konzorciju za prodajo se je za zdaj združilo 72 odstotkov lastnikov Heliosa. Uprava Heliosa prodajo podpira, vendar si želi lastnika, ki bi skrbel za nadaljnji razvoj skupine.

Mali delničarji s predstavnikom v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, dividenda 0,70 EUR na delnico, poročilo z 36. skupščine družbe

Na današnji 36 skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., so pooblaščenci Društva MDS zastopali 674.003 glasov malih delničarjev, kar je na sami skupščini predstavljalo 3,64 % prisotnega kapitala. Delničarji so izglasovali dividendo v višini 0,70 EUR, hkrati pa so v nadzorni svet imenovali mag. Adolfa Zupana kot nadomestnega člana ter mag. Jovana Lukovaca in Gregorja Kastelica, ki sta bil imenovana namesto Antona Ribnikarja in Uroša Slavinca. Slednja sta bila na predlog AUKN odpoklicana z mesta NS.

 

Ljubljana, 12. junij 2012


 

Nadomestni član NS je postal mag. Adolf Zupan - član Izvršnega odbora Društva MDS

Skupščina je potrdila predlog Društva MDS, da se namesto Jožeta Kaligarja za nadomestnega člana NS imenuje mag. Adolf Zupan. Prav tako je skupščina družbe na predlog AUKN odpoklicala dosedanja člana NS, Antona Ribnikarja in Uroša Slavinca. Namesto njiju sta bila imenovana mag. Jovan Lukovac in Gregor Kastelic.

Mag. Adolf Zupan (na sliki - foto Domen Vidmar) je sicer magister pravnih znanosti in nedvomno strokovnjak, ki je v svoji dosedanji karieri uspel pridobiti ogromno izkušenj. Bil je dolgoletni predsednik Uprave družbe Telekom Slovenije, d.d. in nazadnje tudi predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia, d.d., kar je pokazatelj, da ima ustrezne vodstvene in tudi nadzorne izkušnje. V Društvu MDS smo zato prepričani, da bo uspešno nadziral poslovanje Zavarovalnice Triglav v imenu nekaj manj kot 30.000 malih delničarjev.

 

Dividenda 70 centov na delnico

Skupščina ni sprejela predloga Društva MDS, da se za dividende nameni tretjina celotnega dobička, kar bi pomenilo 1,30 EUR za delnico, so pa potrdili predlog AUKN, ki za dividendo namenja 0,70 EUR bruto na posamezno delnico. Uprava je sicer predlagala dividendo zgolj v višini 0,55 EUR za delnico. Za ogled prispevka Katarine Matejčič iz POP TV oddaja 24ur ob 19.00 pritisni na sliko ali TUKAJ.

Sklicujoč se na besede predsednika Uprave, ki ni skoparil s pohvalami o poslovanju Zavarovalnice Triglav je najmanj nenavadno, da Uprava predlaga tako skromno dividendo, še posebej ob optimističnih napovedih, ki jih je uprava sama razglašala.

 

Poslovanje Zavarovalnice Triglav odlično, kljub padajočemu tržnemu deležu in upadu premij?!

Predsednik Uprave, Matjaž Rakovec je skozi celotno predstavitev letnega poročila izpostavljal odlično delo svojih sodelavcev in nenazadnje samega sebe, čemur botrujejo tudi rezultati in dobiček. Po uvodni predstavitvi je Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS izrazil dvom v odličnost poslovanja Zavarovalnice Triglav, čemur sta se pridružila še ena delničarka in tudi nekdanja predsednica Uprave Zavarovalnice Triglav, Nada Klemenčič. Za ogled prispevka Florjana Zupana TV SLO1 - TV Dnevnika ob 19 uri pritisnite na sliko ali TUKAJ.

24. skupščina Abanke Vipe v znamenju dokapitalizacije, imenovanje novega NS in izgubo v višini 119 milijonov EUR

Na današnji skupščini delničarjev Abanke Vipe, d.d., so pooblaščenci Društva MDS zastopali skoraj 300.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 7,38 % prisotnega kapitala. Skupščina je sprejela vse predlagane sklepe, vključno z dokapitalizacijo in novimi člani Nadzornega sveta. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je na sklep o dokapitalizaciji napovedal možnost sodnega izpodbijanja sklepa, predvsem zaradi nerazumno nizke emisijske cene delnice, zaradi česar bodo oškodovani predvsem trenutni delničarji družbe.

 

Ljubljana, 30. maj 2012


 

Dokapitalizacija po ceni 7 EUR bo kapital banke povišala iz 228 na 278 milijonov EUR – premoženje trenutnih delničarjev bo prepolovljeno

Kot smo že zapisali v včerajšnji izjavi, smo v Društvu MDS upravo, ki jo vodi mag. Jože Lenič (na sliki - foto: Delo), pozvali, naj umakne točko o dokapitalizacija, saj je ta škodljiva za obstoječe delničarje. Razlog za to je nenavadna nizka cena delnice (7,00 EUR), ki pod vprašaj postavlja tudi relevantnost same dokapitalizacije, saj se z njo kapital banke bistveno ne bo povečal, kar posledično pomeni, da to morda ni zadnja dokapitalizacije Abanke Vipa, d.d. Kot smo prav tako že poudarili, v Društvu MDS ne nasprotujemo dokapitalizaciji, vendar pa nasprotujemo dokapitalizacijo v škodo obstoječih malih delničarjev, saj bo njihovo premoženje zmanjšano za natanko 50 %.

V Društvu MDS nas zato čudijo besede predsednika VZMD, mag. Kristjana Verbiča (zastopnika 1 delnice Abanke), ki je v svojem imenu in v imenu svojih strokovnih sodelavcev, pohvalil predlog za dokapitalizacijo, z utemeljitvijo, da imajo trenutni delničarji odlično priložnost, da dodatno povečajo svoj vložek v Abanko (?!), pri tem pa seveda ni pomembno, da z vplačilom novih delnic delničarji pravzaprav 'pljuvajo v lastno skledo', saj si z nakupom novih delnic znižujejo lastno vrednost premoženja.

 

V Nadzorni svet (NS) kar štirje novi predstavniki z nižjo sejnino in brez mesečnega pavšala

Skupščina je izvolila vse tri predlagane člane za NS (Andreja Andoljška, Andreja Slaparja in Kristino Ano Dolenc), hkrati pa je na predlog NFD, d.o.o. izvolila še Andreja Hazabenda. V Društvu MDS smo sicer protestirali tako imenovanju g. Andreja Slaparja kot tudi g. Andreja Hazabenda. Prvi je namreč poleg funkcije člana uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. še član najmanj 5 nadzornih svetov odvisnih družb, tako slovenskih kot tujih, kar postavlja pod vprašaj njegovo razpoložljivost za strokovno nadziranje Abanke, medtem ko so mediji v preteklosti napisali že veliko o g. Andreju Hazabendu. Kljub temu je skupščina potrdila vse predlagane nadzornike.

 

Izguba v višini 119 milijonov EUR – prihodnost ni znana?!

36. skupščina družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.

Od 18.05. do 06.06.2012 poteka zbiranje pooblastil za 36. redno skupščino družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki bo potekala v 12.06.2012 ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1, na Verovškovi ulici 60b, Ljubljana. 

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo datoteka v novem oknu, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Zavarovalnica Triglav pa kliknite tukaj.

Syndicate content

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.