Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav - Organizirano zbiranje pooblastil

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. bodo od dne 16.05.2016 dalje začeli prejemati pooblastila za zastopanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31.05.2016. Tudi tokrat lahko za pooblaščenca izberete predstavnika Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) in sicer izvršnega sekreterja, Grego Tekavca. Spodaj prilagam celotno obvestilo, objavljeno na Seo-netu, skupaj s povezavami do vzorca pooblastila kakor tudi pisma uprave in informacije o registrskih računih.

 

Ljubljana, 13. maj 2016


 

GM-86/16

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav, d.d., z organiziranim zbiranjem pooblastil že leta omogoča svojim delničarjem, da glasujejo na skupščini preko pooblaščencev in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe.

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., boste predvidoma od dne 16. 5. 2016 dalje prejeli na svoj naslov individualizirano pooblastilo za glasovanje na 41. skupščini delničarjev, ki bo potekala 31. 5. 2016. V prilogi tega obvestila je informativno priložen vzorec pooblastila, ki ni namenjen izpolnjevanju in pošiljanju družbi, saj tehnične zahteve postopka obdelave pooblastil zahtevajo uporabo individualiziranega pooblastila, ki ga prejmete po pošti.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana do vključno petka, 27. 5. 2016 v priloženi predplačani ovojnici. Podrobnejša pojasnila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik med 8.00 in 16.00 uro.

Dodatno bi vas želeli opozoriti na zakonsko predpisano ukinitev registrskih računov KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana, ki lahko vpliva na vaš položaj kot delničarja. Informacijo objavljamo v prilogi.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 13. 5. 2016  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 13.05.2016

Slovenska pivovarska industrija dobiva novega lastnika; Heineken kot 3. pivovar v svetu še dodatno utrjuje 1. mesto v Evropi

Delničarji Pivovarne Laško, d.d. so se na redni skupščini seznanili z rezultatom Pivovarne Laško v letu 2014; pri čemer so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS), predsednik Uprave, mag. Dušan Zorko pa je v okviru 4. točke dnevnega reda delničarje seznanil delničarje o poteku prodajnega postopka 51,11 % deleža Pivovarne Laško. Po zaključku prodajnega postopka in izdaji vseh potrebnih soglasij bodo vsi preostali delničarji deležni prevzemne ponudbe s strani Heinekena, v višini 25,56 EUR za posamezno delnico.

 

Laško, 19. junij 2015


 

Prodan 51 % paket Pivovarne Laško

DUTB, KAD, Alpen Invest, Abanka Vipa, KD Skladi, Nova KBM, Zavarovalnica Triglav, Sklad obrtnikov in podjetnikov ter Banka Koper so v skupnem prodajnem procesu prodale 51,11 % paket delnic Pivovarne Laško, ki ga je kupil nizozemski Heineken in zanj odštel slabih 115 milijonov EUR, kar znaša 25,56 EUR za posamezno delnico.

Po uspešnem zaključki prodajnega procesa bodo vsi mali delničarji na dom prejeli prevzemno ponudbo, ki bo enaka ceni, po kateri je Heineken kupil večinski paket delnic, to je 25,56 EUR za posamezno delnico.

Predsednik Uprave je v okviru razprave poudaril, da so v Pivovarni Laško ponosni, da so uspeli poiskati strateškega kupca in ob tem uspeli prodati tudi večino poslovno nepotrebnega premoženja, ki ni del osnovne dejavnosti Pivovarne Laško. Kot se je izrazil sam: »Pivovarna Laško končno dobiva pravega lastnika, ki je pivovar«.

Delničarji Zavarovalnice Triglav potrdili vse predlagane sklepe – dividenda znaša kar 2,5 EUR

Na današnji jubilejni 40. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., so delničarji potrdili vse predlagane sklepe, ki sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet (NS) družbe. Delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo v  četrtek, 11.06.2015 bodo upravičeni do dividende v višini 2,5 EUR. Na skupščini je predstavnik Društva MDS, iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil prejel največ glasov od vseh pooblaščencev in tako zastopal preko 7,5 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 9. junij 2015


 

Skupina Triglav zabeležila 24 % rast vrednosti delnice v letu 2014

Delnica Zavarovalnice Triglav je v letu 2014 zabeležila kar 24 % rast, prav tako pa se je rahlo povečal delež tujih vlagateljev, ki trenutno zastopajo 17,6 % vseh lastnikov. Zavarovalnica Triglav ohranja dobro boniteto in sicer A-, kljub temu da so se v letu 2014 rahlo znižale pobrane premije, delež izplačanih škod pa je bil zaradi vremenskih razmer višji.

 

Rekordna dividenda, razrešnica in revizor

Zaradi dobrih rezultatov sta Uprava in NS delničarjem predlagala izplačilo rekordno visoke dividende, ki je sestavljena iz rednega dela (1,25 EUR) in izredne dividende (prav tako 1,25 EUR), torej skupno 2,5 EUR bruto na delnico.

Vsi delničarji družbe PIVOVARNA LAŠKO bodo prejeli ponudbo za odkup delnic po 25,56 EUR za delnico

Prodajni konzorcij Pivovarne Laško, d.d. (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Banka Koper d.d.), je dne 13.04.2015 z družbo Heineken International B.V. podpisal prodajno pogodbo o prodaji 51,11% lastniškega deleža v kapitalu družbe Pivovarna Laško, d.d., po ceni 25,56 EUR za delnico. Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odložnih pogojev, ki so opredeljeni v prodajni pogodbi in med katere sodi tudi soglasje Javne agencije za varstvo konkurence (AVK).

 

Ljubljana, 29. april 2015


 

Po izpolnitvi odložnih pogojev je pričakovati, da bodo številni mali delničarji prejeli ponudbe za nakup delnic Pivovarne Laško, d.d. (z oznako PILR) s strani različnih borznih hiš in družb. Male delničarje opozarjamo, da bo družba Heineken International B.V., skladno z določili slovenske prevzemne zakonodaje objavila najprej prevzemno namero in nato še prevzemno ponudbo. 

To pomeni, da bodo vsi preostali delničarji prejeli prevzemno ponudbo za odkup njihovih delnic z oznako PILR  po enaki ceni, t.j. po 25,56 EUR za 1 delnico. Pričakovati je, da bosta prevzemna namera in prevzemna ponudba podani v roku 30 do 45 dni od dneva izpolnitve odložnega pogoja – pridobitve soglasja AVK.

mag. Adolf Zupan - vodja OMD Zavarovalnice Triglav pri Društvu MDS

mag. Adolf zupan (Foto arhiv državnega sveta RS)Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi izkušnjami na področju telekomunikacij, saj je bil dolgoletni pomočnik generalnega direktorja PTT podjetja Slovenije, od leta 1993 pa direktor tedanje PTT Slovenija. Po ločitvi Pošte in Telekoma Slovenije je leta 1995 prevzel mesto generalnega direktorja Telekoma Slovenije, ki ga je uspešno vodil do 1998. Nato je ostal zaposlen v družbi kot svetovalec uprave. Oktobra 2001 ga je nadzorni svet z 90 % večino ob enotni podpori delavcev na javnem razpisu izbral izmed petih kandidatov za predsednika uprave družbe, a sta bila postopek izbora in razpis pozneje razveljavljena, saj se je nekdo očitno ustrašil kompetentnega kadra na vrhu Telekoma Slovenije. Zato se je odločil, da sprejme novi izziv in septembra 2002 je postal predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto, ki jo je uspešno vodil do konca leta 2006, ko je odstopil in odločil za samostojno pot poslovnega svetovanja. Zato smo v Društvu MDS prepričani, da bo uspešno zastopal interese malih delničarjev v podjetju Zavarovalnica Triglav. Od 3. decembra 2010 dalje, pa je tudi član Izvršnega odbora Društva MDS.

Delničarjem Zavarovalnice Triglav 1,7 EUR dividende v 30 dneh

Skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d. se je na današnji 39. skupščini seznanila s poslovanjem Skupine Triglav v letu 2013, ob tem podelila razrešnico Upravi in NS, delničarji pa so z 92,75 % večino podprli nasprotni predlog družbe Žito, d.d., za delitev bilančnega dobička, kar pomeni da bodo delničarji v 30 dneh prejeli 1,70 EUR dividende bruto dividende na delnico. Triglav bo torej za dobiček namenil slabo polovico dobička oziroma 38,65 milijonov od 77,83 milijonov EUR celotnega dobička. Pooblaščenec Društva MDS, Grega Tekavec, je iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, od malih delničarjev prejel največ pooblastil in je tako zastopal skoraj 9 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 10. junij 2014


 

Poslovanje Skupine Triglav v letu 2013

Skupina Triglav je v letu 2013 obračunala nekaj več kot 900 milijonov EUR zavarovalne premije, kar je 4 % manj od preteklega leta. Poslovni izid leta 2013 je sicer nad planiram, kljub tem pa manjši kot v letu 2012.

Predsednik Uprave, Andrej Slapar je v okviru predstavitve letnega poročila izpostavil tudi, da je Zavarovalnica Triglav oslabila vse naložbe v obveznice slovenskih bank.

 

Za dividende slaba polovica celotnega dobička

Delničarji so na sami skupščini sprejeli odločitev, da se za dividende nameni skoraj polovica celotnega dobička, kar znaša 1,70 EUR dividende. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta sicer namesto tega predlagala dividendo 1,10 EUR, delničar VZMD pa je predlagal kar 2,50 EUR dividende, vendar delničarji o predlogu VZMD niti niso glasovali.

Na skupščini je delničar Plama-pur, d.d. podal predlog, da se dividende nameni le 2,8 milijona EUR oziroma 0,13 EUR dividende, vendar pa je za sklep glasovalo le 0,72 % prisotnih delničarjev.

Ob tem velja še dodati, da državne delničarji še vedno niso imeli glasovalnih pravic, posledično pa je bilo na skupščini prisotnih le slabih 4 milijone delnic od sicer skoraj 23 milijonov izdanih delnic.

 

Podelitev razrešnice in imenovanje revizorja

Skupščina Zavarovalnice Triglav – dividenda 2,00 EUR, Društvo MDS uspelo s predlogom za odpoklic in imenovanje novega Nadzornega sveta

Delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. so na današnji 38. skupščini na predlog SOD-a sprejeli 2,00 EUR bruto dividende za posamezno delnic, ter na predlog Društva MDS odpoklicali vse člane Nadzornega sveta (NS), ki so bili imenovani na prejšnji, 37. skupščini, dne 14.02.2013, zoper katero je Društvo MDS vložilo tudi izpodbojno tožbo. V nov NS so bili imenovani Rajko Stanković, dr. Dubravko Štimac, dr. Mario Gobbo, Matej Runjak in Matija Blažič.

 

Ljubljana, 11. junij 2013


 

Dividenda 2,00 EUR namesto zgolj 1,00 EUR

Delničarji so z 92 % večino potrdili predlog SOD-a, da se za dividende nameni okoli 45 milijonov EUR dobička, kar je sicer točno dvakrat (2x) več od prvotnega predloga Uprave in NS. V Društvu MDS smo seveda predlog za izplačilo višje dividende podprli, kljub lastnemu predlogu, ki je predvideval dividendo v višini 1,44 EUR.

 

Odpoklic starega NS in imenovanje novih članov NS

Društvo MDS je kot eden izmed predlagateljev razširitve dnevnega reda že ob vložitvi poudaril, da si bo do skupščine prizadeval sestaviti NS, ki bo odražal uravnoteženo sestavo glede na lastniško strukturo družbe Zavarovalnice Triglav in pa hkrati tudi glede na strokovne kompetence predlaganih kandidatov.

Za ogled TV prispevka novinarja Florjana Zupana iz oddaje Dnevnik TV SLO1 ob 19.00 uri, z dne 11.06.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Na tej osnovi so bili na današnji skupščini z več kot 90 % večino sprejeti vsi predlagani kandidati in sicer:

Rajko Stanković, po izobrazbi višji upravni delavec, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, ki se že od junija 2006 dalje ukvarja z zaščito interesov malih delničarjev. V svoji poslovni karieri je med drugim delal tudi kot vodja 3 centrov za začasne begunce iz BIH, delal kot odgovorna oseba na področju logistike, repatriacije in vodja financ na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce, ter na področju gostinstva in organizacije dogodkov. Zaposlen kot predsednik v Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS).

dr. Dubravko Štimac, magister organizacije in menedžmenta, doktoriral pa je iz področja financ na Ekonomski fakulteti v Zagrebu. Svojo profesionalno pot na vodilnih položajih je pričel kot direktor skrbniških storitev za vrednostne papirje pri Privredni banki Zagreb, kjer je bil tudi vodja projekta pokojninske reforme. Od 2001 je zaposlen kot predsednik uprave družbe PBZ Croatia, d.d., za obvezno pokojninsko zavarovanje. Med pomembenjši funkcijami je trenutno predsednik nadzornih svetov v Podravki d.d. in Zagrebški borzi d.d.

dr. Mario Gobbo, magister biokemije, doktoriral pa je iz managmenta na Wharton School Univerzi v Pensilvaniji. Ima več kot 30 letne izkušenj iz področja dela finančnih institucij, farmacevtske industrije, biotehnologije, telekomunikacij, nafte, plina in energijo. Bil je dolgoletni glavni direktor v Natexis Bleichroder, pred tem pa je delal kot partner v azijskih Healthcare skladih. Med drugim je delal tudi kot vodja oddelka za znanosti na International Finance Corporation, delal je v Skupini Svetovne banke, v Lazard Brothers v Londonu, Continental Illinois National Bank, švicarski Bank Corporation International Ltd in drugih uglednih finančnih institucijah. Zaposlen kot neodvisni svetovalec v lastnem podjetju.

Zavarovalnica Triglav - predsednik Uprave razrešen

Za ogled prispevka novinarke Ane Turk iz oddaje DANES na Planet TV z dne 22.05.2013 pritisnite TUKAJ.

 

Vložena razširitev dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav

Društvo MDS je danes uspešno vložilo ražiritev dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo potekala 11. junija. Skupaj s sopodpisniki, ki skupaj zastopajo potrebnih 5 % osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglv, bo skupščina odločala tudi o dodatni, 5. točki dnevnega reda, ki nosi naslov odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta (NS). Naj ob tem spomnimo, da je Društvo MDS že vložilo predlog za višjo dividendo in sicer predlagamo, da bi dividenda namesto 1,00 EUR znašala 1,44 EUR (kar je še vedno manj kot tretjina dobička Zavarovalnice Triglav).

 

Ljubljana, 17. maj 2013


 

Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta

Predlog sklepa 5.1: Skupščina družbe, z dnem 11.06.2013, z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:
- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,
ki so bili imenovani dne 14.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

Predlog sklepa 5.2: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Rajko Stanković.

Predlog sklepa 5.3: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Krešo Šavrič.

Predlog sklepa 5.4: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Igor Mihajlović.

Predlog sklepa 5.5: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Goran Gojković.

Predlog sklepa 5.6: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Milan Tomaževič.

Društvo MDS predlagalo višjo dividendo v Zavarovalnici Triglav

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je kot delničar Zavarovalnice Triglav, d.d. vložilo nasprotni predlog k točki dnevnega reda 38. skupščine delničarjev. Nasprotni predlog se nanaša na delitev bilančnega dobička, kjer Uprava in Nadzorni svet (NS) predlaga delitev dividende v višini 1,00 EUR na delnico, v Društvu MDS pa smo predlagali, da se med delničarje razdeli slaba tretjina celotnega dobička oziroma 1,44 EUR na delnico.

 

Ljubljana, 14. maj 2013


 

Delničarje Zavarovalnice Triglav so v preteklem letu prejeli 0,70 EUR bruto dividende na posamezno delnico in skladno s sporočilom za javnost, ki je objavljeno na spletni strani Zavarovalnice Triglav, je družba poslovno leto 2012 zaključila z rekordnim rezultatom in na ravni skupine Triglav presegla poslovni izid leta 2011 za kar 55 %.

Glede na izkazane poslovne rezultate skupine Triglav in pa upoštevaje zaostrenih gospodarskih razmer smo v Društvu MDS ocenili, da je v danem momentu lahko dividenda ključnega pomena za male delničarje, pri tem pa smo v ozir vzeli tudi kontinuiteto poslovanja Zavarovalnice Triglav in predlagali, da se za dividendo nameni le slaba tretjina izkazanega bilančnega dobička, s čimer v nobene primeru ne posegamo v tekoče poslovanje družbe.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.