Telekom Slovenije

Telekom Slovenije, d.d. - Kontaktni podatki

Telekom Slovenije, d.d. (oznaka delnice: TLSG)
Cigaletova 15
1000 Ljubljana
 
Telefon: +386 (1) 234 10 00
Faks: +386 (1) 234 47 36
 
 
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Telekom Slovenije

Oznaka delnice:

TLSG

Borza:

Prva kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031104290

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   272.720.664,33€

31.12.2019

Število vseh delnic:

   6.535.478

31.12.2019

Lastne delnice:

   30.000

31.12.2019

Število delničarjev:

   9.136

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   90,41€

31.12.2019

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   32.834.996,00€

31.12.2019

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   54,40€

31.12.2019

Tržna kapitalizacija

   355.530.003,20€

31.12.2019

     

Kontakt za vlagatelje:

mag. Mojca Klopčič

Telefon:

01 234 10 00

Email:

mojca.klopcic@telekom.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Društvo MDS za 38. skupščino delničarjev Telekoma Slovenije predlaga delitev dividende

Društvo Mali delničarji Slovenije je danes 14.05.2024 podalo nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda: “Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023” na 38. skupščini družbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana , ki bo potekala 17. junija 2024 ob 15.00 uri v Multimedijski dvorani na sedežu družbe.

Ljubljana, 14.05.2024

Društvo MDS predlaga delitev preostanka bilančnega dobička iz preteklih let

Zaradi omejitev, ki izvirajo iz  Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) je Društvo MDS predlagalo le delitev preostanka bilančnega dobička v višini 2.352.078,00 EUR, ki izvira iz prenesenih dobičkov preteklih let, kar je skladno z določili ZPGOPEK.

Nasprotni predlog Društva MDS k točki 4.1. glasi:

“Bilančni dobiček družbe Telekom Slovenije, d.d., ugotovljen na dan 31.12.2023 znaša 66.507.561,11 EUR in je sestavljen iz čistega dobička leta 2023 v višini 23.863.902,71, prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 46.627.849,39 EUR ter zmanjšan za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvoja v višini 3.984.190,99 EUR.

Del bilančnega dobička, ki ga predstavljajo preneseni čisti dobiček do vključno leta 2022, je oziroma bo družba Telekom Slovenije, d.d., uporabila za izplačilo dividend v višini 40.291.580,40 EUR, skladno s sklepom skupščine delničarjev z dne 7.2.2024.

Preostali bilančni dobiček, ki znaša 26.215.980,71 EUR se uporabi na naslednji način:

  • znesek v višini 23.863.902,71 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička,
  • preostanek bilančnega dobička v višini 2.352.078,00 EUR, ki izvira iz prenesenih dobičkov preteklih let, pa se v celoti nameni za izplačilo dividend.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 22. 08. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 23. 08. 2024.

Društvo MDS predlaga, da dividendo izplačajo skupaj z drugim delom dividende za leto 2022, ki je bila že sprejeta na skupščini dne 7.2.2024

Društvo MDS je predlagalo, da se preostanek bilančnega dobička, ki izvira iz preteklih let v celoti nameni za delitev dividend, in sicer približno 0,357876693 EUR na delnico, pri izračunu smo odšteli 36.836 lastnih delnic Telekoma Slovenije d.d. Kot presečni datum predlagamo enak datum, ki ga je že izglasovala skupščina dne 7.2.2024 za izplačilo drugega dela dividend v višini 3,10 EUR bruto za leto 2022, prav tako predlagamo enak izplačilni dan, kot ga je že izglasovala skupščina dne 7.2.2024, da z izplačili dividend ne povzročamo nepotrebnih dodatnih stroškov.

Delničarjem Telekoma 6,2 EUR dividene v 2 delih, letos morda še ena dividenda

Na današnji 37. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije je bilo zastopanih 5.131.622 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,97 % od 6.498.177 delnic z glasovalno pravico. Rajko Stanković predsednik Društva MDS je zastopal 51.991 delnic in glasoval z 44.351 delnicam kar je na skupščini predstavljalo 0,87 % pri glasovanju zastopanih delnic.

 

Ljubljana, 07.02.2024

 

Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022, delničarjem 6,2 EUR dividende v dveh enakih delih

 

Skupščina je odločala le o eni vsebinski točki in sicer o delitvi bilančnega dobička poslovnega leta 2022. V ta namen sta uprava in nadzorni svet predlagala, skupščina pa je to odločitev potrdila , da se ves bilančni dobiček razdeli v skupni višini 6,20 EUR na delnico v 2 delih po 3,10 EUR.

 

Prvi del dividend v višini 3,10 EUR se delničarjem izplača dne 22.marca 2024 delničarjem, ki bodo vpisani kot imetniki v  KDD na dan 21.03.2024 in drugi del v višini 3,10 EUR pa se delničarjem izplača dne 23.08.2024 delničarjem ki bodo vpisani kot imetniki v  KDD na dan 22.08.2024.

 

Pri razpravi o bilančnem dobičku je predsednik Društva MDS pozval upravo, da na naslednji skupščini predstavi podrobneje poročilo Računskega sodišča in ukrepe, ki so jih izvedli. Spomnimo, da je Društvo MDS že na več skupščinah opozarjalo na nesorazmerno visoke prejemke predsednika uprave IPKO na Kosovu, ki je imel dve pogodbi, skupna višina njegovih prejemkov pa je presegala celo plačo predsednika uprave Telekoma Slovenije.

 

Ali lahko delničarji Telekoma Slovenije pričakujejo še eno dividendo letos?

 

Telekom Slovenije je dne 08.11.2023 objavil na SEONETU sledeče:

»Ocena poslovanja v letu 2023

Skupina Telekom Slovenije ocenjuje, da bo v letu 2023 presegla prvotno načrtovane poslovne prihodke, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) in čisti dobiček. Na podlagi trenutno znanih informacij je ocena, da bodo poslovni prihodki znašali 699 mio EUR, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 226 mio EUR ter čisti dobiček 38 mio EUR.«

Iz tega gre sklepati, da si lahko delničarji Telekoma Slovenije morda obetamo, da bo predlagana dividenda na skupščini 20. junija 2024  med 3,00 EUR in 5,00 EUR bruto na delnico, a pri tem opozorimo, da gre zgolj za naše predvidevanje oz ugibanje, ki temelji na oceni poslovanja Telekoma Slovenije z dne 08.11.2023 in ne za kakršno koli uradno ali neuradno stališče ali informacijo kogar koli iz družbe Telekom Slovenije d.d.

 

Skupščina Telekoma Slovenije potrdila 6,20 evra dividende za 2022

Medij: STA  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 07. februar 2024 

Delničarji družbe Telekom Slovenije so danes na skupščini sprejeli predlog vodstva, da družba za dividende za leto 2022 nameni 40,29 milijona evrov oz. 6,20 evra bruto na delnico, ki bodo izplačane v dveh enakih delih. Gre za praktično ves bilančni dobiček leta 2022, ki ga lani niso delili, da ne bi bilo treba vrniti državne pomoči.

Delničarji družbe Telekom Slovenije so danes na skupščini sprejeli predlog vodstva, da družba za dividende za leto 2022 nameni 40,29 milijona evrov oz. 6,20 evra bruto na delnico, ki bodo izplačane v dveh enakih delih. Gre za praktično ves bilančni dobiček leta 2022, ki ga lani niso delili, da ne bi bilo treba vrniti državne pomoči. Preostanek bilančnega dobička v višini 1066 evrov, ki bo nastal zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se prenese v naslednje leto, je sklenila skupščina, na kateri je bilo prisotnega nekaj manj kot 79 odstotkov kapitala. Sklep o delitvi bilančnega dobička je bil sprejet z 99,98 odstotka prisotnih glasov.Dividende bodo izplačane v dveh delih, in sicer bo prvi del v višini 3,10 evra bruto na delnico izplačan 22. marca imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki bodo v delniško knjigo vpisani na 21. marec. Drugi del v višini 3,10 evra bruto na delnico pa bo izplačan 23. avgusta, in sicer upravičencem, ki bodo v delniško knjigo vpisani na 22. avgust. Delničarji na skupščini junija lani na predlog vodstva niso sprejeli sklepa o delitvi bilančnega dobička. Razlog za predlog je bil koriščenje pomoči za blažitev visokih cen električne energije po zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ki določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2023 ali za leto 2023 izplačujejo dobiček. Če bi družba izplačala dividende, bi morala državno pomoč vrniti. Po oceni iz gradiva za lansko skupščino bi to vračilo znašalo 3,8 milijona evrov

Predsednika Društva Mali delničarji Slovenije Rajka Stanković je zanimalo, ali je družba uredila "anomalije" pri poslovanju, ki jih je v januarja letos objavljenem revizijskem poročilu ugotovilo računsko sodišče, in poskrbela za to, da se ne bodo ponovile. Poslovanje Telekoma v obdobju od začetka leta 2019 do konca oktobra 2022 je bilo po ugotovitvah računskega sodišča delno učinkovito, in sicer zaradi nesmotrnosti pri prejemkih poslovodstva, direktorjev organizacijskih enot in poslovodij odvisnih družb, pri oglaševanju, sponzorstvu in donatorstvu ter upravljanju odvisnih družb. Med drugim je ugotovilo, da je vodstvo v primeru ene od odvisnih družb (po Stankovićevih besedah je šlo za družbo Ipko) s poslovodno osebo za isto delo sklenilo dve pogodbi, po katerih so obračunani prejemki presegali višino prejemkov predsednika uprave Telekoma.Sedanji predsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Košak je danes pojasnil, da so implementirali vsa priporočila, ki jih je podalo računsko sodišče, ki pa ukrepov ni zahtevalo. O podrobnostih implementacije bo lahko več povedal na naslednji skupščini, je dejal. "Vsekakor pa zelo cenimo delo računskega sodišča v tej zvezi in spoštujemo podana priporočila," je še dejal.

Delničar Darij Južna je dejal, da sta uprava in nadzorni svet izplačilo celotnega bilančnega dobička leta 2022 predlagala "z vsem znanjem in zavestjo", da družba takšne dividende lahko izplača. Kot razumljiv je ocenil predlog, da se dividenda izplača v dveh delih, saj da se s tem nagrajuje tiste delničarje, ki bodo v delniški knjigi ostali vse leto. Glede dividend za leto 2023 pa je dejal, da bosta morala uprava in nadzorni svet še enkrat presoditi, kakšne dividende lahko družba izplača.

 

S polnilni žepi terjajo nove dajatve

Medij: Delo  Avtorji: Maja Grgič  Teme:  razlaščeni delničarji in Obvezničarji, mali delničarji Datum: Sobota , 30. september 2023 Stran: 4

Prizadeti v avgustovskih katastrofalnih poplavah te dni že prejemajo prve pomoči. Ocena, ali je ta dovolj velika in dovolj hitra, je verjetno zelo odvisna od tega, na kateri strani si - med tistimi, ki pomoč potrebujejo, ali med tistimi, ki jo delijo. A vladi pri iskanju rešitev za sanacijo posledic poletnih ujm gotovo ni mogoče očitati prepočasnosti, prej obratno. V vnemi po hitri sanaciji je škodo po poplavah ocenila na skoraj sedem milijard evrov, še preden je bil popis škode sploh končan. Ne le to, za sanacijo na podlagi te vedeževalske ocene je že začela zagotavljati finančne vire.

 

Poleg milijard iz evropskih skladov računa še na prihranke pri zategovanju pasu ministrstev, uzakonila pa je tudi dodatno tako imenovano začasno solidarnostno dajatev zaposlenih in podjetij, s katero namerava skupaj z donacijami napolniti solidarnostni sklad. Napovedala je celo dodatno obdavčitev nekaterih sektorjev, konkretno bilančne vsote bank.

 

Gotovo je prav, da se po takšni katastrofi zagotovijo zadostna sredstva za ureditev vodotokov, zagotovitev varnih domov, cest in vsega drugega, kar bo preprečilo ponovitev avgustovskega poplavnega scenarija. Prav tako je prav, da k temu prispeva celotna družba.

 

Ocena škode pred popisom

 

A gospodarstvo glede novih prispevkov pričakovano dviguje obrvi. Ne le, da so bile rešitve sprejete v taki naglici, da niti na pristojnem ministrstvu podjetjem več tednov niso znali pojasniti, kako naj bi podjetja izvedla predvideno delovno solidarnostno soboto, ampak to predstavlja tudi dodatne obremenitve za gospodarstvo. To zato meni, da bi se morali k uvajanju obveznega prispevka zateči šele, če bo ta zares potreben, torej ko bo končan popis nastale škode in bo znana višina zbranih sredstev iz prostovoljnih donacij, evropske malhe in državnega proračuna.

 

Podobno opozarja fiskalni svet pod vodstvom Davorina Kračuna. »Ker postopek ocenjevanja dejanske škode še poteka in posledično ni mogoče z gotovostjo določiti potrebnih finančnih virov, ocenjujemo določene doslej sprejete ukrepe kot prenagljene,« meni. Pri tem opozarja na najeta posojila iz načrta za okrevanje in odpornost ter na »odločitev o uvedbi dodatnih, čeprav začasnih davčnih obremenitev prebivalstva in gospodarstva, tudi v luči ohlajanja gospodarske aktivnosti«.

 

Delničarji Telekoma Slovenije zaenkrat brez dividend za leto 2022, obeta se nova skupščina januarja 2024, ki bo o tem odločala

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je na 36 skupščini Telekoma Slovenije ,d.d., zastopal 4,21 % prisotnega kapitala oz. 221.005 delnic. Skupščina je izglasovala vse predlagane sklepe, razen sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.

 

Ljubljana, 16.06.2023

 

Skupščina se je seznanila z poslovanje leta 2022

 

V letu 2022 je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 659 milijona poslovnih prihodkov. EBITDA je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 216,5 milijona evrov. Investicije so bile 167,8 mio EUR.

Skupina Telekom Slovenije (v nadaljevanju tudi: STS) je v letu 2022 ustvarila 659,0 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je na ravni načrtovanega. Na mobilnem segmentu končni trg sta višje prihodke ustvarila tako Telekom Slovenije kot IPKO. Prihodki na veleprodajnem trgu so na ravni skupine višji od načrtovanih tako iz naslova domače veleprodaje kot zaradi višjih prihodkov na področju mednarodnega govornega prometa. EBITDA je višji od načrtovanega za 5,3 milijona evrov oz. za 2 % ,tudi zaradi sprejetih ukrepov stroškovne optimizacije na strani direktnih in indirektnih stroškov Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je STS leto 2022 zaključila s čistim dobičkom v višini 37,5 milijona evrov, kar je za 9,6 milijona evrov več kot je bilo načrtovano. Investicije STS so v letu 2022 skupno znašale 167,8 milijona evrov, kar je za 17 % manj od načrtovanih. Investicije so bile nižje zaradi opravljene pomembne optimizacije na tem področju, ki pa je bila izvedena brez negativnih učinkov na poslovanje STS.

Knjigovodska vrednost delnice (KV) je na dan 31.12.2022 bila 93,59 EUR, na ljubljanski borzi pa je bila 47,20 EUR. Dne 24.05.2023 pa bila 49,00 EUR na borzi.

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je postavil Karli Pinter namestnici predsednika NS sledeče vprašanja:

  • zakaj so nadzorniki izvedli 42 sej NS in komisij od tega kar 17 sej NS in pri tem opozoril, da če odštejemo dopuste in praznike so bilo praktično vsak teden na seji, to obremenjuje ljudi, ki pripravljajo strokovne materiale za seje;
  • zakaj so člani revizijske komisije Telekoma postali tudi revizijska komisija dveh odvisnih družb Avtente in Soline in kako lahko zagotavljajo nepristranskost članov, pri tem se ni obregnil ob sejnine, čeprav v enem dnevu tako opravijo tri seje revizijskih komisij in imajo plačano tri sejnine.

Namestnica predsednika nadzornega sveta Telekom Slovenije ga. Karla Pinter je odgovorila, da Zakon to dopušča, vsak nadzornik pa mora biti neodvisen. Glede množice sej pa je dejala, da Telekom Slovenije kompleksen subjekt in, da je na vsaki seji je veliko tem.

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je postavil vprašanja še upravi:

  • zakaj 5G še ne deluje v celoti?
  • ali je družba res ustavila razpise za opremo 5G (po treh letih) in koliko je bilo do sedaj porabljenega, pri tem pa se je izrazil s prispodobo »kupili smo gramofon, zdaj pa ne bomo gramofonskih plošč?

Predsednik uprave Telekom Slovenije g. Boštjan Košak je odgovoril, da ne drži, da 5G ne deluje v celoti, saj ga družba Telekom Slovenije zagotavljamo že na 40 odstotkih ozemlja. Frekvence je Telekom Slovenije nabavili za dolgoročno obdobje, razvoj teče optimalno in kontinuirano. Telekom Slovenije pa da ne bom odstopil od razvoja mreže 5G in da so na stroške smo zelo pazljivi.

 

Uprava in NS dobila razrešnico, trije sklepi o razporeditvi bilančnega dobička brez potrebne večine

Uprava je skupaj z nadzornim svetom družbe pripravila predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2022. Skupščini delničarjev družbe, predlagata, da bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55 evrov, ostane nerazporejen, kar odstopa od uveljavljene dividendne politike v preteklosti. Razlog za takšen predlog je koriščenje pomoči za blažitev visokih cen električne energije skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Zakon določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če v letu 2023 ali za leto 2023 izplačujejo dobiček. Takšno izplačilo bi torej družbi Telekom Slovenije, d.d., povzročilo obvezo vračila pomoči v trenutno ocenjeni višini 3,8 milijona evrov.

 

Predlog Društvo MDS za 6,00 EUR bruto dividende in drugi nasprotni predlog za 4,50 EUR dividende brez podpore, a te ni dobili niti osnovni predlog Uprave, da ostane bilančni dobiček nerazporejen

Društvo MDS je predlagalo, da se bilančni dobiček, ki za leto 2022 znaša 40.292.646,55, se uporabi za izplačilo dividend v višini 39.212.868,00 EUR oz. 6,00 EUR bruto na posamezno delnico, preostali del v višini 1.079,778,55 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 03. 01. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende bi se po predlogu izplačale 04. 01. 2024. Žal tudi NP Društva MDS ni dobil zadostne podpore.

VZMD pa je predlagal vrnitev državne pomoči in izplačilo 4,50 EUR dividende še v mesecu juniju 2023, a tudi ta nasprotni predlog ni dobil zadostne podpore.

 

Skupščina izbrala novega revizorja

Skupščina družbe je imenovala revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije, d.d., za poslovna leta 2023, 2024 in 2025. Pri tem ga. Irma Gubanec točnega stroška ni želela razkriti a je povedela, da bo nekaj večji kot letošnji, ki je znašal 140.000,00 EUR na leto.

 

Skupščina je potrdila politiko prejemkov

Skupščina se je seznanila in potrdila Politiko prejemkov organa vodenja v družbi Telekom Slovenije, d.d., in organov vodenja v odvisnih družbah v Skupini Telekom Slovenije.

 

V Telekomu se je ponovila Cinkarna: brez sklepa ni dividende

Medij: Finance  Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  Telekom Slovenije, mali delničarji Datum: Ponedeljek, 19. junij 2023 Stran: 9

Tudi Telekom Slovenije delničarjem za lani nebo izplačal dividende, saj je država »vedno proti«: njeni predstavniki niso pritisnili tipke »za« niti za enega od treh predlogov, povezanih z delitvijo 40,3 milijona evrov bilančnega dobička. Enako, torej, kot se niso znali opredeliti tudi na seji skupščine delničarjev Cinkarne Celje. Telekom letos ne sme izplačati dividende, ker je od države vzel štiri milijone evrov pomoči za znižanje stroška energentov. Lahko pa bi jih, če bi pomoč vrnil ali pa bi dividende izplačal takoj v začetku prihodnjega leta.

Taka alternativna predloga sta dali društvi malih delničarjev. MDS je predlagal, da se dividenda, šest evrov bruto na delnico, izplača tistim, ki bodo lastniki 3. januarja. Takrat namreč poteče prepoved neizplačila dividende. Toliko bi znašala tudi dividenda po načrtih družbe, če ne bi imela prepovedi izplačila. VZMD pa je predlagal nižjo dividendo, 4,5 evra bruto, že letos, ter da Telekom državi vrne pomoč. Kot rečeno: državni predstavniki so glasovali proti predlogu poslovodstva, da dividende ne izplača, ter proti obema alternativnima predlogoma za izplačilo.

Debeljak se ni prikazal

Skupščina je sicer minila precej mirno, z nekaj vprašanji delničarjev, o tem poročamo v članku na spletni strani (www.finance.si/9014211). Posebnost skupščine pa je bila, da na to - kot je to običajno na vseh zborovanjih delničarjev ni prišel predsednik nadzornega sveta Žiga Debeljak. Predsedniki nadzornikov na skupščinah družb praviloma predstavijo delo nadzornikov v minulem letu. Debeljaka, kije v zadnjih dneh pod plazom kritik, ker je SDH, ki ga vodi, podprl izplačilo dividende v SIJ, čeprav sta njegovi hčerinski družbi vzeli državno pomoč, je pri predstavitvi zamenjala njegova namestnica Karla Pinter.

Telekom in Cinkarna dobčika, ki ga bosta ustvarila letos, nikoli ne bosta smela izplačati delničarjem

Medij: Finance  Avtorji: Petra Sovdat  Teme:  mali delničarji Datum: Ponedeljek, 22. maj 2023 Stran: 10

Telekom in Cinkarna dobitka, ki ga bosta ustvarila letos, nife [oli ne bosta smela izplačati delni jčaijem Družbi smo vprašali, zakaj delničarjev nista prek Seoneta obvestila, da sta vzela državno pomoč, ki prepoveduje dividende 

Večina delničarjev Telekoma Slovenije in Cinkarne Celje je šele iz sklicev sej skupščin delničarjev izvedela, da dividend za lani družbi ne bosta izplačali, ker jima to prepoveduje zakon o pomoči za blaženje cen energentov. Zakaj družbi, ki sodita med najboljše borzne družbe, za katere veljajo najvišji standardi obveščanja delničarjev, teb o vplivu pomoči na dividendno politiko nista obvestili z objavo na Seonetu? Kdaj lahko delničarji družb sploh računajo na izplačilo dividende? Ponovimo, poslovodstvi Telekoma in Cinkarne sta delničarjem sporočili, da letos dividende kljub dobičku ne bo, ker je ne smejo izplačati, saj so od države vzeli pomoč za znižanje stroškov energentov. Izplačilo dobička je po zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) prepovedano, prav tako nagrade poslovodstvu in tudi kupovanje lastnih delnic. Prepoved velja od uveljavitve zakona - to je od 28. februarja letos - in za celotno leto 2023. Prevedeno to pomeni, da Telekom in Cinkarna letos ne smeta izplačati bilančnega dobička za leto 2022, prav tako pa v prihodnjem letu ne bosta smela izplačati dividend za letošnji bilančni dobiček. Še več, po črki zakona dobička iz letošnjega leta sploh nikoli ne bodo smeli izplačati. To so društvu malih delničarjev MDS potrdili tudi v državni agenciji SPIRIT, ki izvaja zakon.

Telekom: Objava je v letnem poročilu. Cinkarna molči

A te pomembne informacije za delničarje, da so črpali državno pomoč in da dividend ne bo, ne Telekom ne Cinkarna nista javno objavila na Seonetu. V Telekomu so na naša vprašanja, zakaj delničarjev niso obvestili, odgovorili, da so to informacijo razkrili v letnem poročilu. To drži. V letnem poročilu najdemo dve razkritji o tem. Enoje na strani 231, kjer v točki o ugotovljenem bilančnem dobičku v pojasnilih razkrijejo, da zaradi prejema štirih milijonov evrov subvencije dobička - ugotovljenega bilančnega dobička je 40,29milijona evrov - ne smejo izplačati. Nato pa še na strani 263 v 47. točki, ki govori o dogodkih po datumu bilance. V tej piše, da so vlogo za subvencijo dali že 27. februarja. Letno poročilo je Telekom objavil 28. aprila, med prvomajskimi prazniki. V letnem poročilu beremo tudi, da »na prvo verzijo letnega poročila, na katero je revizor izdal poročilo neodvisnega revizorja dne 17.3.2023, nadzorni svet ni dal soglasja, zato seje letno poročilo v delu, ki se nanaša na predlog delitve dobička za leto, končano 31. decembra 2022, spremenilo«. V Telekomu menijo, da so delničarje o prepovedi izplačila dividende zaradi državne pomoči ustrezno in transparentno obvestili. Če bi v Telekomu (lahko) izplačali celotni bilančni dobiček, bi to pomenilo 6,16 evra bruto na delnico. Njihovo tezo smo na četrtkovi skupščini Petrola preizkusili na Dariju Južni, kije velik delničar Telekoma, sodi med bolje obveščene udeležence trga kapitala. Je videl Telekomovo objavo v letnem poročilu? »Nisem, kdo pa to bere tako natančno,« je odgovoril. Iz Cinkarne odgovorov od srede nismo dobili. Smo pa omembo prejema pomoči našli tudi v letnem poročilu celjske družbe, kije bilo objavljeno 19. aprila. Omemba pomoči je na strani 246. Višine prejete pomoči niso zapisali. Na zadnji lanski dan je Cinkarna imela 25,014 milijona evrov bilančnega dobička. Če bi (lahko) izplačali celotni bilančni dobiček, bi to pomenilo 3,1 evra bruto na delnico. Sklic seje skupščine delničarjev Cinkarne sicer vsebuje tudi predlog sklepa o pooblastilu za kupovanje lastnih delnic, ki bi veljalo od vključno 18. junija letos, 12 mesecev. Do konca letošnjega leta pa družba lastnih delnic zaradi prejete pomoči ne sme kupovati. Društvo MDS je v četrtek Cinkarni že poslalo nasprotni predlog za spremembo sklepa, iz družbe na naša vprašanja v zvezi z nakupi lastnih delnic tudi niso odgovorili.

Salomonska rešitev za lansko dividendo: zamik izplačila

Kot nam je v četrtek dejal Južna, se mu zdi sprejemljivo, da bi Telekom - kot je že predlagal MDS - dividende izplačal v začetku januarja 2024, ko se bo iztekla prepoved izplačevanja dividend za leto 2022. Enako rešitev, izplačilo dividende za lani v januarju 2024, so tudi lastnikom Cinkarne predlagali v MDS in VZMD. Da lahko o januarskem datumu za izplačilo dividende glasujejo že na letošnjih skupščinah delničarjev, so MDS potrdili na SPIRIT - tako bi se namreč izognili stroškom sklica dodatne seje skupščine. Pozor, letošnjega dobička ne bo možno izplačati nikoli Niso pa ne na Telekomu ne v Cinkarni odgovorili na vprašanje, ali bodo pomoč vrnili, da bodo lastnikom sploh lahko izplačali dobiček, ki ga bodo ustvarili letos. Zakon namreč eksplicitno prepoveduje izplačilo dobička iz leta 2023 kadarkoli - razen če prejemnik pomoči to vrne. Da zakon bere mo prav, so v pojasnilih MDS potrdili v SPIRIT.

 

Telekom Slovenije ima 4 nove člane nadzornega sveta

Na 35. Skupščini delničarjev Telekoma Slovenije, d.d., ki je potekala v petek, 9. septembra 2022, so delničarji z 9. septembrom 2022 odpoklicali člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev Iztoka Černošo, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in dr. Jurija Toplaka.

Ljubljana, 09.09.2022

Štirje novi člani nadzornega sveta 

Na skupščini so delničarji za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev izvolili mag. Alenko Čok Pangeršič, Matejo Čuk Orel, Marka Boštjančiča in mag. Žigo Debeljaka, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini.

Za ogled TV posnetka televizije POP TV z dne 09.09.2022 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Predsednik Društva Mali delničarji Slovenije Rajko Stanković je na skupščini nove nadzornike pozval, naj poleg pregleda, ki ga je predlagal Kad, opravijo tudi pregled omenjenih sklepov prejšnjih nadzornikov glede uprave in ugotovijo, ali so odločitve o izredni povedi potekale skladno z zakonom o gospodarskih družbah.

Kot je v izjavi medijem po skupščini dejal Stanković, so bili o odločitvah glede uprave seznanjeni z objavo na spletnih straneh Ljubljanske borze, v medijih pa se je ugibalo, zakaj naj bi bil Jontes razrešen. "Iz teh medijskih objav ni natančno jasno, zakaj in po kakšnem postopku (je bil razrešen). V medije curljajo različne informacije, zato se nam je zdelo smotrno, da novi nadzorni svet prouči celotno gradivo ... in v primeru, da ti razlogi ne vzdržijo pravne presoje, to ustrezno sanira," je povedal.

O odhodu uprave je dejal, da ne pomni odstopa teden dni pred menjavo nadzornikov. Očitno sta predsednik in članica uprave presodila, da bosta lažje našla skupni jezik z dosedanjimi nadzorniki, je povedal Stanković in izrazil upanje, da se bo s tem, ali sta sporazum z njima in razrešitev Jontesa skladna z vsemi akti, ukvarjal novi nadzorni svet. O imenovanju Debeljaka pa je dejal, da je bilo tudi v preteklosti običajno, da ključni kadri SDH prevzemajo te funkcije. "Glede na to, da je bil gospod Debeljak dolgoletni predsednik družb, da ima ustrezne kompetence in znanja, verjamem, da bo našel čas in voljo, da bo svojo nadzorstveno funkcijo popravljal tako, kot je treba," je povedal Stanković.

Kad predlaga zamenjavo nadzornikov Telekoma

Medij: Delo (Gospodarstvo)  Avtorji: Maja Grgič Teme:  mali delničarji Datum: Sobota, 16. julij 2022 2022 Stran: 17

Zahteva za sklic skupščine Odpoklicali bi nadzornike, ki so bili imenovani v času vlade Janeza Janše

Kapitalska družba (Kad), ki je 5,6-odstotna lastnica Telekoma Slovenije, zahteva sklic skupščine družbe, na kateri naj bi lastniki glasovali o zamenjavi članov nadzornega sveta. Pričakuje, da bodo novi nadzorniki pod drobnogled vzeli nekatere domnevno sporne posle družbe. Maja Grgič Kad predlaga odpoklic nadzornikov Iztoka Černoše, Karle Pintar, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in Jurija Toplaka. To so kadri, ki so bili na te funkcije imenovani v času vlade Janeza Janše. Za njihove naslednike Kad predlaga Romana Jermana in Tadejo Čelar iz Kada ter Alenko Čok Pangeršič, Miho Žejna in Roberta Cimermana, vse iz Modre zavarovalnice. Ker Slovenski državni holding upravlja okoli 67 odstotkov delnic Telekoma, je pričakovati, da bi lahko pri predlaganih imenih za nove nadzornike prišlo tudi do sprememb.

Domnevno sporni nakup

Kot je razumeti, Kad odpoklic zahteva zaradi sumov nepravilnosti oziroma škodljivih poslov za družbo. Kot navaja, od novih nadzornikov pričakuje, da bodo pregledali pretekle poslovne odločitve družbe ter spremljali učinke določenih naložb, kot je bil nakup koprske družbe Actual I.T. 

Spomnimo, Telekom je pogodbo za nakup 100-odstotnega deleža družbe Actual I.T. z družbama DBA informacijske tehnologije in DBA Group sklenil marca, dogovorjena celotna vrednost družbe pa je bila 30 milijonov evrov. Kupnina bo določena in izračunana na podlagi dogovorjene formule, upoštevaje celotno vrednost družbe Actual po stanju na 31. december 2021, ocenjeno vrednost njene zadolženosti, ocenjeno vrednost denarnih sredstev in ocenjeno vrednost razlike med obratnim kapitalom in ocenjeno vrednostjo planiranega obratnega kapitala, vse po stanju na datum zaključka transakcije. Ob upoštevanju omenjene formule bi kupnina za 100 odstotkov delnic, če bi bila transakcija končana 31. decembra 2021, znašala 20,627 milijona evrov.

Po poročanju medijev se vsi člani uprave in nadzorniki niso strinjali s tem poslom in so menda predsednika uprave Telekoma Cvetka Sršena opozorili, da je načrtovani nakup preplačan in negospodaren, vendar naj bi ta to prezrl. Za odpoklic je potrebna dvetretjinska večina delničarjev, kar je glede na delež državnega lastništva možno, seveda pa bo moral odpoklic podpreti tudi Slovenski državni holding (SDH). Član uprave SDH Janez Tomšič je sicer tudi prvi nadzornik Kada.

OBJAVLJEN RAZPIS ZA NOVA ČLANA NADZORNEGA SVETA SDH 

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.