Telekom Slovenije

mag. Adolf Zupan - vodja OMD Telekoma Slovenije pri Društvu MDS

mag. Adolf zupan (Foto arhiv državnega sveta RS)Mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti z bogatimi vodstvenimi izkušnjami (direktor Komunale Nove Mesto, pomočnik oz. direktor PTT Slovenije, predsednik in kasneje član ter svetovalec Uprave Telekom Slovenije, strokovnjak na področju telekomunikacij). Bil je dolgoletni pomočnik generalnega direktorja PTT podjetja Slovenije, od leta 1993 pa direktor tedanje PTT Slovenija. Po ločitvi Pošte in Telekoma Slovenije je leta 1995 prevzel mesto generalnega direktorja Telekoma Slovenije, ki ga je uspešno vodil do 1998, v letih 1998 do 2000 je bil član Uprave Telekom Slovenije,  nato je ostal zaposlen v družbi kot svetovalec uprave. Oktobra 2001 ga je nadzorni svet z 90 % večino ob enotni podpori delavcev na javnem razpisu izbral izmed petih kandidatov za predsednika uprave družbe, a sta bila postopek izbora in razpis pozneje razveljavljena.

Zato se je odločil, da sprejme novi izziv in septembra 2002 je postal predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto, ki jo je uspešno vodil do konca leta 2006, ko je sporazumno odstopil zaradi lastniških sprememb in se odločil za samostojno pot poslovnega svetovanja.

Od 3. decembra 2010 dalje, pa je tudi član Izvršnega odbora Društva MDS, ki vodi OMD Telekom Slovenije pri Društvi MDS.

Dividenda Telekoma Slovenije v višini 14,30 EUR bo izplačana 10. julija

Delničarji Telekoma Slovenije, d.d. so se danes sestali na 29. redni skupščini, na kateri so se seznanili s poslovanjem Skupine Telekom Slovenije in med drugim odločali o delitvi bilančnega dobička. Bilančni dobiček Telekoma Slovenije je v letu 2017 znašal dobrih 115 milijonov EUR, pri čemer je glavni delničar, Republika Slovenija (zanjo SDH), podala nasprotni predlog, v okviru katerega je država predlagala, da se za dividende nameni dobrih 93 milijonov EUR bilančnega dobička oziroma 14,30 EUR dividende na delnico. Skupščina delničarjev je potrdila nasprotni predlog SDH, kar pomeni, da bodo delničarji 10.07.2018 prejeli dividendo v višini 14,30 EUR. Uprava in Nadzorni svet (NS) sta prejela razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu, sočasno pa so se delničarji seznanili z novimi predstavniki zaposlenih v NS ter sodnimi postopki, ki se vodijo zoper bivše člane uprave. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 1,7 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 11. maj 2018


Poslovanje Telekoma Slovenije v letu 2017

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2017 dosegla 726 milijonov EUR prihodkov od prodaje, EBITDA na ravni skupine pa je znašal 168,7 milijonov EUR. V letu 2018 je na ravni skupine planiranih 755,3 milijonov EUR prihodkov in 209,8 milijonov EUR EBITDA marže.

Vir foto: Jure Makovec 

V letu 2017 je Telekom Slovenije za investicije namenila slabih 159 milijonov EUR. 

Na ravni Skupine je čisti poslovni izid v letu 2017 znašal 9 milijonov EUR. Načrtovani izid je sicer znašal 41,3 milijonov EUR, vendar pa je dosežen izid nižji zaradi oblikovanih rezervacij, ki so znašale dobrih 30 milijonov EUR. Bilančni dobiček matične družbe je sestavljen iz doseženega poslovnega izida ter dodatno še prenesenega čistega poslovnega izida v višini 3,74 milijona EUR, razgradnje drugih rezerv iz dobička v višini 132,29 milijona EUR in zmanjšanje dobička za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 22,39 milijona EUR. 

Uprava in NS sta predlagala, da se za dividende nameni slabih 41 milijonov EUR oz. 6,30 EUR dividende na delnico. Skupščina je soglasno sprejela nasprotni predlog države oziroma SDH, ki predvideva, da se za dividende nameni 93 milijonov EUR dobička, kar predstavlja 14,30 dividende na posamezno delnico.

Sodni postopki zoper bivšo upravo in sprememba v NS

Delničarji so se seznanili tudi s sodnimi postopki, ki tečejo zoper bivše člane uprave. Do sedaj je imela družba 460 tisoč EUR stroškov. V primeru, da bo sodišče ugotovilo utemeljenost vsaj enega zahtevka, pa lahko družba uveljavlja tudi izplačilo po zavarovalni polici, ki je sklenjena v višini 10 milijonov EUR kritja.

V NS zaposlene od 14.02.2018 dalje zastopa g. Urban Škrjanc, ki je v NS nadomestil g. Deana Žigona, potem ko mu je 22.01.2018 prenehal mandat.

Rezervacije za tožbe in stanje tožbenih zahtevkov

Telekom Slovenije ima oblikovanih za 34,3 milijona EUR rezervacij za tožbe, kjer Telekom Slovenije nastopa kot tožena stranka, med tem ko skupni znesek tožb proti Telekomu Slovenije znaša 267,4 milijonov EUR. 

Luka Koper - Uprava lepo skrbi za svoje delavce na račun izvajalcev pristaniških storitev

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) že kar nekaj časa opozarja na dva razreda delavcev, ki očitno obstojata znotraj Luke Koper. Že v mesecu juliju 2016, smo prvič predstavili natančno analizo stroškov dela v Luki Koper, kakor tudi primerjavo z ostalimi slovenskimi družbami. Pred prihajajočo izredno skupščino, na kateri se bodo delničarji seznanili z ugotovitvami posebne revizije, ki je pregledala model Izvajalcev pristaniških storitev (IPS), smo v Društvu MDS osvežili analizo stroškov dela, iz katere na žalost ugotavljamo, da Uprava naklonjenost delavcev kupuje z nadpovprečno dobrimi plačami, izključno na račun podpovprečnega plačevanja delavcev, ki so zaposleni preko IPS podjetij.

 

Ljubljana in Koper, 20. december 2017


 

Društvo MDS pozdravlja nagrajevanje zaposlenih vendar ne na račun 'drugorazrednih' delavcev

V Društvu MDS ne nasprotujemo dobrim plačam; mesečni strošek na zaposlenega v Luki Koper znaša več kot 4.000,00 EUR, nasprotujemo pa katastrofalnemu plačilu delavec, ki so zaposleni preko IPS podjetij; mesečni strošek na zaposlenega v IPS podjetju znaša nekaj več kot 1.400,00 EUR. Povedano drugače, 1 redno zaposlen v Luki Koper odtehta skoraj 3 zaposlene v IPS podjetju.

Da bo mera neokusnosti polna, pa se Uprava Luke Koper ves čas izgovarja, da IPS ne predstavljajo najete delovne sile temveč od njih najemajo storitve, zato jih delavci ne zanimajo oziroma niso njihov problem. Da upravo delavci iz IPS-ov ne zanimajo dokazujejo tudi podatki o poškodbah pri delu. V letu 2016 je bilo pri zaposlenih v IPS podjetjih zabeleženih 45 poškodb, od tega 4 hujše, pri zaposlenih v Luki Koper pa zgolj 11 poškodb in nobena hujša, kar se na žalost še stopnjuje v letu 2017, ko se je zgodila tudi 1 smrtna nesreča IPS delavca. 

Na spodnji sliki si lahko ogledate analizo vseh IPS podjetij, ki so z Luko Koper v letu 2016 ustvarili več kot 100.000 EUR prometa. Od 28 podjetij jih je kar 21 več kot 90 % prihodkov ustvari izključno z Luko Koper večina pa je praktično 100 % odvisna zgolj od Luke Koper. 

Za prenos PDF datoteke kliknite na sliko ali tukaj.

 

Stroški dela v Luki Koper rekordni tudi v primerjavi z ostalimi slovenskimi podjetji

V Društvu MDS smo pregledali tudi stroške dela v številnih slovenskih podjetjih, kjer lahko zopet ugotovimo, da je Luka Koper v samem vrhu. Če se na primer osredotočimo zgolj na prvo kotacijo Ljubljanske borze je na vrhu Luka Koper z dobrimi 4.000,00 EUR mesečnega stroška na zaposlenega, sledi pa ji Telekom Slovenije, z dobrimi 2.600,00 EUR mesečnega stroška na zaposlenega (torej razlika 1.400,00 EUR). Na tretjem mestu je Krka, s slabimi 2.600 EUR stroška na zaposlenega zatem pa še Zavarovalnica Triglav z dobrimi 2.300 EUR stroška na zaposlenega.

V izogib nejasnostim ali nesporazumom, podatki razkrivajo strošek na zaposlenega; ne gre za podatke o povprečni plači temveč podatki zajemajo razmerje med kumulativnimi stroški dela (na konsolidirani ravni) in številom zaposlenih v skupini na dan 31.12.2016.

Podrobnosti si lahko ogledate na spodnji sliki. Za prenos PDF datoteke kliknite na sliko ali tukaj.

 

Če pogledamo še podatke o povprečni plači (vir podatka Gvin.com) lahko ugotovimo podobno. Skupina Luka Koper beleži povprečno plačo na zaposlenega 3.083,01 EUR (namensko razkrivamo podatke za celotno skupino, saj je povprečna plača izključno v matični družbi še za 200,00 EUR višja), kar vnovič potrjuje dejstvo, da 1 delavec v Luki Koper odtehta 3 delavce v IPS podjetjih (preračunano na vzorcu 28 IPS podjetij, povprečna plača po podatkih Bonitete.si znaša 1.040,14 EUR).

Med podjetji iz Prve kotacije Ljubljanske borze je na drugem mestu Telekom Slovenije, s povprečno plačo 2.122,14 EUR, sledi pa mu Krka, z 2.016,73 EUR povprečne plače in še Zavarovalnica Triglav z 1.629,28 EUR povprečne plače. Vsi podatki veljajo na ravni skupin.

 

Društvo MDS poziva na ureditev razmer

Telekom Slovenije z novim nadzornim svetom – delničarjem 5,00 EUR dividende, ki bodo izplačane 20.07.2017

Delničarji Telekoma Slovenije so se na 28. redni skupščini delničarjev, 21.04.2017 seznanili s poslovanje v preteklem letu 2016 ter v okviru uporabe slabih 33 milijonov EUR dobička, ki ga je Telekom ustvaril v letu 2016 izglasovali predlogu Uprave in Nadzornega sveta (NS), da se za dividendo nameni tako rekoč celoten bilančni dobiček, kar pomeni da dividenda znaša 5,00 EUR na delnico. Presečni dan za izplačilo dividend je 19.07.2017, sama dividenda pa bo delničarjem izplačana 20.07.2017. Skupščina je imenovala tudi nov nadzorni svet in revizorja za naslednja tri poslovna leta. Predsednik Društva MDS, Rajko Stanković je na skupščini zastopal skoraj 90.000 glasov oziroma okoli 1,5 % glasovalnih pravic.

 

Ljubljana, 24. april 2017


 

Imenovan nov NS

Na predlog države so bili imenovani novi člani NS in sicer Bernada Babič (aktulana članica NS, zaposlena kot pomočnica generalnega direktorja SŽ), Barbara Gorjup (direktorica družbe Baklus in tudi članica NS HSE), Barbara Kürner Čad (odvetnica v Odvetniški pisarni Čad), Ljubomira Rajšića (svetovalec v Telekom Srbija) in Lidio Glavina (predsednica uprave SDH). 

 

Deloitte imenovan za revizijo naslednjih treh let

Delničarji so potrdili predlog NS, da se za revizorja imenuje Deloitte Revizija, d.o.o., ki bo revizijo opravljala v letih 2017, 2018 in 2019.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Delničarjem Telekom 5,00 EUR dividend; nov član NS Dimitrij Marjanovič

Delničarji družbe Telekom Slovenije so na današnji skupščini, kjer je bilo prisotnega 80 % osnovnega kapitala, izglasovali vse predlagane sklepe, ter med drugim izglasovali tudi dividendo v višini 5 EUR ter za novega člana NS, po nasprotnem predlogu SDH, izvolili Dimitrija Marjanoviča. Poleg tega so bile sprejete tudi spremembe statuta, Uprava in NS pa sta prejela razrešnico za delo v letu 2015. V prvem kvartalu leta 2016 Telekom Slovenije beleži malenkost boljše rezultate kot v enakem obdobju lanskega leta.

 

Ljubljana, 13. maj 2016


 

Izjava Društva MDS ob ustavitvi postopka prodaje Telekoma Slovenije

Po poročanju medijev je Cinven obvestil SDH, da se umika od prodajnega postopka za nakup večinskega deleža v družbi Telekom Slovenije, d.d. V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) menimo, da bi bilo prav, da bi Cinven takšno obvestilo dal takoj, ko je vedel, da pogojev več ne more sprejeti. 

 

Ljubljana, 4. avgust 2015


 

V Društvu MDS smo mnenja, da je Telekom Slovenije sposoben sam reorganizirati in racionalizirati svoje poslovanje, kar so že najavili s sprejetim planom zmanjševanja zaposlenih. Morda bi morala sedaj Uprava TS in NS Telekoma Slovenije napeti vse moči, da se vse odprte pravne zadeve, ki so bile velika ovira v postopku čimprej končajo. Ena izmed možnosti je tudi nakup konkurentov doma in v tujini npr. T2. Z nakupom T2 bi Telekom Slovenije pridobil pomemben položaj na broadband storitvah, kjer se kaže velika možnost razvoja, hkrati pa bi končal sago potencialne 120 – 150 mio EUR težke odškodninske tožbe, ki jo vodi T2 proti TS zaradi domnevne zlorabe monopolnega položaja. Posledično bi ob zmanjševanju stroškov ter pridobivanju novih strank Telekom Slovenije zopet okrepil svoje poslovanje in vrednost za njegove delničarje.

Se lahko Telekom iz prevzemne tarče prelevi v prevzemnika Telekoma Srbija?

Medij: Finance Avtorji: Sovdat Petra Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 28. 07. 2015 Stran: 5

Telekomova pot do nakupa je dolga in zapletena, njegovi tekmeci pa teh težav sploh nimajo

Politika, ki ni pustila prodaje Telekoma Slovenije (dokler ni bilo že prepozno), utegne poslabšati tudi njegove možnosti, da se poteguje za Telekom Srbija.

Telekom Slovenije je po neuradnih podatkih naših srbskih virov dvignil informacijski memorandum v privatizacijskem postopku Telekoma Srbija. Ker je v državni lasti, se mu v ostri konkurenčni tekmi - srbska vlada pač ne ruši postopka, kot so ga naši ministri - napoveduje vrsta zapletov. Analiziramo, kakšnih.

Do 3. avgusta morajo zainteresirani kupci oddati nezavezujoče ponudbe za nakup 58,11-odstotnega deleža Telekoma Srbija. »Dosegli bomo zgodovinsko najboljšo ceno,« je prepričan srbski premierAleksandar Vučić. »Veliko zanimanja je. Telekom bo kupil tisti, ki bo ponudil največ,« postopek podpira tudi minister za telekomunikacije Rasim Ljajić.

Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.

Skupščina Telekoma Slovenije - podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu, potrjena dividenda v višini 10,00 evrov in imenovan revizor za leto 2015

Na 26. skupščini delničarjev družbe Telekom Slovenije, d.d. je bilo prisotnih dobrih 35 % vseh delničarjev. Pooblaščenca Društva MDS sta zastopala 93.447 delnic oziroma kar 15,43 % prisotnega kapitala na skupščini, ki so v lasti 366 delničarjev. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom in podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Soglasno je bila potrjena predlagana dividenda v višini 10,00 evrov bruto na delnico. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu zastavili tudi nekaj vprašanj v zvezi s poslovanjem in doseganjem zastavljenega načrta v povezavi s prodajnim postopkom.

 

Ljubljana, 15. maj 2015


 

V letu 2014 uresničeni vsi strateški cilji, optimizirani stroški dela – Uprava ocenjuje, da bo zastavljeni načrt v letu 2015 dosežen, ne glede na to, kdo bo novi lastnik

Skupščina bi se morala sicer pričeti ob 14. uri, kot je bilo tudi predvideno s sklicem, vendar je zaradi nesklepčnosti bila prestavljena za eno uro. Po preložitvi začetka se je skupščine v drugem sklicu udeležilo slabih 35 odstotkov kapitala z glasovalno pravico.

Predsednik uprave družbe mag. Rudolf Skobe je ob predstavitvi poslovanja v letu 2014 pojasnil, da so v lanskem letu uresničili vse strateške cilje, pridobili nazaj nekaj velikih strank, ter naprej gradili omrežje LTE in optimizirali stroške dela. Za sponzorstva in donacije so v letu 2014 namenili 2,5 milijona evrov.

Predsednik Društva MDS Rajo Stanković je na upravo in nadzorni svet družbe naslovil vprašanja o stanju vloženih tožb zoper nekdanje člane uprave in nadzornega sveta, ocenah izterljivosti zahtevkov ter morebitnih drugih poravnav v bodoče. S strani drugih delničarjev pa je bilo možno slišati tudi vprašanja o skupni oceni vseh tožb zoper družbo.

 

 

Skupščina je sicer potekala v času tretjega poskusa prodaje skoraj tričetrtinskega deleža družbe, zato je delničarje zanimalo, kako bo s poslovanjem družbe in doseganjem zastavljenega načrta glede prihodkov in dobička Telekoma Slovenije ob morebitni prodaji. Predsednik uprave mag. Skobe je podal oceno, da bo zastavljeni načrt v letu 2015 dosežen, ne glede na to, kdo bo morebitni novi lastnik.

Delničarjem Telekom Slovenije 10 EUR dividende

Na današnji 25. skupščini delničarjev Telekom Slovenije, d.d., je bilo prisotnega nekaj več kot 43 odstotkov kapitala z glasovalno pravico. Republika Slovenija (62,54 %), KAD (5.59 %) in SOD (4,25 %) niso imeli glasovalnih pravic zaradi odločbe ATVP. Tako sta pooblaščenca Društva MDS Rajko Stanković in Ljubiša Stanojević zastopala nekaj več kot 88.500 delnic (1,35 % osnovnega kapitala družbe) oz. 351 delničarjev, kar je na sami skupščini predstavljalo 12,46 % glasovalnih pravic od prisotnega kapitala.

 

Ljubljana, 30. maj 2014


 

Nadzorni svet pozitivno ocenil delo uprave

Poročilo NS družbe Telekom Slovenije je predstavil namestnik predsednika mag. Adolf Zupan. Delo poslovodstva je bilo po oceni nadzornikov v danih kriznih gospodarskih razmerah zelo dobro, nadzorniki pa opozarjajo, da se ob nujnem kleščenju stroškov ne sme pozabiti na pravice zaposlenih, saj bi nižanje zadovoljstva zaposlenih lahko vplivalo na poslovanje. Telekom Slovenije je v letu 2013 in tudi v začetku letošnjega leta po besedah mag. Zupana posloval v skladu s planom, poslovodstvo pa si je pohvalo zaslužilo tudi s pregledom dela svojih predhodnikov, zlasti v družbah na Balkanu.

 

Predsednik Uprave poudaril, da želi Telekom Slovenije biti najmanj drugi operater na trgu

Predsednik uprave Telekom Slovenije mag. Rudolf Skobe je povedal, da je skupina povečala prihodke za 4 mio EUR (s pridobitvijo novih uporabnikov in uvajanjem novih storitev), ter je rezultat znašal 799 milijonov EUR. Čisti dobiček je znašal 52,5 mio EUR, kar je za 18 odstotkov več od lanskoletnega.

Nadaljuje se tudi konsolidacija trga ter povečujejo sinergije med družbami v skupini. Telekom Slovenije je z izgradnjo lastnega optičnega omrežja postal pravi regionalni operater in ni več le skupek operaterjev.

V letu 2014 si Telekom Slovenije želi ohraniti položaj v Sloveniji in organsko rasti v tujini s ciljem, da bi na teh trgih postal drugi operater. Predvidena je tudi rast prihodkov, čistega dobička naj bi bilo za 63 milijonov evrov. Zaradi nezmožnosti doseganja višjih ciljev se je Telekom Slovenije lani umaknil iz Albanije, v Bosni pa je z uvedbo mobilne telefonije postal pravi konvergenčni operater.

 

Delničarjem kar 10 EUR bruto dividende, sklep soglasno sprejet brez enega samega glasu nasprotovanja

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.