Sava

Skupna izjava Kapitalske družbe, Slovenske odškodninske družbe in Društva MDS v povezavi z zahtevo delničarjev za preveritev vodenja posameznih poslov družbe Sava, d. d.

Kapitalska družba, d.d., Slovenska odškodninska družba, d.d. in Društvo MDS smo seznanjeni z odločitvijo uprave in nadzornega sveta Save, d.d., da objavita povzetek ugotovitev »Poročila o dejanskih ugotovitvah na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov v zvezi z izbranimi posli«, katerega je pripravila revizorska hiša KPMG.

Glede na to, da na zadnji skupščini Save, d.d. ni bil izglasovan predlog Kapitalske družbe, d.d., Slovenske odškodninske družbe, d.d. in Društva MDS za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe,  pričakujemo, da bodo le ta zadostila zahtevam delničarjev, o čemer pa bomo lahko sklepali po pregledu le teh in se takrat odločili o nadaljnjih aktivnostih.
 

Kapitalska družba, d. d.
Slovenska odškodninska družba, d. d.
Društvo MDS

17. skupščina kranjske Save - nestrokovno vodenje Mirana Hudeta. Janez Bohorič in skupina NFD odrešena revizije?!

Na letošnji skupščini družbe Sava, d.d. je Društvo MDS na podlagi lastnega zbiranja pooblastil zastopalo 125 delničarjev, saj k organiziranem zbiranju ni bilo pripuščeno. Kot smo že 31. maja 2011 napovedali v časniku Delo, se je scenarij včerajšnje 17. skupščine odvijal skladno z našimi napovedmi. Mali delničarji žal nismo uspeli s predlogom za člana v NS, negativno pa nas je presenetil predlog VZMD, ki je pripravil zožen predlog izredne revizije. Po tem predlogu člane nekdanje Uprave Save pod vodstvom Janeza Bohoriča in aktualnega nadzornega sveta, ne bi bilo možno sankcionirati zaradi neukrepanja ter očitno škodljivih odločitev za delničarje družbe, zlasti v primeru Merkurja in Merfina. Po skupščini je mag. Matej Narat povedal, da je kar 80 % Savinega dolga posledica tega neuspešnega »posla« oz. »pohlepa po ekstra zaslužku«.

 

Ljubljana, 08. junij 2011


Ali je bila včerajšnja skupščina Save, d.d. sploh veljavna?

Že v uvodnem delu sta se v medsebojno razpravo zapletla Rajko Stanković - predsednik Društva MDS in prokurist Save, d.d., Miran Hude (specialist za korporativno pravo, po njegovih lastnih trditvah), ki je predsedoval skupščini in storil naslednje napake:

  • že ob pričetku skupščine delničarjem ni želel omogočiti vpogleda v zbrana pooblastila, ki so več kot očitno bila sporna zaradi prednatisnjene napačne letnice 2010 (v Društvu MDS zato opravičeno sumimo, da se je družba Sava poslužila poneverjanja pooblastil);
  • kljub jasnemu opozorilu in pozivu ni ugotovil prisotnosti oz. kvoruma prisotnih delničarjev in delničark na skupščini družbe vse do zaključka skupščine, čeprav smo ga na to večkrat opozorili;
  • višek neznanja je pokazal pri volitvah za člane NS, ko je v nasprotju z 312. členom ZGD-1C, najprej dovolil glasovanje o osnovnem predlogu, ki ga je podprlo 25 % kapitala, čeprav je nasprotni predlog predlagal delničar z 18 % lastništvom;
  • seveda pravniških »prebliskov«, ki sicer nimajo nikakršne podlage v ZGD-1C še ni bilo konec - na skupščini je dovolil glasovanje o predlogu sklepa VZMD, da se o ničemer ne glasuje, kar je bilo »nagrajeno« le s 6,74 % podporo;
  • ko pa je bil predlog za nova člana NS potrjen z 82 % večino, je predsedujoči Miran Hude pozval predlagatelja nasprotnega predloga iz Merkurja da se izjasni o tem, ali umika ali zahteva glasovanje o nasprotnem predlogu - kljub temu, da je skladno z določili ZGD-1C veljavni sklep že razglasil !

Aktualno Upravo pod vodstvom mag. Mateja Narata zatorej javno pozivamo, da resno razmisli o kadrovanju znotraj celotne družbe, posebej z vidika interesa delničarjev. Včerajšnja skupščina je namreč bila posmeh in norčevanje iz delničarjev samih, torej LASTNIKOV DRUŽBE, kar prav gotovo ni dobra popotnica, še posebej če želi Sava razprodajati svoje premoženje. Naj spomnimo aktualno Upravo, da je njena naloga upravljanje s premoženjem delničarjev, ne pa posmehovanje z pooblaščanjem neusposobljenih in nestrokovnih oseb, ki mečejo slabo luč na že tako neugleden status, ki ga ima družba Sava in pa njena delnica.

 

Nadzorniki Save ostajajo trdno zasidrani v svojem sedlu

Članstvo v NS Save je bilo predmet pogajanj vse do same skupščine. Mali delničarji žal nismo uspeli s svojim predlogom, saj sta v NS bila izvoljena Aleš Skok in Robert Ličen. Naj spomnimo, da je Društvo MDS skupaj s KAD-om in SOD-om razširilo dnevni red skupščine, med drugim tudi s točko dnevnega reda o odpoklicu člana NS in za položaj predlagalo dr. Boštjana Udoviča.

 

Predlog izredne revizije, podan s strani VZMD, prilagojen po meri bivše uprave in aktualnega NS

Delničarjem Abanke 18 centov dividende

Društvo MDS se je današnje skupščine udeležilo kot zastopnik delničarjev, ki so lastniki 10.500 delnic oz. 0,30 % prisotnega kapitala in je po delniški knjigi bilo 20 največji zastopnik  delničar Abanke Vipe od 650 delničarjev, kolikor jih le ta ima.

Ljubljana, 26. maj 2011


DRUŠTVO MDS ZANIMALA IZPOSTAVLJENOST DO PADLIH GRADBINCEV, BASEL 3 IN MIOREBITNA VSPOREDNA KOTACIJA TER USTANOVITEV SKLADA LASTNIH DELNIC

Po obširne predstavitvi letnega poročila Uprave za leto 2010 in rezultatov za prvo tromesečje 2011, ki ga je podal predsednik Uprave mag. Jože Lenič in poročilu prvega nadzornika Janeza Bohoriča je Rajko Stanković – predsednik Društva MDS zastavil nekaj vprašanj in sicer ga je zanimalo koliko slabitev predstavljajo »padli gradbinci« že sedaj in koliko še pričakujejo slabitev iz tega naslova. Zanimalo ga je tudi ali banka dosega visoke kriterije »BASEL 3« in ali zaradi doseganja le teh načrtuje dokapitalizacijo z obstoječimi delničarji ali vstopom strateškega partnerja.

Ali gre Sava po poti Istrabenza in Pivovarne Laško; ji morda grozi celo insolventnost?

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), Kapitalska družba, d. d. (KAD), in Slovenska odškodninska družba, d.d. (SOD), ki so skupaj lastniki 29,77 % osnovnega kapitala so skupaj podali zahtevo za razširitev dnevnega reda 17. skupščine družbe Save, d.d., ki bo potekala 8. junija 2011.

 

Ljubljana, 12.05.2011


 

Društvo MDS, KAD in SOD zahtevajo odpoklic dr. Tomaža Toplaka kot člana NS

Na 17. skupščini se naj bi na predlog Društva MDS, KAD-a in SOD-a odpoklicalo dr. Tomaža Toplaka iz NS Save in namesto njega, za novega člana imenovalo dr. Boštjana Udoviča. Temeljni razlog za odpoklic mag. Tomaža Toplaka je njegova neaktivnost, saj ni sprožil ustreznih postopkov zoper nekdanjo Upravo in njenih domnevno 'škodljivih' poslov. 

 

SOD in KAD podprla volilni predlog Društva MDS za člana v nadzornem svetu Save

V lastniški strukturi Save imajo mali delničarji preko 20 % delež, a do sedaj niso imeli predstavnika v nadzornem svetu. Zato nas veseli, da sta KAD in SOD kot velika lastnika prisluhnila željam malih delničarjev k aktivnejšemu soupravljanju in sta podprla predlog Društva MDS, da se za nadzornika imenuje dr. Boštjana Udoviča, ki je doktor mednarodne ekonomije in ima vrsto izkušenj in znanj s področja mednarodne ekonomije. Trenutno je zaposlen na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, kot asistent za področje mednarodnih odnosov, hkrati pa je tudi avtor več strokovnih člankov in predavanj (podroben življenjepis si lahko ogledate tukaj).

SAVA, družba za upravljanje in financiranje

Datum skupščine: 
29.08.2023 - 10:00
Naslov: 
v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava d.d. in revidiranega konsolidiranega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2020, skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacijo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe za poslovno leto 2022, uporaba bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice. Plačilo prejemkov članom nadzornega sveta družbe za opravljanje funkcije.

SAVA

Datum skupščine: 
21.12.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Sava d.d. Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Spremembe in dopolnitve Statuta. Prenehanje mandata članom Upravnega odbora. Imenovanje članov Nadzornega sveta.

SAVA, družba za upravljanje in financiranje

Datum skupščine: 
03.07.2020 - 10:30
Naslov: 
v Prešernovi dvorani Hotela Park na Bledu, Cesta Svobode 17, Bled.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev revidiranega letna poročila Save d.d. in revidiranega konsolidiranega poročila Poslovne skupine Sava d.d. skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov in organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2019, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe in o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb,uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice. Predlog ureditve prejemkov upravnega odvbora v času pandemije Covid-19 na območju Republike Slovenije.

Sava napovedala prevzem Hotelov Bernardin

Medij: Delo Avtorji: Maja Grgič Teme: mali delničarji Datum: Torek, 02. oktober 2018 Stran: Spletna objava: 11:25 Povezava na članek: TUKAJ

Delež NFD holdinga v stečaju so prevzeli novi njegovi upniki.

Ljubljana - Sava je danes objavila prevzemno namero za Hotele Bernardin. Ta teden je namreč iz stečaja NFD holdinga kot ločitvena upnica prevzela 4.591.743 delnic Bernardina in tako postala več kot 37-odstotna lastnica te družbe.

Sava napoveduje, da bo v skladu za zakonodajo prevzemno ponudbo objavila najkasneje v 30 in ne prej kot v 10 dneh. Koliko bo ponudila za delnico, še javno ni napovedala. V omenjenem stečaju pa je delnico prevzela po 1,26 evra za delnico. Izvršni direktor Save Gregor Rovanšek je za STA povedal, da bo prevzemni postopek vključeval tudi cenitev vrednosti deleža in mnenje revizorja glede primernosti cene. Rovanšek verjame, da je vrednost družbe s Savinim načinom upravljanja mogoče povečati.

Delnice Bernardina sta iz stečaja NFD holdinga kot ločitvena upnika prevzela tudi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je tako postala 35-odstotna lastnica, te hotelske družbe in Gorenjska banka, ki ima zdaj 9-odstotni delež. DUTB, Zavarovalnica Triglav in Kapitalska družba (Kad) štejejo za osebe, ki delujejo usklajeno s Savo, zato se prevzemna ponudba nanje ne bo nanašala. To pomeni, da se bo prevzem nanašal na 23,8-odstotni delež Hotelov Bernardin.

Trije scenariji za Istrabenz Turizem

Medij: Delo (Aktualno) Avtorji: Maja Grgič Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 17. avg.. 2018 Stran: 2

Turistična strategija Država še ne ve, kako bo oblikovala turistični holding - Odločitev bo v rokah nove vlade

Ljubljana - SDH konec avgusta pričakuje finančno analizo družb, ki naj bi bile del državnega turističnega holdinga. A takrat bo tudi rok za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup Istrabenza Turizma, ki bi prav tako moral biti del tega holdinga. DUTB, SDH in ministrstvo za finance še nimajo rešitve za njegov prevzem.

Strategija razvoja slovenskega turizma, kot je znano, predvideva oblikovanje turistične divizije pod okriljem Slovenskega državnega holdinga (SDH), v kateri naj bi bilo osem turističnih družb. To so, kot smo že razkrili v Delu, Sava Turizem, Hoteli Bernardin, Istrabenz Turizem, Hit, Adria Turistično podjetje, Terme Olimia, Thermana in Uniorjeva turistična družba Unitur. SDH je zato zunanjemu izvajalcu že naročil finančno analizo teh družb, na podlagi katere bo nato pripravil koncept razvoja izbranih turističnih družb.

Prevzem Bernardina

A medtem postopki, povezani s temi družbami, na trgu tečejo svojo pot. Stečajna upraviteljica holdinga NFD Irena Lesjak je ločitvene upnike pozvala k prevzemu 66-odstotnega deleža, ki ga ima holding NFD v Hotelih Bernardin. Ta prevzem delnic, s katerimi bo Sava, ki je že delničarka Bernardina, postala 37,7-odstotna lastnica te družbe, Družba za upravljanje bank (DUTB) 35-odstotna lastnica, Gorenjska banka pa devetodstotna lastnica, bo predvidoma končan septembra. Sava bo morala v nadaljevanju objaviti prevzemno ponudbo, ki pa je DUTB kot povezana oseba ne bo mogla sprejeti.

Sava Turizem: za dividende tri cente na delnico

Medij: Gorenjski glas (Ekonomija) Avtorji: Unknown Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 11. maj. 2018 Stran: 13

Ljubljana - Prejšnji teden je potekala skupščina Save Turizem v lasti družbe Sava, ki ima pomembne hotelske kapacitete tudi na Bledu. Skupščina je med drugim sprejela sklep uprave in nadzornega sveta, da od 7,91 milijona evrov bilančnega dobička konec leta 2017 za dividende nameni 1,21 milijona evrov oz. 0,0305 evra bruto na delnico. Preostanek dobička bo ostal nerazporejen. Temu in tudi drugim sklepom skupščine nasprotuje eden od malih delničarjev, ki je zato napovedal izpodbojno tožbo, je razvidno iz objavljenega zapisnika skupščine.

Syndicate content

portalov

Tuje novice iz regije

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.