Sava

Sava dobila nov nadzorni svet – ostalo prosto mesto v NS

Na skupščini delničarjev Save, d.d., ki je potekala v Termah Ptuj so se delničarji seznanili s poslovanjem Save v letu 2015, hkrati pa so imenovali tudi tri nove člane Nadzornega sveta (NS) in sicer Tono Pelcar Burgar, Romana Jermana in Dejana Rajbarja. 1 mesto v NS je ostalo nezasedeno, se pa v letošnjem letu po vsej verjetno obeta vsaj še ena skupščina. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala skoraj 9 % glasovalnih pravic, sicer pa je na skupščini bilo prisotnih 61 % vseh glasovalnih pravic.

 

Ljubljana in Ptuj, 10. junija 2016


 

Družbe Poslovne skupine Sava so v letu 2015 dosegle prihodke od prodaje v višini 66,0 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2014. V pretežni meri so se nanašali na dosežke v skupini Turizem. Skupina Sava Turizem je v letu 2015 ustvarila skupno več kot 1.112.000 nočitev, kar je 4 odstotke več kot v letu 2014 ter ustvarila 5 odstotno rast prihodkov od prodaje. Ustvarila je 65,4 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 milijon evrov več kot v 2014. 

Skupina Sava Turizem je lani dosegla EBITDA v višini 13,9 milijonov evrov, kar je 2,7 milijonov evrov več kot v letu 2014 in kar je tudi dvakrat več kot leta 2011. Prav tako se glede na 2014 povečuje čisti dobiček. Dobro poslovanje je rezultat izvajanja nove strategije, kateri se je družba zavezala in jo uspešno izvaja od leta 2012 dalje. Pozitivni trend izboljševanja poslovanja Save Turizem se nadaljuje tudi v prvih mesecih leta 2016.

Poziv vsem vpletenim v procesu prisilne poravnave SAVE k takojšnjem dialogu

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS), pozdravljamo hitro reakcijo in jasno odločitev NS družbe Sava d.d., ki je v najkrajšem možnem času zagotovil normalno delovanje podjetja. To je po našem mnenju ključno, saj se podjetje nahaja v procesu prisilne poravnave.

 

Ljubljana, 19. november 2015


 

Vsi odgovorni naj poskrbijo za takojšnjo uveljavitev sprejete Strategije o upravljanju državnega premoženja

Sava je eden večjih poslovnih sistemov z razvejano premoženjsko bilanco in ob ustreznem procesu konsolidacije, z velikimi obeti za rast ter ustvarjanje dodane vrednosti. To je bil tudi glavni razlog, da je družba Sava pristala med tako imenovanimi pomembnimi podjetji v klasifikaciji, ki bazira na Strategiji o upravljanju državnega premoženja.

Nenazadnje je podjetje Sava tudi javna delniška družba, ki kotira na ljubljanski borzi in ima še vedno skoraj 14 tisoč delničarji.

 

Ali hoče DUTB prikriti pravno »šlamparijo« in kršitev veljavnega pravnega reda

Verjetno je eden glavnih motivov DUTB, da prevzame vodenje in upravljanje družbe Sava, želja skriti njihove napake pri nezakoniti zaplembi delnic Savinega turizma s koncem meseca maja.
S prenosom poslovodnih in nadzorniških pooblastil, kar DUTB zahteva od sodišča, bi imela DUTB tudi možnost reguliranja pravnih sporov med DUTB in Savo, saj bi se vloge tožeče in tožene stranke združile v isti osebi, kar pa je po našem mnenju izrazito sporno in nesprejemljivo.

 

Društvo MDS poziva vse vpletene k takojšnjem dialogu

Samooklicani Che Guevara, Finec Janne Harjunpää povzročil 80 % padec tržne kapitalizacije Save in Istrabenza

Zadnje dni so se predstavniki DUTB in Finec Janne Harjunpää, ki se je v nedavnem intervjuju sam oklical za Che Guevara, ki naj bi Sloveniji ponujal 'odrešitev', očitno vnovič iščejo načine, kako bi razvrednotili še tisto malo premoženja, ki ga ostaja od delnic Save in Istrabenza. Od 29. maja (ko je DUTB javnost obvestila, da je s protipravnimi dejanji poskušala zapleniti delnice Save turizma in delnice Istrabenz turizma) pa do danes, sta tržni kapitalizaciji družbe Save in Istrabenza padli za 84 oziroma 77 odstotkov. Iz že tako mizerne vrednosti delnic je DUTB skupaj s strokovnjakom za prestrukturiranja Jannejom Harjunpo uspelo praktično popolnoma razvrednoti premoženje več kot 25.000 delničarjem obeh družb.

 

Ljubljana, 26. oktober 2015


 

V Društvu Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) pričakujemo, da bodo ustrezni organi v kar najkrajšem možnem času ukrepali zoper večkratne poskuse tržne manipulacije, saj se očitno vedno znova pozablja dejstvo, da so tako delnice Save kot Istrabenza uvrščene v standardno kotacijo borze in bi posledično pričakovali, da DUTB preneha s tržno manipulacijo. Z dne 23.10.2015 naj bi namreč 'DUTB vložila zahtevo za prenos pooblastil za vodenje poslov dolžnika družbe SAVA, d.d. na upnika DUTB', kar nedvomno sodi med cenovno občutljive informacije, ki bi jih veljalo objaviti tudi na borznem informacijskem sistemu Seonet.

 

Kako revolucionarno oziroma s tržno manipulacijo razvrednotiš dve delniški družbi

Na področju prestrukturiranja podjetij pa je očitno Finec Janne Harjunpää v Slovenijo prinesel novo prakso. S svojimi dejanji je delnice Save in Istrabenza uspel spraviti na rekordno nizko raven in očitno to zadostuje za častni samo nadet naziv Che Guevere… Po vrhu vsega pa za tovrstna dejanja davkoplačevalci plačujemo 30.000,00 EUR na mesec, kar je sam razkril v intervjuju za RTV Slovenija.

Društva MDS vložil kazenske ovadbe zoper odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihove zunanje sostorilce

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju: Društvo MDS) obvešča javnost, da je danes, dne 29.07.2015 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložilo kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe v Družbi za upravljanje terjatev, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) in njihove zunanje sostorilce.

 

Ljubljana, 29. julij 2015


 

Za ogled prispevka iz oddaje Poročila na RTV Slovenija 1 z dne 29.07.2015, kliknite na sliko ali tukaj.

 

Društvo MDS ob zastopanju in informiranju malih delničarjev aktivno deluje tudi na področju vsestranske zaščite interesov malih in manjšinskih delničarjev v Republiki Sloveniji. Društvo MDS se je odločilo vložiti kazensko ovadbo zoper odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihove zunanje sostorilce zaradi suma storitve naslednjih petih kaznivih dejanj:

 

1. Poskusa povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem po 226. členu KZ-1:

Odgovorne osebe v DUTB, d.d. in njihovi zunanji sostorilci so s svojimi dejanji poskusili dejansko poslabšati premoženjsko stanje družbe Sava, d.d. in s tem povzročiti njen stečaj s prodajo delnic družbe Sava Turizem d.d., kot dela premoženja družbe Sava, d.d. po izredno nizki ceni in skušali na drug način doseči, da se nad družbo Sava, d.d. dejansko začne stečajni postopek.

 

2. Poskusa oškodovanja upnikov po 227. členu KZ-1:

Društvo MDS dopolnilo prijavo ATVP in hkrati podalo ovadbo na Policijo in KPK

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v zadevi Sava in Istrabenz na Agencijo za trg vrednostnih papirjev podalo dopolnitev prijave tržne manipulacije skladno s 566. členom ZTFI zoper DUTB, d.d., Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako smo v Društvu MDS podali naznanitev suma storitve kaznivega dejanja po 239. členu Kazenskega zakonika, zaradi suma zlorabe trga finančnih instrumentov, poleg tega pa je bila prijava posredovana Komisiji za preprečevanje korupcije.

 

Ljubljana, 05. junij 2015


 

DUTB delnice Save Turizem prepisala na DUP1, ki je v 100 % lasti Odvetniške družbe Fatur o.p., d.o.o.?!

Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je delniško družbo DUP1, d.d., ustanovila Odvetniška družba Fatur o.p., d.o.o., ki je na dan 04.06.2015 v delniški knjigi vpisana tudi kot 100 % lastnica vseh 25.000 navadnih delnic (delniška knjiga spodaj). DUTB sicer navaja, da naj bi bila lastnica in ustanoviteljica družbe DUP1, vendar pa podatek ne drži, saj ni niti njena ustanoviteljica niti njena lastnica. Prav tako v Statutu družbe DUP1 ni z niti eno omembo omenjen DUTB. Res pa je, da so člani Nadzornega sveta (NS), Miha Štepec, Tanja Štrukelj in Torbjörn Ingemar Mansson Anders, med tem ko naj bi bil direktor družbe DUP1, Škrubej Janez. Zakaj je lastnica družbe DUP1 zasebna odvetniška pisarna pa ostaja nepojasnjeno dejstvo oziroma DUTB celo zavaja javnost, ko navaja, da je DUP1 v 100 % DUTB.

Zakaj je bilo 29 % delnic Save turizem, d.d., ki morajo sicer v treh dneh biti vrnjeni Savi, o čemer smo že poročali včeraj, bilo prenesenih na DUP1, ki je v 100 % lasti zasebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki je zopet v 100 % lasti odvetnika dr. Andreja Faturja?

Da pa je mera polna, odvetnik dr. Andrej Fatur od 15.07.2012 dalje opravlja tudi funkcijo člana NS  Nove KBM, d.d., ki prav tako nastopa kot upnica v obravnavanih družbah, zato se sprašujemo ali ni dr. Fatur v konfliktu interesov, ko enkrat nastopa kot član NS Nove KBM, d.d., drugič pa DUTB nudi svoje usluge?!

 

Dogovarjanje DUTB in finančnega ministrstva o protipravni zaplembi delnic

Iz medijskih objav Dnevnika in Požar reporta je moč zaslediti, da naj bi Ministrstvo za finance že več časa bilo seznanjeno z namero DUTB o zaplembi delnic ter posledično več kot očitnim poskusom zlorabe finančnega trga in postopka prestrukturiranja družb Sava in Istrabenz.

Zaradi navedenih novih dejstev je Društvo MDS danes na Policijo in Komisijo za preprečevanje korupcije podalo naznanitev suma storitve kaznivega dejanja in upamo, da bodo organi hitro sprožili ustrezne preiskave, preden bo prišlo do nadaljnega oškodovanja delničarjev in upnikov Save ter Istrabenza.

 

Poziv predsedniku Vlade dr. Miro Cerarju

DUTB mora Savi vrniti 'ukradene' delnice Save turizem - Kdo bo odgovarjal?!

Ljubljansko sodišče je odločilo, da mora DUTB v treh dneh Savi vrniti vseh 99 % delnic Save turizem, d.d., ki so bile zaplenjene ali bolje rečeno 'ukradene' v petek, 29.05.2015, s tem pa je DUTB praktično razlastil več kot 13.000 delničarjev Save in ostale upnike spravil v podrejeni položaj. Kot smo že poročali včeraj se je DUTB poslužil tudi domnevne tržne manipulacije z neresničnimi objavami na Seo-netu ter nato še spreminjanja lastnih izjav na svoji spletni strani. V Društvu MDS sedaj še toliko bolj pričakujemo, da bodo zoper odgovorne osebe na DUTB kakor tudi na Ministrstvih za finance ter gospodarstvo sproženi ustrezni postopki.

 

Ljubljana, 04. junij 2015


 

Poziv pristojnim organom k uvedbi preiskav zoper odgovorne

V Društvu MDS vnovič pozivamo vse pristojne organe, da skladno s svojimi pristojnostmi uvedejo ustrezne postopke zoper odgovorne osebe tako na DUTB kot na obeh Ministrstvih kjer je v petek bilo slišati javno podporo protipravni zaplembi delnic Save turizem ter s tem posredno oškodovanje vseh delničarjev družbe in nenazadnje tudi ostalih bank upnic.

Društvo MDS na ATVP podalo prijavo zaradi tržne manipulacije v primeru Save in Istrabenza zoper DUTB in obe Ministrstvi – DUTB na svoji spletni strani spreminja sporočila za javnost?!

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je dne 02.06.2015 na ATVP podalo prijavo zaradi domnevne tržne manipulacije, ki so se je poslužili na DUTB dne 29.05.2015, posredno pa so enake informacije potrjevali na Ministrstvu za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Delujoče družbe ki plačujejo obresti in glavnice ter ostali upniki niso več varni pred samovoljo in morebitnimi razprodajami DUTB

Glede na vprašanja, ki jih delničarji družbe Sava d.d. (vključno s tistimi, ki smo jih zastopali na aprilski skupščini) zastavljajo Društvu MDS, želimo obvestiti delničarje in zainteresirano javnost, da pripravljamo vložitev naznanitve suma storitve kaznivega dejanja zoper vodstvo DUTB, d.d., zaradi zavajanja javnosti in oškodovanja delničarjev družbe Sava d.d., ki bo vložena v prihodnjih dneh. Hkrati bomo proučili tudi elemente morebitne odgovornosti pristojnega Ministrstva za gospodarstvo, ki je kljub dejstvu, da je Vlada RS sprejela klasifikacijo kapitalskih naložb države, javno podprlo DUTB, d.d., ki je s svojimi dejanji družbo Sava d.d. pahnila v insolventnost ter ji odpira pot za pričetek postopka prisilne poravnave ali stečaja, s tem pa se zmanjšuje tudi vrednost same družbe.

 

Ljubljana, 01. junij 2015


 

Po ocenah strokovnjakov za vrednotenje podjetij gre za zmanjšanje vrednosti za okoli 80 milijonov EUR. Ob tem pričakujemo, da se bodo našim aktivnostim priključili tudi ostali delničarji družbe Sava d.d., zlasti pa Kapitalska družba (KAD), kot bodoči demografski sklad, zaradi posebnih odnosov in odgovornosti do upokojencev.

Nikakor ne moremo razumeti, da je DUTB, d.d. za poplačilo terjatev v višini 40 mio EUR enostransko zaplenila naložbo v delnicah Sava Turizem d.d. v višini cca. 100 mio EUR, s tem pa oškodovala tudi druge upnike in nenazadnje lastnike družbe Sava d.d. Glede na javne izjave predstavnikov DUTB pozivamo Vlado Republike Slovenije, NPU in druge pristojne organe, da v zvezi z elementi protipravnih in protizakonitih dejanj ob dejanjih DUTB nemudoma ukrepajo po uradni dolžnosti.

Nenazadnje gre za prvi tovrsten primer v Republiki Sloveniji, ko DUTB pleni premoženje delujočega podjetja, kot je Sava d.d., ki je ves čas tekoče poravnavala obresti in druge obveznosti do upnika. Zaradi izvedenega dejanja s strani DUTB je posledično ogroženo tudi premoženje Hotelov Bernardin in Istrabenza ter njegovih delničarjev.

 

Poziv predsedniku Vlade Republike Slovenije 

Iz medijev je bilo zaznati, da so bili nekateri predstavniki Vlade RS predhodno seznanjeni z nameravanim dejanji DUTB, zato javno pozivamo predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja, naj pojasni kakšno vlogo in predvsem zakonsko podlago imata pri tem Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj, da sta o tem bila predhodno seznanjena. Odgovori naj tudi zakaj glede na medijske navedbe DUTB o tem ni bil predhodno obveščen upravljalec državnega premoženja SDH, ki je po zakonu edini pristojen za upravljanje, ali pa je Vlada RS vmes sprejela kak drug dekret, ki ji to omogoča? 

 

Ali bo ATVP preverila izračune DUTB?

Zlasti zanimiva je matematika DUTB pri najavi prevzemne ponudbe za preostali delež v Savi Turizem, d.d., kjer DUTB svojo terjatev v višini 40 mio EUR enostavno deli s številom delnic Save Turizem in ponudi 1,09 EUR na delnico. Dejansko pa bi moral  upoštevati ocenjeno in s strani revizorja revidirano vrednost v višini 93,4 mio, kar pomeni, da si bo na ta način DUTB pridobil 53,4 mio EUR neupravičene premoženjske koristi na račun delničarjev Save, d.d., in seveda tudi drugih upnikov te skupine. Upamo, da bo ATVP tak prevzem preprečila, saj ne odraža dejanskega stanja vrednosti družbe, kot je to že naredila v enem primeru poskusa prevzema po 'prenizki ceni' pred nekaj meseci.

 

NPU naj nemudoma ukrepa po uradni dolžnosti 

Ker pa je tu zaznati elemente morebitnih kaznivih dejanja, ki se jih sankcionira po 211. členu v povezavi z 240. členom KZ-1 (goljufija in zloraba položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti), pa v Društvu MDS, pričakujemo, da bo NPU nemudoma opravil informativne razgovore z vsemi vpletenimi z namenom pridobitve vseh relevantnih podatkov za nadaljnje ukrepanje v luči medijskih objav o morebitni “vezani trgovini” med predstavniki DUTB ter »morda vnaprej izbranimi interesenti« za nakup Save Turizem oz. hotelov, kot je to zaznati v članku časnika Dnevnik, ki sta ga napisala naovinarja Primož Cirman, Vesna Vuković, z dne 12. maja 2015 z naslovov »Terjatve do ACH v roke investicijske skupine, ki upravlja največji ruski špekulativni sklad«.

Skupščina Save - podeljena razrešnica in imenovana dva nova člana NS

Na današnji skupščini Save, d.d. je bilo prisotnih dobrih 53 % vseh delničarjev. Poleg seznanitvijo z letnim poročilom in podelitvijo razrešnice Upravi in Nadzornega sveta (NS) so delničarji odločali tudi o imenovanju dveh članov NS. Predstavniki Društva MDS so na skupščini zastopali 748 delničarjev, ki so lastniki 361.805 delnic oz. 18,03 % osnovnega kapitala oz. 34,31 % prisotnega kapitala na skupščini. Za nova člana NS sta bila imenovana Matevž Marc in Aleš Avbreht. 

 

Lendava, 28. april 2015


 

Poslovanje skupine Sava v leto 2015

Poglavitna dejavnost skupine Sava predstavlja turistična dejavnost, ki je združena pod okrilje družbe Sava turizem. Matična družba Sava, d.d., je v letu 2014 zabeležila za 47 milijonov EUR izgube, ki po večini predstavlja slabitev naložb in sicer v višini 31 milijonov EUR. Glavnina slednje slabitve predstavlja slabitev naložbe v Gorenjsko banko, d.d.

Skupina Sava še vedno izvaja odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja z namenom razdolževanja in zmanjševanja izgub. Banka upnice in DUBT so podale tudi soglasje k preventivnemu prestrukturiranju, ki ga je sodišče tudi potrdilo. Več o poslovanju TUKAJ.

 

Imenovana dva nova člana NS, razrešnica in revizor

Delničarji Save potrdili vse predlagane sklepe

Na današnji 20. skupščini delničarjev družbe Sava, d.d., so delničarji potrdili vse predlagane sklepe ter tako podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu, hkrati pa so sprejeli tudi sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 1.100 delničarjev, ki imajo skupaj v lasti nekaj manj kot 4 % osnovnega kapitala Save, kar je na skupščini predstavljalo preko 5 % glasov. Na skupščini je bilo sicer prisotnih 62,4 % delničarjev.

 

Ljubljana in Moravske Toplice, 29. april 2014


 

Sava v letu 2013 zmanjšala izgubo in zadolženost

Sava se je v minulem letu uspešno dezinvestirala, hkrati pa je izgubo zmanjšala iz slabih 50 na nekaj več kot 11 milijonov EUR. Družba je v letu 2013 ustvarila izgubo predvsem zaradi slabitev naložb v Abanko kakor tudi Gorenjsko banko in druge naložbe. Na razdolžitev je vplivala tudi odprodaja gumarske dejavnosti kakor tudi drugih manj pomembnih naložb.

Dejavnost turizma beleži pozitivne trende in beleži 1 milijon EUR čistega dobička.

 

Izglasovan sklep o zmanjšanju kapitala

Delničarji so potrdili tudi sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, kar pomeni da se osnovni kapital iz sedanjih 25,4 milijona EUR zmanjša na dobri 14 milijonov. Razlog za zmanjšanje kapitala je pokrivanje izgub, ki so bile ustvarjene v preteklosti in pa slabitve naložb.

 

Imenovan revizor

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.