Petrol

ATVP državi odvzel glasovalne pravice v Novi KBM

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je državnim lastnikom odvzela glasovalne pravice v Novi kreditni banki Maribor (Nova KBM oziroma NKBM) zaradi usklajenega delovanja, s katerim so državni lastniki presegli zakonsko določen prag, na osnovi katerega bi morali slednji lastniki objaviti prevzemno ponudbo.

 

Ljubljana, 28. september 2012


 

"Usklajeno delovanje, presežen prevzemni prag" – kršitev izvira že od leta 2007 dalje

Država ima v Novi KBM - skupaj z nekaterimi podjetji - večinski, 51-odstotni lastniški delež. ATVP je zaradi tega presodila, da je država skupaj s povezanimi podjetji delovala usklajeno, hkrati pa presegla prevzemni prag in mora zato bodisi objaviti prevzemno ponudbo bodisi znižati svoj lastniški delež.

Direktor ATVP, dr. Damjan Žugelj je pojasnil, da država zaradi delniških poslov Luke Koper in NKBM-ja krši zakonodajo že od leta 2007, a agenciji ni uspelo ukrepati. "Tedanja vlada in del poslancev DZ-ja so nam to preprečevali tudi na način spremembe zakona, ki bi retroaktivno rešil neka nezakonita dejanja za nazaj," je izjavil.

 

Glasovalne pravice ključne za prihajajočo dokapitalizacijo, vendar kdo bo dejanski vplačnik?!

Banka bi morala do konca letošnjega leta sklicati skupščino delničarjev, saj je potrebna oziroma tako rekoč nujna kar 20-milijonska dokapitalizacija. Še več, NKBM naj bi potrebovala najmanj 100 milijonov EUR, o čemer bodo morali odločati delničarji.

Skoraj 100.000 malih delničarjev, ki je doslej izgubilo že skoraj 200 milijonov evrov, prinaša svoja opozorila. Rajko Stanković iz Društva mladih delničarjev  Slovenije (MDS) je pojasnil: "Država lahko še vedno obdrži svoj prevladujoči delež, a vprašanje je, ali bi dobili investitorja, ki bi se spustil v dokapitalizacijo, brez da bi dobil prevladujoči vpliv" (Za ogled prispevka na TV SLO 1 kliknite na sliko ali tukaj).

Ni pa to edina težava države. Podobna usoda namreč čaka njene glasovalne pravice tudi v podjetjih, kot so Krka, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Petrol, Abanka Vipa, Aerodrom Ljubljana, Pozavarovalnici Sava, je poročala TV Slovenija

 

Žugelj oglobil tudi Banko Slovenije – kazen 5.000 EUR

19. skupščina Istrabenza – predsednik Uprave z višjo plačo od predsednika Uprave Petrola, Nadzorni svet pa z višjimi sejninami od nadzornikov Krke?!

Danes je v Portorožu potekala redna skupščina družbe Istrabenz, d.d., kjer sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 71.000 glasov, kar je na skupščini predstavljalo 1,76 % prisotnega kapitala. Skupščina je podelila razrešnico Upravi in NS, sprejela revizorja za leto 2012, ki je ponovno postal KPMG Slovenija, hkrati pa je imenovala nov NS in mu podelila nove astronomske sejnine.

 

Portorož, 14. junij 2012

 

Delničarjem Petrola 8,25 EUR bruto dividende, Mateja Božič nova članica NS, Urban Golob odpoklican

Danes je potekala 22. skupščina družbe Petrol, d.d., kjer so delničarji izglasovali dividendo v višino 8,25 EUR (bruto znesek) za posamezno delnico, hkrati pa so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS). Prazno mesto v NS je po nasprotnem predlogu Slovenske odškodninske družbe (SOD) zasedla ga. Mateja Božič, prav tako pa je po nasprotnem predlogu SOD-a bil odpoklican g. Urban Golob; predlog SOD-a se je od predloga Hypo banke in NLB razlikoval le v datumu odpoklica, ki po SOD-ovem predlogu predvideva odpoklic g. Goloba z dnem 31.05. 2012.

 

Ljubljana, 24. maj 2012


 

Mali delničarji še vedno brez predstavnika v NS največje delniške družbe

Družba Petrol ima še vedno preko 36.000 malih delničarjev, ki predstavljajo več kot četrtina osnovnega kapitala, vendar navkljub temu nimajo predstavnika v 9 članskem NS, pri čemer 3 zastopajo zaposlene. Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je sicer predlagalo, da se namesto ga. Andreje Kert oz. Mateje Božič imenuje g. Gordana Šibića, ki je tudi član Izvršnega odbora Društva MDS, vendar delničarji o tem predlogu niso glasovali, saj je bil sprejet predlog SOD-a.

 

Družba z 40 milijoni EUR odpisov – Aleksander Svetelšek ob odhodu ni prejel nagrade

Društvo MDS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je zavrnilo avtentično razlago Zakona o prevzemu

Društvo MDS pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je zavrnilo avtentični razlagi 75. in 63. člena, v povezavi z drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in dokazalo, da izrečena opozorila Društva MDS in ATVP na 34. seji komisije DZ za gospodarstvo niso bila »nagajanje«, ampak pravno korektna dejstva.
 
Ljubljana, 19. decembra 2011

 
Politika ne more povoziti vladavine prava
 
Rajko Stanković je kot fizična oseba in kot zakoniti zastopnik Društvo MDS na Ustavno sodišče Republike Slovenije pravočasno, 26. maja 2011 vložila pobudo za oceno ustavnosti avtentične razlage. Z današnjo razsodbo je Ustavno sodišče RS dalo prav pobudnikom ustavne presoje in ponovno dokazalo, da politika kljub občasni veliki želji in vnemi, ne more povoziti pravne stroke.
 
Država ponovno brez glasovalnih pravic v Abanki Vipa in Petrolu
 
Ali bo temu sledilo nadaljevanje postopka po odločbah ATVP v omenjenih primerih Petrol in Abanka Vipa, saj je začasna odredba Vrhovnega sodišča veljala le do odločitve Ustavnega sodišča, ali pa bo ATVP svoje delovanje razširil še na druge družbe, ki so storile enake kršitve, ali pa bo morda temu sledilo pospešeno sprejemanje prepotrebnih sprememb Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1), ki je obvisel 3 leta v DZ RS, bo vidno že v naslednjih dneh.
 
Društvo MDS poziva politiko, da nemudoma nadaljuje 3 leta čakajočo razpravo v DZ RS o celovitih spremembah Zakona o prevzemih
 
Društvo MDS se nagiba k celovitejši prenovi ZPre-1, ki bi lahko med drugim morda dvignila spodnji prevzemni prag na 33 %, uveljavila normo, da so vse opcijske in terminske pogodbe v notarski obliki in hkrati zahteval nemudoma vzpostavitev celovitega registra le teh pri ATVP v 3 dneh po veljavnosti novele ZPre-1, saj bi s tem preprečili marsikatero oškodovanje družb in njenih delničarjev.
 
Upamo. da bo nov sklic državnega zbora RS nemudoma nadaljeval začet zakonodajni postopek glede tega, saj smo v preteklosti bili v praksi priča številnim anomalijam, ki se lahko s spremembami odpravijo.
 
Da osvežimo spomin, pa poglejmo kronološki pregled
 
Začetek na 34. seji odbora gospodarstvo, dne 05. aprila 2011
 
Stališče MDS, ki je na 34. seji odbora gospodarstvo, dne 05. aprila 2011 povedalo (razvidno tudi iz posnetka RTV – pričetek na 7 min 38 sek), da avtentične razlage zakona ne moremo podpreti, saj njemu nasprotujejo tako zakonodajno pravna služba Vlade RS, kot tudi zakonodajna služba Državnega Zbora in ATVP
 

16. skupščina Krke - delničarjem nižja dividenda in isti revizor še 17. leto - Društvo MDS bo izpodbijalo sklepa

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je letos že tretje leto organizirano zastopalo male delničarje z lastnim zbiranjem pooblastil na 16. letni skupščini delničarjev družbe Krka. Društvo MDS je najavilo dve izpodbojni tožbi na sprejeta sklepa glede izbora revizorja in delitve dividend. Na sodišču pa bomo preverili tudi veljavnost pooblastil, ki jih je Krka pošiljala delničarjem. Slednja so po našem mnenju bila pomanjkljiva in zavajajoča, saj v niso zajemala tudi pravočasno podanih predlogov Društva MDS. Tako večina delničarjev ni vedela, da obstajo nasprotni predlogi in jim ni bilo omogočeno samostojno odločanje o tem. Zakaj, žal še ne vemo.

Otočec, 8. julij 2011


DRUŠTVO MDS TUDI LETOS USPEŠNO PRI ZBIRANJU POOBLASTIL

Leta 2009 je Društvo MDS prvič organizirano zastopalo interese razpršenih malih delničarjev Krke. V kratkem časovnem intervalu in s skromnimi sredstvi smo zbrali dovolj pooblastil, da smo na skupščini zastopali lastniški delež v obsegu 3,02 % prisotnega kapitala. To sicer ni bilo dovolj, da bi kaj dosti premikali tehtnico glasovanja, vendar dovolj, da smo širšo javnost opozorili na dejstvo, da takrat približno 82.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 44% delež Krke ni nekaj zanemarljivega. V letu 2010 smo še vedno brez resne finančne opore zastopali že 3 x več malih delničarjev, oziroma 9,91 % prisotnega kapitala in s tem bili na skupščini tretji največji delničar za državnima lastnikoma KAD-om in SOD-om.

Na včerajšnji 16. seji skupščine delničarjev Krke, ki je potekala 7.7.2011, pa smo kljub temu, da smo šli v »kontra« zbiranje pooblastil v omejenem obsegu, za razliko od tega, ki ga je izvedla finančno močnejša družba Krka, uspeli zbrati kar 5,50 % zastopanega kapitala. (kot zanimivost Verbičev VZMD vsa leta nastopa le z 1 lastno delnico).

Mali delničarji ne pozabljajo grehov Uprave in NS v Istrabenzu

Na današnji 18. redna seja skupščine družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. (v nadaljevanju Istrabenz), ki je potekala v Portorožu, sta Rajko Stanković in Gordan Šibić zastopala 2,34 % kapitala, prisotnega na skupščini oziroma kar 175 delničarjev. Skupščina se je med drugim tudi seznanila z letnim poročilom družbe Istrabenz za leto 2010, ter podelitvijo razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu (NS) za preteklo leto. V okviru te točke je Rajko Stanković - predsednik Društva MDS od Uprave in NS sveta družbe zahteval, da v roku 1 meseca od današnje skupščine, ustanovi notranjo revizijsko komisijo, ki naj pripravi podrobno poročilo glede morebitne odškodninske odgovornosti NS Istrabenza pod vodstvom Janka Kosmine, poslovodstva holdinga pod vodstvom Igorja Bavčarja in Uprave Actuala IT pod vodstvom Igorja Kosmine, starejšega sina tedanjega predsednika NS; saj obstajajo številni indici, da je prišlo do negospodarnih odločitev, ki so Istrabenz stale 13 milijonov EUR, kolikor znaša izguba pri tem poslu; saj je družba SIMT pristala v stečaju 3 leta po nakupu. Notranja revizijska komisija mora poročati NS najkasneje v roku 6 mesecev od ustanovitve, NS pa mora z izsledki in morebitnimi ukrepi seznaniti delničarje in javnost na prvi skupščino družbe, ki bo bodisi redna ali izredna.

 

Ljubljana, 2. junij 2011


 

DRUŠTVO MDS ZAHTEVA TUDI IZVEDBO ŠIRŠE NOTRANJE REVIZIJE

Rajko Stanković - predsednik Društva MDS je v imenu 175 delničarjev, ki so danes zastopali 2,34 % kapitala na skupščini, Upravi in NS Istrabenza podala pisno zahtevo, da notranja revizijska komisija razišče tudi morebitna negospodarna ravnanja tako poslovodstva in NS v obdobju zadnjih 5 let. Za predlog ustanovitve notranje revizije smo se odločili zaradi racionalnosti in gospodarnosti postopka, saj smo prepričani, da bo le ta odkrila številne negospodarnosti, ki bodo nato morda preostale delničarje prepričale v podporo izvedbi posebne revizije in vložitvi odškodninskih zahtevkov zoper odgovorne. 

21. skupščina Petrola - Društvo MDS predlagalo poimensko glasovanje o razrešnici Uprave in ohranitev sopodpisništva saj afera SCT potrjuje nujnost načela 'štirih oči'

Današnje 21. skupščine družbe Petrol, d.d., sta se udeležila Rajko Stanković, predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), ter Gordan Šibić, predsednik Odbora malih delničarjev (OMD) družbe Petrol, d.d. pri Društvu MDS, kot delničarja in zastopnika delničarjev preko pridobljenih pooblastil v organiziranem zbiranju.

Ljubljana, 19.05.2011


 

http://tvslo.si/predvajaj/petrolovci-svetelsku-dali-razresnico/ava2.105760142/SCT IN DRUGE SLABE TERJATVE

Glede na objavljeni dnevni red skupščine, sta pooblaščenca Društva MDS zastavila številna vprašanja tako upravi, kot tudi nadzornemu svetu Petrola, v zvezi z odprtimi terjatvami Petrola do gradbenega podjetja SCT, ki je vse bližje stečaju. Zahtevali smo tudi podatke glede terjatev drugih propadlih gradbincev kot so Vegrada, GPG in drugi. Za ogled prispevka TV SLO1 iz Odmevov z dne 19.05.2011 pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

PREDLOG DRUŠTVA MDS, DA SE NE PODELI RAZREŠNICA 3 ČLANOM UPRAVE ZA LETO 2010

Zaradi »afere SCT in njenih zemljišč« je Društvo MDS predlagalo, da se ločeno glasuje o podelitvi razrešnice članom Uprave Petrola za leto 2010 in pri tem zaradi objektivne odgovornosti in neustreznega ravnanja predlagalo, da se ne podeli razrešnica bivšemu predsedniku Uprave Aleksandru Svetelšku in članoma Uprave Romanu Dobnikarju ter Janezu Živku. Predlog Društva MDS ni bil sprejet, velja pa omeniti dejstvo, da je PROTI razrešnici glasovalo kar 10 % prisotnega kapitala, kar priča o tem, da ni zgolj Društvo MDS podprlo nepodelitve razrešnice.

 

DRUŠTVO MDS JE TERJALO ODGOVORE O VIŠINI CELOTNE IZGUBE ZARADI NALOŽBE V DRUŽBI ISTRABENZ IN ZAHTEVALO ODGOVORE KDAJ BO NAJVEČJI DELNIČAR PODPRL PRIZADEVANJA DRUŠTVA MDS, DA ODGOVORNI ČLANI POSLOVODSTVA IN NADZORNEGA SVETA ODGOVARJAJO ZA SKORAJŠNI PROPAD ISTRABENZA

Društvo MDS, kakor tudi številne male delničarje je še bolj zanimalo, koliko slabitev so v Petrolu zaradi preteklih slabih odločitev v zvezi z Istrabenzom že morali opraviti, ter zakaj ni ne prejšnje niti sedanje vodstvo Petrola v zvezi s tem podalo nikakršnih odškodninskih zahtevkov zoper nekdanje vodstvo in nadzorni svet Istrabenza, ki sta mu vrsto let poveljevala Igor Bavčar in Janko Kosmina ter seveda kakšni so načrti v zvezi s tem v bližnji prihodnosti.

Delničarji ISTRABENZA odobrili prodajo DROGE KOLINSKE

Na današnji skupščini družbe Istrabenz, d.d. je skupščina podala soglasje k prodaji družbe Droge Kolinska podjetju Atlantic Naložbe, ki je v lasti hrvaške skupine Atlantic Grupa. Posel bo predvidoma zaključen do konca leta, družba Istrabenz, d.d. pa sredstva potrebuje za poplačilo upnikov v prisilni poravnavi. Skupščine sta se udeležila tudi pooblaščenca Društva MDS - predsednik Rajko Stanković in član Izvršnega odbora Društva MDS Gordan Šibić, ki sta skupaj zastopala 81.730 delnic oziroma 162 delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo 1,87 % glasovalnih pravic.

Portorož, 24. avgust 2010, ob 14.00 uri
Skoraj soglasno sprejet sklep o prodaji
 
Sklep o soglasju k pogodbi o prodaji in prenosu 100-odstotnega deleža Droge Kolinske je podprlo 99,984 odstotka delničarjev od skupno 84,68 odstotka prisotnega kapitala. Soglasje delničarjev je bilo potrebno, ker kapitalski delež v Drogi Kolinski predstavlja več kot 25 odstotkov premoženja družbe Istrabenz.
 
Mali delničarji skoraj soglasno podprli prodajo
 
Skoraj vsi mali delničarji izmed 162 danes zastopanih preko pooblaščencev Društva MDS, so podali soglasje k prodaji, saj je to žal edina možnost, da se družba zanesljivo izogne stečaju. Do konca leta 2010 mora namreč vrniti 100 mio EUR dolga bankam upnicam.
 
Droge bo prodana za 382 milijonov evrov, Istrabenz pa se bo razdolžil za 220 miljonov evrov
 
Vrednost Droge Kolinske znaša 382 milijonov evrov, kupnina pa se bo zmanjšala za neto finančni dolg Droge Kolinske na dan zaključka posla. Vodstvo Istrabenza pričakuje, da bodo iztržili okoli 220 milijonov evrov, kar pomeni, da si je s tem družba Istrabenz »kupila mir« pred bankami upnicami, skladno z načrtom vračila dolga za najmanj 2 leti. Tako bo lahko Uprava Istrabenza kvalitetneje pripravila odprodajo drugih naložb, ki bi jih ta trenutek zaradi recesije verjetno morala odprodati bistveno pod ceno.
 
Odškodninske tožbe zoper prejšnje poslovodstvo in nadzornike
 
Skupščina sicer danes o tem ni razpravljala, glede na zagotovila večinskega delničarja družbe Petrol, d.d. pa lahko v kratkem pričakujemo, da bodo sedanji nadzorniki Istrabenza na eni izmed naslednjih sej podali zahtevo Upravi Istrabenza, d.d., da se zoper prejšnje poslovodstvo in nadzornike ukrepa, predvsem zaradi kršitve zakona o finančnem poslovanju podjetij.  

Društvo MDS uspelo zbrati potrebnih 5 % za širitev dnevnega reda prav vseh 5 skupščin Elektro podjetij z novo, 5. točko - izplačilo manjšinskih delničarjev

DELITEV PODJETIJ NA TRŽNI IN OMREŽNI DEL OZ. PRIPOJITEV K DRUGIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM
 
Delničarji Elektro podjetij: Ljubljane, Celje, Maribora, Gorenjske in Primorske so se na lanskoletni skupščini seznanili z namero razdelitve Elektro podjetij na dva strateška dela, in sicer na omrežni in tržni del. V javnosti so se tudi pojavili namigi o novih možnostih spojitev in pripojitev Elektro podjetij z nekaterimi drugimi gospodarskimi subjekti, kot so HSE, GEN in PETROL, a malih delničarjev o tem še ni nihče nič seznanil.
 
Ljubljana, 2. avgust 2010

 
NOVA 5. TOČKA DNEVNIH REDOV ELEKTRO SKUPŠČIN: IZPLAČILO MANJŠINSKIH DELNIČARJEV
 
Ker tokratni sklici skupščin niso predvidevali aktivnosti ali razprave, povezane z navedenimi transakcijami (delitve na omrežni oz. tržni del, ali pa pripojitve k drugim gospodarskih družbam), kljub dejstvu, da gre za pomembno vprašanje v zvezi s prihodnostjo družbe ter interesi njenih delničarjev, smo v Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS) po intenzivnih posvetih z drugimi, večjimi manjšinskimi delničarji pravočasno pripravili širitve dnevnih redov vseh 5 Elektro skupščin z novo, 5. točko katere vsebina glasi:
 

"5.1. Skupščina se seznani s predlogom manjšinskih delničarjev glede načina izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, in sicer s pomočjo izdaje obveznic družbe ali druge energetske družbe v večinski državni lasti oziroma zamenjave delnic družbe, ki so v lasti manjšinskih delničarjev, z likvidnejšimi delnicami javne družbe v večinski državni lasti.

5.2. Skupščina nalaga poslovodstvu družbe, da v sodelovanju z manjšinskimi delničarji, najkasneje do 31. 12. 2010, izoblikuje končni predlog za izstop manjšinskih delničarjev iz družbe.

5.3. Skupščina pooblašča poslovodstvo, da zastopa družbo v procesu uresničitve predloga izstopa manjšinskih delničarjev iz družbe, ter z manjšinskimi delničarji in tretjimi osebami sklene ustrezne pogodbe in dogovore, kakor tudi da opravi vsa potrebna dejanja, na podlagi katerih bo manjšinskim delničarjem omogočen izstop iz družbe v skladu s končnim predlogom za izstop manjšinskih delničarjev. Skrajni rok za uresničitev predloga je 31. 12. 2011."

 
IZSTOP MALIH OZ. MANJŠINSKIH  DELNIČARJEV Z IZDAJO OBVEZNIC ALI Z ZAMENJAVO ZA LIKVIDNE DELNICE

Poročilo s 34. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, mali delničarji brez predstavnika v NS

Na 34. skupščini Zavarovalnice Triglav, ki je bila v ponedeljek 28. junija 2010 so 4 pooblaščenci Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS), zastopali 235.824 delnic oz. 1,50 % prisotnega kapitala na skupščini. To je kar 3 krat več od števila zastopanih delnic na lanski, 33. skupščini delničarjev (za ilustracijo: VZMD se ni izneveril tradiciji in je zopet zastopal le 1 svojo delnico). 

Ljubljana, 28. junija 2010
 
Čeprav mali delničarji predstavljajo pomemben lastniški segment v Zavarovalnici Triglav, d.d., saj jih je čez 30.000 in imajo okoli 25 % lastništva, žal nismo uspeli z nasprotnim predlogom, da za predstavnika v NS družbe izvolimo mag. Adolfa Zupana, kljub dejstvu, da ima ustrezne poslovne in delovne izkušnje s področja vodenja zavarovalniških poslov in storitev. Za razliko od izvoljenega kandidata je v vseh podjetjih, ki jih je vodil, uspešno opravljal svoje naloge in so le-ta poslovala pozitivno. Na tem mestu si lahko ogledate kronološki pregled delovnih izkušenj mag. Adolfa Zupana.
 
Izvoljeni kandidat Vladimir Uršič je zaposlen kot svetovalec v insolventnem podjetju G7, vendar sta ga SOD in KAD kljub temu potrdila. Domnevamo, da zato ker gre za nekdanjega člana Uprave Zavarovalnice Triglav (do leta 2004), s podporo dolgoletne prve dame Nade Klemenčič, ki ga je tudi javno podprla.
 
Na skupščini smo delničarji izvedeli, da se opravljajo številne interne revizije domnevno spornih poslov na Balkanu in Slovaškem, skladno s sprejetim planom in usmeritvami NS, ki ga vodi Borut Jamnik. Ali bodo proti katerem od članov bivše Uprave ukrepali, pa bodo pokazali izsledki revizij.
 
Pri 3. točki dnevnega reda smo v Društvu MDS podali nasprotni predlog, da se za dividende nameni zgolj 3,6 % bilančnega dobička in v ta namen razdeli 0,40 EUR dividende na delnico. Žal nismo bili uslišani, saj je obveljal prvotni predlog, bojda zaradi krepitve kapitalske ustreznosti skladno s Solventnostjo 2, ki jo uvajajo vse zavarovalnice skladno z evropsko direktivo.
Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.