Nova KBM

16. skupščina Krke - delničarjem nižja dividenda in isti revizor še 17. leto - Društvo MDS bo izpodbijalo sklepa

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je letos že tretje leto organizirano zastopalo male delničarje z lastnim zbiranjem pooblastil na 16. letni skupščini delničarjev družbe Krka. Društvo MDS je najavilo dve izpodbojni tožbi na sprejeta sklepa glede izbora revizorja in delitve dividend. Na sodišču pa bomo preverili tudi veljavnost pooblastil, ki jih je Krka pošiljala delničarjem. Slednja so po našem mnenju bila pomanjkljiva in zavajajoča, saj v niso zajemala tudi pravočasno podanih predlogov Društva MDS. Tako večina delničarjev ni vedela, da obstajo nasprotni predlogi in jim ni bilo omogočeno samostojno odločanje o tem. Zakaj, žal še ne vemo.

Otočec, 8. julij 2011


DRUŠTVO MDS TUDI LETOS USPEŠNO PRI ZBIRANJU POOBLASTIL

Leta 2009 je Društvo MDS prvič organizirano zastopalo interese razpršenih malih delničarjev Krke. V kratkem časovnem intervalu in s skromnimi sredstvi smo zbrali dovolj pooblastil, da smo na skupščini zastopali lastniški delež v obsegu 3,02 % prisotnega kapitala. To sicer ni bilo dovolj, da bi kaj dosti premikali tehtnico glasovanja, vendar dovolj, da smo širšo javnost opozorili na dejstvo, da takrat približno 82.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 44% delež Krke ni nekaj zanemarljivega. V letu 2010 smo še vedno brez resne finančne opore zastopali že 3 x več malih delničarjev, oziroma 9,91 % prisotnega kapitala in s tem bili na skupščini tretji največji delničar za državnima lastnikoma KAD-om in SOD-om.

Na včerajšnji 16. seji skupščine delničarjev Krke, ki je potekala 7.7.2011, pa smo kljub temu, da smo šli v »kontra« zbiranje pooblastil v omejenem obsegu, za razliko od tega, ki ga je izvedla finančno močnejša družba Krka, uspeli zbrati kar 5,50 % zastopanega kapitala. (kot zanimivost Verbičev VZMD vsa leta nastopa le z 1 lastno delnico).

20 redna Skupščina delničarjev NKBM d.d.

GM-176/11

NOVA KBM, d.d., Maribor

Sklic 20 redne Skupščine delničarjev NKBM d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 20. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v torek, dne 19. julija 2010, ob 11. uri v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ul. 59, Maribor.

 

Osnovni kapital Nove KBM d.d. je razdeljen na 39.122.968 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse delnice imajo glasovalno pravico.
Dnevni red zasedanja in predlagani sklepi bodo v soboto, 18.6. 2010, tudi objavljeni v časnikih Večer, Delo in Primorske novice, celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu Nove KBM d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, od dneva objave sklica do vključno 19. 7. 2011, in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Sporočilo bo objavljeno na spletni strani banke (www.nkbm.si) od 17.6.2011 naprej. Izjava bo javno dostopna najmanj 5 let.

V prilogi je pripet dnevni red s predlogi sklepov.

Ali gredo Cerkveni Zvonovi po poti »tajkunov«? Vse kaže, da bo 65.000 delničarjev ostalo brez premoženja, Nova KBM »zabila prvi žebelj v krsto«

Ljubljana, 02. april 2011

 

ODPRTO PISMO nadškofu in metropolitu msgr. dr. Marjanu Turnšku

 

Spoštovani g. nadškof in metropolit msgr. dr. Marjan Turnšek,

 

Danes smo iz članka, objavljenega v enem izmed časnikov, izvedeli, da je prišlo do prve zaplembe premoženja cerkvenih holdingov Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding s strani NKBM. Omenjena banka naj bi unovčila premoženje v skupni vrednosti 23,7 milijona evrov. Gre za 5,6 % domžalskega Heliosa, slabe 4 % Cinkarne Celje, dobra 2 % Petrola in 75.400 delnic Krke.

 

Žal z ogorčenjem in žalostjo ugotavljamo, da se dogovori o pravočasnem in korektnem obveščanju vseh delničarjev v zvezi s problematiko obeh holdingov ne spoštujejo. Uradne objave o tem pomembnem dogodku ni bilo ne na sistemu SEONET kot tudi ne na spletnih straneh obeh holdingov. Zato se jasno sprašujemo, ali bo 65.000 delničarjev obeh Zvonov ostalo brez vsega premoženja in ali bosta oba holdinga šla po poti Šrotovih holdingov Infond in Center Naložbe in Bavčarjevega holdinga Maksima? Za ogled prispevka v Dnevniku TV SLO 1 z dne 02.04.2011 ob 19 uri pritisni na sliko ali TUKAJ.

 

V začetku tedna smo bili sicer priča poskusu prve zaplembe premoženja Zvona Ena Holding s strani upnikov T2 d.o.o., kljub dvomljivim in vprašljivim izkazom o dejanski višini terjatev Gratela do T2 d.o.o. Čeprav je ravnatelj NGU p. Lojze Cvikl na našem sestanku dne 7. 3. 2011 zagotavljal, da je le še vprašanje dni, kdaj bo strateški investitor dokapitaliziral vaše gospodarske družbe in pognal »mlinsko kolo na vodi«, kot se je slikovito izrazil g. Cvikl, zadnji dogodki kažejo, da do tega ne bo prišlo.

 

Če temu ni tako vas prosimo, da nemudoma in jasno vsem delničarjem družb Zvon ENA Holding in Zvon DVA Holding sporočite, ali boste do ponedeljka 4. aprila 2011 zagotovili potrebna sredstva v višini vsaj 200 mio EUR dokapitalizacije za reševanje obeh holdingov, ali pa ste dokončno »vrgli puško v koruzo«?

NKBM - poročilo s skupščine

Predsednik Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev (v nadaljevanju: Zavod ZIZMD) Stanislav Zajšek Predsednik in Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanji Društvo MDS) Rajko Stanković sta letos prvič skupno sodelovala pri organiziranem zbiranju pooblastil NKBM. Skupaj sta prejela 0,86 % zastopanega kapitala družbe oz. 0,48 % manj kot predstavnik VZMD, kar je najbrž posledica »cenega populizma« slednjega, ki je vztrajal pri delitvi »minornega dobička«.


Maribor, 22. Junij 2010
 
Mali delničar s 75 delnicami bi prejel le 4,65 EUR dividende, zato Društvo MDS in Zavod ZIZMD nista podprla nasprotnega predloga
 
Naj uvodoma izpostavimo, da Društvo MDS in Zavod ZIZMD vedno podpirata delitev bilančnega dobička vsaj v višini 1/3 za dividende, ko je to smiselno in ekonomsko upravičeno. Tako smo povišanje zneska dividende letos predlagali na skupščini Krke in Žita.
 
V zvezi z »očitki« oz. »cenenim populizmom« predstavnika VZMD zaradi nepodpore delitvi dividend je predsednik Društva MDS Rajko Stanković pri točki dnevnega reda o delitvi bilančnega dobička predstavil znano dejstvo, da ima povprečni mali delničar NKBM v lasti 75 delnic.
 
Tako bi predlagana delitev dobička v višini 0,11 EUR na delnico (s strani VZMD) pomenila, da bi takšen mali delničar prejel po plačilu akontacije dohodnine le 5,65 EUR dividende. Ob tem ne gre spregledati tudi dejstva, da bi banka imela še za vsaj približno 1 EUR stroška na delničarja in bi bil neto učinek 4,65 EUR na povprečnega delničarja NKBM !
 
Zato smo v Društvu MDS in Zavodu ZIZMD ocenili, da je pametneje pustiti ta dobiček v rezervah banke in s tem krepiti kapitalsko ustreznost banke, skladno s priporočili Banke Slovenije. Ob tem izražamo upanje, da bo NKBM ta dobiček oplemenitila tako, da bomo delničarji deležni »obilnejših« dividend v prihodnjih letih, kar trenutne projekcije rezultatov NKBM v prvih petih mesecih tudi nakazujejo -  čisti dobiček naj bi se potrojil.
 
Mali delničarji se obnašamo kot odgovorni lastniki

Nova KMB - začetek organiziranega zbiranja pooblastil za skupščino. Ali bodo mali delničarju dobili svojega nadzornika v Novi KBM?

Ali bodo mali delničarju dobili svojega nadzornika v Novi KBM?

 

Družba Nova KBM, d.d., je danes, 04. Junija 2010, preko sistema SEONET obvestila, da  bodo za 19. skupščino Nove KBM d.d., sklicano za 22. Junija 2010, organizirano zbirali pooblastila naslednji pooblaščenci: Dr. Jože Glogovšek, Ervin Hlede, Anton Benko, Stanislav Zajšek, mag. Kristjan Verbič in Rajko Stanković.


Predloga za delitev dividend v višini 11 centov na delnico nismo podprli, ker ima večina malih delničarjev od 11 do 50 delnic in strošek izplačila  (cca 1 EUR na delničarja) bi bil nesorazmerno velik za skoraj "nični" učinek. Zato menimo, da je bolje, da se ta denar plemeniti in prinese večje dividende v letu 2010.


 

Delničarji banke bodo obrazce pooblastil prejeli po pošti na domač naslov. Izpolnjene in lastnoročno podpisane obrazce pooblastil vrnejo na naslov, natisnjen na povratni kuverti: Skupina pooblaščencev, Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor. Nova KBM d.d. pooblaščencem nudi organizacijsko pomoč. 


Sodelovanje med Društvom MDS in Zavodom za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor je obrodilo sadove in tako prvič na organiziranem zbiranju sodelujeta obe organizaciji in tako lahko delničarji zaokrožite oz. izberete pod številko: 

 

4. Stanislava Zajška - predsednika Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor in

5. Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS).

Apeliramo, da izkoristite svojo upravljaljsko pravico in v čimvečjem številu vrnete izpolnjena pooblastila. Pooblastilo mora prispeti v banko, najkasneje 18. Junija 2010.

Če se strinjate s predlogi obeh pooblaščencev zadošča, da na prvi strani zaokrožite številko 4 ali 5 ter se na zadnji strani podpišete in napišete kraj in datum izpolnitve pooblastila.

Na tokratni skupščini bomo mali delničarji skušali v Nadzorni svet Nove KBM, d.d., izvoliti doc. dr. Simona Čadeža, kot predstavnika preko 102.000 malih delničarjev, ki v strukturi pomenijo nekaj več kot 24 %.


 

Doc. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, je predstojnik Inštituta za računovodstvo in revizijo na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva in strateškega managementa, znanje s teh področij pa posreduje študentom Ekonomske fakultete in Fakultete za matematiko in fiziko. Je član Evropskega (EAA) in Avstralskega (AFAANZ) združenja računovodij in finančnikov.

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb ter predsednik komisije za vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb v Družbi za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

Nova KBM - doc. dr. Simon Čadež, kandidat za člana NS

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS), je kot delničar družbe Nove KBM, d.d., 22. maja, vložilo nasprotni predlog k predlogu sklepa skupščine, objavljenim pod točko 6: Predlog izvolitve nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. Hkrati je Novi KBM sporočilo, da bo, skladno z določili 300. člena ZGD-1C na skupščini, ki je sklicana 22. junija 2010 ugovarjalo objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za predmetni nasprotni predlog.


Nasprotni predlog k točki 6 se glasi:

 »Na podlagi odstopne izjave z dne 04.11.2009 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta, g. Marka Jazbeca, s funkcije člana nadzornega sveta. Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. se za mandatno obdobje, ki se prične 22.06.2010 in konča 14.07.2012, kot predstavnik delničarjev izvoli doc. dr. Simon Čadež. Predlagatelj sklepa je Društvo MDS, predlog pa podpira tudi Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor.«

Utemeljitev:  Društvo MDS je kot delničar Nove KBM, d.d. že dne 2. aprila 2010 na osnovi Poziva nominacijskega odbora Nove Kreditne banke Maribor, d.d., ponovno predlagalo le-temu docenta dr. Simona Čadeža kot kandidata za novega člana Nadzornega sveta družbe Nova KBM, d.d., ki naj predstavlja oz. zastopa interese nekaj več kot 100.000 malih delničarjev Nove KBM v nadzornemu svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse zahtevane kriterije in je predložil vsa zahtevana potrdila in dokazila, skladno s pozivom Nominacijskega odbora Nove KBM. Kandidat ima podporo tudi s strani Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, katerega predsednik Sveta je Stojan Auer, vodi pa ga Stanislav Zajšek.


Doc. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, je zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot docent za področje računovodstva in revizije. Je nosilec večih predmetov s področja računovodstva na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva, strategije in managementa. Je član Evropskega (EAA) in Avstralskega (AFAANZ) združenja računovodij.

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo, član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb ter član nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

NOVA KBM

GM-81/10

NOVA KBM, d.d., Maribor

Sklic 19. redne skupščine delničarjev Nove KBM d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev družbe Nova KBM d.d.,
 
ki bo v torek, dne 22. junija 2010, ob 11. uri v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ul. 59, Maribor.
Osnovni kapital Nove KBM d.d. je razdeljen na 26.081.979 navadnih imenskih kosovnih delnic, vse delnice imajo glasovalno pravico.
 
Dnevni red zasedanja in predlagani sklepi bodo v četrtek, 24.6. 2010, tudi objavljeni v časnikih Večer, Delo in Primorske novice, celotno gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu Nove KBM d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, od dneva objave sklica do vključno 22. 6. 2010, in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure. 
 
V prilogi je pripet dnevni red s predlogi sklepov, pojasnila za delničarje in obrazci za prijavo.

 

Sporočilo bo objavljeno na spletni strani banke (www.nkbm.si) od 21.5.2010 naprej.

 

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 21.05.2010
Datum skupščine: 
22.06.2010 - 11:00
Naslov: 
ki bo v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ul. 59, Maribor.
Status: 
arhivirana

Nerevidirani finančni rezultati Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2009

INI-109/10

NOVA KBM, d.d., Maribor

Nerevidirani finančni rezultati Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Nova KBM d.d., Maribor objavlja naslednje sporočilo:

Nerevidirani finančni rezultati Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2009

Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh banke (www.nkbm.si) od 9.2.2010 naprej.
 

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 09.02.2010
 
 

18. skupščina družbe Nova KBM,d.d., in povezava do aktualnih objav

  

za aktualne javne objave kliknite na logotip Nove KBM.

 

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.