Nova KBM

Slovenska pivovarska industrija dobiva novega lastnika; Heineken kot 3. pivovar v svetu še dodatno utrjuje 1. mesto v Evropi

Delničarji Pivovarne Laško, d.d. so se na redni skupščini seznanili z rezultatom Pivovarne Laško v letu 2014; pri čemer so podelili razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS), predsednik Uprave, mag. Dušan Zorko pa je v okviru 4. točke dnevnega reda delničarje seznanil delničarje o poteku prodajnega postopka 51,11 % deleža Pivovarne Laško. Po zaključku prodajnega postopka in izdaji vseh potrebnih soglasij bodo vsi preostali delničarji deležni prevzemne ponudbe s strani Heinekena, v višini 25,56 EUR za posamezno delnico.

 

Laško, 19. junij 2015


 

Prodan 51 % paket Pivovarne Laško

DUTB, KAD, Alpen Invest, Abanka Vipa, KD Skladi, Nova KBM, Zavarovalnica Triglav, Sklad obrtnikov in podjetnikov ter Banka Koper so v skupnem prodajnem procesu prodale 51,11 % paket delnic Pivovarne Laško, ki ga je kupil nizozemski Heineken in zanj odštel slabih 115 milijonov EUR, kar znaša 25,56 EUR za posamezno delnico.

Po uspešnem zaključki prodajnega procesa bodo vsi mali delničarji na dom prejeli prevzemno ponudbo, ki bo enaka ceni, po kateri je Heineken kupil večinski paket delnic, to je 25,56 EUR za posamezno delnico.

Predsednik Uprave je v okviru razprave poudaril, da so v Pivovarni Laško ponosni, da so uspeli poiskati strateškega kupca in ob tem uspeli prodati tudi večino poslovno nepotrebnega premoženja, ki ni del osnovne dejavnosti Pivovarne Laško. Kot se je izrazil sam: »Pivovarna Laško končno dobiva pravega lastnika, ki je pivovar«.

Društvo MDS dopolnilo prijavo ATVP in hkrati podalo ovadbo na Policijo in KPK

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je danes v zadevi Sava in Istrabenz na Agencijo za trg vrednostnih papirjev podalo dopolnitev prijave tržne manipulacije skladno s 566. členom ZTFI zoper DUTB, d.d., Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav tako smo v Društvu MDS podali naznanitev suma storitve kaznivega dejanja po 239. členu Kazenskega zakonika, zaradi suma zlorabe trga finančnih instrumentov, poleg tega pa je bila prijava posredovana Komisiji za preprečevanje korupcije.

 

Ljubljana, 05. junij 2015


 

DUTB delnice Save Turizem prepisala na DUP1, ki je v 100 % lasti Odvetniške družbe Fatur o.p., d.o.o.?!

Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da je delniško družbo DUP1, d.d., ustanovila Odvetniška družba Fatur o.p., d.o.o., ki je na dan 04.06.2015 v delniški knjigi vpisana tudi kot 100 % lastnica vseh 25.000 navadnih delnic (delniška knjiga spodaj). DUTB sicer navaja, da naj bi bila lastnica in ustanoviteljica družbe DUP1, vendar pa podatek ne drži, saj ni niti njena ustanoviteljica niti njena lastnica. Prav tako v Statutu družbe DUP1 ni z niti eno omembo omenjen DUTB. Res pa je, da so člani Nadzornega sveta (NS), Miha Štepec, Tanja Štrukelj in Torbjörn Ingemar Mansson Anders, med tem ko naj bi bil direktor družbe DUP1, Škrubej Janez. Zakaj je lastnica družbe DUP1 zasebna odvetniška pisarna pa ostaja nepojasnjeno dejstvo oziroma DUTB celo zavaja javnost, ko navaja, da je DUP1 v 100 % DUTB.

Zakaj je bilo 29 % delnic Save turizem, d.d., ki morajo sicer v treh dneh biti vrnjeni Savi, o čemer smo že poročali včeraj, bilo prenesenih na DUP1, ki je v 100 % lasti zasebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki je zopet v 100 % lasti odvetnika dr. Andreja Faturja?

Da pa je mera polna, odvetnik dr. Andrej Fatur od 15.07.2012 dalje opravlja tudi funkcijo člana NS  Nove KBM, d.d., ki prav tako nastopa kot upnica v obravnavanih družbah, zato se sprašujemo ali ni dr. Fatur v konfliktu interesov, ko enkrat nastopa kot član NS Nove KBM, d.d., drugič pa DUTB nudi svoje usluge?!

 

Dogovarjanje DUTB in finančnega ministrstva o protipravni zaplembi delnic

Iz medijskih objav Dnevnika in Požar reporta je moč zaslediti, da naj bi Ministrstvo za finance že več časa bilo seznanjeno z namero DUTB o zaplembi delnic ter posledično več kot očitnim poskusom zlorabe finančnega trga in postopka prestrukturiranja družb Sava in Istrabenz.

Zaradi navedenih novih dejstev je Društvo MDS danes na Policijo in Komisijo za preprečevanje korupcije podalo naznanitev suma storitve kaznivega dejanja in upamo, da bodo organi hitro sprožili ustrezne preiskave, preden bo prišlo do nadaljnega oškodovanja delničarjev in upnikov Save ter Istrabenza.

 

Poziv predsedniku Vlade dr. Miro Cerarju

Vsi delničarji družbe PIVOVARNA LAŠKO bodo prejeli ponudbo za odkup delnic po 25,56 EUR za delnico

Prodajni konzorcij Pivovarne Laško, d.d. (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., in Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov, Banka Koper d.d.), je dne 13.04.2015 z družbo Heineken International B.V. podpisal prodajno pogodbo o prodaji 51,11% lastniškega deleža v kapitalu družbe Pivovarna Laško, d.d., po ceni 25,56 EUR za delnico. Plačilo kupnine in prenos delnic na novega lastnika bo izveden po izpolnitvi odložnih pogojev, ki so opredeljeni v prodajni pogodbi in med katere sodi tudi soglasje Javne agencije za varstvo konkurence (AVK).

 

Ljubljana, 29. april 2015


 

Po izpolnitvi odložnih pogojev je pričakovati, da bodo številni mali delničarji prejeli ponudbe za nakup delnic Pivovarne Laško, d.d. (z oznako PILR) s strani različnih borznih hiš in družb. Male delničarje opozarjamo, da bo družba Heineken International B.V., skladno z določili slovenske prevzemne zakonodaje objavila najprej prevzemno namero in nato še prevzemno ponudbo. 

To pomeni, da bodo vsi preostali delničarji prejeli prevzemno ponudbo za odkup njihovih delnic z oznako PILR  po enaki ceni, t.j. po 25,56 EUR za 1 delnico. Pričakovati je, da bosta prevzemna namera in prevzemna ponudba podani v roku 30 do 45 dni od dneva izpolnitve odložnega pogoja – pridobitve soglasja AVK.

Avstrijsko ustavno sodišče presodilo: Izbris podrejencev neustaven ! Kdaj pa bo slovensko?!

Medij: POP TV Avtorji: Kunaver Nika Teme: Društvo MDS, mali delničarji Rubrika / Oddaja: 24 ur Datum: 29. 07. 2015 Termin: 19:13 Trajanje:

 

EDI PUCER (voditelj): Razlastitev imetnikov podrejenih obveznic koroške Hypo banke je protiustavna, ker krši ustavno pravico do lastnine, je sinoči odločilo avstrijsko ustavno sodišče. Pri nas pa podrejenci in delničarji še vedno nestrpno čakajo na odločitev slovenskega ustavnega sodišča. Ker se bojijo, da odločitve še nekaj časa ne bo, že napovedujejo odškodninske tožbe, saj se bo konec leta iztekel zastaralni rok. Tožbe naj bi bile skupaj težke več kot 600 milijonov evrov. 

NIKA KUNAVER (novinarka): Odločitev Avstrije je pomembna za nas. Svoje podrejence so namreč razlastili po tem, ko je Evropski parlament sprejel direktivo, mi pa smo to storili že pol leta prej, ko so obstajale zgolj smernice, danes sporočajo zastopniki izbrisanih podrejencev in delničarjev. 

RAJKO STANKOVIĆ (predsednik Društva MDS): Torej se postavilo nad evropski akt, tako imenovano priporočilo in dokazalo, da lahko vsaka članica suvereno odloča o svojih pravih zadevah. 

 

Za ogled prispevka pritisnite TUKAJ ali na sliko.

Oddajanje napovedi kapitalskih dobičkov (izgub) v primeru razveljavitve delnic

Z zadnjo novelo Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09, 79/10, 52/11-popr., 59/11, 85/11, 48/12, 56/13 in 96/13 – v nadaljevanju: ZBan-1) je bila omogočena izvedba ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Sprejeta pravila vključujejo določbe o možnosti prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti banke kot izrednega ukrepa, ki ga lahko izreče Banka Slovenije. 

S sprejetjem izrednih ukrepov so bile na podlagi odločbe Banke Slovenije z dne 17. 12. 2013 in 18. 12. 2013 razveljavljene in iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD izbrisane vse delnice:

 

- Nove ljubljanske banke d.d. z oznako NLB,

- Nove kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR,

- Abanke d.d. z oznako ABKN,

- Factor banke d.d. z oznako FBN,

- Probanke d.d. z oznakama PRBP in PRBR.

 

Iz pojasnila Ministrstva za finance z dne 30. 12. 2013 o davčni obravnavi razveljavitve delnic in prenehanja drugih kvalificiranih obveznosti na podlagi odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih, se razveljavitev delnic, ki jih imajo v omenjenih bankah fizične osebe, šteje za izplačilo lastniškega deleža po 94. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12 in 93/13; v nadaljevanju: ZDoh-2) in se za davčne namene obravnava kot odsvojitev kapitala, pri kateri se ugotavljata dobiček oziroma izguba.

Ker so bile delnice razveljavljene brez kakršnegakoli poplačila delničarjev oziroma je vrednost poplačila enaka nič, se za davčne namene šteje, da je vrednost ob njihovi odsvojitvi enaka nič.

 

Na podlagi 326. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB4, 32/12, 94/12, 111/13; v nadaljevanju: ZDavP-2) morajo zavezanci oddati napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (v nadaljevanju: napoved) za leto 2013. V tem primeru bo šlo za množično vlaganje napovedi, kjer bo davčna osnova ob upoštevanju normiranih stroškov negativna (izguba) in od katere se davek ne bo odmeril.

Društvo MDS v petek vlaga 2 zahtevi za Ustavno presojo ZBan-1L in zahtevo za začasno zadržanje

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) bo v petek 06. decembra 2013 na Ustavno sodišče Republike Slovenije, preko odvetniške pisarne vložilo Dve pobudi za presojo ustavnosti posameznih določil ZBan-1L  in sicer ločeno za obveznico ABVIP in ločeno za obveznico NLB26. Poleg tega bo odvetniška pisarna vložilo tudi zahtevo za zadržanje izvajanja spornih členov sprejetih sprememb ZBan-1L, do končne odločitve Ustavnega sodišča, saj v Društvo MDS menimo, da bi izvajanje le tega lahko povzročilo nenadomestljivo škodo imetnikom teh instrumentov. 

 

Ljubljana, 04. december 2013


 

Politika prevladala nad stroko. Slovenija je žal očitno prvi poskusni zajček?!

V Društvu MDS smo si vse od aprila 2013 prizadevali za iskanje kompromisne rešitve za imetnike podrejenih obveznic na pristojnem Ministrstvu za Finance in tudi na Banki Sloveniji opozorili, da je vsa stroka proti hitenju, in naj se s spremembami tako imenovane »striženjske zakonodaje« počaka. 

Tako je g. Mario Draghi iz Evropske centralne banke (ECB) izjavil naj se rajši počaka do pričetka postopka sprejemanja ustrezne evropske direktive v Evropskem parlamentu.

Dr. France Arhar je v imenu Združenja bank Slovenije opozoril, da so lahko tako sprejete spremembe ZBan-1L v nasprotju z zakoni in Ustavo RS, ter povzročijo morebitno nestabilnost in povečajo nezaupanje v domači bančni sistem.

Tudi zakonodajno-pravna komisija DZ RS je ocenila ZBan-1L kot sporen in nesorazmeren glede predlaganih retroaktivnih spremen.

Državni Svet Republike Slovenije je z Vetom, dal možnost povnovnega razmisleka Državnemu zboru a ga je vladna večina gladko povozila. 

 

Ali bo Ustavno sodišče Republike Slovenije prisluhnilo stroki?

Vabilo na srečanje z Upravo Nove KBM

Vse delničarje in ostalo zainteresirano javnost vabimo na srečanje z upravo Nove KBM, ki bo potekalo 04. junija 2013 od 10.00 do 13.00 ure v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

 

Ljubljana in Maribor, 28. maj 2013


 

OSEBNO PRISOTNOST JE POTREBNO PISNO NAJAVITI DO 30. MAJA 2013

V ta namen lahko svoj prihod najavite preko obrazca na e-mail: delnicar@nkbm.si. Obrazec pa je na voljo na voljo na spletni strani Nove KBM.

 

Odškodninska in kazenska odgovornost

Društvo MDS kot eden izmed pobudnikov srečanja, bo od vodstva banke zahtevalo pojasnila glede reševanja problematike slabih kreditov, in zahtevalo jasen odgovor koliko je bilo že sproženih odškodninski zahtevkov za povrnitev škode, ki so jo povzročili odločevalci in podpisniki pogodb. Tu nas bo zanimalo koliko oseb je že v postopku, koliko jih še nameravajo procesirati in kolikšen je skupni znesek, ki se zahteva za povrnitev.

Prav tako bo Društvo MDS povprašali koliko je bilo že sproženih kazenskih pregonov in kaj je še v pripravi. Prav tako nas zanima morebitni finančni učinek, ki ga morda lahko pričakujemo ob uspešnih zaključkih kazenskih postopkov.

 

Društvo MDS bo vprašalo namesto Vas

Ker vemo, da se vsi ne morete udeležiti tega srečanja vam omogočamo, da vaše konkretno vprašanje zastavite na info@skupaj.si in mi bomo odgovore zahtevali namesto Vas in jih objavili na spletni strani www.skupaj.si.

 

Kakšno je stanje danes in kaj bo jutri?

V Mariboru odmeva napoved vlade, da bo prodala Novo kreditno banko Maribor

TELEVIZIJA SLOVENIJA 1, 06.05.2013, ODMEVI, 22.30

 

SAŠA KRANJC (voditelj): V Mariboru odmeva napoved vlade, da bo prodala Novo kreditno banko Maribor. Ekonomisti temu ne nasprotujejo, v Društvu malih delničarjev Slovenije pravijo, da se s prodajo ne mudi. Oboji pa od morebitnega kupca pred podpisom pogodbe pričakujejo zaveze in pripravo načrta poslovanja, saj je banka zelo vpeta v občutljivo štajersko gospodarstvo.

 

Za ogled TV prispevka novinarke Ane Marije Bosak iz oddaje ODMEVI TV SLO1, z dne 06.05.2013 pritisnite TUKAJ ali na sliko.

 

ANA MARIJA BOSAK (novinarka): Želja države po prodaji skoraj 88-odstotnega deleža Nove KBM za

poznavalce ni veliko presenečenje. Prvi mož te banke Aleš Hauc potrjuje, da se že več mesecev pogaja z možnimi kupci, a tudi danes ne pove, kdo so. 97.000 malih delničarjev, združenih v društvo in začudenih nad izjavo premierke v tujih medijih, pa trenutno s prodajo ne bi hitelo.

 

RAJKO STANKOVIČ (predsednik Društva Mali delničarji Slovenije): Ker še niso nekateri sistemski koraknarejeni. Tukaj mislim predvsem na slabitve, ki še morajo biti v bilancah, na morebiten prenos slabih terjatev na slabo banko, ker vse to vpliva na ceno, po kateri je možno Novo KBM prodati.

BOSAK: Tudi strokovnjaki prodaji Nove KBM ne nasprotujejo.

Dr. DAVORIN KRAČUN (Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru): Zdaj je prišel tisti trenutek, ko je treba razmišljat o prodaji družinske srebrnine.

BOSAK: A pred prodajo bo treba banko očistiti, predvsem pa se dogovoriti o podrobnostih, kako bo slaba banka delovala.

KRAČUN: Mi niti ne vemo, kakšna je realna vrednost bank, ki se prodajajo. Zato je morebitna prodaja katerekoli banke povezana tudi s konceptom slabe banke.

Pred morebitno prodajo druge največje slovenske banke; Nove KBM še veliko odprtih vprašanj

Po izjavi predsednice Vlade Republike Slovenije, mag. Alenke Bratušek, za sobotno izdajo hrvaškega Jutranjega lista o tem, da je poleg določenih podjetij potrebno prodati tudi kakšno izmed bank, se je v javnosti takoj ustvaril vtis, da je predsednica Vlade v mislih za prodajo imela Novo KBM (v nadaljevanju: NKBM), kjer ima država skupaj s paradržavnimi skladi ta trenutek nekaj manj kot 88 % lastništvo. Razlog za tako velik delež države je sprožitev hibridnih instrumentov v mesecu aprilu.

 

Ljubljana, 06. maj 2013


 

Mali delničarji morebitni transparentni prodaji ne nasprotujejo

Mali delničarji morebitni transparentni prodaji NKBM ne nasprotujejo, bo pa skladno z določili Zakona o SDH zadnjo besedo pri tem imel Državni zbor RS, saj klasifikacija naložb še vedno ni bila potrjena in do tedaj za vsako odprodajo premoženja, kjer je RS lastnica več kot 25 % deleža, o tem odloča Državni Zbor.

Za ogled TV prispevka novinarja Gašperja Petovarja iz oddaje Danes na Planet TV z dne 05. maja 2013 kliknite TUKAJ.

 

Nova KBM je po prepričanju malih delničarjev vredna več kot je to sedaj izkazano na borzi

V zadnjih letih so bile izvedene številne slabitve zaradi tako imenovanih slabih terjatev oziroma kreditov, kar je za posledico imelo tudi 3 dokapitalizacije NKBM, s katerimi se je delež Republike Slovenije in njenih paradržavnih skladov in podjetij iz 50 % ponovno povzpel na 88 %, premoženje malih delničarjev, ki so sodelovali v največji javni dokapitalizaciji v zgodovini Slovenije, pa je skoraj v celoti razvodenelo.

Da bi morebitna ponujena kupnina ob prodaji banke bila lahko čim višja je potrebno narediti še številne korake, ki lahko bistveno vplivajo na doseženo ceno. Realno je pričakovati, da bi morebitni kupec še pred podajo zavezujoče ponudbe želel izvesti skrbni pregled banke in od rezultatov le tega je odvisna morebitna ponujena kupnina oziroma prevzemna ponudba za nakup preostalega deleža tudi od 97.000 malih delničarjev.

Zato v Društvu Mali delničarji Slovenije od vodstva NKBM pričakujemo, da bo še pred morebitnim prodajnim postopkom naredila sledeče:

  • na osnovi forenzičnih in drugih preiskovalnih dejanj v zvezi s spornim poslovanjem NKBM na škodo družbe in njenih delničarjev, v preteklih letih po IPO leta 2007 nemudoma vložila nove odškodninske ali kazenske zahtevke zoper vse vpletene in odgovorne in o tem obvestila zainteresirano javnost in delničarje,
  • da bo NKBM skupaj z državo odprla posebni fiduciarni transakcijski račun na katerega bi se stekale morebitne izterjane odškodnine iz naslova uspešnega odškodninskega ali kazenskega dokazovanja nepravilnosti pri delu NKBM, po izvedeni javni dokapitalizaciji konec leta 2007,
  • da bi se tako natečeni denar neposredno povrnil po končanju večine pravnih postopkov vsem delničarjem NKBM, ki bi bili v KDD vpisani na dan pred morebitno prodajo večinskega državnega deleža NKBM drugemu strateškemu partnerju,
  • da NKBM in država jasno povesta kaj bo iz NKBM preneseno na slabo banko in po kakšni ceni, še pred pričetkom prodaje.

Društvo MDS proučuje možnost tožbe zoper Novo KBM, zaradi vnovčitve hibridnih instrumentov

Država se je leta 2007 odločila, da bo deloma privatizirala drugo največjo slovensko banko, Novo KBM, d.d., kar je pomenilo, da je 49-odstotni delež bil ponujen državljankam in državljanom po ceni 27 EUR za delnico, kar je povzročilo pravo evforijo med nekaj manj kot 100.000 slovenskimi malimi vlagatelji, ki so za nakup delnic čakali tudi v dolgih vrstah. Večina je delnice zadržala tudi zaradi dejstva, ker je država kot prodajalec obljubljala, da vlagatelji bodo dobili za vsakih 10 delnic še eno dodatno delnico, če jih bodo obdržali vsaj eno leto. Toda borzna vrednost delnice, najvišja je bila 45 evrov, je bila sredi septembra približno 4 evre nižja, kot je za njih plačala množica malih delničarjev.

Vrednost delnice NKBM-ja je od tedaj počasi, a vztrajno padala do današnjih 65 centov, država pa je na podlagi pretvorbe državnega t. i. hibridnega posojila v delnice NKBM-ja znova postala skoraj 80 % lastnica banke. Številni mali delničarji se zaradi popolnega razvrednotenja delnic NKBM-ja počutijo opeharjene. Država pa tako ali tako napoveduje ponovno privatizacijo slovenskih bank, med njimi tudi NKBM-ja.

 

Ljubljana in Maribor, 03. april 2013


 

Tožba proti državi zaradi zavajanja

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) ob tem ponovnem državnem prevzemu NKBM-ja razmišlja tudi o morebitnih tožbah proti državi. Na drugi strani pa upravi NKBM-ja zamerimo tudi precej skopo obveščanje o njenih potezah kot tudi glede forenzične preiskave glede nepravilnosti v preteklem poslovanju NKBM-ja.

V Društvu MDS s pomočjo pravnikov že proučujemo možnosti, ali niso bile navedbe za poziv državljanom, da vplačajo dokapitalizacijske delnice NKBM-ja leta 2007, morda zavajajoče.

Pri tem je potrebno preučilti zakonodajo, ki je veljala v času prospekta in ki velja zdaj, ter oceniti, ali sploh obstaja kakšna možnost, da tožimo Republiko Slovenijo, saj obstaja velik pritisk delničarjev, ki so v dokapitalizacijo vložili več 10.000 evrov, danes pa to ni več vredno.

Kljub temu v Društvu MDS glede morebitne tožbe ne želimo biti preveč populistični in zato nočemo komu vzbujati lažnega upanja, vendar pa si bomo prizadevali, da izkoristimo vsa razpoložljiva sredstva, če bo ugotovljeno, da je postopek možen.

 

Delnice NKBM ima še okoli 92.000 delničarjev

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.