Mlinotest

Mlinotest, d.d. - Kontaktni podatki

Mlinotest Živilska industrija, d.d. (oznaka delnice: MAJG)
Tovarniška cesta 14
5270 Ajdovščina
Telefon: +386 (5) 364 45 00
Faks: +386 (5) 364 46 18
Spletna stran: www.mlinotest.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Mlinotest

Oznaka delnice:

MAJG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031108200

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   14.387.835,93€

31.12.2016

Število vseh delnic:

   3.447.901

31.12.2016

Lastne delnice:

   6.132

31.12.2016

Število delničarjev:

   491

31.12.2016

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   9,31€

31.12.2016

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   3.832.062,00€

31.12.2016

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   3,90€

31.12.2016

Tržna kapitalizacija:

   13.446.813,90€

31.12.2016

     

Kontakt za vlagatelje:

 

Telefon:

05 36 44 576

Email:

finance@mlinotest.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

Odpravnina za 32 delničarjev Mlinotesta

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Sonja Ribolica Teme:  mali delničarji  Datum: Petek, 14. september 2018 Stran: 4

Ajdovščina Po slovesu z borze je podjetje odkupilo 68.720 delnic Odpravnina za 32 delničarjev Mlinotest ima po novem 32 malih delničarjev manj. Toliko se jih je odločilo za prodajo, potem ko delnice tega živilskopredelovalnega podjetja ne kotirajo več na borzi. V Mlinotestu razmišljajo tudi o tem, da bi odkup delnic čez čas ponudili tudi drugim delničarjem. Interes med njimi za to je.

Na junijski skupščini so delničarji podprli sklep o umiku delnic z organiziranega trga. Uprava in nadzorniki so sicer v sklicu za tiste, ki bi delnice želeli prodati, predlagali 3,95 evra odpravnine, toda na koncu so na skupščini podprli predlog o višji odpravnini - 4, 75 evra. Na skupščini je proti umiku glasovalo 50 delničarjev in s tem dobilo pravico do odpravnine. Za prodajo se jih je odločilo 32, skupaj so prodali 68.720 delnic. Odpravnino so jim že izplačali. Podjetje je delnice odkupilo za lasten sklad delnic, umaknilo jih bo in tako zmanjšalo osnovni kapital.

Odkup delnic tudi od drugih delničarjev?

A morda bodo priložnost za prodajo delnic v prihodnosti dobili tudi drugi delničarji. Skupščina je namreč hkrati pooblastila upravo, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Pooblastilo velja za obdobje treh let, v tem času lahko uprava pridobiva lastne delnice po cenah v razponu od 2,37 do 4,75 evra za delnico. “Glede na kratek čas od sprejema tega sklepa in glede na to, da je na voljo še veliko časa za realizacijo, uprava o tem še ni sprejela načrta. Zaznavamo pa interes delničarjev in bomo aktivnosti v tej smeri pripravili,” pojasnjuje član uprave Matic Majcenovič.

Lastniška struktura Mlinotesta se je v zadnjih letih precej konsolidirala družba Mlino zdaj obvladuje 78,3 odstotka vseh delnic.

Mlinotest – umik iz borze in pooblastilo za nakup lastnih delnic, odkupna cena 4,75 EUR

Na skupščini delničarjev Mlinotesta je bilo prisotnih kar 98,6 % delničarjev, pri čemer je pooblaščenec Društva MDS zastopal skoraj 15.000 glasov. Skupščina je potrdila vse predlagane sklepe, vključno z dividendo, ki znaša 0,38 EUR in bo izplačana 27.07.2018 vsem delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26.07.2018. Skupščina je potrdila tudi umik delnic iz borze in pooblastila upravo za nakup lastnih delnic, pri čemer pa odkupna cena znaša 4,75 EUR namesto prvotno predlagane 3,95 EUR. Vsi delničarji, ki so nasprotovali predlogu za umik lastnih delnic, kakor tudi ostali delničarji, ki bodo želeli prodati svoje delnice, jih bodo tako lahko prodali po ceni 4,75 EUR, temu pa je potrebno prišteti tudi dividendo, ki bo izplačana konec julija.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 13. junij 2018


 

Pozitivno poslovanje v letu 2017

Skupina Mlinotest je v letu 2017 ustvarila še skoraj 60 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je skoraj 2 milijona več kot v letu 2016. Družba je povečala tudi investicije, ki so v letu 2017 znašale 5,9 milijona EUR (9 % več kot v letu 2016).

Čisti dobiček matične družbe Mlinotest je v letu 2017 znašal dobre 1,67 milijona EUR v primerjavi z 1,46 milijona EUR v letu 2016. 

 

Umik delnic z borze in pooblastilo za lastne delnice

Delnica družbe Mlinotest (oznaka delnice MAJG) je uvrščena v Standardno kotacijo ljubljanske borze. V času od 21.05.2017 pa do 21.05.2018 (torej v minulem letu dni) je bilo z delnico Mlinotesta sklenjenih za vsega 14.000 EUR poslov pri čemer je bilo kupljenih ali prodanih manj kot 3.500 delnic. Družba Mlinotest ima sicer izdanih slabe 3,5 milijone delnic, kar pomeni da je bilo v minulem letu na borzi izmenjanih 0,1 % vseh delnic družbe. Ob tem velja dodati, da družba Ljubljanski borzi plačuje letno pristojbino za vzdrževanje kotacije delnic, ki znaša 0,03 % vrednosti vseh delnic (najmanjši znesek letne pristojbine za vzdrževanje delnic znaša 4.000,00 EUR največji pa 12.000,00 EUR). Zaradi velikega števila delnic Mlinotest plačuje najvišjo letno pristojbino, 12.000 EUR, kar je skoraj toliko kolikor je bilo vseh sklenjenih poslov v minulem letu dni.

Na osnovi navedenega v Društvu MDS ocenjujemo, da je umik delnic iz borze smiseln, saj se z delnico praktično ne trguje, sočasno pa je skupščina v okviru 4. točke dnevnega reda sprejela tudi pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic, ki navkljub umiku delnic iz borze, delničarjem daje možnost prodaje delnic. 

Delničarji, ki so na skupščini nasprotovali umiku delnic iz borze, lahko svoje delnice prodajo po ceni 4,75 EUR, kar je sicer tudi enaka cena, ki je bila sprejeta v pooblastilu upravi za odkup lastnih delnic. Delničarji lahko torej v naslednjih 36 mesecih (veljavnost pooblastila upravi za nakup lastnih delnic) kadarkoli prodajo svoje delnice neposredno družbi, po ceni 4,75 EUR.

Mlinotest - 0,28 EUR dividende ki bo izplačana konec meseca julija

Skupščina delničarjev Mlinotesta je danes obravnavala dosežene rezultate v poslovnem letu 2016 in ob tem podprla predlog delničarja Vipa holding, da se za dividendo nameni 0,28 EUR bruto na delnico, kar predstavlja slab milijon EUR bilančnega dobička. Dividende bodo delničarjem izplačane 28.07.2017. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini, kjer je bilo prisotnih 78,70 % vseh delničarjev, zastopal več kot 1,1 % osnovnega kapitala.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 30. junij 2017


 

Mlinotest posloval dobro tudi v letu 2016

Skupina Mlinotest je sicer v letu 2016 ustvarila dobrih 57,5 milijonov EUR prihodkov od prodaje, kar je malenkost boljše kot v letu 2015. EBITDA marža je znašala 4,12 milijona EUR, čisti dobiček pa je presegel milijon EUR (v letu 2015 je le ta znašal 955.936,00 EUR) in tako znaša 1.154.980,00 EUR.

V letu 2016 je družba bistveno povišala investicije in sicer so le-te znašale slabe 4,3 milijona EUR, v primerjavi z 1,2 milijona EUR investicij v letu 2015.

V sami razpravi je bilo na vprašanja Društva MDS poudarjeno, da je bilo poslovanje v letu 2016 zaznamovano z negativnimi vplivi, ki ga je imelo dogajanje okoli Agrokorja, hkrati pa je na splošno prizadeta tudi prodaja končnih izdelkov, saj se vse bolj krepijo trendi prodaje polizdelkov oz. pekarskega asortimaja za dopeko.

Delničarjem Mlinotesta 0,43 EUR dividende v 30 dneh

Delničarji Mlinotesta so se na današnji 28. skupščini seznanili s poslovanjem družbe Mlinotest, d.d., ki je v letu 2014 ustvarila dobrih 47 milijonov EUR prihodkov (4 % več kot v letu 2014) ter ustvarila dobih 825.000 EUR bilančnega dobička. Največji delničar Mlinotesta, Vipa Holding, d.d. – v likvidaciji je predlaga, da se sprosti del rezerv iz dobička, tako da bilančni dobiček znaša 1,48 milijona EUR, ter da se ta razdeli med delničarje v obliki dividende (kar znaša 0,43 EUR bruto na delnico). Delničarji so sklep potrdili z 62 % večino, kar pomeni da bodo delničarji dividendo prejeli nakazano v 30 dneh.

 

Ajdovščina in Ljubljana, 18. maj 2016


 

Mlinotest v letu 2015 pozitivno – pozitivni trend poslovanja tudi v prvem kvartalu 2016

Družba Mlinotest je v letu 2015 poslovala pozitivno in podobno poslovanje je razvidno tudi v 1. kvartalu letošnjega leta, kjer so se prihodki od prodaje povečali še za dodatnih 7 %, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Uprava je v okviru razprave med drugim pojasnila, da družba uspešno poravnava vse obveznosti do bank ter da ima dobro bonitetno oceno. V luči konsolidacije trga v panogi (prevzem Žita s strani hrvaške Podravke in nakup Pekarn Grosuplje s strani srbskega Don Dona) se namerava Mlinotest usmeriti v nadaljno specializacijo svojih prodajnih programov ter prodajno mrežo usmeriti k trgovcem, kjer se beleži rast prodaje izdelkov Mlinotesta.

Skupščina Mlinotesta ponovno potrdila vse sklepe januarske skupščine

Delničarji družbe Mlinotest, d.d. so na današnji skupščini ponovno glasovali o predčasnem odpoklicu dveh obstoječih članov in imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta, po že izvedeni, vendar po določilih ZGD-1 prepozno sklicani januarski skupščini. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala več kot 21.000 delnic oziroma slab procent prisotnega kapitala. 

 

Ajdovščina, 11. februar 2016


 

Konvalidacija sklepov januarske skupščine - Borut Kuharič in Silvan Peršolja predčasno odpoklicana iz nadzornega sveta, Ivan Vodopivec in Miran Gombač nova nadzornika

Na skupščini delničarjev družbe Mlinotest, ki je potekala dne 7. januarja 2016, so delničarji izglasovali sklepe o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta Borut Kuhariča in Silvana Peršolje, ter imenovanju novih članov nadzornega sveta -  Ivana Vodopivca in Mirana Gombača.

Glede na to, da je bila januarska skupščina družbe sklicana prepozno po določilih ZGD-1, so delničarji na današnji skupščini glasovali o nasprotnih predlogih delničarja VIPA Holding, d.d. – v likvidaciji ter konvalidirali sprejete sklepe o predčasnem odpoklicu in imenovanju novih nadzornikov. Tako so z 99,94% glasov prisotnih delničarjev odpoklicali dosedanja člana nadzornega sveta nadzornika Boruta Kuhariča in Silvana Peršolja. Za nova nadzornika družbe s 6 let trajajočim mandatom so delničarji imenovali Ivana Vodopivca in Mirana Gombača. 

Delničarji potrdili redno likvidacijo družbe Vipe Holding, d.d.

Danes je v Ajdovščini potekala 12. skupščina družbe Vipa Holding, d.d., ki je obravnavala zgolj eno točko dnevnega reda in sicer začetek postopka redne likvidacije družbe. Primarni razlog za to je enormen padec vrednosti delnice družbe Abanke Vipa, d.d., v kateri ima Vipa Holding tako rekoč svojo največjo naložbo, poleg naložbe v družbi Mlinotest, d.d. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Grega Tekavec, ki sta zastopala preko 40.000 glasov, sta s strani delničarjev prejela skoraj soglasno navodilo, da se likvidacijo družbe podpre.

 

Ajdovščina, 6. november 2012

Likvidacija z namenom zniževanja stroškov

Direktor družbe Vipa Holding, Miran Gombač je pred glasovanjem pojasnil, da se je družba znašala v izredno zaostreni situaciji, v katero jo je dokončno potisnil katastrofalen padec vrednosti delnice Abanke. Miran Gombač, ki je bil danes s sklepom o pričetku likvidacije imenovan tudi za likvidacijskega upravitelja je tudi dodal, da je namen postopka likvidacije izključna minimizacija stroškov poslovanje ter poplačilo obveznosti do bank.

Ob uspešnem poplačilu dolgov lahko delničarji namreč sprejmejo, da se bodisi odproda ostalo premoženje družbe bodisi da družba preide nazaj v normalno poslovanje. Skupščina družbe je sklep sprejela z več kot 99 % večino oddanih glasov oziroma z 80,23 % večino glede na celotni kapital družbe.

MLINOTEST Živilska industrija

Datum skupščine: 
17.08.2022 - 10:00
Naslov: 
na sedežu družbe Mlinotest Tovarniška 14 v Ajdovščini.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Mlinotest

Datum skupščine: 
20.07.2021 - 09:00
Naslov: 
na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom. Informacijama o prejemku članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Odpravnina za delničarje Mlinotesta

Medij: Primorske novice (Aktualno) Avtorji: Sonja Ribolica Tema: mali delničarji Datum: Sob, 28. jul.. 2018 Stran: 3

Odpravnina za delničarje Mlinotesta Mlinotest bo kmalu začel izplačevati odpravnino vsem delničarjem, ki so na nedavni skupščini glasovali proti umiku delnic z borze in se bodo odločili za prodajo delnic. Morda bodo delnice v prihodnosti lahko prodali tudi drugi delničarji.  Za vsako delnico bodo dobili 4,75 evra odpravnine.

Na junijski skupščini so delničarji podprli sklep o umiku delnic z organiziranega trga. Uprava in nadzorniki so sicer v sklicu za tiste, ki bi delnice želeli prodati, predlagali 3,95 evra odpravnine, toda na koncu so na skupščini podprli predlog o višji odpravnini. Mlinotest bo tako delničarjem, ki se na skupščini niso strinjali z umikom delnic z borze in se bodo odločili za prodajo, izplačal po 4,75 evra odpravnine za vsako delnico. Na skupščini je proti umiku glasovalo 50 delničarjev in s tem dobilo pravico do odpravnine. Odpravnine do 28. avgusta Podjetje bo delnice odkupilo za lasten sklad delnic, jih nato umaknilo in tako zmanjšalo osnovni kapital. Delničarjem, ki se bodo odločili za prodajo, bodo iz Mlinotesta poslali predloge pogodb in jim do 28. avgusta tudi izplačali odpravnino.

 

Bodo lahko prodajali tudi drugi delničarji

Toda morda bo Mlinotest v prihodnosti omogočil prodajo delnic tudi drugim delničarjem, ne samo tistim, ki se na skupščini niso strinjali z umikom delnic z borze. Na skupščini so namreč delničarji pooblastili upravo, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. “Če bo uprava to upravičenje izkoristila, bodo lahko delnice prodali tudi ostali delničarji. Ta pravica se lahko izkoristi v naslednjih treh letih,” pravi predsednik uprave Mlinotesta Danilo Kobal. Na ta način bo družba lahko kupovala delnice po ceni, ki se giblje v razponu od 2,37 do 4,75 evra.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.