Intereuropa

Intereuropa, Globalni logistični servis

Datum skupščine: 
27.08.2020 - 15:00
Naslov: 
v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje,
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev z letnim poročilom skupine Intereuropa in družbe Intereuropa d.d. za leto 2019 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila po 282. členu ZGD-1, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, sklepanje o podelitvi razrešnice ter seznanitev s Politiko prejemkov članov uprave družbe Intereuropa d.d

INTEREUROPA

Datum skupščine: 
27.01.2020 - 13:00
Naslov: 
v veliki sejni dvorani poslovne stavbe družbe INTEREUROPA d.d. v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje.
Status: 
odpovedana
Opombe: 
Podaja soglasja za izvedbo obvezne prevzemne ponudbe za preostale delnice družbe INTEREUROPA RTC, Međunarodna špedicija, skladištenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo

Pošta delničarjem Intereurope ponudila izplačilo

Medij: Delo Avtorji: Janez Tomažič Tema: ZGD-1 Datum: Torek, 19.11.2019 Stran: 9

Pošta delničarjem Intereurope ponudila izplačilo 

Pošta Slovenije z namero za prevzem delnic Intereurope Ljubljana - Pošta Slovenije, ki je od prejšnjega tedna 72,13-odstotna lastnica Intereurope, je danes objavila namero za nakup še preostalega deleža koprske logistične družbe.

Prevzemno ponudbo bo Pošta objavila najpozneje v 30 dneh. Bankam je Pošta za vsako delnico plačala 1,45 evra, toliko bo po neuradnih podatkih ponudila preostalim delničarjem.

Pošta Slovenije je s konzorcijem prodajalcev, ki so ga sestavljale SID banka, NLB, Nova KBM,Gorenjska  banka, SKB banka  in Banka Intesa Sanpaolo, maja letos sklenila pogodbo o prodaji in nakupu delnic Intereurope.

Transakcija se je končala minulo sredo, Pošta pa je pridobila 9.168.425 navadnih delnic in 10.657.965 prednostnih delnic po enotni ceni 1,45 evra na delnico, za kar je odštela 28,75 milijona evrov.

Prevzem in najbrž iztisnitev delničarjev

 Intereuropa je sicer izdajateljica 27.488.803 delnic, od tega je 16.830.838 navadnih delnic in 10.657.965 prednostnih delnic (te niso uvrščene na organizirai trg). Pošta je tako zdaj lastnica vseh Intereuropinih prednostnih delnic, za vseh preostalih 1.489.540 navadnih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, pa je že prejšnji teden napovedala objavo prevzemne ponudbe. Kot izhaja iz namere za prevzem, objavljene v časniku Delo, delnice Intereurope dajejo imetnikom delnic glasovalno pravico; imetniki navadnih delnic nimajo omejitev za izvajanje glasovalnih pravic, imetniki prednostnih delnic pa imajo prednostno pravico pri udeležbi na dobiček družbe v znesku 0,01 evra na delnico, ki se izplača poleg udeležbe na dobičku, ki pripada imetnikom navadnih delnic. Delničarjem Intereurope, ki so imetniki prednostnih delnic, prednostni znesek ni bil izplačan od leta 2013 dalje, zato imajo imetniki prednostnih delnic skladno z zakonom o gospodarskih družbah od leta 2015 na skupščini delničarjev glasovalno pravico. Pošta Slovenije je o prevzemni nameri že obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, varuha konkurence, poslovodstvo Intereurope in predstavnike delavcev koprske družbe, najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v 10 dneh pa bo objavila ponudbo za prevzem. Pošta bo preostalim delničarjem ponudila enako ceno, to je 1,45 evra.

Delnica na borzi sicer kotira z diskontom, pri 1,42 evra za delnico. Če bo Pošta uspešna in bo pridobila več kot 90 odstotkov vseh delnic, se lahko odloči za iztis preostalih delničarjev in umik iz borze. Prevzem Intereurope je sicer največja naložba Pošte Slovenije doslej. Prevzemu bo, kot je prejšnji teden pojasnil generalni direktor Pošte Boris Novak, sledila načrtovana integracija Intereurope v poslovno skupino Pošte Slovenije, s čimer bodo postali eno od največjih logističnih podjetij v Sloveniji.

Intereurona. ki jo po nedavni razrešitvi dolgoletnega predsednika uprave Ernesta Gortana začasno vodi član uprave Marko Cegnar, pa želi prek novega lastnika kot samostojna pravna oseba okrepiti možnost nadaljnjega razvoja in rasti.

Pošta gre v logistiko in regijo

Z nakupom večinskega deleža Intereurope Pošta vstopa v nove segmente logističnih storitev na trgih, kjer doslej ni bila prisotna, s tem na omenieno državno nodjetje prerašča v mednarodno podjetje. Poštna skupina z integracijo Intereurope že prihodnje leto načrtuje skoraj 450 milijonov evrov prihodkov, prav tako bo z njo spremenila razmerja v strukturi svojih storitev. Pošta je sicer lani dve tretjini prihodkov ustvarila iz naslova pisemskih storitev, ki so v upadu, prihodnje leto pa bo nekaj več kot polovica vseh prihodkov iz naslova logističnih in paketnih storitev.

Skupina Pošta Sloveniie poleg matične družbe s sedežem v Mariboru vključuje še pet odvisnih družb v Sloveniji, medtem ko je Intereuropa uveljavljen ponudnik logističnih storitev v regiji in izvaja kopenski, pomorski, zračni promet, skladiščenje, distribucijo ter carinske storitve.

Vroče v Mlinotestu

Medij: Večer (Gospodarstvo) Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Datum: Pet, 02. sep.. 2016 Stran: 6

Predsednik VZMD Kristjan Verbič trdi, da bodo v prevzemnem postopku oškodovani mali delničarji, novi večinski lastniki Mlinotesta to zanikajo in Verbiča obtožujejo finančnega izsiljevanja

Včeraj je potekla prevzemna ponudba za ajdovski Mlinotest in njegovih 627 delničarjev. Družbe Mlino, Vipa Holding v likvidaciji (ta je v 79,51-odstotni lasti družbe Mlino) in občina Ajdovščina so v začetku avgusta podale prevzemno ponudbo za preostalih 22,53 odstotka delnic Mlinotesta, ki jih še niso posedovale. Ker niso imele želje po povečanju lastništva, so prevzemnice ponudile vsega 1,1 evra na posamezno delnico - na Ljubljanski borzi je delnica vredna 3,8 evra. Kljub temu pri tem niso kršile prevzemne zakonodaje, saj je ajdovska občina delnice Mlinotesta po 4,36 evra kupila marca lani, usklajeno pa so z družbo Mlino pričeli delovati 30. junija letos in je vmes minilo več kot zahtevanih leto dni.

ATVP preverja očitke obeh strani

Največji lastnik Mlina, ki bo tudi plačal vse v prevzemu pridobljene delnice, je tričlanska uprava Mlinotesta (David Nabergoj, Danilo Kobal, Matic Majcenovič, slednji s podjetjem Evklid skupaj s partnerico Karmen Dietner, sicer predsednico uprave pokojninske družbe A), ki ima v lasti 53,69 odstotka Mlina, ta pa tudi prek Vipa Holdinga v likvidaciji večino lastništva v Mlinotestu. Vrednost ponujene cene v prevzemu je bistveno nižja od knjigovodske vrednosti delnice dobrih 10 evrov, poleg tega je bila letos izplačana dividenda 0,43 evra bruto na delnico. Samo letos so v Mlinotestu dosegli okrog pol evra čistega dobička na delnico, kar pomeni, da bi bila bolj realna prevzemna cena med 5 in 10 evri za posamezno delnico. Iz krogov blizu vodstva Mlinotesta smo izvedeli, da je bil v prevzemu ponujen tako nizek znesek, ker želijo odkupiti čim manj delnic, saj že imajo statutarno 75-odstotno lastništvo, za odkup preostalih delnic pa prevzemniki niti naj ne bi imeli denarja. Ob tem se postavlja vprašanje, kako bodo lahko omogočili razvoj Mlinotesta, ki je po prodaji Žita hrvaški Podravki največje mlevsko in pekovsko podjetje v slovenski lasti.

Strategija SDH že povzroča sive lase

Medij: Delo Avtorji: Grgič Maja Teme: ZGD-1 zakon o gospodarskih družbah Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 17. 12. 2015 Stran: 9

Letni načrt upravljanja Opozarjajo na nekatera neizvedljiva določila - Vlada je sprejela tudi merila zaposlovanje holdinga

Ljubljana - Slovenski državni holding (SDH) v letnem načrtu upravljanja naložb za prihodnje leto opozarja na neizvedljivost nekaterih določil strategije upravljanja državnih naložb, ki so se kot problematična izpostavljala že ob njenem sprejemanju.


SDH v letnem načrtu upravljanja naložb, ki smo ga pridobili, navaja, da bo pri razpolaganju z naložbami zasledoval najvišjo kupnino. Pri tem opozarja na težave glede zagotavljanja preprečevanja koncentracije lastništva - posamezni delež ne sme preseči državnega - v petih družbah. SDH namerava takšno določilo vnesti v statut NLB, kjer je država edina lastnica. Za Petrol predlaga določeno spremembo določila zakona o javnih financah, ki predvideva, da zasebni vlagatelj v družbi ne more preseči 25-odstotnega deleža brez soglasja vlade. Kasneje bi to uredil še v statutu družbe.

Omejitev je neuresničljiva

Potencialni prevzemnik Intereurope 5.128 delničarjem: Resni smo, po prevzemu računamo na sinergije

Medij: Finance Avtorji: Tomažič Janez Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja:Datum: 03. 07. 2015 Stran: 11

Jan Blaško, predsednik uprave sklada Tuffieh, ki je oddal zavezujočo ponudbo za Intereuropo, pravi, da vidi veliko sinergij med svojim logističnim in prevozniškim podjetjem C.S. Cargo ter Intereuropo. Kolikšna je ponudba za delnico, ne razkriva, se bodo pa o njej predvidoma še pred dopusti odločile banke.


Dan po objavi novice, daje za koprskega logista prišla ena zavezujoča ponudbasklada Tuffieh, je cena delnice poskočila za 11,23 odstotka, na en evro. Promet je bil simboličen, lastnika je zamenjalo dva tisoč lotov, kar pomeni dva tisoč evrov prometa.

Cenovni ubijalec vidi sinergije

Antolovič letel štirikrat več, kot je sedel v nadzornem svetu Luke

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel,Mihajlović Novica,Sovdat Petra Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 26. 05. 2015 Stran: 2

Najdražji nadzorniki v slovenskih podjetjih niso nujno najboljši, so pa gotovo od daleč

Ob valu skupščin večjih slovenskih družb, ki se vrstijo od aprila do prve polovice julija, smo pogledali, katera družba ima najdražji nadzorni svet. Izstopa Luka Koper, kjer se Rado Antolovič na seje vozi iz Dubaja. Razmeroma drago paje tudi delo bančnih nadzornih svetov.

Takoj moramo opozoriti, da nadzorne svete imenujejo lastniki, zato je tudi strošek nadzornikov, ki ga sicer plača podjetje, stvar volje delničarjev. Delničarji tudi potrdijo plačila, ki pripadajo članom nadzornih svetov. Vsekakor je tudi dobro, da so v nadzornih svetih podjetij v Sloveniji strokovnjaki s tujim znanjem, ki lahko pripomorejo kboljšemu korporativnemu upravljanju in učinkovitosti poslovanja podjetja. Todav posameznih primerih, še posebej večinsko državnih podjetij, se lahko pojavi vprašanje, ali so dodatni stroški upravičeni glede na vlogo in aktivnost v nadzornem svetu.

Davki »enačijo« nadomestila nadzornikov

Država umirja privatizacijsko vnemo

Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Modic Tomaž Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 24. 04. 2015 Stran: 8

Napovedi o (raz)prodaji gospodarstva, ki naj bi jo prinesla strategija upravljanja državnih naložb, se niso uresničile. Ključne družbe bodo namreč še naprej ostale v državnih rokah, vlada Mira Cerarja pa očitno vse stavi na preporod energetike.

Strahovi, da bo prišlo do (raz)prodaje slovenskega gospodarstva, so se očitno izkazali za neupravičene. Če se je še pred nekaj tedni zdelo, da se bo država umaknila iz vsaj nekaterih pomembnih družb in jih prepustila strateškim vlagateljem, bodo ti načrti očitno splavali po vodi.

Iz predloga Idasifikacije naložb, ki so ga pred politično razpravo o tem, katere družbe prodati in katere zadržati, pripravili na ministrstvu za finance, namreč izhaja, da bi lahko poleg že začetih prodajnih postopkov s seznama 15 podjetij za privatizacijo prodali kvečjemu nekaj drugih družb. Če bo vlada Mira Cerarja ugodila predlogu ministrstva, bi ključne družbe še naprej ostale v državnih rokah. Seveda če se bo s tem strinjal tudi državni zbor.

Rast se izogiba delnic Intereurope

Medij: Finance Avtorji: U. K. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Borze&denar Datum: 23. 03. 2015 Stran: 12

Intereuropa je lani kljub izgubi posla zaradi vstopa Hrvaške v EU in težavam, ki so jih imeli zaradi ukrajinske krize, poslovala z dobičkom. Ta je bil sicer majhen, a je družba s tem pokazala, da zmore in zna prebroditi krizo, manj pa, da zna načrtovati.

Strategija: država naložbe raje pošilja v stečaj, kot da bi jih prodala

Medij: Finance Avtorji: Lipnik Karel,Bertoncelj Matej Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 20. 03. 2015 Stran: 10

STRATEGIJA UPRAVLJANJA NALOŽB DRŽAVE

Koliko je za upravljavce državnega portfelja vredna družba, ki ni vredna nič?

Če ste bili v zadnjih dveh letih solastnik podjetja, ki se ga je država znebila iz svojega portfelja, obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da ste svoj delež izgubili zaradi izbrisa ali stečaja.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.