Gorenje

Država na skupščini Gorenja glasovala proti sami sebi

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) obžaluje nesprejem sklepa o kupovanju lastnih delnic. Na današnji skupščini je zaradi nasprotovanja AUKN sklep o ustanovitvi sklada lastnih delnic padel z minimalno večino, kar po našem prepričanju ni dobro za družbo kot tudi ne njene delničarje. Pri tem izražamo začudenje nad predstavniki AUKN, še zlasti ker smo na skupščini glasovali o nasprotnem predlogu, ki ga je podala Kapitalska družba (KAD)  in je tega podrla tudi Uprava vključno z NS, uresničevalec glasovalnih pravic, predstavnik AUKN, pa je predlog gladko zavrnil.

 

Velenje, 3. februar 2012


Kljub pozivu predsednika Društva MDS, Rajka Stankovića, ki je na tokratni skupščini zastopal 1,48 % prisotnega kapitala, da se skupščina začasno prekine in se poišče morebitni kompromisni predlog, se to ni zgodilo, zaradi česar je osrednja točka današnje skupščine propadla. V Društvu MDS bomo po posvetu z drugimi delničarji razmisli o morebitnem sklicu izredne skupščine z enakim oziroma podobnim predlogom, saj menimo, da je bojazen o "menagreskem prevzemu odveč".

17. skupščina družbe Gorenje, d.d.

Od 16.01. do 30.01.2012 poteka zbiranje pooblastil za 17. skupščino družbe Gorenje, d.d., ki bo potekala v petek 3. februarja ob 11.00 uri, v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ulica 1, 3320 Velenje.

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo nova datoteka, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Društvo MDS, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi Gorenje pa kliknite tukaj.

Skupščina ETI Elektroelement, d.d. – Val izpodbojnih tožb; delničarji brez možnosti prostega razpolaganja s premoženjem, posebna revizija brez podpore, dividenda 1,55 EUR

Na današnji skupščini družbe ETI, Elektroelement, d.d., Izlake so delničarji družbe večinsko potrdili in odobrili delo Uprave in NS, ki je v preteklem letu beležila najboljše rezultate doslej. Na skupščini se je izvolil tudi nov NS, ki pa žal ni upošteval želja malih in manjšinskih delničarjev, zato je prejel tudi samo 62 % podporo. V novi NS so tako bili izvoljeni Marjan Kramar, Radovan Bolko in Bernhard Josef Müller. Njihov štiriletni mandat bo začel teči novembra letos.

Izlake, 30. avgust 2011


Usklajeno delovanje in kršitev Zakona o prevzemih

Skupščina je bila že na začetku prekinjena, zaradi zahteve pooblaščenca delničarjev, Rajka Stankovića, ki je zaradi kršitve 63. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) zahteval, da na današnji skupščini zamrznejo glasovalne pravice delničarjem Gorenje, d.d., Finema, d.o.o. in Jean Müller GMBH, ki imajo skupaj v lasti nekaj več kot 27 % družbe in delujejo usklajeno, vendar za to niso objavili prevzemne ponudbe.

Spomnimo, lani je namesto propadlega Merkurja, s konverzijo terjatev v višini 57 EUR na posamezno delnico, v lastništvo družbe vstopil Gorenje.

Skupščina se je nadaljevala, ko so vsi predstavniki, tako Uprave kot navedenih delničarjev, za zapisnik povedali, da ne delujejo usklajeno, zato je Rajko Stanković že v uvodu najavil izpodbojne tožbe na vse sklepe skupščine.

 

Predsednik Uprave zahtevo označil za neumnost, zato bo "to neumnost" Društvo MDS poslala v preveritev še ATVP 

Izjava predsednika Uprave mag. Tomaža Berginca za Dnevnik, ki je usklajeno delovanje označil kot neumnost malih delničrjev se bo kmalu izkazala kot resnica, saj bo najverjetneje ATVP proučil delovanje teh delničarjev, ki so tudi na današnji skupščini bili soglasni in enotni "zgolj naključno ali po neumnosti?"

 

Delničarjem ETI-ja 1,55 EUR dividende, KPMG redni revizor

Delničarji družbe Eti Elektroelement iz Izlak so na današnji skupščini sklenili, da se od lanskega bilančnega dobička, ki je znašal dober milijon evrov, za izplačilo dividend v višini 1,55 evra bruto na delnico nameni 772.287 evrov. Preostali dobiček pa je razporejen v druge rezerve iz dobička, za letošnjega revizorja pa so imenovali ljubljansko revizijsko družbo KPMG Slovenija.

 

Vinkulacija delnic – delničarji brez soglasja NS ne morejo do svojega lastnega premoženja?!

16. skupščina Krke - delničarjem nižja dividenda in isti revizor še 17. leto - Društvo MDS bo izpodbijalo sklepa

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je letos že tretje leto organizirano zastopalo male delničarje z lastnim zbiranjem pooblastil na 16. letni skupščini delničarjev družbe Krka. Društvo MDS je najavilo dve izpodbojni tožbi na sprejeta sklepa glede izbora revizorja in delitve dividend. Na sodišču pa bomo preverili tudi veljavnost pooblastil, ki jih je Krka pošiljala delničarjem. Slednja so po našem mnenju bila pomanjkljiva in zavajajoča, saj v niso zajemala tudi pravočasno podanih predlogov Društva MDS. Tako večina delničarjev ni vedela, da obstajo nasprotni predlogi in jim ni bilo omogočeno samostojno odločanje o tem. Zakaj, žal še ne vemo.

Otočec, 8. julij 2011


DRUŠTVO MDS TUDI LETOS USPEŠNO PRI ZBIRANJU POOBLASTIL

Leta 2009 je Društvo MDS prvič organizirano zastopalo interese razpršenih malih delničarjev Krke. V kratkem časovnem intervalu in s skromnimi sredstvi smo zbrali dovolj pooblastil, da smo na skupščini zastopali lastniški delež v obsegu 3,02 % prisotnega kapitala. To sicer ni bilo dovolj, da bi kaj dosti premikali tehtnico glasovanja, vendar dovolj, da smo širšo javnost opozorili na dejstvo, da takrat približno 82.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti 44% delež Krke ni nekaj zanemarljivega. V letu 2010 smo še vedno brez resne finančne opore zastopali že 3 x več malih delničarjev, oziroma 9,91 % prisotnega kapitala in s tem bili na skupščini tretji največji delničar za državnima lastnikoma KAD-om in SOD-om.

Na včerajšnji 16. seji skupščine delničarjev Krke, ki je potekala 7.7.2011, pa smo kljub temu, da smo šli v »kontra« zbiranje pooblastil v omejenem obsegu, za razliko od tega, ki ga je izvedla finančno močnejša družba Krka, uspeli zbrati kar 5,50 % zastopanega kapitala. (kot zanimivost Verbičev VZMD vsa leta nastopa le z 1 lastno delnico).

Poročilo s 16. skupščine delničarjev Gorenja - Društvo MDS največji zastopnik malih delničarjev in kar tretji največji po zastopanem kapitalu

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba Gorenje, d.d., zastopal kar 12,47 % prisotnega kapitala na skupščini (1.161.458 delnic oz. nekaj preko 400 pooblastil delničarjev) in bil tretji posamični zastopnik delničarjev (takoj za KAD-om in IFC-jem, glede na kapital, mimogrede Verbičev VZMD je zastopal le 88.000 delnic oz. 14 x manj) in prvi med devetimi pooblaščenci na organiziranem zbiranju pooblastil po zastopanem kapitalu. 

 

Velenje, 5. julija 2011


 

Uprava in NS z razresrešnico, delničarji žal brez dividend

Po obširni seznanitvi delničarjev z ukrepi NS in Uprave Gorenja za premagovanje krize v letu 2010 je sledilo odločanje o delitvi dobička in podelitvi razrešnici Upravi in NS. Sklep, ki sta ga predlagala Uprava in NS, da se ne deli dividend, je bil izglasovan. Veseli pa nas obljuba Uprave, da bo drugo leto za dividende namenila do 1/3 tekočega dobička leta 2011. Upravi in NS je bila podeljena razrešnica za delo v letu 2010.

 

Točka o dokapitalizaciji umaknjena, KPMG revizor za leto 2011

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je pojasnil, da bodo predlog o dokapitalizaciji natančneje razdelali, o njem pa bodo delničarji odločali na skupščini, ki bo sklicana do konca leta. (Na sliki stojijo z leve: Andraž Grahek (KD skladi), Franjo Bobinac (Gorenje), Simon Černetič (KAD) in Rajko Stanković (Društvo MDS) - vir fotografije TV SLO1 - Dnevnik)

V okviru razprave za izbor revizorja je predsednik Društva MDS Rajko Stanković opozoril, da je KPMG že celo desetletje revizor Gorenje in NS predlaga, da drugo leto zamenja revizorja, saj zgolj zamenjava vodstvene ekipe v okviru iste revizorske hiše ni dovolj. Pri tem je poudaril, da tega ne predlaga, ker bi mislil, da je karkoli narobe, ampak le iz razloga »higiene«, saj se v tako dolgem časovnem obdobju revizor in revidiranec nehote navadita en na drugega.

 

GORENJE morda tudi na druge borze?

Komentar Društva MDS na izjave Franca Bobinca in Tomaža Berginca glede 'prijateljskega' vstopa Gorenja v lastništvo ETI Elektroelement, d.d.

GORENJE namesto MERKURJA v lastništvu ETI Elektroelement, d.d., Izlake

Društvo MDS resno dvomi v iskrenost izjave predsednika Gorenja, d.d., in člana nadzornega sveta ETI Elektroelement Franca Bobinca o sklenjeni kompenzaciji z Merkurjem. Zato se upravičeno sprašujemo zakaj Gorenje v obvestilu na SEONET-u štev: INI-1099/10 z dne 13.09.2010 ni kompenzacije omenilo niti z besedico!? Še bolj nenavadno pa je, da je  kompenzacijska cena, ki je skoraj enaka knjigovodski (kar kot zastopniki delničarjev ETI Izlake pozdravljamo, smo pa kot delničarji Gorenja zaskrbljeni), saj v poslovnem svetu velja nepisano pravilo, da je kompenzacijska cena vedno bistveno nižja od tržne cene, saj ceno narekuje upnik in ne dolžnik. Tudi  komentar mag. Tomaža Berginca, predsednika Uprave ETI, da ga veseli, da je Gorenje kupilo te delnice in hkrati pove, da so le te vinkulirane, kaže, da je z nakupom bil v naprej seznanjen in vstopu »prijateljskega« Gorenja ni nasprotoval, saj sta s tem Uprava in NS obdržala glasovalni ustroj za prihodnje skupščine. Hkrati naj spomnimo, da je z drugimi besedami povedal, da v ETI-jevo lastništvo ne spustijo nikogar (VINKULACIJA), ki ne bo naklonjen trenutni Upravi in NS.

Velenje, Izlake, 14. september 2010


Na zadnji skupščini za prevlado odločilen prav Merkurjev paket
                                                                             
Naj spomnimo, da so prav te delnice na zadnji skupščini ETI-ja (oznaka delnice: EITG) dne 7. julija 2010 je 22.627 delnic ETIG, ki jih je v posesti imel Merkur, zastopal kar vodja pravne službe ETI-ja, kar je na skupščini pomenilo pomembnih 5,76 % glasovalnih pravic. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je že takrat razpolagal z informacijo, da je nakup teh delnic bil že izveden s terminsko pogodbo. To pomeni, da je Merkur že prodal svoje delnice ETI-ja, (takrat smo le ugibali, da je to bil nakup ETI-ja v sklad lastnih delnic), vendar je njihov prepis zadržal do izteka skupščine. Društvo MDS je tedaj zahtevalo, da se jim odvzamejo glasovalne pravice, a predsedujoči skupščine temu predlogu ni ugodil.

 

Ali so malim delničarjem na zadnji skupščini »s prevaro« onemogočili sprejemanje pomembnih odločitev?

Na žalost se v Društvu MDS ne moremo znebiti občutka, da so male delničarje na zadnji skupščini želeli peljati »žejne čez vodo«. V kolikor teh glasovalnih pravic ne bi obvladovali »poslušni« pooblaščenci, ki so brezpogojno naklonjeni Nadzornemu svetu in Upravi, bi predstavniki Društva MDS, ob podpori ostalih pooblaščencev delničarjev, imeli pri treh pomembnejših sklepih kar 51,58 % do 53,67 % večino. S takšno večino bi bili izglasovani sklepi o odpoklicu treh članov NS iz vrst kapitala (Kramarja, Bobinca in Lenassija), o odpravi vinkulacije in pripravi vseh dejanj za uvrstitev delnice na borzo (druga dva sklepa (vinkulacija in borza), bi v tem primeru imela zadostno podporo, le predčasni odpoklic ne bi uspel, saj je potrebna kvalificirana kar 75 % večina vseh navzočih). 

Ali se v Eti Izlake ponavlja zgodba INGOR-ja? GORENJE gre v 25 mio EUR vredno dokapitalizacijo, a je že zapravilo 1,3 mio EUR za nakup 4,53 % deleža v ETI IZLAKE

V četrtek, 9.9.2010 je Gorenje objavilo pričetek 25 mio EUR vredne dokapitalizacije, ki je uradno pričela teči danes, ko nas je obvestilo o opravljenem nakupu paketa delnit ETI Izlake v višini 1,3 mio EUR.

Ko je Društvo MDS v imenu dveh pooblastiteljev (sedaj le enega, saj so drugega uspeli »začasno« prepričati, da mu bodo v kratkem »uredili odkup po njegovih željah glede cene«), vložilo izpodbojno tožbo na ničnost sklepa o odkupu v sklad lastnih delnic, je v »igro« vstopilo Gorenje Franca Bobinca, člana NS Eti-ja, ki je za eno delnico odštelo kar 57,07 EUR. To le dokazuje vse navedbe Društva MDS o podcenjenosti nakupa v sklad lastnih delnic.


VINKULACIJA VELJA SAMO ZA DELNIČARJE, KI NISO V »STRATEŠKEM INTERESU« NS IN UPRAVE

Skupščina Gorenja - predstavnik Društva MDS s skoraj 90.000 glasovi malih delničarjev

Na današnji 15. skupščini družbe Gorenje, d.d. je predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, zastopal malenkost manj kot 90.000 glasov (cca 0,92 % glasovalnih pravic) malih delničarjev, ki jih je prejel iz naslova organiziranega zbiranja pooblastil. V Društvu MDS tako pozdravljamo odločitev Uprave, ki je sprejela pobudo Društva MDS, da na seznam pooblaščencev uvrsti predstavnike malih delničarjev. 
Ljubljana, 15. 7. 2010

 
Tej pozitivni praksi smo bili priča tako na 14. skupščini, kot tudi na zdajšnji 15. skupščini Gorenja. Na sami skupščini se je med drugim odločalo o delitvi bilančnega dobička, ki ostaja nerazporejen ter o izvolitvi novega člana nadzornega sveta. Slednje mesto je za dobo štirih let zasedel Bernard C. Pasquier, ki je dobil skoraj 98 % podporo, zato se o Haraldu Karnerju katerega je podprlo tudi Društva MDS ni glasovalo.

Za podporo Haraldu Karnerju se je Društvo MDS odločilo predvsem zato, ker je eden redkih iz VZMD, ki se je javno uprl "osebnemu okoriščanji mag. Kristjana Verbiča v primeru Velane, kjer je na plečih malih delničarjev zaslužil kar 12.000 EUR, o čemer so poročali številni časopisi in je sedaj predmet preiskave pristojnih organov". Prav tako je eden redkih, ki graja skupni dopust mag. Kristjana Verbiča in Boška Šrota v Braziliji letos februarja in njegovo mešetarjenje z Šrotovim Infond Holdingom, kjer je VZMD iz obubožanega oz. insolventnega podjetja "izčrpal" 20.000 EUR, jutri pa naj bi mag. Verbič "kot zaščitnik le tega odškodninsko tožil?!" na skupščini Pivovarne Laško.

Uprava napoveduje rast v naslednjih 4 letih za več kot 300 mio EUR
 
Predsednik Uprave Franjo Bobinac je izčrpno predstavil poslovanje in plane za naslednje 4 leta. Na vprašanje glede energetike, ki mu ga je zastavil Rajko Stanković, pa je z žalostjo ugotovil, da investicija države v TEŠ 6 , kljub neposredni bližini (od sedeža oddaljena manj kot 1 km) ne bo imela kakega pomembnega vpliva na poslovanje Gorenja. Odločno pa je nasprotoval razmišljanjem o uvedbi "trošarine na elektriko", saj bi to zmanjšalo konkurenčno prednost. Zaradi izgube bilančnega dobička skupščina ni delila, je pa Upravi in nadzornemu svetu z veliko večino podelila razrešnico.
 

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:
 
Družba Gorenje, d.d., že vsa leta spodbuja delničarje k aktivnemu izvrševanju njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil in v skladu s priporočili kodeksa o upravljanju javnih delniških družb objavlja, da so z današnjim dnem pooblaščenci za zbiranje pooblastil:
  1. Franc BOBINAC, predsednik uprave
  2. Mirjana DIMC PERKO, članica uprave
  3. Drago BAHUN, član uprave
  4. Franc KOŠEC, član uprave
  5. Uroš MAROLT, član uprave
  6. Branko APAT, član uprave
  7. Peter KOBAL, predsednik Sveta delavcev Gorenja, d.d., in predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu
  8. Ivan VIDAKOVIČ, predsednik sindikata SKEI Gorenje GA
  9. Rajko STANKOVIĆ, predsednik društva MDS (Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši)
  10. Kristjan VERBIČ, predsednik VZMD - Vseslovenskega združenja malih delničarjev
začeli z zbiranjem pooblastil za uresničevanje glasovalnih parvic delničerjev na 15. skupščini delničarjev Gorenje, d.d., ki je sklicana za 15.7.2010.
 
S tem želijo pooblaščenci spodbuditi delničarje k uresničevanju njihovih pravic pri odločanju na skupščini delničarjev, obenem pa je zbiranje pooblastil pomemben instrument za neposredno seznanjanje delničarjev s predlaganimi sklepi skupščine.
 
Dopis, ki ga bo prejel posamezni delničar, navodila za izpolnjevanje pooblastila ter pooblastilo s seznamom pooblaščencev, so v pripeti na spodnji povezavi. Vsak delničar, bo s pooblastilom prejel tudi povratno ovojnico z že natisnjenim naslovom.
 

GORENJE - Društvo MDS žal brez člana NS, a zastopalo je zavidljivih 1,05 % kapitala prisotnega na skupščini

Predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je kot pooblaščenec  delničarjev v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba GORENJE, d.d., na današnji skupščini družbe zastopal kar 1,05 % prisotnega kapitala oz. 88.860 delnic.
 
Velenje, 28.05.2010
 
Na današnji skupščini je predsednik Društva MDS Rajko Stanković pozval delničarje, naj podprejo za novega člana NS tudi predstavnika malih delničarjev in edinega pravnika med kandidati, mag. Nikolaja Abrahamsberga. Žal je tudi tokrat predlog malih delničarjev naletel »na gluha ušesa« tako nominacijskega odbora, nadzornega sveta, kot tudi skupščine delničarjev.

Ali so KAS in nominacijski odbori le »šminka za politično kupčkanje in kadrovanje«?!
 
Mag. Peter Jašovnik, ki je bil predsednik tega odbora,  je »pomanjkljivo predstavil« kriterije izbire za nove člane NS, ki jih je uporabil nominacijski odbor v Gorenju.  Kot smo v preteklosti že večkrat ugotovili, mali delničarji smo »MOTEČI IN NEVODLJIVI«, zato pač »VEČ KOT OČITNO« nismo po godu vsakodnevni politiki.
 
Da je temu tako kaže tudi dejstvo, da je bil potrjen nasprotni predlog delničarja Home Products Europe B.V. in ne osnovni predlog NO in NS. Tako so za člane nadzornega sveta bili izvoljeni naslednji kandidati in kandidatka, ki bodo v naslednjih štirih letih zastopali interese delničarjev: dr. Peter Kraljič, dr. Maja Makovec Brenčič, Keith Miles, Uroš Slavinec in  dr. Marcel Van Assen.

Gorenje - organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

Uprava Gorenja, d.d., je včeraj 13. 05. 2010, obvestila preko sistema SEONET, da bodo danes delničarji Gorenja, d.d., dobili v izpolnitev prijavo in pooblastilo za skupščino družbe, ki bo v petek 28.05.2010 ob 10.00 uri.
Na tokratnem organiziranem zbiranju pooblastil je kot pooblaščenec pod številko 10. naveden tudi Rajko Stanković - predsednik Društva MDS, ki poziva vse delničarje Gorenja, d.d., da uresničijo svojo upravljalsko pravico in pravočasno, najkasneje do ponedeljka, 24. maja 2010, vrnejo izponjeno in podpisano pooblastilo skladno z navodili, v priloženi predplačani kuverti.
 
S pooblastilom Rajku Stankoviću, bo delničar tudi izrazil podporo kandidatu za NS družbe, ki ga je prvotno Društvo MDS je spisek treh (3) kandidatov predlagalo nominacijeskem odboru že 15. marca 2010 (8 dni pred VZMD) in ker ni bil sprejet noben izmed treh (3) predlogov, je nato še 28. Aprila 2010 (5 dni pred VZMD) Društvo MDS ponovno vložilo nasprotni predlog za skupščino družbe Gorenje, d.d., kjer namesto predlaganega kandidata, g. Uroša Slavinca, predlagamo pravnika in profesorja mag. Nikolaja Abrahamsberga (na sliki desno). Pri tem naj povdarimo, da gre za odličnega pravnega poznavalca in dolgoletnega profesorja gospodarskega prava, ki je tudi edini pravnik med predlaganimi kandidati za člane nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d. Datumi obliti z modro barvo dokazujo, da Društvo MDS nikogar ne posnema, kar namiguje VZMD na svoji spletni strani.


Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.