Gorenje

Verjetni prevzemnik Gorenja kitajski Hisense obljublja razvoj

Za ogled prispevka z dne 15. maja 2018 TV Dnevnika SLO 1 ob 19.00 uri novinarjev Vesna Deržek Sovinek in Florjana Zupana kliknite na sliko ali TUKAJ.

TV SLOVENIJA 1, 15.05.2018, DNEVNIK, 19.14

JASMINA JAMNIK (voditeljica): Skupina Hisense za zdaj najverjetnejši novi strateški partner Gorenja obljublja, da bo ohranjala stabilnost delovnih mest in pospešila razvoj Gorenja. K temu se je zavezala v sporočilu za slovensko javnost. Koraki Hisensa na poti do prevzema so sicer izjemno hitro, prevzemno ponudbo naj bi skupina objavila že v začetku prihodnjega tedna, v najkrajšem roku v katerem je ponudbo sploh mogoče objaviti.

VESNA DERŽEK SOVINEK (novinarka): Skupina Hisense je ena od vodilnih kitajskih proizvajalcev na področju elektronike. Samo lani je dosegla slabih 13 milijard evrov prihodkov, od tega 5 in pol na področju gospodinjskih aparatov.

RAJKO STANKOVIĆ (predsednik Društva Mali delničarji Slovenije): Oni nimajo vseh proizvodov, ki so potrebni danes za pametni dom. Z nakupom Gorenja bodo to kompletirali in s tem zaključili svojo zanko.

Skupščina Gorenja - delničarji niso odpoklicali dveh članov NS

Na današnji skupščini delničarjev Gorenja, delničarji niso odpoklicali dveh članov Nadzornega sveta (NS), kakor je predlagala skupina manjšinskih delničarjev. Skupščina je bila sklicana na zahtevo delničarjev Home Products Europe (Nizozemska), Raiffeisenbank Austria (Hrvaška), Splitska banka (Hrvaška) in Unicredit Bank Hungary (Madžarska). Na skupščini je bilo prisotnega 69,6 % kapitala družbe, pri čemer sta pooblaščenca Društva MDS zastopala več kot 100.000 glasov delničarjev.

 

Ljubljana in Velenje, 09. januar 2018


 

Nadzorni svet Gorenja bo končal svoj mandat brez sprememb

Uvodno predstavitev je podal Alexander Phlip Sluiter, v kateri je predstavil svoje videnje o stanju Gorenja in med drugim izpostavil, da je "Gorenje bolnik", ki nujno potrebuje prestrukturiranje. Prav tako je poudaril, da nima interesa nadaljne prodaje svojega deleža v Gorenju in želi ostati delničar družbe. Istočasno je izpostavil zakaj predlaga odpoklic ravno g. Voljča in g. Slavinca, kjer je izpostavil poslovanje Gorenja s podjetjem g. Voljča in njegove žene ter dejstvo, da se je kmalu po imenovanju g. Slavinca za člana NS, njegov sin zaposlil v Gorenju.

Predsednik Uprave, Franjo Bobinac je podal odgovor na izvajanje g. Sluiterja in med drugim izpostavil, da si kot nekdanji član Uprave Gorenja ni vzel časa za prisotnost na več kot 2-3 sejah uprave, njegov scenarij pa je ves čas bil, da Gorenje zapre svoje tovarne in postane prodajno podjetje, ki bi sedež preselil na Nizozemsko. Ostro je zavrnil tudi vse ostale obtožbe g. Sluiterja in med drugim izpostavil tudi manj uspešne zgodbe g. Sluiterja.

Za odpoklic je od potrebnih 75 % glasov glasovalo 44,74 % prisotnih delničarjev, kar pomeni da sklep ni bil sprejet. NS bo tako svoj mandat, ki se izteče konec julija 2018, končal v nespremenjeni sestavi.

Dogajanje v Gorenju - vprašanja in odgovori Društva MDS

Za ogled prispevka iz Dnevnika na RTV Slovenija 1 z dne 27.07.2016 kliknite na sliko ali tukaj. Prispevek se prične na 14. minuti.

Najprej nas zanima, kako se odzivate na dejstvo, da je uprava Gorenja nekaj časa prikrivala, da Panasonic pred možnim povečanjem lastniškega deleža v družbi opravlja skrbni pregled.

Kar zadeva prvega vprašanja, Društvo MDS glede na pojasnila, ki smo jih zasledili s strani ATVP in Gorenja, ne problematiziramo tega dejstva. Nenazadnje je Panasonic tudi ta trenutek 3. največji delničar Gorenja. 

Kot drugo nas zanima, kdo bi se po vašem mnenju lahko umaknil iz lastništva, da bi sprostil pot Panasonicu za povečanje lastništva. Menite, da je možna nova dokapitalizacija prek javne ponudbe delnic?

Po našem mnenju, bi se lahko za primerno ceno iz lastništva Gorenja umaknili predvsem manjši institucionalni vlagatelji in nekateri mali delničarji, ki so na zadnji skupščini želeli svojega člana v NS, a jim je zato zmanjkalo dobrih 14 % glasov (Delničarji Home Products Europe B.V., Karlo Kardov, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Alpen Invest d.d. (Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa in Alpen Developed), Societe Generale – Splitska banka d.d., Unicredit Bank Hungary ZRT in KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. (KD Balkan, delniški in KD Vitalnost, delniški; ki obvladujejo približno 25 % osnovnega kapitala).

Menimo, da dokapitalizacija ni (dolgoročna) rešitev za Gorenje.

Kot tretje nas zanima, kako bi mali delničarji ravnali v primeru, da bi bil Panasonic primoran objaviti prevzemno ponudbo. Imate morda že kakšno predstavo o ceni, ki bi bila glede na trenutni položaj podjetja primerna.

Glede na to, da knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2015 znaša 15,14 EUR in ob dejstvu, da ima družba približno 320 milijonov EUR dolga, menimo, da bi se morebitna cena delnice lahko gibala med 12 in 15 EUR. Pri tem poudarimo, da gre to za hitro oceno in ne neko poglobljeno analizo, ter nikakor tudi ne za naložbeno priporočilo, saj v Društvu MDS za to nismo pooblaščeni. Seveda pa je vedno cena stvar pogajanj med kupci in prodajalci.

V medijih smo zasledili navedbe, da bi utegnili preskusiti teren pri drugih potencialnih interesentih za vstop v lastništvo Gorenja. Kdo bi bil po vaši oceni interesent in kako bi preskusili njihov interes?

Glede na to, da v statutu Gorenja obstajajo določene omejitve glede vstopa morebitnih novih delničarjev in da je Panasonic že več kot 10 % lastnik (3. največji delničar), menimo, da bi bilo ta trenutek smiselno počakati, da ta pregled Panasonic opravi, v vmesnem času, pa se pogaja z zainteresiranimi delničarji, o višini cene, po kateri bi izstopili iz lastništva. V primeru, da bi bila ta cena neustrezna, pa bi se verjetno zainteresirani delničarji, ob neuspešnih pogajanjih s Panasonicom, obrnili tudi na morebitne druge igralce v panogi, kot so npr. Arcelik, Electrolux, Haier ipd.

Gorenje posloval pozitivno v prvem kvartalu 2016

Današnje skupščine družbe Gorenje, d.d. se je udeležilo 68,40 % kapitala. Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastopal 117.424 delnic oz. 0,70 % na skupščini zastopanega kapitala (z 212 pooblastili) in bil 3 pooblaščenec po številu zastopanih delnic, takoj za g. Petrom Groznikom, ki je zastopal 2.896.436 delnic (34 pooblastil, med katerimi je tudi pooblastilo IFC-ja, ki je lastnik 2.881.896 delnic oz. 17,34 % zastopanega kapitala na skupščini), ter g. Franjom Bobincem iz Uprave Gorenja, ki je zastopal 162.165 delnic (0,98 % na skupščini zastopanega kapitala oz. 420 pooblastil).

 

Velenje, 08. julij 2016


 

Uprava in NS prejela razrešnico

Delničarji so se najprej seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2015, ter izgubo v višini 4.000.572,95 €, ki je posledica predvsem izgube v višini 13 mio EUR iz naslova tečajnih razlik. Izgubo je uprava pokrila s prenesenim čistim dobičkom iz prejšnjih let in delom kapitalskih rezerv iz naslova splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Skupščina se je tudi seznanila s prejemki uprave in NS, nato je bila upravi in nadzornemu svetu tudi podeljena razrešnica za leto 2015 (foto: Finance.si).

 

Poslovanje v prvem poletju 2016 nakazuje na dobiček konec leta

Predsednik uprave Franjo Bobinac je predstavil poslovanje Skupine Gorenje v drugem četrtletju letošnjega leta. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, saj je bilo tako z vidika prodaje kot dobičkonosnosti še boljše, kot prvo četrtletje.

Prodaja gospodinjskih aparatov pod vsemi lastnimi blagovnimi znamkami se je v prvi polovici leta 2016 povečala na večini trgov. Ugodna geografska struktura in struktura izdelkov, kjer se je okrepila prodaja premijskih izdelkov, sta pozitivno vplivali na dobičkonosnost.

Luka Koper – rekordni rezultati z rekordnim stroškom na zaposlenega

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) v zadnjih dneh z mešanimi občutki spremlja dogajanje, v povezavi z družbo Luko Koper, d.d. Skupščina družbe bo potekala prihodnji petek, 01. julija in čeprav se v Društvu MDS želimo jasno distancirati od ravnanj tako večinskega lastnika kot Uprave in Nadzornega sveta (NS) oziroma predsednice NS, smo pri pregledu letnega poročila Luke Koper za leto 2015 naleteli na izredno zanimiv podatek, katerega nameravamo izpostaviti tudi na sami skupščini Luke Koper, predvsem pa na skupščinah drugih delniških družb. Luka Koper se je v zadnjih dneh pohvalila z doseženimi rezultati, ki so po posameznih kazalnikih nadpovprečno dobri, za kar vodstvu družbe iskreno čestitamo, žal pa pri navajanju kazalnikov o dobičkonosnosti in donosnosti na kapital pogrešamo navedbo, da družba kuje tudi rekord pri stroških dela na posameznega zaposlenega. 

Povprečni mesečni strošek zaposlenca v Luki Koper znaša 3.833,79 EUR. Za primerjavo, v družbi Krka povprečen mesečni strošek zaposlenega znaša 2.551,27 EUR oziroma kar 1.282,52 EUR manj, v družbi Prva Group, ki jo vodi predsednica NS Luke Koper pa povprečni strošek na zaposlenega znaša 2.271,97 EUR oziroma 1.561,82 EUR manj (za celotno povprečno slovensko bruto plačo manj). Glede na nadpovprečne rezultate, ki jih beleži Luka Koper, navkljub visokim stroškom dela, bomo na prihajajočih skupščinah Krke in Gorenja ki bosta potekali 7. in 8. julija, vodstvo družbe povprašali, zakaj njihovi zaposlenci niso deležni tovrstnih prejemkov.

 

Ljubljana in Koper, 23. junij 2016


 

Izračun Društva MDS – poziv naj podatke preveri vsak sam

V izogib napakam ali označevanju, da vodimo takšen ali drugačen konstrukt proti družbi ali posameznikom, spodaj prilagamo obsežno analizo za 20 slovenskih družb, v kateri je navedeno število zaposlenih v posamezni družbi, strošek dela, (preračunan) povprečni letni strošek dela na zaposlenega in (preračunan) povprečni mesečni strošek na zaposlenega. Nazadnje je v tabeli prikazana tudi razlika v znesku napram Luke Koper, delež zaposlencev z najmanj univerzitetno izobrazbo ter točne strani letnih poročil, od koder smo zajeli vse navedene podatke. Naziv posamezne družbe vsebuje tudi neposredno povezavo do letnega poročila pričujoče družbe z izjemo letnih poročil za Časnik Finance in družbo Dnevnik, katerih letni poročili so dostopni na AJPESu (za leto 2014). Na ta način si lahko vsak posameznik sam preveri točnost navedenih podatkov in v primeru da smo kje zapisali napačen podatek, se seveda iskreno opravičujemo.

 

                 
 

Družba

Število zaposlenih na dan 31.12.2015

Stroški dela kumulativni (v EUR)

Mesečni strošek na zaposlenega

Razlika v primerjavi z Luko Koper

Delež (v %) delavcev z univerzitetno izobrazbo

Vir LP (stran)

 
 

Luka Koper

1.040

48.075.673,00

3.852,22 €

-

26,51

234

 
 

Banka Koper

754

28.469.000,00

3.146,44 €

687,34 €

ni podatka

85, 104

 
 

Telekom Slovenije

3.803

130.215.000,00

2.853,34 €

980,45 €

33

9, 132, 133, 202

 
 

Krka

10.564

323.419.000,00

2.551,27 €

1.282,52 €

54,8

106, 157

 
 

Slovenske železnice

8.069

243.961.000,00

2.519,53 €

1.314,26 €

ni podatka

37, 117

 
 

Cinkarna Celje

955

28.419.832,00

2.479,92 €

1.353,87 €

13,6

6, 57

 
 

RTV Slovenija

1.948

56.205.000,00

2.404,39 €

1.429,40 €

44,25

17, 104

 
 

DARS

1.242

35.832.067,00

2.404,19 €

1.429,59 €

26,4 (VI - VIII)

17, 41

 
 

Unior

2.103

59.952.489,00

2.375,67 €

1.458,11 €

10,01

3, 136

 
 

Prva Group

116

3.162.577,00

2.271,97 €

1.561,82 €

ni podatka

18, 50

 
 

Zavarovalnica Triglav

5.379

142.787.896,00

2.212,12 €

1.621,67 €

36,01

7, 58

 
 

KD Group

1.282

32.674.000,00

2.123,89 €

1.709,89 €

47,8 (VI - VIII)

33, 49, 51

 

 

SavaRe

2.488

59.557.283,00

1.994,82 €

1.838,97 €

35,9

97, 209

 

 

Gorenje

10.617

231.362.000,00

1.815,97 €

2.017,81 €

ni podatka

14, 134

 
 

Istrabenz

505

10.395.960,00

1.715,50 €

2.118,28 €

15 (cca. prečitano z grafa)

5, 52, 101

 
 

Intereuropa

1.370

25.213.000,00

1.533,64 €

2.300,15 €

35,9 (VI - VIII)

5, 121

 
 

Petrol

4.068

65.139.674,00

1.334,39 €

2.499,39 €

20,84

65, 146

 
 

Mercator

22.922

256.848.000,00

933,78 €

2.900,01 €

7

8, 81, 141

 
 

Finance (AJPES - leto 2014)

90

3.316.740,00

3.071,06 €

762,73 €

54

7,8, 26

 
 

Dnevnik (AJPES - leto 2014)

166

5.201.080,00

2.610,98 €

1.222,80 €

40,36

18, 58

 
 

Vir: Revidirana letna poročila družb.

 
 

 

Povprečni strošek zaposlenega v Luki Koper skoraj dvakratnih povprečne bruto plače v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije za december 2015 navaja, da je povprečna plača v Sloveniji znašala 1.594,93 EUR med tem ko povprečna bruto plača v Skupini Luke Koper znaša 3.095,00 EUR.

V Društvu MDS pozdravljamo nagrajevanje delavcev, vendar pa s tem težko najdemo odgovore za delničarje, ki se obračajo na nas z vprašanji, kdaj bo Luka Koper delila višjo dividendo… 

Društvo MDS v Krki predlaga dividendo v višini 3,35 EUR

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je za 20. skupščino družbe Krka, d.d., ki bo potekala 18.06.2015, podalo nasprotni predlog glede delitve bilančnega dobička, kjer predlagamo, da se namesto 2,20 EUR za dividendo nameni 3,35 EUR. Pri predlogu smo upoštevali predlog Uprave in Nadzornega sveta, sočasno pa smo v nasprotnem predlogu prišteli še izredno dividendo iz naslova razgradnje rezervacij za tožbe, ki je Krka zaključil uspešno. V Društvu MDS menimo, da bo višja dividenda imela pozitivne učinke tako za obstoječe delničarje kakor tudi za morebitne nove vlagatelje, ki se odločajo za nakup delnic.

 

Ljubljana in Novo mesto, 29. maj 2015


Skladno z navedbami v letnem poročilu družbe, natančneje na 49. in 50. strani letnega poročila za leto 2014 je družba Krka, d.d. realizirala 70,7 milijonov EUR drugih poslovnih prihodkov. Zgolj v zadevi »Perindopril« je družba imela oblikovano rezervacijo v višini 47,5 milijonov EUR, v juliju 2014 pa je družba s strani Evropske komisije prejela odločbo o plačilu kazni v višini 10 milijonov EUR, preostali del rezervacije, v višini 37,5 milijonov EUR pa je družba sprostila. Prav tako se je dodatno sprostila rezervacija v višini 1,4 milijona EUR v zadevi Sanofi Aventis Francija, sočasno pa je družba prejela še povračilo sodnih stroškov v višini 20,8 milijonov EUR v sporu z družbo AstraZeneco. Društvo MDS na osnovi navedenega predlaga, da se del sproščenih rezervacij nameni za izplačilo izredne oz. povišane dividende delničarjem, saj gre za prosta sredstva, s katerimi družba razpolaga in enkratno izplačilo višje dividende v ničemer ne bi ogrozilo poslovanja družbe niti začrtane strategije.

Društvo MDS predlaga, da se tako za dividendo nameni 3,35 EUR bruto na delnico, kjer je bil upoštevan predlog Uprave in NS, ki predlagata redno dividendo v višini 2,20 EUR bruto skladno z dividendno politiko, slednjemu pa je bila prišteta še izredna dividenda v višini 1,15 EUR bruto iz naslova sproščene rezervacija iz zadeve »Perindopril« v višini slabih 37,5 milijona EUR.

 

Društvo MDS tudi tokrat z lastnik zbiranjem pooblastil

Delničarji Krke bodo v ponedeljek, 01.06.2015 pričeli prejemati pooblastila za zastopanje na skupščini, s podpisom našega pooblastila pa delničarji avtomatično prekličejo pooblastilo, ki jim ga je poslala Krka. Na žalost družba pošilja pooblastila delničarjem brez da bi počakala na zakonsko določen 7-dnevni rok za razširitev dnevnega reda in za podajanje nasprotnih predlogov, prav tako pa družba nikakor ne želi, da bi na pooblastila uvrstila predstavnike malih delničarjev, čeprav je to praksa večine večjih slovenskih družb (Petrol, Gorenje, Mercator, Pivovarna Laško itd.).

univ. dipl. iur. Uroš Križanec (LL.M) - vodja Odbora malih delničarjev Gorenja pri Društvu MDS

Uroš Križanec je leta 2007 diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti z diplomskim delom »Obrambni mehanizmi delniških družb v primeru sovražnih prevzemov«. Po uspešno zaključenem študiju se je zaposlil v delniški družbi Delo Prodaja d.d., kjer je bil zaposlen v sektorju razvoja te družbe.

 
Konec leta 2007 se je vpisal na magistrski študij »Mednarodno gospodarsko pravo in globalizacija« na priznani evropski univerzi v Utrechtu na Nizozemskem, kjer je leta 2008 uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom »Primerjava evropskih pravnih sistemov zaščite kapitala v delniški družbi«. Že v teku študija je pripravljal različne seminarje, med drugim tudi študijo »Prevzem delniške družbe Mercator d.d. s strani družbe Pivovarne Laško d.d.  in njenih povezanih družb«.
 
Po uspešno končanem magistrskem študiju se je zaposlil v priznani odvetniški pisarni Avbreht, Zajc & partnerji, sedaj pa svojo pot nadaljuje v Odvetniški družbi Sibinčič Križanec Medak v Ljubljani.
 
univ. dipl. iur. Uroš Križanec (LL.M)               e-pošta: krizanec@skupaj.si

Gorenje – Imenovan nov nadzorni svet

Delničarji Gorenja, d.d. so se danes v Velenju seznanili s poslovanjem v letu 2013 ter ob tem odločili, da bilančni dobiček v višini dobre 1,3 milijona EUR ostane nerazporejen. Uprava in NS je za delo v minulem letu prejela razrešnico z 99,89 % večino, sprejeta je bila sprememba statuta, uprava pa ni dobila pooblastila za nakup lastnih delnic, saj je za predlog sklepa glasovalo 74 % prisotnih delničarjev. Na skupščini je bilo prisotnega 65,55 % osnovnega kapitala. Pooblaščenec Društva MDS, Grega Tekavec je v okviru zbiranja pooblastil, ki ga je izvajala družba, prejel kar 1.167.805 glasov, kar je na skupščini predstavljalo več kot 8 % prisotnega kapitala.

 

Velenje, 04. julij 2014


 

Rezultati Gorenja v preteklem letu

Po beseda predsednika Uprave, Franca Bobinca je bilo leto 2013 za Gorenje v znamenju velikega prestrukturiranja, v smislu množičnega premika proizvodnje. Prodana je bila tudi divizija proizvodnje kuhinj in seveda podpisan strateški sporazum s skupino Panasonic. Gorenje namerava s Panasonic v prihodnjih letih še dodatno krepiti poslovno sodelovanje.

Zaradi zaostrenih razmer v Ukrajini, ki je v letu 2013 Gorenju prinesla preko 60 milijonov EUR, družba pričakuje upad za kar 30-35 milijonov EUR. Tržni delež Gorenja na evropskem trgu je sicer v letu 2013 porasel iz 4 na 4,26 %.

EBITDA marža je v letu 2013 padla iz 7,2 na 6,3 %, kar naj bi bila posledica predvsem enkratnih dogodkov kot je odprodaja divizije kuhinj in notranje opreme, v letu 2014 pa družba že predvideva vzpostavitev pozitivne rasti. Tudi neto izid je posledično nižji za 2 %, v letu 2014 pa je planiran pozitiven rezultat. Razlogi za negativen izid naj bi poleg odprodaj že omenjenih divizij bile tudi negativne tečajne razlike in pa slabitve nekaterih naložb.

 

Imenovan nov NS in sprememba statuta

V okviru spremembe statuta se ključna nanaša na novo strukturo NS, ki po novem šteje 11 članov od tega 7 predstavnikov kapitala in 4 predstavnike delavcev (stara struktura šteje 10 članov v razmerju 6:4). Delničarji so predlog podprli z 99,85 % večino.

Za nove člane NS so bili za dobo štirih (4) let imenovani Bachtiar Djalil, Corinna Claudia Graf, Keith Charles Miles, Bernard Charles Pasquier, Uroš Slavinec, Toshibumi Tanimoto ter Marko Voljč.

Delničarji so sicer v okviru izvolitve Uroša Slavinca sprva glasovala o Izidorju Jermanu, ki ga je predlagal delničar NFD1, vendar pa je omenjeni predlog dobil le dobrih 25 % podpore.

 

Pooblastilo za lastne delnice in imenovanje revizorja

Skupščina Gorenja izvolila nadomestnega člana NS in zavrnila izbor revizorja – Podpisano strateško partnerstvo s Panasonicom in napovedana nova skupščina

Na današnji skupščini Gorenja, d.d. je bila podeljena razrešnica Upravi in NS, izvoljen je bil nov član nadzornega sveta, zavrnjen pa je bil izbor revizorja za leto 2013, ker le-ta družbo revidira že vse od leta 1999 dalje. Rajko Stanković je na skupščini družbe zastopal 11,78 % prisotnega kapitala oziroma 1.150.000 delnic in tako po velikosti prisotnih zastopnikov zasedel 3 mesto, takoj za KAD-om in IFC-jem. Predsednik Uprave, Franc Bobinac je delničarje že pred začetkom skupščine seznanil, da je družba podpisala dolgoročno strateško partnerstvo z družbo Panasonic, ki namerava v prihodnosti vstopiti tudi v lastniško strukturo Gorenja kot manjšinski deležnik. Nova skupščina, ki bo odločala tudi o dokapitalizaciji naj bi potekala že 23. avgusta.

 

Velenje, 05. julij 2013


 

Upravi in NS podeljena razrešnica za leto 2012

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2012, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi. Bilančni dobiček za poslovno leto 2012 v višini 152.123,64 EUR je ostal nerazporejen. Upravi in nadzornemu svetu je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2012.

 

Revizor za poslovno leto 2013 ni bil izbran

Za revizorja je bila ponovno predlagana družba KPMG Slovenija, a so njen izbor delničarji zavrnili z 52,9 % večino. Spomnimo, da je Društvo MDS že na skupščini leta 2011 nasprotovalo ponovnemu izboru KPMG, leta 2012 pa celo z nasprotnim predlogom zahtevalo, da se zamenja revizor. Izključni razlog za nasprotovanje je časovno obdobje revizije, saj KPMG opravljal revizijo v Gorenju neprekinjeno najmanj 14 let, vse od leta 1999 dalje. Društvo MDS meni, da zamenjava zgolj izvajalcev revizije v okviru iste revizijske hiše oziroma družbe vsakih 4 ali 5 let, ni skladna s priporočili revizorske stroke. Le ta pravi, da zaradi zagotavljanja objektivnega revidiranja priporoča menjavo revizijske družbe vsakih 5 do 7 let.

Pri tako dolgem obdobju kot je 14 let, nastane nenamerna navezanost revizorjev in revidirancev in v interesu tako delničarjev kot Uprave in NS je, da je revizija strokovna in neodvisna, ter da so priporočila o dobrih praksah oziroma o odpravi morebitnih napak pravočasna in korektna.

Pri tem naj poudarimo, da ne dvomimo v strokovnost KPMG in njegovih revizorjev, a menimo, da je prav in skladno s priporočili stroke kakor tudi stališčem Slovenskega inštituta za revizijo, da to delo v letu 2013 prevzame eden od preostale velike četverice usposobljenih revizorskih hiš v Republiki Sloveniji.

Nesprejetje sklepa je tako omogočilo, da bo NS Gorenja ponovno opravil izbor med možnimi ponudniki storitve po čim ugodnejši ceni.

 

Nova skupščina 23. avgusta

Delničarji naj bi se letos srečali še enkrat, kjer bodo odločali o dokapitalizaciji kakor tudi novem izboru revizorja, glede na to, da KPMG ni dobil zadostne podpore. Namen dokapitalizacije, po besedah predsednika Uprave je predvsem pridobivanje svežega kapitala, pri čemer bo Uprava k sodelovanju povabila tako obstoječe delničarje kakor tudi novega partnerja Panasonic.

V Gorenju revizor še 13 leto zapored, delničarjem 15 centov dividende

Na 18. skupščina družbe Gorenje, d.d., je Stojan Auer predsednik sveta Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev in pooblaščenec Društva MDS zastopal 61.151 delnic. Sprejeti so bili vsi predlagani sklepi, nasprotni predlog za zamenjavo revizorja po 12 letih, dobil le 25,16 % podpore.

 

Velenje, 05. julij 2012


 

Dividende 15 centov, upravi in nadzornikom razrešnica

Delničarji Gorenja so potrdili 15 centov dividende na delnico ter upravi in nadzornikom podelili razrešnico za leto 2011.

EBIT marža Gorenja je bila lani 2,6-odstotna, do leta 2015 pa jo uprava pod vodstvom Franja Bobinca, želi povečati nad pet odstotkov. Stroške bodo poskušali znižati tudi s selitvijo proizvodnje iz Švedske, kjer je Gorenje lastnik proizvajalca bele tehnike premium razreda Asko, v Slovenijo. Bi pa končni rezultat lahko bil boljši, če ne bi zaradi valutnih tveganj Gorenje izgubil kar nekaj milijonov EUR dobička.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.