Žito prehrambena industrija d.d. - sklic skupščine

NatisniNatisni

Medij: Finance Avtorji: Ni avtorja Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: Oglas Datum: 12. 06. 2009 Stran: 14

OGLAS

Uprava družbe ŽITO prehrambena industrija d.d., Smartinska 154, Ljubljana, na podlagi predloga Kapitalske družbe d.d., z dne 09.06.2009 v skladu z 298. členom ZGD-1 , objavlja nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda

14. redne skupščine sklicane za dne 3. 7. 2009 ob 12.00 uri

I. Kapitalska družba d.d. predlaga, da se dnevni red 14. seje skupščine družbe razširi z novima dodatnima točkama

7. Določite« bruto višine sejnin članom nadzornega sveta družbe In članom njegovih komisij

Predlog sklepa:

»Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 evrov bruto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 343.20 evrov. Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta se višina sejnine za člana komisije nadzornega sveta določi v višini 231 ,00 evrov bruto, za predsednika komisije nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 300,30 evrov bruto. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnin, sprejet na 12. seji skupščine, dne 5. 7. 2007.

8. Odpoklic In imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa št. 8.1.:

»Z dnem 3. 7. 2009 se odpokliče član nadzornega sveta Luka Jurkovič«

Predlog sklepa št. 8.2.:

Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 4. 7. 2009, se izvoli Adrijan Rožic. Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta.«

II. Kapitalska družba d.d. vlaga nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda 14. seje skupščine družbe

6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

"Za člana nadzornega sveta se izvolita:

- Marko Jazbec - z mandatom od 6. 7. 2009,

- Marko Notar - z mandatom od 8. 7. 2009. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja 4 leta.«

 

ŽITO d.d.
Predsednik uprave
mag. Iztok BRICL
Član uprave
Sandi SVOUŠAK
AttachmentSize
4040928.pdf81.11 KB

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.